5
Jézi Djéwi An Nonm Enfim
Apwé sa, Jézi mouté Jérouzalèm pou sélébwé an fèt wilizyon sé Jwif-la. Bò bayè-a yo ka kwiyé Bayè Mouton-an té ni an twou dlo yo ka kwiyé Bèfsafa an langaj sé Jwif-la. La té ni senk plas ki kouvè. La té ni an pil moun malad ki té kouché la — moun ki té avèg, moun ki tè enfim, èk moun ki pa té sa maché. [Yo tout té la té ka èspéyé pou lè dlo-a soukwé, paski tanzantan an nanj Bondyé té ka désann andidan twou dlo-a èk i té ka fè dlo-a soukwé. Pwèmyé moun-an ki antwé andidan twou dlo sala apwé nanj-lan té fè dlo-a soukwé-a té kay djéwi. Népòt malad-la i ni-an ka djéwi.] La té ni an nonm ki té malad dépi twant ywit (38) lanné. Jézi wè nonm-lan kouché la, èk i té sav nonm-lan té ja la pou an chay tan. Kon sa i mandé nonm-lan, “Ou vlé jwenn djéwizonʼw?”
Nonm malad-la di, “Misyé, mwen pa ni pyèsonn isi-a pou mété mwen an dlo-a lè nanj-lan fèʼy soukwé. Kon mwen ka alé pou antwé an dlo-a, an lòt moun ka antwé avan mwen.”
Jézi diʼy, “Doubout, pwan matlaʼw èk maché.” Menm lè-a nonm-lan djéwi. I anmasé matlaʼy èk i koumansé maché.
Jou sala sété jou sabaf-la, 10 kon sa sé ofisyé Jwif-la di nonm-lan ki té djéwi-a, “Jòdi-a sé jou sabaf-la èk i kont lwa nou pou pòté matlaʼw.”
11 Nonm-lan wéponn, i di yo, “Nonm-lan ki djéwi mwen-an ki di mwen pwan matla mwen èk maché.”
12 Yo diʼy, “Sa ki nonm-lan ki diʼw fè bagay sala?”
13 Mé nonm-lan ki té djéwi-a pa té konnèt ki moun i té yé, paski la té ni an pil moun an plas sala, èk Jézi annèk pasé anpami sé moun-an.
14 Apwé sa, Jézi jwenn menm nonm-lan an Kay Bondyé-a. Jézi diʼy, “Gadé, atjwèlman ou byen. Mé pa fè péché ankò pou an lòt pli mové bagay pa wivéʼw.”
15 Nonm-lan pati èk i di sé ofisyé Jwif-la sété Jézi ki té djéwiʼy-la. 16 Kon sa yo koumansé pèsikité Jézi, paski i té djéwi nonm-lan asou jou sabaf-la. 17 Jézi wéponn yo, i di, “Papa mwen toujou ka twavay, èk mwen menm ni pou twavay tou.”
18 Lè Jézi di sé ofisyé Jwif-la sa, yo té pli détèwminé pou té tjwéʼy. Sé pa paski i té kasé lwa sabaf-la tousèl, mé paski i té di sé Bondyé ki Papaʼy. Èk an mannyè sala i té ka fè kòʼy pasé menm kon Bondyé.
Bondyé Bay Gasonʼy-lan Pouvwa
19 Kon sa Jézi wéponn yo, i di, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, Gason-an pa sa fè anyen pa kòʼy menm. Sa i wè Papa-a fè, sé sa i ka fè tou. Sa Papa-a fè sé sa Gason-an ka fè. 20 Bondyé Papa-a enmen Gason-an èk i ka moutwéʼy tout sa i menm ka fè. I kay moutwéʼy pli gwo bagay pouʼy fè pasé sa, èk zòt kay wèsté bouch gwan ouvè. 21 Menm kon Papa-a ka lévé moun ki mò èk i ka ba yo lavi ankò, sé menm mannyè-a Gason-an ka bay népòt moun i vlé lavi. 22 Papa-a pa ka jijé pyès moun. I ja ladjé tout jijman an lanmen Gason-an. 23 Kon sa tout moun sa onnowé Gason-an menm kon yo ka onnowé Papa-a. Népòt moun ki pa ka onnowé Gason-an pa ka onnowé Papa-a ki voyéʼy-la.
24 “Mwen ka di zòt lavéwité-a, népòt moun ki tann pawòl mwen èk kwè an moun-an ki voyé mwen-an ka ni lavi étonnèl. I pa kay jwenn jijman. I ja chapé anba lanmò déja èk i ja koumansé viv.
