10
Pawabòl Bèwjé-a
Jézi di, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, nonm-lan ki pa pasé an lapòt-la pou antwé an pak mouton-an, mé i janbé èk i antwé an lòt mannyè, i sé an vòlè èk i ka chaché mannyè pou vòlè sé mouton-an. Nonm-lan ki antwé an lapòt-la, sé li ki bèwjé-a. Nonm-lan ki ka véyé lapòt pak mouton-an ka ouvè ba li. Sé mouton-an ka tann vwa gadyenn-an lè i ka kwiyé non sé moutonʼy-lan, èk i ka mennen yo sòti dèwò. Lè i fini mennen yo dèwò, i ka pwan douvan, èk sé mouton-an ka swiv li, paski yo konnèt vwaʼy. Yo pa kay swiv an lòt moun. Okontwè, yo kay kouwi lè yo tann moun sala, paski yo pa konnèt vwaʼy.”
Jézi di yo pawabòl sala, mé yo pa té konpwann sa i té vlé di yo-a.
Jézi Sé Bon Gadyenn-an
Kon sa Jézi di yo ankò, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, sé mwen ki lapòt pak mouton-an. Tout sé lézòt-la ki vini avan mwen-an sé vòlè. Yo sé moun ki ka chaché mannyè pou vòlè sé mouton-an. Mé sé mouton-an pa té ka kouté yo. Sé mwen ki lapòt-la. Moun-an ki pasé an mwen pou antwé an pak-la kay sové. I kay antwé, i kay sòti, i kay jwenn manjé pouʼy manjé. 10 Pou sèl wézon vòlè-a ka vini sé pou tjwé, pou vòlè, èk pou détwi. Mé mwen menm vini pou bay moun lavi — an lavi alabondans.
11 “Sé mwen ki bon bèwjé-a, ki pawé pou mò pou lapéti sé mouton-an. 12 Nonm-lan yo anplowé pou véyé sé mouton-an sé pa an bèwjé èk sé pa li ki mèt sé mouton-an. Lè i wè an bèt sovay ka vini, i ka kité twipo mouton-an èk i ka kouwi pou chapé kòʼy. Kon sa bèt sovay-la ka pwan adan sé mouton-an èk sé lézòt-la ka simen toupatou. 13 Nonm-lan yo anplowé pou gadé sé mouton-an kay kouwi alé paski sé anplowé yo anplowéʼy, kon sa i pa mélé èk sé mouton-an. 14-15 Sé mwen ki bon bèwjé-a. Papa-a konnèt mwen èk mwen konnèt Papa-a. Sé menm mannyè-a mwen konnèt mouton mwen èk yo konnèt mwen, èk mwen pawé pou mò pou lapéti yo. 16 Mwen ni lòt mouton ki pa an pak sala. Mwen ni pou mennen yo vini tou. Yo tout kay kouté vwa mwen, èk la kay ni yon sèl twipo èk yon sèl bèwjé.
17 “Papa-a enmen mwen paski mwen pawé pou mò pou mwen sa wésisité ankò. 18 Pyèsonn pa kay tjwé mwen si mwen pa vlé. Sé mwen menm ki ka kité yo tjwé mwen. Mwen ni pouvwa pou kité yo tjwé mwen, èk mwen ni pouvwa pou viwé wésisité ankò. Sé sa Papa mwen konmandé mwen pou fè.”
19 La té ni divizyon ankò anpami sé Jwif-la pou lapéti sa Jézi té di-a. 20 An pil adan yo té ka di, “I ni an vyé lèspwi andidanʼy, i ka fou! Pouki pouʼw kouté nonm sala?”
21 Mé lézòt té ka di, “An nonm ki ni an vyé lèspwi andidanʼy pa sa palé kon sa! Ki mannyè an vyé lèspwi kay sa fè moun ki avèg wè klè?”
