6
Jézi Bay Senk Mil Moun Manjé
(Mafyou 14:13-21; Mak 6:30-44; Louk 9:10-17)
Apwé sa, Jézi twavèsé lanmè Galili-a, lanmè-a yo ka kwiyé Taybiriyòs-la. An gwan latilyé moun té ka swiv li, paski yo té ja wè tout sé miwak-la i té ka fè-a lè i té ka djéwi sé moun malad-la. Jézi mouté an ti mòn èk i asid la épi sé disip li-a. Tan-an sé Jwif-la ka sélébwé Fèt Délivwans-lan té tou pwé. Jézi gadé oliwonʼy èk i wè an gwan latilyé moun té ka vini koté i té yé-a. Kon sa i mandé Filip, “Koté nou kay achté asé pen pou nou bay tout sé moun sala manjé?” I di sa pouʼy té wè sa Filip té kay di, paski i menm té ja sav ki sa i té kay fè.
Filip wéponn, i diʼy, “Pou tout moun ki isi-a jwenn an ti tjò pen pou yo manjé, i kay pwan lajan ywit mwa twavay an nonm pou sa achté asé pen.”
An lòt disip yo té ka kwiyé Androu, ki té fwè Simon Pita, di Jézi, “La ni an tibway ki ni senk ti pen épi dé pwéson. Mé sa pa kay ni asé pou plen bouden tout sé moun sala.”
10 Jézi di yo, “Fè sé moun-an asid.” La té ni an pil zèb an plas sala, kon sa tout sé moun-an asid anlè zèb-la. La té ni bò senk mil (5,000) nonm. 11 Jézi pwan pen-an, èk i wimèsyé Bondyé, èk i sépawé pen-an bay tout moun ki té la, èk i sépawé pwéson-an menm mannyè-a. Yo tout té jwenn asé pou bouden yo té plen. 12 Lè bouden tout moun té plen, i di sé disip li-a, “Anmasé sé mòso pen-an ki wèsté-a, pa kitéʼy gaspiyé.” 13 Kon sa yo anmasé tout sé mòso pen-an ki té wèsté-a apwé sé moun-an té fin manjé, èk yo plen douz panyen èk sé mòso-a.
14 Lè sé moun-an wè miwak sala Jézi fè-a alò, yo di, “Wi, sa sé Pwòfèt-la Moziz té di ki kay vini an latè-a!” 15 Jézi sav yo té kay vini èk yo té kay tjenbéʼy pou té sa fòséʼy vini wa yo, kon sa i pati ankò an sé mòn-an pa kòʼy yonn.
Jézi Maché Asou Dlo-a
(Mafyou 14:22-33; Mak 6:45-52)
16 Avan sòlèy kouché, sé disip li-a désann bò lanmè-a. 17 Yo antwé adan an kannòt èk yo twavèsé lanmè-a ka alé an diwèksyon vil Kapènéyòm. Òswè vini pwan, èk Jézi pʼòkò té vini jwenn yo. 18 Paditan yo anlè lanmè-a, an gwo van koumansé vanté èk i fè lanmè-a vini mové. 19 Sé disip-la té ja najé saviyon pou bò twa ében kat lyé, kon sa, lè yo wè Jézi ka maché asou dlo-a ka vini bò kannòt-la, pa dé pè yo té pè! 20 Jézi di yo, “Pa pè, sé mwen ki la!” 21 Yo té vléʼy antwé andidan kannòt-la, mé menm lè-a kannòt-la wivé atè an plas-la koté yo té ka alé-a.
Sé Moun-an Chaché Jézi
22 An li denmen, tout sé moun-an ki té ja wèsté lòt bò lanmè-a lè kannòt-la té pati-a té vin chonjé la té ni an sèl kannòt la. Yo sav Jézi pa té antwé an kannòt-la èk sé disip li-a, mé sé disip-la té alé pa kò yo. 23 Lézòt kannòt, ki té sòti an vil Taybiriyòs, vin kòsté an menm plas-la koté sé moun-an té manjé pen-an apwé Senyè-a té wimèsyé Bondyé-a. 24 Lè sé moun-an wè ni Jézi ni sé disip li-a pa té la, yo antwé an sé kannòt-la èk yo pati alé Kapènéyòm ay gadé pou li.
