18
Yo Awété Jézi
(Mafyou 26:47-56; Mak 14:43-50; Louk 22:47-53)
Apwé Jézi fini pwédyé kon sa, li èk sé disip li-a kité koté yo té yé-a èk yo twavèsé fon Kidronn-an. La té ni an jaden la, kon sa Jézi èk sé disip li-a alé an jaden-an. Mé Jida menm, nonm-lan ki té kay twayiʼy-la, té konnèt plas-la, paski Jézi té ja alé la plizyè fwa èk sé disip li-a. Kon sa Jida alé an jaden-an, èk i mennen tibwen sòlda Ronm épiʼy. Sé chèf pwèt-la èk sé Fawizyen-an té voyé déotwa gad Kay Bondyé-a alé épi Jida tou. Sé sòlda-a èk sé gad-la té byen amé, èk yo té ni lanp èk flanbo.
Jézi té konnèt tout bagay yo té kay fèʼy, kon sa i maché douvan èk i mandé yo, “Ki moun zòt ka gadé pou?”
Yo di, “Nou ka gadé pou Jézi nonm Nazawèt-la.”
I di yo, “Sé mwen ki li.”
Jida menm, nonm-lan ki té kay twayiʼy-la, té doubout la épi yo. Lè Jézi di yo, “Sé mwen ki li,” yo bak dèyè èk yo tonbé atè-a.
Jézi mandé yo ankò, “Ki moun zòt ka gadé pou?”
Yo di, “Nou ka gadé pou Jézi nonm Nazawèt-la.”
Jézi di, “Mé mwen ja di zòt sé mwen ki li. Si sé pou mwen zòt ka chaché, kité sé lézòt nonm sala alé.” I di yo sa pou sa i té di an tan ki pasé té vini fèt vwé. I té di, “Papa, pa menm yonn an sé moun-an ou ban mwen-an ki pèd.”
10 Simon Pita hédi on sab i té ni èk i fwapé sèvant pli ho chèf pwèt-la. I fè zòwèy dwèt li pwan lavòl. Non sèvant sala sété Malkas. 11 Jézi di Pita, “Mété sab sala viwé an plas li! Mwen ni pou bwè an pòt soufwans-lan Papa mwen ja ban mwen-an.”
Yo Mennen Jézi Bay Annas
12 Lè sala sé sòlda Ronm-lan èk konmandè yo, ansanm èk sé gad Jwif-la, awété Jézi èk yo mawé lanmenʼy. 13 Pwèmyé koté yo mennenʼy sé bay Annas. I sété bopè Kayafas, ki té pli ho chèf pwèt-la pou lanné-a. 14 Sété menm Kayafas sala ki té di sé chèf Jwif-la i té kay pli mèyè si yon sèl nonm mò pou tout sé lézòt moun-an.
Pita Di I Pa Konnèt Jézi
(Mafyou 26:69-70; Mak 14:66-68; Louk 22:55-57)
15 Simon Pita èk an lòt disip té ka swiv Jézi olwen. Pli ho chèf pwèt-la té konnèt disip sala byen, kon sa disip-la alé èk Jézi an lakou pwèt-la. 16 Pita té wèsté dèwò bò bayè-a. Kon sa lòt disip-la pli ho chèf pwèt-la té konnèt-la viwé sòti, i palé bay tifi-a ki an bayè-a, èk i fè Pita antwé.
17 Tifi-a ki té bò bayè-a di Pita, “Ès ou sé yonn an sé disip nonm sala tou?”
Pita di, “Non, mwen sé pa yonn.”
18 Tan-an té fwèt, kon sa sé sèvant-lan épi sé gad-la té ni chèbon ka limen, èk yo té oliwonʼy ka chofé kò yo. Kon sa Pita alé la èk i doubout la épi yo ka chofé kòʼy.
Pli Ho Chèf Pwèt-la Kwèsyonnen Jézi
(Mafyou 26:59-66; Mak 14:55-64; Louk 22:66-71)
19 Pli ho chèf pwèt-la kwèsyonnen Jézi konsèné sé disip li-a èk sa i té ka enstwi moun.
20 Jézi wéponn, i di, “Mwen té toujou ka palé douvan tout moun. Mwen enstwi sé moun-an an sé légliz sé Jwif-la èk an Kay Bondyé-a, koté tout moun ka asanblé. Mwen pa janmen di anyen an sigwé. 21 Kon sa, pouki ou ka kwèsyonnen mwen? Mandé sé moun-an ki tann mwen-an ki sa mwen di yo. Yo sav ki sa mwen di.”
