20
Tonm-lan Té Vid
(Mafyou 28:1-8; Mak 16:1-8; Louk 24:1-12)
Pwèmyé jou an simenn-an, byen bonnè, i té ka fè ti nwè toujou, Mari Madlenn alé bò tonm-lan èk i wè yo té ja tiwé wòch-la anlè djòl twou-a. I pati kouwi alé jwenn Simon Pita èk lòt disip-la, sa Jézi enmen-an, èk i di yo, “Yo ja tiwé kò Senyè-a an twou-a èk nou pa sav koté yo météʼy.”
Pita èk lòt disip-la alé bò twou-a. Yo toulé dé mété kouwi, mé lòt disip-la kouwi pli vit pasé Pita èk i wivé bò twou-a avan. I bésé pou gadé an twou-a èk i wè sé twèl blan-an yo té voplé kò-a, mé i pa antwé an twou-a. Simon Pita ki vini apwé, antwé dwèt andidan twou-a. I wè sé had-la yo té voplé kò Jézi-a té la èk lòt had-la yo té mawé tèt li-a. Had-la yo té mawé tèt li-a pa té menm koté èk sé lézòt had-la, mé i té byen voplé pa kòʼy. Lè sala lòt disip-la ki té wivé bò twou-a avan-an, antwé an twou-a èk i wè sa té vwé. Yo pʼòkò té konpwann lè lévanjil-la té di Jézi té ni pou wésisité. 10 Lè sala dé disip-la viwé lakay yo.
Jézi Palé Èk Mari Madlenn
(Mafyou 28:9-10; Mak 16:9-11)
11 Mari té wèsté dèwò bò djòl twou-a, ka pléwé. Paditan i té la ka pléwé, i bésé èk i gadé an twou-a. 12 I wè dé nanj ki té abiyé an blan asid koté kò Jézi té yé-a. Yonn té asid koté pyé-a té yé-a èk yonn té asid koté tèt-la té yé-a.
13 Yo diʼy, “Madanm, pouki ou ka pléwé kon sa?”
I di, “Yo ja mennen kò Senyè mwen alé èk mwen pa sav koté yo météʼy.”
14 Lè sala i tounen èk i wè an nonm doubout la, mé i pa té sav sété Jézi.
15 Jézi diʼy, “Madanm, pouki ou ka pléwé kon sa? Ki moun ou ka chaché?”
I té kwè sété nonm-lan ki té ka twavay an jaden-an. Kon sa i di, “Misyé, si ou tiwé kò-a èk ou mennenʼy alé, di mwen koté ou météʼy, pou mwen alé pwanʼy.”
16 Jézi di, “Mari!”
I tounen èk i di an langaj sé Jwif-la, “Rabonni!” (sa vlé di Titja).
17 Jézi diʼy, “Pa tjenbé mwen, paski mwen pʼòkò mouté jwenn Papa-a. Mé alé koté sé fwè mwen-an épi di yo mwen ka alé jwenn Papa mwen ki sé Papa yo tou, èk Bondyé mwen ki sé Bondyé yo tou.”
18 Kon sa Mari Madlenn pati èk i di sé disip-la i té wè Senyè-a épi i di yo tout sa i té diʼy.
Jézi Palé Èk Sé Disip-la
(Mafyou 28:16-20; Mak 16:14-18; Louk 24:36-49)
19 Byen ta jou Dimanch òswè sala, sé disip-la té ansanm, èk sé lapòt-la té laklé paski yo té pè sé chèf Jwif-la. La menm Jézi vini èk i doubout anpami yo, i di yo, “Mwen ka bay zòt lapé an tjè zòt.” 20 Lè i fini di sa, i moutwé yo lanmenʼy èk bò kòt li. Sé disip-la té kontan an pil lè yo wè Senyè-a.
21 Jézi di yo ankò, “Mwen ka bay zòt lapé an tjè zòt. Menm kon Papa-a voyé mwen, sé menm mannyè-a mwen ka voyé zòt.” 22 Lè i fini di sa, i souflé anlè yo èk i di yo, “Wisivwè Lèspwi Bondyé. 23 Si ou pawdonnen péché moun, péché yo kay pawdonnen, mé si ou pa pawdonnen péché yo, péché yo pa pawdonnen.”
Jézi Palé Bay Tonmas
24 Tonmas menm, yonn an sé douz disip-la yo ka kwiyé Jimo-a, pa té la lè Jézi té vini. 25 Kon sa sé lézòt disip-la diʼy, “Nou ja wè Senyè-a!”
Tonmas di yo, “Tout tan mwen pa wè mak klou-a an lanmenʼy èk fouyé dwèt mwen an twou-a bò kòt li, mwen pa kay kwè sé li.”
26 Ywit jou apwé, sé disip-la té ansanm ankò andidan kay-la, èk kou sala Tonmas té la épi yo. Sé lapòt-la té laklé, mé Jézi vini doubout anpami yo èk i di, “Mwen ka bay zòt lapé an tjè zòt.” 27 Lè sala i di Tonmas, “Fouyé dwèt ou bò kòt mwen, èk gadé lanmen mwen. Mwen pa vléʼw ni doutans an tjèʼw ankò, mé mwen vléʼw kwè.”
28 Tonmas di, “Ou sé Senyè mwen èk Bondyé mwen!”
29 Jézi diʼy, “Ès ou kwè paski ou wè mwen? Pa dé bon i bon pou moun-an ki pa wè-a èk i kwè.”
30 Paditan Jézi té èk sé disip li-a, i fè an pil miwak ki pa ékwi an liv sala. 31 Mé mwen ékwi sé bagay sala pouʼw kwè sé Jézi ki Mèsaya-a, Gason Bondyé. Lè ou mété lafwaʼw an li, ou kay ni lavi.