7
Sé Fwè Jézi-a Pa Kwè An Li
Apwé sa, Jézi té ka alé toupatou an Galili, mé i pa té vlé alé an Joudiya, paski sé chèf Jwif-la té ka chaché mannyè pou té tjwéʼy. Sé pa té djè lontan Fèt Ti Kay-la.* Fèt Ti Kay-la. Toulé lanné sé Jwif-la té ka wimèsyé Bondyé pou wékòt yo. Yo té ka fè ti kay èk yo té ka wèsté adan yo pou yon simenn pou chonjé tan-an gwan gwanpapa lontan yo té ka wèsté an tant paditan yo té ka wèsté an gwan savann sèk-la. Sé fwè Jézi-a di Jézi, “Ki sa ou ka fè isi-a? Alé Joudiya pou sé moun-an ki ka swiv ou-a wè sé miwak-la ou ka fè-a. Pyèsonn pa ka séwé sa i ka fè si i vlé moun konnèt li. Ou ka fè sé bagay sala, kon sa fè yo pou tout moun wè èk pou yo konnèt ou!” (Pa menm sé fwèʼy-la ki té kwè an li.)
Jézi di yo, “Tan mwen pʼòkò wivé. Népòt lè bon pou zòt. Sé jan latè-a pa hayi zòt, mé yo hayi mwen, paski mwen ka di yo sé bagay-la yo ka fè-a sé movèzté. Zòt sa alé an fèt-la. Mwen menm pa ka alé an fèt sala, paski lè mwen pʼòkò wivé.” I di yo sa, èk i wèsté Galili.
Jézi Alé An Fèt Ti Kay-la
10 Apwé sé fwèʼy-la vin alé an fèt-la, Jézi vin alé tou, mé i pa té kité pyèsonn konnèt li, i alé an sigwé. 11 Sé chèf Jwif-la té ka gadé pou li an fèt-la. Yo di, “Koté nonm sala?”
12 Tout moun té ka palé an zòwèy konsèné Jézi. Adan moun di, “I sé an bon nonm.”
Lézòt di, “An, an!”
An lòt konpanni di, “Kwennen i ka kwennen sé moun-an.” 13 Mé pyèsonn pa té ka palé pou moun tann, paski yo té pè sé chèf Jwif-la.
14 Lè i té wèsté bò kat jou pou fèt-la fini, Jézi antwé an Kay Bondyé-a èk i koumansé enstwi. 15 Sé chèf Jwif-la té sipwi an chay, yo di, “Ki mannyè nonm sala fè konnèt otan alè i pa janmen alé an lékòl nou?”
16 Jézi wéponn, i di, “Sé bagay-la mwen ka enstwi-a sé pa pawòl mwen menm, mé sé Bondyé ki ban mwen sé pawòl sala pou mwen di paski sé li ki voyé mwen. 17 Népòt moun ki dakò pou obéyi Bondyé kay sav si sé mwen menm ki ka palé konsèné kò mwen ében si sé Bondyé ki ban mwen sé pawòl sala pou mwen di. 18 An moun ki ka palé konsèné kòʼy ka chaché mannyè pouʼy lévé nonʼy menm. Mé moun-an ki vlé lévé non Bondyé ki voyéʼy-la, moun sala ka palé lavéwité-a, èk la pa ni pyès wiz an li. 19 Kilès ki té bay zòt lwa-a? Sé pa té Moziz, on? Mé la pa ni pyès an zòt ki ka obéyi lwa sala. Pouki zòt ka chaché pou tjwé mwen?”
20 Sé moun-an di, “I sanm ou ni an vyé lèspwi andidanʼw! Ki moun ki vlé tjwéʼw?”
21 Jézi wéponn, i di, “Mwen fè yon sèl miwak èk zòt té sipwi. 22 Zòt ni labitid sikonsayz gason zòt asou jou sabaf-la menm kon Moziz té di zòt (magwé sé pa té menm Moziz ki té di zòt fè sa, sété gwan gwanpapa lontan zòt ki té koumansé fèʼy). 23 Si zòt ka sikonsayz an ti gason asou jou sabaf-la pou zòt pa kasé lwa Moziz-la, pouki zòt faché èk mwen paski mwen djéwi an nonm konplètman asou jou sabaf-la? 24 Las jijé asou mannyè zòt ka wè bagay, mé jijé adan an mannyè ki dwèt.”
Ès Jézi Sé Mèsaya-a?
25 Sé jan Jérouzalèm-lan di, “Sé pa nonm sala sé chèf Jwif-la ka chaché pou tjwé-a? 26 Mi, i la ka palé douvan tout moun, èk yo pa ka menm di anyen kont li! I sanm yo sav pou vwé sé li ki Mèsaya-a. 27 Mé lè Mèsaya-a kay vini, pyèsonn pa kay sav koté i sòti, èk nou tout sav koté nonm sala sòti.”