22 Lè Jézi di sa, yonn an sé gad-la bay Jézi yon souflé. I diʼy, “Pouki ou ka palé kon sa bay pli ho chèf pwèt-la?”
23 Jézi wéponn, i di, “Si mwen ja di anyen ki pa bon, diʼy douvan tout moun. Mé si mwen ni wézon, pouki ou ban mwen souflé sala?” 24 Lè i fini di sa, Annas fè yo mennenʼy alé bay Kayafas, pli ho chèf pwèt-la. Lanmenʼy té mawé toujou.
Pita Di Ankò I Pa Konnèt Jézi
(Mafyou 26:71-75; Mak 14:69-72; Louk 22:58-62)
25 Pita té doubout menm koté-a toujou, ka chofé kòʼy. Kon sa sé lézòt sé moun-an diʼy, “Ès ou sé yonn an sé disip nonm sala tou?”
Pita di, “Non, mwen sé pa yonn.”
26 Yonn an sé sèvant pli ho chèf pwèt-la, ki sété fanmi nonm-lan Pita té koupé zòwèy-la, di, “Ès sé pa té ou mwen wè an jaden-an épiʼy-la?”
27 Pita wéponn ankò, i di, “Non, sé pa té mwen,” èk menm lè-a kòk-la chanté.
Yo Mennen Jézi Douvan Pilat
(Mafyou 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Louk 23:1-5)
28 Jou bonmaten sala byen bonnè, yo pwan Jézi lakay Kayafas èk yo mennenʼy an gwan kay gouvènè-a. Sé gad-la sé chèf Jwif-la té voyé-a pa antwé an kay gouvènè-a, paski yo té vlé tjenn kò yo nèt kon lwa wilizyon yo di, pou yo té sa manjé an Fèt Délivwans-lan. 29 Kon sa Pilat sòti dèwò èk i di yo, “Ki sa zòt ni kont nonm sala?”
30 Yo wéponn Pilat, yo diʼy, “Nou pa té kay mennenʼy baʼw si i pa té fè pyès kwim.”
31 Pilat di yo, “Ében, pwanʼy zòt menm èk sèvi lwa zòt menm pou jijéʼy.”
Sé Jwif-la wéponn, yo diʼy, “Gouvèdman Ronm-lan pa ka ban nou dwa pou kondanné pyèsonn pou lanmò.” 32 Sa fèt pou sa Jézi té di-a vini fèt vwé lè i té di ki mannyè i té kay mò.
33 Pilat viwé antwé an gwan kay gouvènè-a ankò èk i kwiyé Jézi. I diʼy “Ès sé ou ki wa sé Jwif-la?”
34 Jézi wéponn, i di, “Ou menm ki ka mandé mwen kwèsyon sala ében ès sé an moun ki diʼw mandé mwenʼy?”
35 Pilat diʼy, “É, é, ou wè mwen sé on Jwif, on? Sé moun ou-an menm èk sé chèf pwèt-la ki voyéʼw ban mwen. Di mwen ki sa ou ja fè.”
36 Jézi di, “Wéyòm-lan mwen ka kondwi-a pa sòti an latè sala. Si mwen sété an wa ki ka kondwi an latè sala, sé disip mwen-an té kay goumen pou mwen. Yo pa té kay kité mwen tonbé an lanmen sé chèf Jwif-la. Non! Wéyòm-lan mwen ka kondwi-a pa sòti isi-a.”
37 Kon sa Pilat mandéʼy, “Ében si sé sa, ou sé an wa?”
Jézi wéponn, i di, “Ou ja byen palé. Mwen té vini an latè-a èk mwen fèt pou wézon sala, pou mwen sa palé konsèné lavéwité-a. Népòt moun ki enmen lavéwité-a ka kouté pawòl mwen.”
38 Pilat diʼy, “Ki sa ki lavéwité?”
Yo Kondanné Jézi Pou Mò
(Mafyou 27:15-31; Mak 15:6-20; Louk 23:13-25)
Lè sala Pilat viwé dèwò-a èk i di sé Jwif-la, “Mwen pa jwenn pyès wézon pou mwen kondanné nonm sala. 39 Mé sa sé twadisyon zòt pou mwen ladjé an pwizonnyé bay zòt chak lanné pou Fèt Délivwans-lan. Ès zòt kay kontan si mwen ladjé wa sé Jwif-la?”
40 Lè sala yo tout koumansé hélé fò, yo di, “Nou pa vléʼy! Barabas nou vlé!” Barabas sala sété an mové vòlè.