14
Jézi Sé Chimen-an
Jézi di yo, “Pa kité tjè zòt twakasé. Sé pou zòt kwè an Bondyé, èk sé pou zòt kwè an mwen tou. La ni an chay chanm an kay Papa mwen. Mwen ka alé pwépawé an plas bay zòt. Mwen pa té kay di zòt sa si sa pa té vwé. Apwé mwen alé pwépawé an plas bay zòt, mwen kay déviwé èk mwen kay mennen zòt alé épi mwen. Kon sa koté mwen kay yé-a sé la zòt kay yé tou. Zòt konnèt chimen-an pou alé an plas-la koté mwen ka alé-a.”
Tonmas di, “Senyè, nou pa menm sav koté ou ka alé! Ki mannyè nou kay fè konnèt chimen-an pou alé la?”
Jézi wéponn, i diʼy, “Sé mwen ki chimen-an, sé mwen ki lavéwité-a èk sé mwen ki lavi-a. Sé mwen ki sèl chimen pou alé jwenn Papa-a. Si zòt té konnèt mwen pou vwé, zòt té kay konnèt Papa mwen tou. Dépi atjwèlman ou konnèt li èk ou ja wèʼy.”
Filip diʼy, “Senyè, moutwé nou Papa-a èk nou pa bizwen anyen ankò.”
Jézi diʼy, “Filip, dépi tan sala mwen épi zòt-la, ou ka di ou pa konnèt mwen toujou? Népòt moun ki ja wè mwen ja wè Papa-a. Kon sa pouki ou ka di, ‘Moutwé nou Papa-a’? 10 Ou pa kwè mwen lè mwen di, mwen an Papa-a èk Papa-a an mwen? Sé pa mwen menm ki di sé pawòl-la mwen ja di zòt-la. Sé Papa-a ki manché épi mwen-an ki ja fè twavay li. 11 Sé pouʼw kwè mwen lè mwen di, mwen an Papa-a èk Papa-a an mwen. Mé si ou pa kwè sa mwen ka di-a toujou, sé pouʼw kwè mwen pou lapéti sé miwak-la mwen ka fè-a. 12 Mwen ka di zòt lavéwité-a, népòt moun ki kwè an mwen kay fè menm sé bagay-la mwen ka fè-a, èk i kay jis fè pli gwo bagay pasé mwen, paski mwen ka alé jwenn Papa-a. 13 Népòt bagay zòt mandé an non mwen, mwen kay fèʼy pou zòt sa wè pouvwa Papa-a an Gason-an. 14 Si zòt mandé anyen an non mwen, mwen kay fèʼy bay zòt.
Jézi Pwonmèt Pou Voyé Lèspwi Bondyé
15 “Si zòt enmen mwen, zòt kay obéyi konmandman mwen. 16 Mwen kay mandé Papa mwen, èk i kay bay zòt an lòt moun pou édé zòt. Moun sala kay la épi zòt pou tout tan. 17 Moun sala sé Lèspwi Bondyé, èk sé li ki ka moutwé moun lavéwité-a. Sé jan latè-a pa sa wisivwèʼy paski yo pa ka wèʼy, ni yo pa ka konnèt li. Mé zòt menm konnèt li, paski i ka wèsté épi zòt épi i kay viv* i kay viv andidan zòt. Lézòt sé ansyen liv-la bay, “i andidan zòt.” andidan zòt.
18 “Lè mwen alé, mwen pa kay kité zòt kon manmay ki pa ni manman èk papa. Mwen kay viwé jwenn zòt. 19 Sé jan latè-a pa kay wè mwen pou djè lontan ankò, mé zòt menm kay wè mwen. Paski mwen ka viv, zòt menm kay viv tou. 20 Lè jou sala kay vini, zòt kay sav ki mwen an Papa mwen èk zòt an mwen èk mwen an zòt.
21 “Népòt moun ki aksèpté konmandman mwen èk i obéyi yo, sé moun sala ki enmen mwen. Papa mwen kay enmen moun-an ki enmen mwen-an, épi mwen menm kay enmenʼy tou èk mwen kay moutwéʼy ki moun mwen yé.”
22 Jida mandéʼy an kwèsyon (mé sé pa té Jida Iskariyòt), i di, “Senyè, ki mannyè ou kay fè moutwé nou ki moun ou yé èk sé jan latè-a pa kay wè ki moun ou yé?”
23 Jézi wéponn, i di, “Népòt moun ki enmen mwen kay obéyi sa mwen ka di-a. Papa mwen kay enmen moun sala, épi mwen èk Papa mwen kay vini jwenn li èk nou kay viv épiʼy. 24 Pyèsonn ki pa enmen mwen pa ka obéyi sa mwen ka di-a. Épi sé bagay-la zòt tann mwen di-a, yo pa sòti an mwen, mé an Papa mwen ki voyé mwen.
25 “Mwen ja di zòt sé bagay sala paditan mwen épi zòt toujou. 26 Mé Papa mwen kay voyé an moun an non mwen pou édé zòt. Moun sala sé Lèspwi Bondyé. I kay moutwé zòt tout bagay èk i kay fè zòt chonjé tout sa mwen té di zòt.
27 “Mwen ka bay zòt lapé an tjè zòt. Sé menm lapé-a mwen ni-an mwen ka kité bay zòt. Mwen pa ka bay li menm kon latè-a ka bay li. Pa kité tjè zòt twakasé ni pa pè pou sa ki kay fèt. 28 Zòt ja tann mwen di, ‘Mwen ka alé mé mwen kay viwé jwenn zòt.’ Si zòt té enmen mwen pou vwé, zòt té kay kontan pou sav mwen ka alé jwenn Papa-a, paski Papa-a pli enpòtan pasé mwen. 29 Mwen ka di zòt sa atjwèlman, avan i fèt. Kon sa lè i kay fèt, zòt kay kwè mwen. 30 Mwen pa sa wèsté palé épi zòt pou djè lontan ankò, paski Satan ka vini. Sé li ki ka kondwi latè sala. I pa sa kondwi mwen, 31 mé mwen vlé sé jan latè-a sav mwen enmen Papa-a. Sé pou sa mwen ka fè tout sa i konmandé mwen.
“Vini, annou alé sòti an kay sala.”

*14:17 i kay viv andidan zòt. Lézòt sé ansyen liv-la bay, “i andidan zòt.”