17
Jézi Pwédyé Pou Kòʼy
Lè Jézi fini palé bay sé disip li-a, i lévé zyéʼy an syèl èk i di, “Papa, lè-a ja vini. Fè moun wè pouvwa Gasonʼw, pou mwen fè moun wè pouvwaʼw. Paski ou ban mwen pouvwa anho tout lézòm, pou mwen sa bay tout sé moun-an ou ban mwen-an lavi étonnèl. Lè moun konnèt ou, sèl Bondyé ki ni pou vwé, èk yo konnèt Jézi Kwi, moun-an ou voyé-a, sé lè sala ou ka ba yo lavi étonnèl. Mwen ja fè tout moun ki an latè-a wè pouvwaʼw, paski mwen ja fini twavay-la ou ban mwen fè-a. Atjwèlman, Papa, onnowé mwen kon mwen doubout douvanʼw-lan, menm mannyè ou té onnowé mwen lè mwen té épiʼw avan latè-a té fèt.
Jézi Pwédyé Bay Sé Disip Li-a
“Mwen ja fè sé nonm sala ou ban mwen an latè-a konnèt ou. Yo sété sa ou, épi ou ban mwen yo. Yo ja obéyi pawòl ou. Atjwèlman yo sav sé ou ki ban mwen tout bagay mwen ni. Mwen ba yo konmisyon-an ou té ban mwen-an èk yo wisivwèʼy. Yo sav sé koté ou yé-a mwen sòti èk yo kwè sé ou ki voyé mwen pou vwé.
“Mwen ka pwédyé ba yo. Mwen pa ka pwédyé bay sé jan latè-a, mé bay sé nonm sala ou ja ban mwen-an, paski yo sé sa ou. 10 Tout sa mwen ni sé sa ou, èk tout sa ou ni sé sa mwen, èk moun kay wè pouvwa mwen an sé nonm sala. 11 Mwen ka vini jwenn ou atjwèlman. Mwen pa kay la an latè-a ankò, mé yo an latè-a. Papa, ou pa ni pyès fòt! Mwen ka mandéʼw pou pwotèkté yo èk pouvwa-a ki an nonʼw-lan, menm non-an ou ban mwen-an, pou yo sa vini yonn, menm kon mwen èk ou sé yonn. 12 Paditan mwen té épi yo, mwen té pwotèkté yo èk pouvwa-a ki an nonʼw-lan, menm non-an ou ban mwen-an. Mwen pwotèkté yo, èk pa menm yonn an yo ki pèd, antiwan nonm-lan ki té ni pou pèd-la, pou sa lévanjil-la té di-a vini fèt vwé.
13 “Atjwèlman mwen ka vini jwenn ou, mé mwen ka di sé bagay sala paditan mwen an latè-a, pou sé nonm sala ni menm lajwa-a mwen ni an tjè mwen-an, lajwa-a ki pa mantjé anyen-an. 14 Mwen ba yo konmisyonʼw, èk sé jan latè-a hayi mwen, paski sé nonm sala sé pa menm èk sé jan latè-a, menm kon mwen pa menm èk sé jan latè-a. 15 Mwen pa ka mandéʼw pou tiwé yo an latè-a, mé pou pwotèkté yo kont pouvwa Satan, nonm méchan-an. 16 Menm kon mwen pa menm èk sé jan latè-a, sé nonm sala sé pa menm èk sé jan latè-a. 17 Sèvi pawòl lavéwité-a pou fè yo viv ba ou yonn, paski pawòl ou sé lavéwité. 18 Mwen ka voyé yo an latè-a, menm kon ou voyé mwen an latè-a. 19 Èk pou lapéti yo mwen ka viv mannyè-a ou vlé mwen viv-la pou yo menm sa viv mannyè-a ou vlé yo viv-la pou vwé.
Jézi Pwédyé Bay Tout Moun Ki Kwè An Li
20 “Sé pa bay sé nonm sala yonn mwen ka pwédyé, mé bay tout lézòt ki kay kwè an mwen lè sé nonm sala kay palé konmisyon yo konsèné mwen. 21 Mwen ka pwédyé pou yo tout vini yonn. Papa, mwen ka mandéʼw pou fè yo vini yonn èk nou, menm kon ou an mwen èk mwen an ou. Fè yo vini yonn, pou sé jan latè-a sa kwè sé ou ki voyé mwen. 22 Mwen ba yo menm pouvwa-a ou ban mwen-an, pou yo sa vini yonn, menm kon mwen épi ou sé yonn. 23 Mwen ka viv an yo menm kon ou ka viv an mwen, pou yo sa vini yonn, pou sé jan latè-a sav sé ou ki voyé mwen èk ou enmen yo menm kon ou enmen mwen.
24 “Papa, sé ou ki ban mwen yo, èk mwen vlé yo la épi mwen koté mwen yé-a, pou yo sa wè pouvwa mwen. Ou ban mwen menm pouvwa sala, paski ou enmen mwen dépi avan latè-a té fèt.
25 “Papa, ou dwèt! Sé jan latè-a pa konnèt ou, mé mwen konnèt ou, èk sé moun sala ou ban mwen-an sav sé ou ki voyé mwen. 26 Mwen fè yo konnèt ou, èk mwen kay kontiné fè yo konnèt ou, pou yo enmen lézòt menm kon ou enmen mwen, èk pou mwen menm sa viv an yo.”