Liv Bon Nouvèl-la
Jan
Ékwi-a
Jan ékwi liv Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi pou fè moun sav sé Jézi ki moun-an Bondyé té pwonmèt pou voyé pou sové moun hòd péché yo. Liv sala bay enfòmasyon asou sa Jézi fè pou té fè moun konnèt ki moun i yé. Jan kwiyé Jézi “Pawòl-la” ki té la dépi avan Bondyé té fè latè-a. Pawòl-la té vini moun-an yo ka kwiyé Jézi Kwi, èk Bondyé té voyéʼy anlè latè-a pou viv anpami moun. Sé miwak-la i fè-a ki ka fè moun wè i sé Gason Bondyé pou vwé. Jézi Kwi té fè moun konnèt sé li ki Dlo-a ki ka bay lavi-a, Pen-an ki sòti an syèl-la, èk bon Klèté-a.
An chay moun té kwè an Jézi Kwi èk yo vini disip li. Sé kon sa yo vini jwenn lavi étonnèl. Lavi étonnèl sé an kado Jézi Kwi ka ofè tout moun, an kado yo ka jwenn lè yo wisivwè Jézi Kwi kon sèl chimen-an pou alé jwenn Bondyé.
An pil moun kwè ki Jan-an ki ékwi liv sala sé menm Jan-an ki té yonn an sé douz disip Jézi-a, sa yo ka kwiyé “disip-la Jézi enmen-an.” Kon sa i ékwi liv sala konsèné sé bagay-la i tann Jézi di, èk sa i wè èk zyéʼy menm.
1
Jézi Vini An Latè-a
Avan anyen té fèt, Pawòl-la té ja la. Pawòl-la té la épi Bondyé, èk Pawòl-la sété Bondyé. Pawòl-la té la dépi an koumansman-an èk Bondyé. Sété Pawòl-la Bondyé sèvi pou fè tout bagay, épi la pa té ni anyen ki té fèt si sé pa li ki té fèʼy. Sé an li lavi sòti. Lavi sala i ni-an té bay tout moun klèté. Klèté-a ka kléwé an nwèsè èk nwèsè-a pa janmen étenn klèté-a.
Bondyé voyé an konmisyonnè, an nonm yo té ka kwiyé Jan Batis. Jan Batis vini pou di moun lavéwité-a konsèné klèté-a pou tout moun ki tann lavéwité-a sa kwè. Sé pa li ki té klèté-a, mé i vini pou di moun lavéwité-a konsèné klèté-a. Klèté sala sé bon klèté-a ki vini asou latè-a èk sé li ki ka kléwé tout moun.
10 Pawòl-la té an latè-a, èk magwé sé li Bondyé sèvi pou fè latè-a, sé jan latè-a pa té menm konnèt li. 11 I vini an péyiʼy menm, mé sé jan péyiʼy-la pa wisivwèʼy. 12 Mé adan té wisivwèʼy èk kwè an li, kon sa i ba yo dwa pou yo sa vini ich Bondyé. 13 Yo pa vini ich Bondyé mannyè ti manmay ka fèt an latè-a, mannyè manman èk papa ka fè plan pou ni ti manmay, mé sé Bondyé menm ki fè yo vini ich li.
14 Pawòl-la tounen an moun èk i viv anpami nou. I té plen lagwas èk i moutwé nou ki moun Bondyé yé pou vwé. Nou wè pouvwaʼy, sété pouvwa-a Papa-a té bay sèl Gasonʼy-lan.
15 Sété li Jan Batis té ka palé lè i té di byen fò, “Mi moun sala mwen té ka palé-a lè mwen té di, ‘I ka vini apwé mwen, mé i pli enpòtan pasé mwen, paski i té la avan mwen té fèt.’ ”
