9
Jézi Djéwi An Nonm Ki Fèt Avèg
Paditan Jézi té ka pasé an koté, i wè an nonm ki té fèt avèg. Sé disip li-a mandéʼy, “Titja, ki sa ki fè nonm sala fèt avèg, péché i menm ében péché manmanʼy èk papaʼy?”
Jézi wéponn, i di yo, “Sé pa péché ni manmanʼy ni papaʼy ni péché i menm ki fèʼy fèt avèg. I fèt avèg pou moun sa wè pouvwa Bondyé twavay an li. Paditan i lajouné, sé pou nou fè twavay moun-an ki voyé mwen-an, paski òswè ka pwan lè pyès moun pa sa twavay. Paditan mwen an latè-a, mwen sé klèté pou sé jan latè-a.”
Apwé Jézi di sa, i kwaché atè-a èk i fè labou èk kwacha-a. I fwoté zyé nonm-lan èk labou-a èk i diʼy, “Alé èk lavé fidjiʼw an twou dlo Silowanm-lan.” (Non sala vlé di Voyé). Kon sa nonm-lan pati èk i lavé fidjiʼy, èk i déviwé ka wè klè.
Sé pwochenʼy-lan èk sé moun-an ki té ja wèʼy ka mandé lachawité-a di, “Sa pa nonm-lan ki té ka asid ka mandé lachawité-a?”
Adan di, “Wi, sé li menm.”
Mé lézòt di, “Non, sa pa li, mé pa dé sanm i ka sanm li.”
Lè nonm-lan ki té avèg-la tann sa, i di yo, “Sé mwen menm ki la-a.”
10 Yo diʼy, “Ki mannyè ou fè ka wè atjwèlman?”
11 I di yo, “Nonm-lan yo ka kwiyé Jézi-a fè tak labou èk i fwotéʼy anlè zyé mwen, épi i di mwen ay lavé fidji mwen an twou dlo Silowanm-lan. Kon sa mwen alé, èk menm kon mwen lavé fidji mwen, mwen vin ka wè klè.”
12 Yo mandéʼy, “Kotéʼy?”
I di, “Mwen pa sav.”
Sé Fawizyen-an Fouyé Dèyè Djéwizon Nonm-lan
13 Yo mennen nonm-lan ki té avèg-la bay sé Fawizyen-an. 14 Jou-a Jézi té fè labou-a èk i té djéwi nonm avèg-la sété jou sabaf-la. 15 Sé Fawizyen-an kwèsyonnen nonm-lan tou, yo diʼy, “Ki mannyè ou fè vin ka wè klè?”
I di yo, “I mété tak labou anlè zyé mwen, mwen lavé fidji mwen, épi apwézan mwen ka wè.”
16 Adan sé Fawizyen-an di, “Nonm sala ki fè bagay sala pa sòti an Bondyé, paski i pa ka obéyi lwa sabaf-la.”
Mé lézòt di, “Ki mannyè an nonm ki sé an péchè sa fè kalité miwak kon sa?” Èk la té ni an gwan chikann anpami yo.
17 Kon sa sé Fawizyen-an mandé nonm-lan ankò, “Ou di i fèʼw wè klè. Bon, ki sa ou ni pou di konsèné nonm sala?”
Nonm-lan di, “I sé an pwòfèt.”
18 Sé chèf Jwif-la menm pa té vlé kwè i té avèg avan, kon sa yo kwiyé manmanʼy èk papaʼy. 19 Yo di yo, “Sa sé gason zòt? Zòt di i té fèt avèg. Bon, ki mannyè i vin ka wè atjwèlman?”
20 Manmanʼy èk papaʼy wéponn, yo di, “Nou sav i sé gason nou, èk nou sav i té fèt avèg, 21 mé nou pa sav ki mannyè i fè ka wè klè apwézan, ni nou pa sav ki moun ki fèʼy wè klè. Ou sa mandéʼy, i asé gwan, i sa wéponn pou kòʼy!” 22 Manmanʼy èk papaʼy di sa paski yo té pè sé chèf Jwif-la. Sé chèf Jwif-la té ja dakò ki népòt moun ki di i kwè Jézi sé Mèsaya-a, yo ka météʼy dèwò an légliz sé Jwif-la. 23 Sé pou sa manmanʼy èk papaʼy di, “I gwan asé, mandéʼy!”
24 Kon sa yo kwiyé nonm-lan ki té fèt avèg-la pou an dézyenm fwa èk yo diʼy, “Ou ni pouʼw pwonmèt douvan Bondyé ou kay di lavéwité-a! Nou sav nonm sala ki djéwiʼw-la sé an péchè.”
25 Nonm-lan di, “Mwen pa sav si i sé an péchè ében si i pa an péchè. Yon sèl bagay mwen konnèt. Mwen té avèg èk atjwèlman mwen ka wè klè.”
26 Yo diʼy, “Ki sa i fèʼw pouʼw wè klè? Ki mannyè i fè djéwi zyéʼw?”
27 Nonm-lan di, “Mwen ja di zòt mé zòt pa té ka kouté. Pouki ou vlé mwen diʼw ankò? Ou vlé vini disip li tou?”
28 Yo ensilté nonm-lan, yo diʼy, “Sé ou ki disip nonm sala, mé nou menm sé disip Moziz. 29 Nou sav Bondyé palé bay Moziz mé nonm sala, nou pa menm sav koté i sòti!”
30 Nonm-lan di, “Mwen pa konpwann sa pyès! Ou pa konnèt koté i sòti, mé i djéwi mwen, i fè mwen wè klè! 31 Nou sav Bondyé pa ka wéponn lapwiyè moun ki ka fè péché, mé i ka wéponn lapwiyè moun ki ka adowéʼy èk ki ka obéyiʼy. 32 Dépi an koumansman latè-a pyèsonn pa janmen tann an moun djéwi an moun ki fèt avèg. 33 Si nonm sala pa sòti koté Bondyé, i pa sa janmen fè an bagay kon sa.”
34 Yo wéponn li, yo diʼy, “Ou fèt èk ou lévé an péché, èk ou vlé enstwi nou?” Yo kouwi dèyèʼy an légliz-la.
Moun Ki Avèg An Lèspwi Yo
35 Jézi vin tann sa ki té fèt-la. Kon sa lè i jwenn nonm-lan, i diʼy, “Ès ou kwè an Gason Lézòm-lan?”
36 Nonm-lan diʼy, “Misyé, di mwen ki moun i yé pou mwen sa kwè an li!”
37 Jézi diʼy, “Ou ja wèʼy, èk sé li ki la ka palé épiʼw-la.”
38 Nonm-lan di, “Senyè, mwen kwè!” Èk i ajounou an pyé Jézi èk i adowéʼy.
39 Jézi di, “Mwen vini an latè sala pou mennen jijman. Mwen vini pou moun ki avèg wè klè èk mwen vini pou fè moun ki ka wè klè vini avèg.”
40 Adan sé Fawizyen-an ki té la-a tann lè i di sa. Yo diʼy, “Pa di nou ou kwè nou menm avèg tou!”
41 Jézi di yo, “Si zòt té avèg, zòt pa té kay koupab, mé paski zòt di zòt ka wè, zòt koupab toujou.”