Pen Lavi-a
25 Lè sé moun-an vin jwenn Jézi lòt bò lanmè-a, yo diʼy, “Titja, ki lè ou fè wivé isi-a?”
26 Jézi di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, zòt ka chaché mwen paski zòt manjé pen-an èk bouden zòt té plen, mé sé pa paski zòt konpwann sé miwak-la mwen ka fè-a. 27 Sé pa pou zòt twavay pou manjé-a ki ka gaté-a, mé twavay pito pou manjé-a ki ka fè moun viv pou tout tan-an. Sé menm manjé sala mwen Gason Lézòm-lan kay bay zòt, paski sé pou wézon sala Bondyé Papa-a té voyé mwen.”
28 Kon sa yo mandéʼy, “Ki sa pou nou fè si nou vlé fè sé bagay-la Bondyé vlé-a?”
29 Jézi di yo, “Sa Bondyé vlé zòt fè sé kwè an moun-an i voyé-a.”
30 Yo diʼy, “Ki miwak ou kay fè pou nou wè èk pou nou sa kwèʼw? Ki sa ou kay fè? 31 Gwan gwanpapa lontan nou manjé manna* Manna sété yon manjé Bondyé té voyé sòti an syèl bay sé Manmay Izwayèl-la lè yo té an gwan savann sèk-la. Pitèt sété an ti gwenn blan kon ti mi. an gwan savann sèk-la, menm kon lévanjil-la di. I di, ‘I ba yo pen-an ki té sòti an syèl-la pou yo manjé.’ ”
32 Jézi di, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, sa Moziz té bay zòt-la sé pa té pen-an ki sòti an syèl-la. Sé atjwèlman Papa mwen bay zòt bon pen-an ki sòti an syèl-la. 33 Paski pen-an Bondyé ka bay-la, sé li ki moun-an ki désann sòti an syèl-la, èk sé li ki ka bay lézòm lavi étonnèl.”
34 Yo diʼy, “Misyé, ban nou pen sala toulé jou.”
35 Jézi di, “Sé mwen ki pen lavi. Moun-an ki vini jwenn mwen-an pa kay janmen fen, èk moun-an ki kwè an mwen-an pa kay janmen swèf. 36 Mé mwen ja di zòt, zòt ja wè mwen mé zòt pa ka kwè toujou. 37 Tout moun Papa-a ja ban mwen kay vin jwenn mwen, èk mwen pa kay janmen kouwi dèyè pyèsonn ki vin jwenn mwen. 38 Paski mwen désann sòti an syèl, pa pou mwen fè sa mwen vlé, mé pou mwen fè sa Bondyé ki voyé mwen-an vlé mwen fè. 39 Moun-an ki voyé mwen-an pa kay vlé mwen pèd pyès an sé moun-an i ja ban mwen-an, mé pou mwen sa wésisité yo asou dènyé jou-a. 40 Papa mwen vlé tout moun ki wè Gason-an èk kwè an li pou ni lavi étonnèl. Èk mwen kay wésisité yo asou dènyé jou-a.”
41 Sé Jwif-la koumansé bougonnen kont Jézi bay yonn a lòt, paski i té di sé li ki pen-an ki désann sòti an syèl-la.
42 Yo di, “Nonm sala sé pa gason Jozèf, on? Nou konnèt ni manmanʼy ni papaʼy. Kon sa ki mannyè i ka fè di i désann sòti an syèl?”
43 Jézi wéponn, i di, “Las bougonnen anpami kò zòt. 44 Pyèsonn pa sa vini jwenn mwen si Papa-a ki voyé mwen-an pa mennenʼy ban mwen, èk mwen kay wésisitéʼy asou dènyé jou-a. 45 Mi sa yonn an sé pwòfèt-la ékwi, i di, ‘Sé Bondyé ki kay enstwi tout moun.’ Népòt moun ki tann Papa-a èk ki aksèpté sa i di-a kay vini jwenn mwen. 46 Sa pa vlé di pyèsonn ja wè Papa-a. Sèl moun ki ja wè Papa-a sé moun-an ki désann sòti koté Bondyé yé-a. 47 Mwen ka di zòt lavéwité-a, moun-an ki kwè an mwen-an ni lavi étonnèl. 48 Sé mwen ki pen lavi-a. 49 Gwan gwanpapa lontan zòt té ka manjé manna an gwan savann sèk-la, mé magwé sa, yo vini vyé èk yo mò. 50 Mé népòt moun ki manjé kalité pen-an ki désann sòti an syèl-la pa kay janmen mò. 51 Sé mwen ki pen lavi-a, ki désann sòti an syèl-la. Si pyèsonn manjé pen sala, i kay viv pou tout tan. Pen sala mwen kay ba li manjé-a sé lachè mwen. Mwen ka bay lachè mwen pou sé jan latè-a sa jwenn lavi étonnèl.”