16 Paski i té ni tèlman lagwas, i benni nou tout. I ban nou bennédiksyon yonn asou lòt. 17 Sé Moziz Bondyé té sèvi pou bay sé jan Izwayèl-la lwa-a, mé sé Jézi Kwi Bondyé sèvi pou voyé lagwas èk pou moutwé nou ki moun Bondyé yé pou vwé. 18 Pyèsonn pa janmen wè Bondyé. Sèl Gason-an, ki sé menm èk Bondyé èk ki a koté Papaʼy, sé li ki fè moun konnèt Bondyé.
Jan Batis Pwéché Konsèné Jézi Kwi
(Mafyou 3:1-12; Mak 1:1-8; Louk 3:1-18)
19 Sé chèf Jwif-la an vil Jérouzalèm voyé déotwa pwèt èk nonm bwanch lafanmi Livay* nonm bwanch lafanmi Livay. Yo té nonm ki té ka édé an Kay Bondyé-a. koté Jan Batis, yo mandéʼy, “Ki moun ou yé?”
20 Jan Batis pa té wifizé wéponn yo, mé i di yo aklè, san i séwé yo anyen. I di yo, “Sé pa mwen ki Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a.”
21 Yo diʼy, “Bon, kilès ou yé? Ès ou sé Ilaydja Ilaydja. I té an pwòfèt ki té la konmen san lanné avan Jézi Kwi vini. Sé Jwif-la té ka èspéyé i té kay viwé ankò.?”
Jan Batis di, “Non, mwen sé pa Ilaydja.”
Yo diʼy, “Ès ou sé Pwòfèt-la Pwòfèt-la. Pitèt yo té ka palé konsèné pwòfèt-la Bondyé té di Moziz i té kay voyé-a. ki té pou vini-an?”
I wéponn yo, “Non.”
22 Yo di, “Si sé sa, di nou ki moun ou yé. Nou ni pou mennen wépons-lan viwé bay sé moun-an ki voyé nou-an. Ki sa ou ni pouʼw di asou kòʼw?”
23 Jan Batis wéponn, i di yo:
“Mwen sé ‘vwa an moun ki ka kwiyé byen lwen an hòtè:
Fè an chimen ki dwèt bay Senyè-a pouʼy sa pasé!’ ”
Sé sa pwòfèt Izaya té di.
24 Sé konmisyonnè-a sé Fawizyen-an té voyé-a mandé Jan Batis, 25 “Si ou sé pa Mèsaya-a, ou sé pa Ilaydja, ou sé pa Pwòfèt-la, pouki ou ka batizé moun?”
26 Jan Batis wéponn yo, i di, “Mwen ka batizé èk dlo, mé la ni yon moun ki doubout anpami zòt menm èk zòt pa konnèt li. 27 Moun sala ka vini apwé mwen, mé mwen pa menm vo pou délasé soulyéʼy.”
28 Tout sé bagay sala pwan kou an Bèfanni bò Lawivyè Jouden-an koté Jan Batis té ka batizé-a, asou fasad sòlèy lévan.
Jézi Sé Ti Mouton Bondyé-a
29 An li denmen, Jan Batis wè Jézi ka vini koté i té yé-a. I di, “Mi Ti Mouton Bondyé-a. Sé li Bondyé voyé pou tiwé péché an latè-a! 30 Sé li mwen té ka palé lè mwen té di, ‘An nonm ka vini apwé mwen, mé i pli enpòtan pasé mwen, paski i té la avan mwen té fèt.’ 31 Mwen pa té konnèt ki moun i té kay yé, mé wézon-an mwen té ka batizé zòt an dlo-a sété pou fè zòt sé jan Izwayèl-la konnèt li.”
32 Mi sa Jan Batis di konsèné Jézi Kwi: “Mwen wè Lèspwi Bondyé sòti an syèl désann menm kon an toutwèl, èk Lèspwi-a wèsté épiʼy. 33 Mwen pʼòkò té sav sé li ki té moun-an Bondyé té pwonmèt pou voyé-a. Mé Bondyé ki té voyé mwen batizé moun èk dlo, té ja di mwen, ‘Ou kay wè Lèspwi mwen désann èk wèsté épi an nonm. Sé li ki kay batizé moun èk Lèspwi Bondyé.’ ” 34 Jan Batis di, “Mwen wè sa fèt èk mwen ka diʼw sé li ki Gason Bondyé-a.”
Sé Pwèmyé Disip Jézi-a
