2
Sé Pa Pouʼw Ni Pwéféwans
Fwè èk sè mwen, kon moun ki kwè an Senyè Jézi Kwi, Senyè nou-an nou ka onnowé-a, sé pa pouʼw ni pwéféwans pou pyèsonn. Sipozé dé nonm antwé an kay-la koté zòt asanblé-a, yonn wich èk byen abiyé, èk i ni an bag lò an dwèt li, mé lòt-la mal èk i ni an had déchiwé anlèʼy. Èk ou wèspèkté nonm-lan ki byen abiyé-a plis èk ou diʼy, “Asid asou bèl chèz sala,” mé ou di maléwé-a, “Alé doubout la kon sa, ében asid bò pyé mwen atè-a.” Ès sé pa divizyon ou ka mété lè ou ka twété moun mannyè sala? Sa ka moutwé ou ni vyé lidé lè ou ni pwéféwans pou moun an mannyè sala.
Fwè èk sè mwen, mwen enmen zòt an pil. Kouté mwen byen! Bondyé ja chwazi sé maléwé-a ki an latè-a pou yo sa vini wich an lafwa-a yo ni an Bondyé-a, èk pou yo sa wisivwè plas yo anpami sé moun-an Bondyé ka kondwi-a, plas-la i pwonmèt pou sé moun-an ki enmenʼy-lan. Mé ou pa ni pyès wèspé pou sé maléwé-a. Sé menm sé moun wich sala ki ka pwan lavantay asouʼw èk yo ka mennenʼw lodyans. Ès sé pa yo ki ka ensilté bon non Jézi-a paski zòt sé sa li?
Ou ka fè an bon bagay si ou obéyi lwa Bondyé ki pa ni pyès fòt-la ki ékwi an lévanjil-la. I di, “Enmen tout moun menm kon ou enmen kòʼw.” Mé si ou ni pwéféwans pou adan moun, ou fè péché èk lwa-a kay kondannéʼw paski ou kasé lwa-a. 10 Si yon moun kasé yonn an sé konmandman Bondyé-a, i koupab pou tout lézòt-la, 11 paski menm lwa-a ki di, “Pa fè adiltè,” sé li menm ki di, “Pa tjwé.” Kon sa menm si ou pa fè adiltè mé ou tjwé an moun, ou koupab menm mannyè-a paski ou kasé lwa-a.
12 Ou kay jwenn jijmanʼw anba lwa-a ki ka fè moun lib-la. Kon sa sé pouʼw chonjé sa an tout sa ou ka di èk an tout sa ou ka fè. 13 Bondyé pa kay ni konpasyon asou sé moun-an ki pa té ni konpasyon-an, mé moun-an ki ni konpasyon-an pa kay pè jijman Bondyé.
Fè Bon Pou Moun Wè Lafwaʼw An Bondyé
14 Fwè èk sè mwen, ki sa i ka vo an moun si i di i ni lafwa an Bondyé, mé i pa ka fè anyen pou moutwé sa? Kalité lafwa sala pa sa sovéʼy. 15 Si an fwè ében an sésé bizwen had pouʼy mété anlèʼy, èk i pa ni asé pouʼy manjé, 16 ki sa i kay fè ba li si ou diʼy, “Alé, Bondyé kay benniʼw, abiyé byen pouʼw chofé kòʼw, èk manjé byen?” Sa pa kay fè anyen ba li si ou pa ba li sé bagay-la i bizwen-an. 17 Menm mannyè-a, si an moun pa ka fè anyen pou moutwé i kwè an Bondyé, lafwa-a i ni-an mò.
18 I ni moun ki di, “Yon moun ka ni lafwa èk an lòt moun ka fè bon bagay.” Mé mwen kay di yo, “Moutwé mwen ki mannyè ou ka fè kwè an Bondyé èk pouʼw pa fè bon bagay. Sé bon bagay-la mwen ka fè-a kay moutwé mwen ni lafwa an Bondyé pou vwé.” 19 Mwen sav ou kwè la ni an sèl Bondyé. Sa bon, mé jis sé vyé lèspwi-a ki kwè sa tou, èk yo ka twanblé afòs yo pè.
20 Zòt kouyon wi! Mwen kay moutwéʼw aklè sa pa ka vo anyen si an moun di i ni lafwa an Bondyé èk a menm lè-a i pa ka fè bon bagay.
21 Pa obliyé mannyè Abrahanm gwan gwanpapa lontan nou, té vini dwèt douvan Bondyé. Sété pou lapéti sa i té fè-a. I té ofè gasonʼy, Ayzak, anlè lotèl-la kon an sakwifis bay Bondyé. 22 Ès ou pa wè mannyè lafwaʼy an Bondyé èk bagay-la i fè-a twavay ansanm? Pou lapéti sa i fè-a, lafwaʼy an Bondyé pa té mantjé anyen ankò. 23 Sé pou wézon sala, sa lévanjil-la té di konsènéʼy-la té vin fèt vwé. I di, “Abrahanm té kwè sa Bondyé té pwonmèt-la, èk paski i té kontiné kwè, Bondyé aksèptéʼy kon on nonm ki dwèt douvanʼy,” èk yo kwiyéʼy kanmawad Bondyé. 24 Kon zòt ka wè, sé pa sèlman lè an moun ni lafwa an Bondyé, Bondyé ka aksèptéʼy, mé sé lè i ka fè bon bagay èk lafwa-a i ni-an.
25 Sété menm mannyè-a èk Rahab, fanm vyé lavi-a. Bondyé té aksèptéʼy kon an madanm ki dwèt douvanʼy, pou lapéti sa i fè-a. I té wisivwè sé nonm Izwayèl-la ki té alé gadé tè-a an sigwé, èk i té séwé yo épi i fè yo pasé adan an lòt chimen pou déviwé lakay yo.
26 Kò an moun ka mò lè lèspwi-a kitéʼy. Sé menm mannyè-a lafwa-a ou ni-an ka mò si ou di ou ni lafwa an Bondyé mé ou pa ka fè bon bagay.