52 Sa Jézi di-a lévé an gwan chikann anpami sé Jwif-la. Yo di, “Ki mannyè nonm sala sa fè ban nou lachèʼy pou nou manjé?”
53 Jézi di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, si zòt pa manjé lachè Gason Lézòm-lan èk bwè sanʼy, zòt pa kay ni lavi andidan kò zòt. 54 Népòt moun ki manjé lachè mwen èk bwè san mwen ni lavi étonnèl, èk mwen kay wésisitéʼy asou dènyé jou-a. 55 Paski lachè mwen sé bon manjé-a, èk san mwen sé bon bwè-a. 56 Népòt moun ki manjé lachè mwen èk bwè san mwen ka manché èk mwen, èk mwen ka manché épiʼy. 57 Papa-a ki ni lavi-a voyé mwen, èk paski i ni lavi, mwen menm ni lavi tou. Menm mannyè-a, népòt moun ki manjé mwen, mwen kay ba li lavi. 58 Mi pen-an ki désann sòti an syèl-la. I pa menm kon pen-an gwan gwanpapa lontan zòt té manjé-a mé ki pa té anpéché yo mò-a. Moun-an ki manjé pen sala kay viv pou tout tan.”
59 Jézi di sé bagay sala lè i té ka enstwi an légliz sé Jwif-la an Kapènéyòm.
Pawòl Ki Ka Bay Lavi Étonnèl
60 Lè an pil an sé moun-an ki té ka swiv li-a tann sa, yo di, “Sé pawòl sala twò wèd. Kilès ki kay sa aksèpté sa?”
61 Pyèsonn pa té di Jézi anyen, mé i té sav yo té ka bougonnen kont sa i di-a. Kon sa i di yo, “Ès sa mwen di-a ka ofwansé zòt? 62 Bon, ki sa zòt kay di si zòt wè Gason Lézòm-lan déviwé an plas-la koté i sòti-a? 63 Sé Lèspwi Bondyé ki ka bay moun lavi. Nonm pa sa fè sa. Sé pawòl-la mwen ja palé bay zòt-la ki ka fè zòt wisivwè Lèspwi Bondyé, Lèspwi-a ki ka bay zòt lavi-a. 64 Mé adan zòt pa menm vlé kwè.” Jézi té sav dépi an koumansman-an ki konpanni ki pa té ka kwè épi ki moun ki té kay twayiʼy. 65 Èk i di, “Sé pou wézon sala mwen di zòt pyèsonn pa sa vini jwenn mwen si sé pa Bondyé Papa-a ki ba li kouway-la pouʼy fè sa.”
66 Pou lapéti sa i di-a, an pil an sé moun-an ki té ka swiv li-a tounen do yo asouʼy èk yo pa swiv li ankò.
67 Kon sa i di douz disip li-a, “Zòt menm pa vlé kité mwen tou?”
68 Simon Pita wéponn, i di, “Senyè, kilès nou kay alé jwenn? Sé ou ki ni pawòl-la ki ka bay moun lavi étonnèl-la. 69 Apwézan nou kwè, èk nou sav sé ou ki moun-an Bondyé voyé-a, moun-an ki ka viv ba li yonn-an.”
70 Jézi wéponn, i di, “Sé pa mwen ki chwazi zòt toulé douz, on? Mé yonn an zòt sé an djab.” 71 I té ka palé konsèné Jida, gason Simon Iskariyòt-la. Paski magwé Jida sété yonn anpami sé douz disip-la, sé li ki té kay twayiʼy.

*6:31 Manna sété yon manjé Bondyé té voyé sòti an syèl bay sé Manmay Izwayèl-la lè yo té an gwan savann sèk-la. Pitèt sété an ti gwenn blan kon ti mi.