35 An li denmen ankò, Jan Batis té doubout la èk dé an sé disip§ disip. An disip sé an moun ki apwann anba an lòt èk i ka swiv li an tout sa i ka fè. li-a. 36 Lè i wè Jézi ka pasé, i di, “Mi Ti Mouton Bondyé-a!”
37 Dé disip li-a tann lè i di sa èk yo pati èk Jézi. 38 Jézi tounen èk i wè yo ka swiv li, i mandé yo, “Ki sa zòt ka chaché?”
Yo di, “Rabay, koté ou ka wèsté?” (Sa vlé di Titja.)
39 Jézi di yo, “Vini wè.” I té bò katwè apwémidi. Kon sa yo pati épiʼy èk yo wè koté i té ka wèsté, èk yo pasé lèstan jouné-a épiʼy.
40 Yonn adan yo sété Androu, fwè Simon Pita. 41 Menm lè-a i jwenn fwèʼy, i diʼy, “Nou ja jwenn wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a, moun-an nou ka kwiyé Mèsaya-a” (an langaj Grik-la non sala sé Kwis).
42 Èk Androu pwan Simon èk i mennenʼy bay Jézi. Jézi gadé Simon èk i diʼy, “Nonʼw sé Simon gason Jan, mé yo kay kwiyéʼw Sifas” (non sala sé an non menm kon Pita ki vlé di “an kayè”).
Jézi Kwiyé Filip Èk Natannyèl Vin Swiv Li
43 An li denmen, Jézi té fè lidé pou alé Galili. Jézi jwenn Filip èk i diʼy, “Swiv mwen!” 44 Filip té sòti Bèfsayda, vil-la koté Androu èk Pita té ka wèsté-a. 45 Filip jwenn Natannyèl èk i diʼy, “Nou ja jwenn moun-an Moziz èk sé pwòfèt-la té ékwi asou an liv lwa-a. Nonʼy sé Jézi, gason Jozèf, i sòti Nazawèt.”
46 Natannyèl diʼy, “Ki bon bagay ki sa sòti an Nazawèt?”
Filip diʼy, “Vini wè.”
47 Lè Jézi wè Natannyèl ka vini koté i yé-a, i di, “Mi an jan Izwayèl pi, la pa ni pyès wiz an li!”
48 Natannyèl mandéʼy, “Ki mannyè ou fè konnèt mwen?”
Jézi diʼy, “Mwen wèʼw lè ou té anba pyé fwi-a dépi avan Filip té kwiyéʼw.”
49 Natannyèl diʼy, “Titja, ou sé Gason Bondyé! Sé ou ki wa Izwayèl!”
50 Jézi diʼy, “Ès sé paski mwen di mwen wèʼw anba pyé fwi-a ou kwè sa? Ou kay wè pli gwo bagay pasé sa!” 51 I di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, ou kay wè syèl-la ouvè èk nanj Bondyé ka mouté désann* nanj...désann. Pitèt Jézi ka di sé li ki léchèl-la ant syèl-la èk latè-a, menm léchèl-la Jakòb té wévé-a. asou mwen Gason Lézòm-lan Gason Lézòm-lan. Gason Lézòm sé an non Jézi ka kwiyé kòʼy..”

*1:19 nonm bwanch lafanmi Livay. Yo té nonm ki té ka édé an Kay Bondyé-a.

1:21 Ilaydja. I té an pwòfèt ki té la konmen san lanné avan Jézi Kwi vini. Sé Jwif-la té ka èspéyé i té kay viwé ankò.

1:21 Pwòfèt-la. Pitèt yo té ka palé konsèné pwòfèt-la Bondyé té di Moziz i té kay voyé-a.

§1:35 disip. An disip sé an moun ki apwann anba an lòt èk i ka swiv li an tout sa i ka fè.

*1:51 nanj...désann. Pitèt Jézi ka di sé li ki léchèl-la ant syèl-la èk latè-a, menm léchèl-la Jakòb té wévé-a.

1:51 Gason Lézòm-lan. Gason Lézòm sé an non Jézi ka kwiyé kòʼy.