25 “Mwen ka diʼw lavéwité-a, lè-a ka vini èk i ja wivé déja, lè sé moun-an ki mò-a kay tann vwa Gason Bondyé, èk sé moun-an ki tann-an èk obéyi sa i di-a kay viv. 26 Papa-a ni pouvwa pou bay moun lavi. Menm mannyè-a, i ja bay Gasonʼy pouvwa pou bay moun lavi tou. 27 Èk i ja bay Gason-an dwa pou jijé, paski sé li ki Gason Lézòm-lan. 28 Zòt pa bizwen sipwi paski lè-a ka vini lè tout moun ki mò kay tann vwaʼy 29 èk yo kay sòti an twou yo. Sa ki ja fè bon kay wésisité èk yo kay ni lavi étonnèl, èk sa ki ja fè mové kay wésisité èk yo kay jwenn kondannasyon.
Sa Ki Ka Palé Konsèné Jézi Kwi
30 “Mwen pa sa fè anyen pa kò mwen menm. Mwen ka jijé moun menm kon Bondyé di mwen. Kon sa jijman-an mwen ka bay-la dwèt paski mwen pa ka fè sa mwen vlé, mé mwen ka fè sa moun-an ki voyé mwen-an vlé mwen fè.
31 “Si sé mwen menm ki ka di ki moun mwen yé èk si mwen ka palé konsèné kò mwen menm, zòt pa kay kwè sa mwen ka di-a. 32 Mé la ni an lòt moun ki ka palé konsèné mwen, èk mwen sav sa i ka di konsèné mwen-an sé lavéwité.
33 “Sété koté Jan Batis zòt té voyé sé konmisyonnè zòt-la, èk Jan Batis té ka palé lavéwité-a konsèné mwen. 34 Sé pa bizwen mwen bizwen moun di ki moun mwen yé, mé mwen ka fè zòt chonjé sé bagay sala Jan Batis té di-a pou zòt sa sové. 35 Jan Batis sété menm kon an lanp ki ka limen. Zòt té kontan tann li pou an ti tak tan, paski pawòl li té menm kon an klèté.
36 “Mé sé bagay-la mwen ka fè-a ka moutwé ki moun mwen yé adan an mannyè ki pli enpòtan toujou pasé sa Jan Batis té ka di konsèné mwen-an. Twavay mwen sé pou fè sa Papa mwen ban mwen fè-a. Sa mwen ka fè-a ka palé konsèné mwen épi i ka moutwé sé Bondyé ki voyé mwen. 37 Èk Papa-a ki voyé mwen-an ka palé lavéwité-a konsèné mwen. Ou pa janmen wè fidjiʼy ni tann vwaʼy, 38 èk zòt pa tjenbé pawòl li an tjè zòt, paski zòt pa kwè moun-an i voyé-a. 39 Zòt ka étidyé lévanjil-la, paski zòt kwè zòt kay jwenn lavi étonnèl andidanʼy. Èk menm lévanjil sala ka palé konsèné mwen! 40 Mé zòt pa menm vlé vini jwenn mwen pou zòt sa viv pou vwé.
41 “Mwen pa ka chaché pou moun lévé non mwen. 42 Mé mwen konnèt ki kalité moun zòt yé, èk mwen sav zòt pa ni pyès lanmityé pou Bondyé an tjè zòt. 43 Sé Papa mwen ki voyé mwen pou wépwézantéʼy, mé zòt pa wisivwè mwen. Mé si an lòt té kay vini pa kòʼy menm, san pyèsonn voyéʼy, zòt té kay wisivwèʼy! 44 Tjè zòt ka kontan lè zòt ka lévé non yonn a lòt, mé zòt pa ka fè anyen pou Bondyé lévé non zòt. Sé li yonn ki Bondyé. Kon sa ki mannyè zòt ka fè kwè mwen?
45 “Zòt pa bizwen kwè sé mwen ki kay akizé zòt douvan Papa mwen. Menm Moziz-la zòt ja apiyé anlèʼy-la, sé li menm ki kay akizé zòt. 46 Si zòt té kwè sa Moziz té di-a pou vwé, zòt té kay kwè mwen tou, paski Moziz ékwi konsèné mwen. 47 Mé si zòt pa kwè sé bagay-la Moziz ékwi konsèné mwen-an, ki mannyè zòt kay fè kwè sé bagay-la mwen ka di-a?”