19
Lè sala Pilat fè sé sòlda-a mennen Jézi alé èk bat li. Sé sòlda-a pwan bwanch pikan èk yo fè on kouwonn ba li èk yo météʼy asou tèt li. Yo mété on gòl lila anlèʼy èk yo té ka vini bòʼy èk yo diʼy, “Kité wa sé Jwif-la kondwi pou tout tan!” Yo alé bòʼy èk yo ba li souflé.
Pilat viwé sòti ankò épi i di sé Jwif-la, “Kouté, mwen kay fè yo mennenʼy viwé dèwò bay zòt pou zòt wè mwen pa jwenn pyès wézon pou mwen kondannéʼy.” Lè Jézi viwé sòti dèwò, i té ni kouwonn pikan-an asou tèt li èk gòl lila-a asouʼy. Pilat di sé Jwif-la, “Mi nonm-lan!”
Lè sé chèf pwèt-la èk sé gad Kay Bondyé-a wèʼy, yo hélé fò èk yo di, “Kwisifyéʼy! Kwisifyéʼy!”
Pilat di yo, “Zòt menm pwanʼy, èk kwisifyéʼy. Mwen pa jwenn pyès wézon pou mwen kondannéʼy.”
Sé Jwif-la wéponn viwé, yo di, “Nou ni an lwa ki di sé pouʼy mò, paski i di sé li ki Gason Bondyé.”
Lè Pilat tann sa, i té vini pli pè ankò. I viwé antwé an gwan kay gouvènè-a èk i mandé Jézi, “Koté ou sòti?” Mé Jézi pa wéponn. 10 Pilat diʼy, “Ou pa vlé wéponn mwen? Pa obliyé, mwen ni pouvwa pou mwen sa ladjéʼw ében pou mwen fè yo kwisifyéʼw.”
11 Jézi wéponn, i diʼy, “Ou pa ni pyès pouvwa anlè mwen si sé pa Bondyé ki ba ou pouvwa sala. Kon sa moun-an ki ladjé mwen an lanmenʼw-lan pli koupab paséʼw.”
12 Lè Pilat tann sa, i chaché an mannyè pouʼy té sa ladjé Jézi. Mé sé Jwif-la hélé, “Si ou ladjé nonm sala, ou pa kanmawad Wa Siza! Pyèsonn ki di i sé on wa sé lèlmi Wa Siza ki ka kondwi tout sé péyi-a!”
13 Lè Pilat tann sa, i mennen Jézi dèwò èk i asid anlè gwan chèz-la i ka asid pou jijé-a. Yo ka kwiyé plas sala Lakou Wòch-la (sa sé Gabafa an langaj sé Jwif-la). 14 I té pwèskè midi, jou avan Fèt Délivwans-lan. Pilat di sé Jwif-la, “Mi wa zòt-la!”
15 Yo hélé, “Tjwéʼy! Tjwéʼy! Kwisifyéʼy!”
Pilat di, “Zòt vlé mwen kwisifyé wa zòt-la?”
Sé chèf pwèt-la wéponn, yo di, “Sé Siza yonn nou konnèt pou wa nou!”
16 Kon sa Pilat ladjé Jézi an lanmen yo pou yo alé kwisifyéʼy.
Yo Kwisifyé Jézi
(Mafyou 27:32-44; Mak 15:21-32; Louk 23:26-43)
Yo pwanʼy èk yo mennenʼy alé. 17 Jézi pòté kwaʼy sòti an vil-la pou wivé an plas-la yo ka kwiyé Mòn Kalòt Tèt-la. Yo ka kwiyé plas sala Gòlgòfa an langaj sé Jwif-la. 18 Yo kwisifyéʼy la ansanm èk dé lézòt nonm, yon nonm asou chak kotéʼy èk Jézi menm an mitan-an.
19 Pilat fè yo ékwi on ékwiti mété asou kwa-a. Ékwiti-a di, “Sa Sé Jézi Nonm Nazawèt-la. Sé Li Ki Wa Sé Jwif-la.” 20 An pil moun té li ékwiti-a, paski plas-la koté yo té kwisifyé Jézi-a té tou pwé vil-la. Ékwiti-a té ékwi an twa diféwan langaj, i té ékwi an langaj sé Jwif-la, an Laten èk an Grik. 21 Sé chèf pwèt-la di Pilat, “Pa ékwi ‘Sé li ki Wa sé Jwif-la,’ mé ékwi pito, ‘Nonm sala di sé li ki Wa sé Jwif-la.’ ”
22 Pilat wéponn, i di, “Sa mwen ékwi mwen ékwi.”
23 Lè sé sòlda-a fini kwisifyé Jézi, yo pwan had li èk yo sépawéʼy an kat, yonn bay chak sòlda. Yo pwan gòl li-a ki té fèt èk yon sèl mòso twèl-la. I té sòti dépi an kou-a wivé an pyé-a èk i pa té ni pyès koté i koud. 24 Sé sòlda-a di bay yonn a lòt, “Nou pa kay déchiwéʼy. Annou jwé gwenndé pou li pou nou wè kilès ki kay genyenʼy.” Sa fèt pou sa lévanjil-la té di-a vini fèt vwé. Lévanjil-la di:
“Yo sépawé had mwen anpami kò yo
èk yo jwé gwenndé pou gòl mwen-an.”
