5
Jémz Vèti Sé Moun Wich-la
Bon, kouté byen, ou menm ki wich. Ou pé koumansé pléwé dépi atjwèlman pou sé soufwans-lan ki kay vini anlèʼw-la. Sé wichès ou-a kay pouwi, èk wavèt kay manjé sé bèl had ou-a. Lò-a èk dajan-an ou ja séwé-a kay plen lawouj, épi asou jou jijman-an, moun kay wè ou té vowas èk ou té la pou kòʼw yonn. Èk lawouj sala kay détwi kòʼw menm kon difé. Ou ja séwé an chay lajan pou sé dènyé jou sala. Chonjé mannyè ou pa té péyé sé moun-an ki wékòlté jadenʼw-lan. Tann mannyè yo ka pléwé kont ou. Vwa yo ja wivé jis an zòwèy Bondyé Senyè-a ki ni tout pouvwa-a. Ou viv laviʼw an latè-a an plézi paski ou té sa achté sa ou vlé. Ou vini gwa menm kon an bèf yo fè vini gwa pou yo té tjwé. Ou ja kondanné èk tjwé moun ki inosan, èk yo pa té sa fè pyès défans pou kò yo.
Sé Pouʼw Pwan Pasyans Èk Pwédyé
Sé pouʼw ni pasyans, fwè èk sè, pou jis lè Senyè-a kay vini. Gadé ki mannyè moun-an ki ka planté jaden-an ka èspéyé èk pasyans pou jaden-an i ka dépan anlè-a pwodwi manjé. I ka èspéyé èk pasyans pou jis pwèmyé èk dènyé sézon lapli-a. Kon sa sé pouʼw ni pasyans tou. Pa dékouwajé, paski Senyè-a ka vini talè.
Pa bougonnen kont yonn a lòt, fwè èk sè, pou Bondyé pa jijéʼw menm, paski jij-la tou pwé ka vini. 10 Fwè èk sè mwen, chonjé sé pwòfèt-la ki té ka palé konmisyon Senyè-a. Gadé mannyè yo té doubout fò èk pasyans lè yo té ka soufè. Sé pouʼw fè menm kon yo. 11 Nou ka di yo sé moun Bondyé benni paski yo té doubout fò èk pasyans. Ou ja tann mannyè Jòb té ni pasyans lè i té ka soufè, èk ou ja tann sa Bondyé Senyè-a té fè ba li an bout-la, paski Senyè-a bon èk i ni konpasyon.
12 Fwè èk sè mwen, avan tout lòt bagay, mi sa ki pli enpòtan: Pa fè sèman lè ou ka fè an pwonmèt. Pa fè sèman asou syèl-la ni asou latè-a, ni asou pyès lòt bagay. Lè ou ni pou di “wi” di wi, èk lè ou ni pou di “non” di non. Tjenn pwonmèt ou èk Bondyé pa kay kondannéʼw.
13 Si la ni pyès an zòt ki an twaka, sé pouʼy pwédyé. Si la ni pyès ki ni tjè kontan, sé pouʼy chanté èk wimèsyé Bondyé. 14 Si la ni pyèsonn ki malad anpami zòt, sé pouʼy voyé kwiyé sé ofisyé-a ki ka kondwi légliz-la. Yo kay pwédyé ba li èk yo kay vidé lwil anlèʼy an non Senyè-a. 15 Lè yo pwédyé èk lafwa èk kwè ki Bondyé kay djéwi moun sala, Bondyé kay viwé ba li santé ankò èk pawdonnenʼy si i ja fè péché. 16 Kon sa konfésé péché zòt bay yonn a lòt èk pwédyé bay yonn a lòt pou Bondyé sa djéwi zòt. Lapwiyè an nonm ki ka viv dwèt douvan Bondyé ni an pil pouvwa. 17 Pa obliyé, Ilaydja sété an nonm menm kon nou. I té pwédyé wèd pou lapli pa tonbé, épi lapli pa tonbé pou twa lanné é dimi. 18 Apwé sa, i pwédyé pou lapli, èk syèl-la ladjé lapli pou tè-a té pwodwi fwiʼy.
19 Fwè èk sè, si yonn an zòt kité chimen lavéwité-a èk an lòt fwè mennenʼy viwé ankò, pa obliyé, 20 moun-an ki fèʼy kité vyé chimen-an i té pwan-an kay sové lam li anba lanmò. Èk Bondyé kay pawdonnenʼy an pil péché.