3
Jézi Palé Èk Nikodimòs
La té ni an nonm enpòtan anpami sé Jwif-la yo té ka kwiyé Nikodimòs. I té an gany sé moun-an yo ka kwiyé Fawizyen-an. Yon jou òswè i alé koté Jézi, i diʼy, “Rabay, nou sav ou sé on titja Bondyé voyé. Pyèsonn pa sa fè sé miwak sala ou ka fè-a si Bondyé pa épiʼy.”
Jézi wéponn li, i diʼy, “Mwen ka diʼw lavéwité-a, pyèsonn pa sa konnèt mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an si i pa viwé fèt ankò.”
Nikodimòs di, “Ki mannyè an gwan nonm ka fè viwé fèt ankò? Ki mannyè i ka fè viwé antwé an bouden manmanʼy pouʼy fèt an dézyenm fwa?”
Jézi diʼy, “Mwen ka diʼw lavéwité-a, pyèsonn pa sa antwé anpami sé moun-an Bondyé ka kondwi-a si i pa fèt èk dlo èk Lèspwi Bondyé. Sé an manman èk an papa ki ka fè an moun, mé sé Lèspwi Bondyé ki ka fè lèspwi-a moun-an ni andidanʼy-lan. Pouki ou sipwi kon sa paski mwen diʼw, ‘Zòt tout oblijé fèt ankò?’ Van-an ka vanté koté i vlé. Ou ka tann son-an mé ou pa sav koté van-an sòti, ni koté i ka alé. Sé menm mannyè-a èk moun-an ki fèt èk Lèspwi Bondyé-a.”
Nikodimòs di, “Ki mannyè sa ka fè fèt?”
10 Jézi diʼy, “Ou sé an titja ki enpòtan anpami sé jan Izwayèl-la, èk ou pa konnèt sé bagay sala? 11 Mwen ka diʼw lavéwité-a, nou ka diʼw bagay nou konnèt épi sa nou ja wè, mé zòt pyès pa vlé kwè sa nou ka di-a. 12 Ou pa ka kwè mwen lè mwen ka sèvi ègzanp asou bagay ki an latè-a. Bon, ki mannyè ou kay fè kwè si mwen sèvi ègzanp asou bagay ki an syèl? 13 Pyès moun pa janmen mouté an syèl antiwan mwen Gason Lézòm-lan yonn, ki désann sòti an syèl-la. 14 Menm kon Moziz té lévé sèpan-an i té fè an tjwiv-la anlè poto-a an gwan savann sèk-la, sé menm mannyè-a yo kay lévé Gason Lézòm-lan anlè, 15 pou tout moun ki kwè an li sa ni lavi étonnèl.”
16 Bondyé té tèlman enmen sé jan latè-a, i bay sèl Gasonʼy-lan pou yo. Tout moun ki kwè an li pa kay pèd lavi yo, mé yo kay ni lavi étonnèl. 17 Bondyé pa té voyé Gasonʼy an latè-a pouʼy té kondanné sé jan latè-a mé pouʼy té sa sové yo. 18 Moun-an ki ka kwè an Gason-an pa ka jwenn kondannasyon, mé moun-an ki pa ka kwè-a ja kondanné dépi atjwèlman, paski i pa mété lafwaʼy an sèl Gason Bondyé-a. 19 Mi pou sa Bondyé ka kondanné latè-a: Klèté-a ja vini an latè-a, mé moun simyé nwèsè pito klèté-a, paski sé movèzté yo ka fè. 20 Moun-an ki ka fè mové-a hayi klèté-a èk i pa kay vini an klèté-a, paski i pa vlé moun wè sé mové bagay-la i ka fè-a. 21 Mé moun-an ki ka swiv chimen lavéwité-a ka kité klèté-a kléwé anlèʼy pou moun wè i ka obéyi Bondyé.
Jan Batis Palé Konsèné Jézi
22 Apwé sa, Jézi èk sé disip li-a alé an lòt koté an Joudiya. I wèsté pou tibwen tan épi yo èk i té ka batizé moun. 23 Jan Batis té ka batizé tou an Énonn, an plas ki pa té lwen Salim, paski an plas sala té ni an chay dlo. Moun té ka alé koté i té yé-a, èk i té ka batizé yo. 24 (Sa té fèt avan yo té mété Jan Batis an pwizon). 25 Déotwa an sé disip Jan Batis-la té ni an chikann épi on Jwif asou mannyè pou moun pwépawé kò yo kon lwa wilizyon yo di.* mannyè pou moun pwépawé kò yo...wilizyon yo di. Wilizyon sé Jwif-la té ni lwa asou mannyè pou sé moun-an té lavé tout kò yo pou yo vini an kondisyon pou adowé Bondyé. 26 Kon sa yo alé koté Jan Batis èk yo diʼy, “Titja, ou chonjé nonm-lan ki té épiʼw-la lè ou té lòt bò Lawivyè Jouden-an, menm sa ou té ka palé-a? Ében, i ka batizé moun atjwèlman, èk tout moun ka alé kotéʼy!”
27 Jan Batis wéponn, i di, “Sé Bondyé ki ka bay chak moun twavay yo. 28 Zòt tout té la lè mwen té di sé pa mwen ki Mèsaya-a, mé Bondyé té ja voyé mwen avanʼy. 29 Madanm-lan ki ka mayé-a sé sa misyé-a ki ka mayé épiʼy-la. Mé kanmawad-la ki ka édé misyé-a ki ka mayé-a ka èspéyé èk i ka kouté, èk pa dé kontan i ka kontan lè i tann vwa misyé-a ki ka mayé-a. Sé kon sa tjè mwen kontan atjwèlman. 30 Sé pou Jézi ni plis moun ki ka swiv li èk sé pou mwen ni mwens moun.
31 “I sòti an syèl-la èk i anho tout lézòt. Mwen ki sòti an latè-a sé jan latè-a, èk sé bagay ki ka fèt an latè-a tousèl mwen konnèt. Mé li ki sòti an syèl pli ho pasé tout lézòt. 32 I ka di sa i ja wè èk sa i ja tann, mé pyèsonn pa ka kwè pawòl li. 33 Mé moun-an ki kwè pawòl li-a ka moutwé tout sa Bondyé di sé lavéwité. 34 Moun-an Bondyé voyé-a ka palé pawòl Bondyé, paski Bondyé ka ba li Lèspwiʼy san miziwé. 35 Papa-a enmen Gason-an èk i ja ladjé tout bagay anba kondwit li. 36 Moun-an ki kwè an Gason-an ni lavi étonnèl. Moun-an ki dézobéyi Gason-an pa kay janmen ni lavi sala. Bondyé kay kontiné piniʼy.”

*3:25 mannyè pou moun pwépawé kò yo...wilizyon yo di. Wilizyon sé Jwif-la té ni lwa asou mannyè pou sé moun-an té lavé tout kò yo pou yo vini an kondisyon pou adowé Bondyé.