28 Paditan Jézi té ka enstwi an Kay Bondyé-a, i palé fò, i di “Ou kwè zòt konnèt mwen èk zòt sav koté mwen sòti pou vwé? Sé pa mwen ki vini pa kò mwen menm, mé zòt sa apiyé asou moun-an ki voyé mwen-an pou vwé. Zòt pa konnèt li 29 mé mwen konnèt li, paski sé li ki voyé mwen èk mwen sòti koté i yé-a.”
30 Sé lè sala yo té pli anvi awétéʼy, mé pyèsonn pa mété lanmen anlèʼy, paski tanʼy pʼòkò té wivé. 31 Mé an pil sé moun-an kwè an li èk yo di, “Ou kwè lè Mèsaya-a vini i kay fè pli miwak pasé nonm sala?”
Yo Voyé Awété Jézi
32 Sé Fawizyen-an vin konnèt sa sé moun-an té ka di an zòwèy konsèné Jézi-a, kon sa yo èk sé chèf pwèt-la voyé déotwa gad pou awété Jézi.
33 Jézi di, “Mwen kay wèsté épi zòt pou ti tak pli lontan ankò, èk apwé sa mwen kay alé jwenn moun-an ki voyé mwen-an. 34 Zòt kay chaché mwen, mé zòt pa kay jwenn mwen, paski zòt pa sa alé koté mwen kay yé-a.”
35 Sé chèf Jwif-la palé anpami kò yo menm, yo di, “Koté nonm sala kay alé pou nou pa jwenn li? Ou kwè i kay alé wèsté anpami sé moun nou-an ki simen an sé lézòt péyi-a, èk enstwi sé moun-an ki pa Jwif-la? 36 Ki mannyè i ka di nou kay chachéʼy èk nou pa kay jwenn li paski nou pa sa alé koté i kay yé-a? Ki sa i ka di la-a?”
Dlo-a Ki Ka Bay Lavi-a
37 Asou dènyé jou fèt-la, jou-a ki té pli enpòtan-an, Jézi doubout èk i palé fò, i di, “Kité népòt moun ki swèf vini jwenn mwen èk bwè. 38 Kon lévanjil-la di, ‘Népòt moun ki kwè an mwen, an sous dlo ki ka bay lavi kay sòti andidanʼy.’ ” 39 Lè Jézi di sa, i té ka palé konsèné Lèspwi Bondyé sé moun-an ki kwè an li-a té kay wisivwè. An tan sala Lèspwi Bondyé pʼòkò té vini asou pyèsonn, paski Jézi pʼòkò té mouté an syèl.
Sé Moun-an Pa Té Sav Kilès Jézi Té Yé
40 Adan sé moun-an ki té la-a tann sa èk yo di, “Nonm sala sé Pwòfèt-la pou vwé!”
41 I ni lòt ki di, “Sé li ki Mèsaya-a!”
Mé an lòt konpanni di, “Mèsaya-a pa kay sòti Galili! 42 Lévanjil-la di Mèsaya-a kay désandan Wa David èk sé an Bèfléyenm i kay fèt, an vil-la koté David té sòti-a.”
43 Kon sa la té ni divizyon anpami yo pou lapéti Jézi. 44 Déotwa té vlé awétéʼy, mé yo pyès pa mété lanmen anlèʼy.
Sé Chèf Jwif-la Pa Té Kwè An Jézi
45 Lè sé gad-la déviwé, sé chèf pwèt-la èk sé Fawizyen-an mandé yo, “Ki mannyè zòt pa mennenʼy ban nou?”
46 Sé gad-la di, “Pyès nonm pa janmen palé kon nonm sala!”
47 Sé Fawizyen-an di, “Ou vlé di mwen zòt kitéʼy kwennen zòt tou? 48 Ès zòt ja janmen wè pyès an sé chèf Jwif-la ében pyès an nou sé Fawizyen-an kwè an nonm sala? 49 Sé moun kouyon sala pa konnèt lwa Moziz-la, kon sa yo anba pinisyon Bondyé!”
50 Yonn an sé Fawizyen-an ki té la-a sété Nikodimòs, nonm-lan ki té ja alé koté Jézi an tan ki pasé-a. I di sé lézòt-la, 51 “Lwa nou pa ka kité nou kondanné an moun si nou pa tann li èk gadé ki mové bagay i ja fè.”
52-53 Yo diʼy, “É, é, i sanm ou sòti Galili tou. Étidyé lévanjil-la épi ou kay wè pou kòʼw pyès pwòfèt pa ka janmen sòti Galili.”

*7:2 Fèt Ti Kay-la. Toulé lanné sé Jwif-la té ka wimèsyé Bondyé pou wékòt yo. Yo té ka fè ti kay èk yo té ka wèsté adan yo pou yon simenn pou chonjé tan-an gwan gwanpapa lontan yo té ka wèsté an tant paditan yo té ka wèsté an gwan savann sèk-la.