4
Moun Ki Ka Fè Jan Èk Latè-a
Koté tout sé babyé-a èk sé goumen-an ki anpami zòt-la ka sòti? Yo ka sòti an vyé dézi-a ki ka goumen andidan zòt-la. Ou vlé ni bagay mé ou pa sa ni yo. Ou ka tjwé moun afòs ou anvi ni sé bagay sala, mé ou pa sa jwenn yo. Ou ka babyé èk ou ka goumen. Ou pa ka jwenn sa ou vlé-a paski ou pa ka mandé Bondyé. Épi lè ou mandéʼy, ou pa ka jwenn paski wézon-an ou ka mandé-a pa bon. Ou ka mandé bagay pou satisfè vyé déziʼw-la tousèl. Débann moun ki pa ni lafwa an Bondyé! Ès ou pa sav lè ou enmen sé bagay latè-a ou sé lèlmi Bondyé? Kon sa, moun-an ki kanmawad latè-a ka vini lèlmi Bondyé. Pa kwè lévanjil-la sé pa lavéwité lè i di, “Jalouzi-a Bondyé ni pou lèspwi-a i mété andidan nou-an fò an pil.” Mé lagwas-la Bondyé ka bay-la pli fò toujou. Kon lévanjil-la di:
“Bondyé kont sé moun-an ki ka kwè yo-a,
mé i ka voyé lagwas li asou sé moun-an ki ka abésé kò yo-a.”
Kon sa abésé kòʼw bay Bondyé. Goumen kont Denmou èk i kay kouwi baʼw. Vini pwé Bondyé èk i menm kay vini pwéʼw. Sé pou zòt ki ka fè péché lavé lanmen péché zòt-la. Tiwé péché an laviʼw, ou ki vlé enmen Bondyé èk latè-a ansanm. Sé pouʼw ni lapenn, hélé fò èk pléwé. Sé vonmyé ou pléwé pito ou wi, vonmyé ou ni lapenn pasé tjè kontan. 10 Abésé kòʼw douvan Senyè-a èk i kay lévéʼw anlè.
Pa Malpalé Fwèʼw
11 Pa malpalé yonn a lòt, fwè èk sè. Népòt moun ki ka malpalé ében jijé an fwè ében an sè, sé lwa Bondyé menm i ka malpalé èk jijé. Si ou ka jijé lwa-a, ou pa ka obéyi lwa-a ankò, sé jijé ou ka jijéʼy. 12 Sé Bondyé yonn ki ka fè lwa èk sé li yonn ki ka jijé. Sé li yonn ki sa sové èk sé li yonn ki sa détwi. Ki moun ou kwè ou yé kon sa, pouʼw sa jijé lézòt?
Pa Konté Asou Denmen
13 Bon, kouté byen, ou ki ka di, “Jòdi-a ében denmen nou kay alé an tèl tèl vil, èk lè nou wivé nou kay wèsté la pou yon lanné, nou kay achté èk vann bagay èk nou kay fè lajan.” 14 Ou pa menm sav sa ki kay fèt denmen! Laviʼw sé menm kon an vapè ki pawèt pou an ti mouman èk la menm i dispawèt. 15 Okontwè, mi sa ou sipozé di: “Si Bondyé vlé, nou kay viv èk nou kay fè si ében sa.” 16 Mé pou diʼw lavéwité-a, sé kwè ou ka kwèʼw lè ou ka bat bouch ou èk di sa ou kay fè, èk ou pa ka mété Bondyé andidan zafèʼw. Sa sé an mové bagay. 17 Moun-an ki konnèt bon bagay-la i ni pou fè-a mé i pa ka fèʼy ka fè péché.