16
“Mwen ja di zòt tout sé bagay sala pou zòt pa sipwi lè sé bagay sala kay fèt, pou zòt pa tiwé lafwa zòt an mwen. Yo kay kouwi dèyè zòt an sé légliz sé Jwif-la, épi lè-a ka vini lè népòt moun ki tjwé zòt kay kwè sé twavay Bondyé i ka fè. Yo kay fè zòt sa paski yo pa konnèt ni mwen ni Papa-a. Mé mwen ja di zòt sa, pou lè lè-a kay vini pou yo fè sé bagay sala, zòt kay chonjé sa mwen té ja di-a. Mwen pa té di zòt sa lè zòt té vini disip mwen tou fwé, paski mwen té la épi zòt.
Twavay Lèspwi Bondyé
“Mé atjwèlman kon mwen ka alé jwenn moun-an ki té voyé mwen-an, zòt pyès pa mandé mwen koté mwen ka alé. Épi atjwèlman kon mwen di zòt sa-a, tjè zòt an lapenn. Mé mwen ka di zòt lavéwité-a, i pli mèyè pou zòt si mwen alé, paski si mwen pa alé, Lèspwi Bondyé ki kay édé zòt-la, pa kay vini. Mé lè mwen alé, mwen kay voyéʼy bay zòt. Èk lè i vini, i kay moutwé sé jan latè-a yo an lèwè lè yo di, ‘Nou sav ki sa ki péché, èk nou sav sa ki dwèt èk nou konnèt jijman Bondyé.’ Yo an lèwè konsèné péché, paski yo wifizé kwè an mwen. 10 Yo an lèwè konsèné sa ki dwèt, paski mwen ka alé jwenn Papa mwen, èk zòt pa kay wè mwen ankò. 11 Èk yo an lèwè konsèné jijman Bondyé, paski Bondyé ja kondanné Satan, paski sé li ki ka kondwi latè sala.
12 “Mwen ni an pil lòt bagay pou mwen di zòt toujou, mé lidé zòt pa kay sa pwan tout atjwèlman. 13 Mé lè Lèspwi-a ki kay moutwé zòt lavéwité-a kay vini, i kay fè zòt konnèt tout lavéwité ki sòti an Bondyé. I pa kay palé pa kòʼy menm, mé i kay palé sa i tann épi i kay diʼw bagay ki kay fèt apwé. 14 I kay lévé non mwen, paski i kay di zòt pawòl i tann mwen di. 15 Tout sa Papa mwen ni sé sa mwen. Sé pou sa mwen di, Lèspwi-a kay kouté sa mwen di èk i kay moutwé zòt li.
Lapenn Kay Tounen Lajwa
16 “Adan an ti mouman, zòt pa kay wè mwen ankò èk adan an ti mouman ankò, zòt kay wè mwen.”
17-18 Adan sé disip li-a di anpami kò yo, “Ki sa sa vlé di? I di nou adan an ti mouman ankò, nou pa kay wèʼy. Èk adan an ti mouman ankò, nou kay wèʼy. Èk i di ankò sé paski i ka alé koté Papaʼy. Ki sa i vlé di lè i di ‘adan an ti mouman ankò?’ Nou pa sav konsèné ki sa i ka palé-a.”
19 Jézi sav yo té vlé mandéʼy an kwèsyon, kon sa i di yo, “Ès zòt ka palé anpami kò zòt paski mwen di, ‘Adan an ti mouman ankò zòt pa kay wè mwen, èk adan an ti mouman ankò, zòt kay wè mwen?’ Ès sé kwèsyon sala yonn ka mandé lòt-la? 20 Mwen ka di zòt lavéwité-a, zòt kay fè kwi èk zòt kay pléwé, mé sé jan latè-a kay kontan. Zòt kay an lapenn, mé lapenn zòt kay tounen pou tjè kontan. 21 Lè an madanm malad akouché, i ka an lapenn paski lè-a pouʼy soufè-a ja vini. Mé lè ti manmay-la fèt, i ka obliyé tout soufwans-lan, paski i ka kontan an ti manmay fèt an latè-a. 22 Sé kon sa i kay yé épi zòt. Apwézan zòt an lapenn, mé mwen kay wè zòt ankò, épi zòt kay ni lajwa, lajwa-a pyèsonn pa sa tiwé-a.
23 “Lè jou sala vini, zòt pa kay bizwen mandé mwen anyen ankò. Mwen ka di zòt lavéwité-a, Papa-a menm ki kay bay zòt népòt bagay zòt mandéʼy an non mwen. 24 Pou jis atjwèlman, zòt pʼòkò mandé anyen an non mwen. Sé pou zòt mandé, èk lajwa-a zòt ni-an pa kay mantjé anyen, paski zòt kay wisivwè sa zòt mandé-a.
Jézi Genyen Batay-la Kont Latè-a
25 “Mwen palé bay zòt an pawabòl pou di zòt sé bagay sala, mé lè-a ka vini lè mwen pa kay sèvi pawabòl ankò. Mwen kay di zòt tout bagay aklè konsèné Papa-a. 26 Lè jou sala vini, zòt kay mandé Bondyé népòt bagay an non mwen, èk sé pa mwen ki kay mandéʼy bay zòt. 27 Papa-a menm enmen zòt, paski zòt enmen mwen èk zòt kwè sé Bondyé ki voyé mwen. 28 Mwen sòti koté Papa-a èk mwen vini an latè-a. Atjwèlman mwen ka kité latè-a èk mwen ka alé jwenn Papa-a.”
29 Lè sala sé disip-la diʼy, “Sé atjwèlman ou ka palé aklè, èk ou pa ka palé an pawabòl. 30 Nou sav ou konnèt tout bagay. Ou konnèt wépons kwèsyon-an ki an lidé an moun dépi avan i mandéʼy. Sé sa ki fè nou kwè ou sòti koté Bondyé pou vwé.”
31 Jézi wéponn, i di yo, “Atjwèlman zòt kwè? 32 Lè-a ka vini èk i ja wivé lè zòt tout kay simen. Zòt chak kay kouwi lakay zòt, èk zòt kay kité mwen la pa kò mwen yonn. Mé pa kwè mwen la pa kò mwen paski Papa-a la épi mwen. 33 Mwen ja di zòt sé bagay sala pou zòt sa toujou ni lapé an tjè zòt, paski zòt ja manché èk mwen. Sé jan latè-a kay pèsikité zòt, mé pa pè paski mwen ja détwi pouvwa-a ki ka kondwi latè-a!”