Sé Jwif-la Wifizé Kwè An Jézi
22 I té an sézon fwédi-a, menm tan-an sé Jwif-la té ka sélébwé Fèt Dèdikasyon Kay Bondyé-a an Jérouzalèm. 23 Jézi té la ka maché an balkon-an yo ka kwiyé Balkon Sòlomonn-an ki an Kay Bondyé-a. 24 Sé Jwif-la asanblé tout oliwonʼy èk yo diʼy, “Ki otan tan ou kay kité nou la san nou sav ki sa pou nou kwè? Di nou aklè si sé ou ki Mèsaya-a.”
25 Jézi di, “Mwen ja di zòt mé zòt pa vlé kwè mwen. Sé miwak-la Papa mwen ban mwen pouvwa pou fè-a ka palé konsèné mwen, 26 mé zòt pa vlé kwè paski zòt sé pa mouton mwen. 27 Mouton mwen ka kouté mwen, mwen konnèt yo, èk yo ka swiv mwen. 28 Mwen ka bay sé moun-an ki ka swiv mwen-an lavi étonnèl, èk yo pa kay janmen pèd. Pyèsonn pa sa tiwé yo an lanmen mwen. 29 Sé moun-an Papa mwen ja ban mwen-an pli enpòtan* Sé moun-an Papa mwen ja ban mwen-an pli enpòtan... An pil sé pli ansyen liv-la di, “Papa mwen ki ban mwen yo pli enpòtan pasé tout moun.” pasé tout lézòt, èk pyèsonn pa sa tiwé yo an lanmen Papa mwen. 30 Mwen èk Papa mwen sé yonn.”
31 Sé Jwif-la anmasé wòch ankò pou yo té tjwéʼy. 32 Jézi di yo, “Zòt ja wè mwen fè an pil gwan twavay anpami zòt, gwan twavay Papa-a ban mwen pouvwa pou fè. Pou kilès adan yo zòt vlé tjwé mwen?”
33 Yo diʼy, “Nou pa vlé tjwéʼw pou pyès an sé bon twavay-la ou fè-a, mé paski ou ka ensilté Bondyé. Ou sé sèlman an nonm, mé ou vlé fè kòʼw pasé pou Bondyé!”
34 Jézi di, “Mi sa ki ékwi an lwa zòt-la koté Bondyé di, ‘Sé bondyé zòt yé.’ 35 Nou sav sa lévanjil-la di vwé pou tout tan. Bondyé menm kwiyé sé moun-an bondyé, sé moun-an ki té wisivwè konmisyonʼy-lan. 36 Sé mwen menm Papa-a chwazi èk i voyé mwen an latè-a. Ki mannyè zòt ka fè di mwen ensilté Bondyé paski mwen di mwen sé Gason Bondyé? 37 Si mwen pa ka fè sé bagay-la Papa mwen vlé mwen fè-a, ou pa oblijé kwè mwen. 38 Mé si mwen ka fè sé bagay-la Papa mwen vlé mwen fè-a, zòt sipozé kwè an twavay-la mwen ka fè-a, menm si zòt pa kwè mwen. Lè sala zòt kay sav mwen èk Papa mwen sé yonn.”
39 Yon lòt kou ankò yo fè fòs kò yo pou té tjenbé Jézi, mé i chapé kòʼy.
40 Jézi viwé twavèsé Lawivyè Jouden-an ankò. I alé an menm plas-la koté Jan Batis té batizé moun-an, èk i wèsté la. 41 An pil moun vini koté i té yé-a. Sé moun-an di bay yonn a lòt, “Jan Batis pa té fè pyès miwak, mé tout sa i té di konsèné nonm sala té vwé.” 42 Èk an pil sé moun-an kwè an Jézi.

*10:29 Sé moun-an Papa mwen ja ban mwen-an pli enpòtan... An pil sé pli ansyen liv-la di, “Papa mwen ki ban mwen yo pli enpòtan pasé tout moun.”