8
Yo Bouché On Madanm Ka Fè Adiltè
[ Tout moun alé lakay yo, mé Jézi menm mouté Mòn Òliv. An li denmen byen bonnè, i déviwé an Kay Bondyé-a. Tout sé moun-an asanblé oliwonʼy, èk i asid èk i koumansé enstwi yo. 3-4 Sé titja lwa sé Jwif-la èk sé Fawizyen-an mennen an madanm ba li, yo té tjenbéʼy ka fè adiltè. Yo météʼy doubout douvan tout moun èk yo di Jézi, “Titja, nou byen bouché madanm sala ka fè adiltè. An lwa nou, Moziz té konmandé nou pou bay kalité madanm kon sa wòch jis tan nou tjwéʼy, mé ki sa ou menm ka di?” Yo diʼy sa pou yo té wè si yo té kay fè Jézi di an vyé pawòl kont lwa-a pou yo té sa akizéʼy. Mé i bésé èk i ékwi atè-a èk dwèt li. Kon yo doubout la ka mandéʼy kwèsyon, i lévé èk i di yo, “Népòt an zòt ki pa janmen fè péché sa voyé pwèmyé wòch-la.” Èk i viwé bésé épi i kontiné ka ékwi atè-a. Lè yo tann Jézi di sa, yo tout kité èk yo alé yonn pa yonn, sé pli gwan-an ki alé avan. Jézi té wèsté la pa kòʼy, èk madanm-lan té doubout douvanʼy. 10 I lévé doubout èk i di madanm-lan, “Koté sé moun-an ki té ka akizéʼw-la? Yo pyès pa wèsté la pou kondannéʼw?”
11 Madanm-lan di, “Yo pyès pa wèsté, misyé.”
Kon sa Jézi diʼy, “Mwen menm pa ka kondannéʼw nonplis. Alé, mé pa fè péché ankò.”]
Jézi Ki Klèté Latè-a
12 Jézi palé bay sé Fawizyen-an ankò, i di, “Sé mwen ki klèté-a ki ka kléwé tout moun an latè-a. Népòt moun ki swiv mwen kay ni klèté-a ki ka bay lavi-a èk i pa kay janmen maché an nwèsè.”
13 Sé Fawizyen-an diʼy, “Bon, mi atjwèlman ou ka palé konsèné kòʼw menm. Sa ou ka di-a pa vo anyen.”
14 Jézi di, “Menm si mwen ka palé konsèné kò mwen menm, sa mwen ka di-a sé lavéwité, paski mwen sav koté mwen sòti èk koté mwen ka alé. Zòt pa sav koté mwen sòti ni koté mwen ka alé. 15 Zòt ka jijé mannyè jan latè-a ka jijé, mé mwen menm pa ka jijé pyèsonn. 16 Mé si mwen ni pou jijé, jijman mwen kay dwèt paski sé pa mwen yonn ki ka bay jijman. Papa-a ki voyé mwen-an la épi mwen. 17 Lwa zòt-la di si dé témwen palé èk pawòl yo ka tèl, sa yo di-a sé lavéwité. 18 Mwen menm ka palé konsèné kò mwen, èk Papa mwen ki voyé mwen ka palé konsèné mwen tou.”
19 Yo diʼy, “Koté papaʼw?”
Jézi di, “Zòt pa konnèt ni mwen ni Papa mwen. Si zòt té konnèt mwen, zòt té kay konnèt Papa mwen tou.”
20 Jézi di yo tout sé bagay sala paditan i té ka enstwi yo an Kay Bondyé-a, koté ki té ni sé bwèt-la yo ka anmasé latjèt-la. Pyèsonn pa awétéʼy paski lèʼy pʼòkò té wivé.
Zòt Pa Sa Alé Koté Mwen Ka Alé-a
21 Jézi di yo ankò, “Mwen kay alé èk zòt kay chaché mwen, mé zòt kay mò an péché zòt. Zòt pa sa alé koté mwen ka alé-a.”
22 Kon sa sé chèf Jwif-la di, “I di kon sa nou pa sa alé koté i ka alé-a. Ou kwè sé tjwé i kay tjwé kòʼy?”
23 Jézi wéponn, i di, “Zòt sé jan latè-a, mé mwen menm sòti an syèl. Zòt sòti an latè sala, mé mwen menm pa sòti an latè sala. 24 Sé pou sa mwen di zòt, zòt kay mò an péché zòt. Wi, zòt kay mò an péché zòt si zòt pa kwè sé mwen ki moun-an mwen yé-a.”
25 Yo diʼy, “Ki moun ou yé?”
Jézi di yo, “Mwen di zòt dépi an koumansman-an.* Mwen di zòt dépi an koumansman-an. Ében pitèt sa ka di, “Mwen pa bizwen ouvè bouch mwen èk di zòt ankò.” 26 Mwen ni an pil pou mwen di konsèné zòt, an pil bagay pou mwen kondanné zòt pou. Mé moun-an ki voyé mwen-an, sé lavéwité tousèl i ka palé, èk mwen ka di sé jan latè-a tout sa mwen tann i di.”
27 Sé moun-an pa té konpwann sété konsèné Papaʼy i té ka palé-a. 28 Kon sa i di yo, “Lè zòt kay lévé Gason Lézòm-lan asou an kwa, sé lè sala zòt kay sav sé mwen ki moun-an mwen yé-a, èk zòt kay sav mwen pa ka fè anyen pa kò mwen menm. Mwen ka di sa Papa mwen vlé mwen di tousèl. 29 Moun-an ki voyé mwen-an la épi mwen, èk i pa janmen kité mwen paski mwen toujou ka fè sa ki ka plèʼy.”
