3
Véyé Lanng Ou
Fwè èk sè mwen, sé pa an chay an zòt ki sipozé vini titja. Kon ou sav, Bondyé kay jijé nou ki titja pli wèd pasé lézòt moun. Nou tout ka fè an pil fòt. Mé si an moun pa janmen fè an lèwè adan anyen i ka di, moun sala sé an moun ki san fòt épi i sa kondwi kòʼy byen.
Nou ka mété bwid an djòl chouval pou nou fè yo obéyi nou. Èk nou ka sèvi bwid sala pou fè yo alé koté nou vlé. Ében gadé an gwo batiman. Gwo kon i gwo, sé gwo van ki ni pou pouséʼy, mé kaptenn-an ka kondwiʼy èk an ti gouvènay* gouvènay. Sé an gwo tjò bwa plat ki dèyè batiman-an yo ka sèvi pou tounen batiman-an. ki dèyè batiman-an, èk i ka fèʼy alé koté i vlé. Sé menm mannyè-a èk lanng-lan: Piti kon i piti, i ka di tèlman gwo bagay i sa fè.
Gadé mannyè an ti zon difé ka bwilé an gwo lafowé. Lanng-lan sé menm kon an difé. Sé andidanʼy tout movèzté ka wèsté, paski sé yon manm an kò nou i yé, i ka pwézonnen tout kò-a nèt. I ka mété tout lavi nou an difé jis tan i détwi nou nèt. Sé lanfè menm ki mété difé sala an lanng-lan. Nonm sa fè tout kalité bèt vini dous — bèt sovay èk jibyé, bèt ki ka maché asou bouden yo, èk pwéson ki lanmè. Nonm ja wivé fè yo tout vini dous. Mé pyèsonn pa janmen fè lanng-lan vini dous. I sé an bagay ki mové. Pyès moun pa sa fèʼy obéyi. I ka tjwé an moun menm kon pwézon an sèpan. Nou ka sèvi lanng-lan pou wimèsyé Papa Bondyé, Senyè nou, èk nou ka sèvi menm lanng-lan pou malpalé lézòm Bondyé ja fè menm kon kòʼy. 10 Nou ka wimèsyé èk nou ka malpalé èk menm bouch-la. Fwè èk sè mwen, sé bagay sala pa sipozé fèt. 11 An sous dlo pa ka voyé bon dlo èk dlo salé an menm twou-a. 12 Fwè èk sè mwen, an pyé fig pa sa pòté mango, an pyé siwèt pa sa voyé fig, ni an sous dlo ki salé pa sa voyé bon dlo.
Lasajès-la Ki Sòti An Syèl-la
13 Si la ni pyèsonn anpami zòt ki ni lasajès èk lakonpwann, sé pouʼy moutwé sa adan bon mannyè-a i ka viv-la. Sé pouʼy fè bon bagay èk abésé kòʼy èk lasajès-la i ni-an. 14 Mé si ou jalouzi èk ou ka tjenbé moun an tjèʼw èk ou la pou kòʼw yonn, pa bat bouch ou ennitil èk di ou ni lasajès avan ou fè péché kont lavéwité-a. 15 Sé pa Bondyé ki ka bay kalité lasajès sala. Népòt moun sa ni kalité lasajès sala, paski i sòti an latè-a èk i pa sòti an Lèspwi Bondyé. I sòti an lèspwi Denmou. 16 Lè la ni moun ki jalouzi èk yo la pou kò yo yonn, la kay toujou ni dézòd èk tout kalité movèzté. 17 Mé moun ki ni lasajès-la ki sòti an syèl-la, pwèmyéman yo ka viv an lavi ki nèt, yo ni lapé, yo dous èk yo ni bon mannyè. Yo toujou ni konpasyon èk yo ka fè tout kalité bon bagay. Yo pa ka ni pwéféwans èk yo pa ipokwit. 18 Sé moun-an ki ka fè lèlmi vini jan-an ka planté gwenn lapé èk yo menm kay wékòlté an lavi ki dwèt douvan Bondyé.

*3:4 gouvènay. Sé an gwo tjò bwa plat ki dèyè batiman-an yo ka sèvi pou tounen batiman-an.