Sé sa sé sòlda-a té fè.
25 Bò kwa-a koté yo té kwisifyé Jézi-a té ni manman Jézi, sésé manman Jézi, Mari ki té madanm Klopas, èk lòt Mari-a ki té sòti Magdala-a. 26 Disip-la Jézi té enmen-an té doubout la épi manman Jézi. Kon sa lè Jézi wè yo, i di manmanʼy, “Madanm, gason sala ki bòʼw-la vini gasonʼw dépi atjwèlman,” 27 Èk i di disip-la i té enmen-an, “Sa sé manmanʼw.” Dépi menm tan sala disip-la mennen manman Jézi wèsté lakay li.
Jézi Mò
(Mafyou 27:45-56; Mak 15:33-41; Louk 23:44-49)
28 Lè sala Jézi menm té sav i té ja fini twavay-la Bondyé té voyéʼy fè-a. Èk pou té fè sa lévanjil-la di-a vin fèt vwé, i di, “Mwen swèf.” 29 La té ni on bòl ki té plen diven wak, kon sa yo fouyé an tjò léponj an diven-an, yo météʼy an bout baton on pyé zèb yo ka kwiyé hisòp, èk yo lonjéʼy bò lèv li. 30 Jézi bwè diven-an èk i di, “Twavay-la mwen té vini fè-a fini!” Lè sala i bésé tèt li èk i mò.
Yo Pèsé Bò Kòt Jézi
31 Lè sala sé chèf Jwif-la mandé Pilat pèwmisyon pou kasé janm sé nonm-lan yo té kwisifyé-a pou yo té mò pli vit, èk pou yo té sa tiwé kò-a asou kwa-a. Yo mandé pèwmisyon sala paski i sété Vandwédi èk yo pa té vlé kò sé nonm sala wèsté asou kwa-a pou jou sabaf-la, paski sabaf sala sété on sabaf ki enpòtan. 32 Kon sa sé sòlda-a alé èk yo kasé janm pwèmyé nonm-lan èk apwé sa yo kasé janm dézyenm-lan ki té kwisifyé bò Jézi-a. 33 Mé lè yo wivé bò Jézi, yo wè i té ja mò, kon sa yo pa kasé janm li. 34 Mé yonn an sé sòlda-a pitjé bò kòt Jézi èk on pitjèt fè. Menm lè-a san èk dlo vidé sòti. 35 Moun-an ki té wè sa fèt-la ja di sa pou zòt sa kwè. Sa i di-a vwé, èk i sav sa i di-a sé lavéwité. 36 Sa té fèt pou sa lévanjil-la di-a vin fèt vwé. Lévanjil-la di, “Yo pa kay kasé pyès zoʼy.” 37 La ni an lòt koté an lévanjil-la ki di, “Moun kay gadé moun-an yo té pèsé-a.”
Yo Téwé Jézi
(Mafyou 27:57-61; Mak 15:42-47; Louk 23:50-56)
38 Lè tout sa fini fèt, Jozèf ki té sòti an vil Arimatéya mandé Pilat pèwmisyon pouʼy sa pwan kò Jézi. Jozèf sété an disip Jézi, mé i pa té fè moun konnèt sa, paski i té pè sé chèf Jwif-la. Pilat ba li pèwmisyon pou pwan kò Jézi, kon sa Jozèf alé pwan kò-a. 39 Nikodimòs menm, ki té vini koté Jézi yon jou òswè, té alé épi Jozèf èk i mennen yon san (100) liv lanmi* lanmi. Lanmi sé an lèt bwa ki ka santi bon. èk lalwé mélé ansanm pou pwépawé kò-a. 40 Dé nonm sala pwan kò Jézi èk yo mété sé bagay sala anlèʼy èk yo vopléʼy èk had blan yo ka sèvi pou téwé mò. Sé kon sa sé Jwif-la ka pwépawé an kò pou yo téwé. 41 La té ni an jaden an plas-la koté yo kwisifyé Jézi-a, èk la té ni an tonm nèf an jaden-an. Pyèsonn pʼòkò té téwé andidanʼy. 42 Yo mété kò Jézi andidan tonm-lan, paski i sété jou avan sabaf sé Jwif-la, épi tonm-lan té tou pwé.

*19:39 lanmi. Lanmi sé an lèt bwa ki ka santi bon.