30 An pil an sé moun-an ki té tann Jézi di sé bagay sala té kwè an li.
Moun Ki Lib Èk Moun Ki Èslav
31 Kon sa Jézi di sé Jwif-la ki kwè an li-a, “Si ou kontiné fè sa mwen di-a, sé lè sala ou sé disip mwen pou vwé. 32 Ou kay konnèt lavéwité-a, èk lavéwité sala kay fèʼw lib.”
33 Yo di, “Nou sé désandan Abrahanm, èk nou pa janmen èslav anba pyèsonn. Ki sa ou vlé di lè ou di nou kay vini lib?”
34 Jézi di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, tout moun ki ka péché èslav anba péché. 35 Pyèsonn ki sé an èslav pa ka wèsté èk an mèt pou tout tan, mé gason mèt kay-la ka wèsté la pou tout tan. 36 Si Gason-an fèʼw lib, sé lè sala ou kay lib pou vwé. 37 Mwen sav zòt sé désandan Abrahanm, mé zòt ka chaché pou tjwé mwen toujou, paski zòt pa vlé obéyi sa mwen ka di-a. 38 Mwen ka palé asou sa Papa mwen ja moutwé mwen, mé zòt menm ka fè sa papa zòt di zòt fè.”
39 Yo diʼy, “Abrahanm ki papa nou.”
Jézi di yo, “Si zòt sété ich Abrahanm vwé, zòt té kay fè menm sé bagay-la i fè-a. 40 Sèl sa mwen ja fè sété di zòt lavéwité-a ki sòti an bouch Bondyé-a, mé zòt ka chaché mannyè pou tjwé mwen pou sa. Abrahanm pa té fè anyen kon sa. 41 Zòt ka fè sa papa zòt fè.”
Yo di, “Nou sé pa bata. Sèl Papa nou ni sé Bondyé.”
42 Jézi di yo, “Si Bondyé sété Papa zòt pou vwé, zòt té kay enmen mwen paski sé koté Bondyé mwen sòti pou vini isi-a. Mé mwen pa vini pa kò mwen, sé li ki voyé mwen. 43 Pouki zòt pa ka konpwann sé bagay-la mwen ka di-a? Sé paski zòt wifizé pou kouté pawòl mwen. 44 Zòt sé ich papa zòt Denmou, épi zòt vlé fè sa i vlé zòt fè. Dépi an koumansman latè-a i té ka tjwé moun épi i pa té janmen enmen lavéwité-a, paski la pa ni pyès lavéwité an li. Lè i ka manti, sé sa ki an tjèʼy i ka fè, paski i sé on mantè èk sé li ki papa tout mantè. 45 Mé mwen menm ka di lavéwité-a, èk sé pou wézon sala zòt pa ka kwè mwen. 46 Kilès an zòt ki sa di mwen ni péché? Si mwen ka di lavéwité-a, pouki zòt pa ka kwè mwen? 47 Moun-an ki sòti koté Bondyé-a ka kouté pawòl Bondyé, mé zòt menm pa sòti koté Bondyé, èk sé pou sa zòt pa ka kouté.”
Jézi Èk Abrahanm
48 Sé Jwif-la mandé Jézi, “Ès nou pa té byen fèt di ou sé jan Sanmariya èk ou ni an vyé lèspwi andidanʼw?”
49 Jézi di, “Mwen pa ni pyès vyé lèspwi. Mwen ka lévé non Papa mwen, mé zòt menm pa ka lévé non mwen. 50 Mwen pa ka chaché pou moun lévé non mwen, mé la ni yon moun ki ka chaché pou moun lévé non mwen èk sé li ki kay jijé. 51 Mwen ka di zòt lavéwité-a, népòt moun ki obéyi sa mwen ka di-a pa kay janmen mò.”
52 “Bon, apwézan nou asiwé ou ni an vyé lèspwi! Abrahanm mò, sé pwòfèt-la mò, mé mi ou ka di, si an moun obéyi sa ou ka di-a, i pa kay janmen mò. 53 Si Abrahanm ki gwan gwanpapa lontan nou mò, ki sa ou vlé di, ou pli enpòtan pasé Abrahanm? Sé pwòfèt-la mò tou. Ki moun ou kwè ou yé?”
54 Jézi wéponn, i di, “Si mwen té ni pou lévé non mwen menm, sa pa té kay vo mwen anyen. Mé moun-an ki ka lévé non mwen-an sé Papa mwen menm, menm moun-an zòt di ki Bondyé zòt-la. 55 Zòt pa janmen konnèt li, mé mwen menm konnèt li. Si mwen té di mwen pa konnèt li, mwen té kay on mantè menm kon zòt. Mé mwen konnèt li, èk mwen ka obéyi pawòl li. 56 Abrahanm gwan gwanpapa lontan zòt té kontan an pil pouʼy té wè tan-an mwen té kay vini-an. I wèʼy èk sa té fè tjèʼy kontan an pil.”
57 Sé Jwif-la di, “Ou pa menm senkant (50) lanné, èk ou ja wè Abrahanm?”
58 Jézi di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, avan Abrahanm té fèt, mwen té ja la.”
59 Lè sala yo anmasé wòch pou té tjwéʼy, mé Jézi séwé kòʼy èk i kité Kay Bondyé-a.

*8:25 Mwen di zòt dépi an koumansman-an. Ében pitèt sa ka di, “Mwen pa bizwen ouvè bouch mwen èk di zòt ankò.”