^
JAN
Jézi Vini An Latè-a
Jan Batis Pwéché Konsèné Jézi Kwi
Jézi Sé Ti Mouton Bondyé-a
Sé Pwèmyé Disip Jézi-a
Jézi Kwiyé Filip Èk Natannyèl Vin Swiv Li
Mawiyaj-la An Vil Kéna
Jézi Alé An Kay Bondyé-a
Jézi Palé Èk Nikodimòs
Jan Batis Palé Konsèné Jézi
Jézi Palé Èk An Madanm Sanmariya
Jézi Djéwi Ti Gason An Ofisyé
Jézi Djéwi An Nonm Enfim
Bondyé Bay Gasonʼy-lan Pouvwa
Sa Ki Ka Palé Konsèné Jézi Kwi
Jézi Bay Senk Mil Moun Manjé
Jézi Maché Asou Dlo-a
Sé Moun-an Chaché Jézi
Pen Lavi-a
Pawòl Ki Ka Bay Lavi Étonnèl
Sé Fwè Jézi-a Pa Kwè An Li
Jézi Alé An Fèt Ti Kay-la
Ès Jézi Sé Mèsaya-a?
Yo Voyé Awété Jézi
Dlo-a Ki Ka Bay Lavi-a
Sé Moun-an Pa Té Sav Kilès Jézi Té Yé
Sé Chèf Jwif-la Pa Té Kwè An Jézi
Yo Bouché On Madanm Ka Fè Adiltè
Jézi Ki Klèté Latè-a
Zòt Pa Sa Alé Koté Mwen Ka Alé-a
Moun Ki Lib Èk Moun Ki Èslav
Jézi Èk Abrahanm
Jézi Djéwi An Nonm Ki Fèt Avèg
Sé Fawizyen-an Fouyé Dèyè Djéwizon Nonm-lan
Moun Ki Avèg An Lèspwi Yo
Pawabòl Bèwjé-a
Jézi Sé Bon Gadyenn-an
Sé Jwif-la Wifizé Kwè An Jézi
Lazaròs Mò
Jézi Ki Ka Wésisité Moun
Jézi Pléwé
Lazaròs Wésisité
Plan Pou Tjwé Jézi
Mari Vidé Losyon Asou Pyé Jézi
Yo Fè Plan Pou Tjwé Lazaròs
Jan Jérouzalèm Wisivwè Jézi Èk Kontantman
Sé Jan Péyi Gris-la Mandé Pou Jézi
Jézi Palé Konsèné Lanmòʼy
Sé Jwif-la Wifizé Kwè An Jézi
Pawòl Jézi Ka Kondanné Moun
Jézi Lavé Pyé Disip Li
Jézi Di Kilès Ki Kay Twayiʼy
Konmandman Nèf-la
Jézi Di Pita Kay Inyowéʼy
Jézi Sé Chimen-an
Jézi Pwonmèt Pou Voyé Lèspwi Bondyé
Bon Pyé Lyenn-an
Sé Jan Latè-a Ka Hayi Zòt
Twavay Lèspwi Bondyé
Lapenn Kay Tounen Lajwa
Jézi Genyen Batay-la Kont Latè-a
Jézi Pwédyé Pou Kòʼy
Jézi Pwédyé Bay Sé Disip Li-a
Jézi Pwédyé Bay Tout Moun Ki Kwè An Li
Yo Awété Jézi
Yo Mennen Jézi Bay Annas
Pita Di I Pa Konnèt Jézi
Pli Ho Chèf Pwèt-la Kwèsyonnen Jézi
Pita Di Ankò I Pa Konnèt Jézi
Yo Mennen Jézi Douvan Pilat
Yo Kondanné Jézi Pou Mò
Yo Kwisifyé Jézi
Jézi Mò
Yo Pèsé Bò Kòt Jézi
Yo Téwé Jézi
Tonm-lan Té Vid
Jézi Palé Èk Mari Madlenn
Jézi Palé Èk Sé Disip-la
Jézi Palé Bay Tonmas
Jézi Fè Sèt An Sé Disip Li-a Wèʼy
Jézi Palé Bay Pita