^
LOUK
Louk Ka Ékwi Bay Tjofilòs
Madanm Zèkaraya Kay Fè Yon Gason
Mari Kay Ansent
Mari Vizité Élizabèt
Mari Wéjwi An Bondyé
Jan Batis Fèt
Zèkaraya Glowifyé Bondyé
Jézi Fèt An Bèfléyenm
Sé Bèwjé-a Alé Wè Jézi Koté I Fèt
Manman Èk Papa Jézi Mennenʼy An Kay Bondyé
Siméyon Wè Sovè-a
Anna
Lè Jézi Té An Kay Bondyé Lè I Té Jenn Gason
Jan Batis Ka Pwépawé Chimen-an
Jan Batizé Jézi
Jennenwasyon Jézi
Denmou Tanté Jézi
Jézi Koumansé Twavay An Galili
Nonm-lan Ki Té Ni Vyé Lèspwi-a
Jézi Djéwi An Chay Moun
Jézi Koumansé Chwazi Disip Li
Jézi Djéwi Yon Nonm Ki Té Malad An Lapoʼy
Jézi Djéwi Yon Nonm Enfim
Jézi Kwiyé Livay Pou Swiv Li
Mannyè Enstwi Lontan Èk Mannyè Enstwi Apwézan Pa Ka Dakò
Jézi Palé Konsèné Jou Sabaf-la
Nonm-lan Ki Té Ni Lanmenʼy Enfim-lan
Jézi Chwazi Sé Douz Zapòt-la
Jézi Enstwi Èk Djéwi An Chay Moun
Jézi Enstwi Asou Lakontantman Épi Lapenn
Enmen Lèlmiʼw
Diféwan Lison Jézi Moutwé Yo
Yon Pyé Bwa Èk Fwiʼy
Dé Nonm-lan Ki Fè Kay Yo
Jézi Djéwi Sèvant Yon Ofisyé Militè Péyi Ronm
Jézi Wésisité Yon Jennès
Jézi Palé Èk Sé Moun-an Konsèné Jan Batis
Jézi Lakay Simon, Yon Fawizyen
Sé Madanm-lan Ki Té Ansanm Èk Jézi-a
Pawabòl Nonm-lan Ki Planté Gwenn-an
Jézi Èspliké Pawabòl-la
Pawòl Bondyé Sé Menm Kon Yon Lanp
Manman Jézi Èk Fwèʼy
Jézi Doubout Yon Mové Tan
Jézi Djéwi Yon Nonm Ki Té Ni Vyé Lèspwi Andidanʼy
Jézi Wésisité Ti Fi Jayròs-la Èk I Djéwi Yon Madanm Ki Touché Had Li
Jézi Konmandé Sé Douz Disip-la Pou Alé Pwéché Èk Djéwi Moun
Hèròd Mandé Kòʼy Ki Moun Jézi Yé
Jézi Bay Senk Mil Nonm Manjé
Pita Di Jézi, “Ou Sé Mèsaya-a”
Jézi Di Sé Disip Li-a, “Zòt Ni Pou Soufè Osi”
Twa Disip Wè Jézi, Moziz, Èk Ilaydja
Jézi Djéwi Yon Ti Gason Ki Té Ni Yon Vyé Lèspwi Andidanʼy
Jézi Di Sé Disip Li-a Ankò, “Mwen Ni Pou Soufè”
Ki Moun Ki Pli Enpòtan?
Sa Ki Pa Kont Ou, I Pouʼw
Sé Moun-an Adan Yon Vil Sanmariya Pa Wisivwè Jézi
Sa I Kay Kouté Pou Swiv Jézi
Jézi Voyé Swasant Douz Disip Alé Pwéché Èk Djéwi Moun
Vil Ki Pa Té Vlé Kwè An Jézi
Sé Swasant Douz Disip-la Witounen
Pawabòl Bon Nonm Sanmariya-a
Jézi Vizité Mafa Èk Mari
Jézi Enstwi Konsèné Lapwiyè
Jézi Èk Bèlzibòb
Jézi Vèti Sé Moun-an Kont Vyé Lèspwi
Jézi Di Ki Moun Ki Vwéman Benni
Jézi Di Sé Moun-an, “Pa Mandé Pou Yon Miwak”
Jézi Palé Konsèné Klèté Kò-a
Jézi Akizé Sé Fawizyen-an
Jézi Vèti Sé Disip Li-a
Ki Moun Pou Ou Pè
Konfésé Jézi An Piblik
Nonm Wich-la Ki Fè Kon Yon Kouyon-an
Konfyé Bondyé
Wichès An Syèl
Sèvant Ki Asou Gad
Jézi Di, “Mwen Pa Mennen Lapé Mé Pito Divizyon”
Jézi Di Yo, “Zòt Sa Konpwann Tan-an”
Wépanti Ében Péwi
Pawabòl Pyé Fwitaj-la Ki Pa Té Ka Pòté-a
Jézi Djéwi Yon Madanm Enfim Asou Jou Sabaf-la
Pawabòl Gwenn Moutad-la Èk Lèlven-an
Lapòt Étwèt-la
Jézi Ni Pityé Pou Jérouzalèm
Jézi Djéwi Yon Nonm
Mannyè Pou Abésé Kòʼw Èk Pou Fè Bon
Pawabòl-la Konsèné Gwan Fèt-la
Ki Sa I Ka Kouté Pou Swiv Jézi
Mouton-an Ki Pèd-la
Pyès Dajan-an Ki Pèd-la
Pawabòl-la Konsèné Gason-an Ki Té Pèd-la
Pawabòl Sèvant Bòbòlis-la
Jézi Vèti Sé Fawizyen-an
Nonm Wich-la Èk Lazaròs
Péché, Lafwa, Èk Twavay
Mannyè Pou Konpòté Kòʼw Kon Yon Sèvant
Jézi Djéwi Dis Moun Ki Té Ni Maladi An Lapo Yo
Ki Tan Kondwit Bondyé Kay Koumansé
Vèv-la Èk Jij-la
Fawizyen-an Èk Nonm-lan Ki Ka Anmasé Taks-la
Jézi Èk Sé Ti Manmay-la
Jézi Èk Nonm Wich-la
Jézi Ka Palé Pou Twazyenm Fwa Konsèné Lanmòʼy
Jézi Djéwi Yon Nonm Avèg
Jézi Èk Zakiyòs
Pawabòl Pyès Lò-a
Jézi Antwé Jérouzalèm
Jézi Pléwé Lapenn Jérouzalèm
Jézi Alé An Kay Bondyé
Yo Kwèsyonnen Lotowité Jézi Ni
Nonm-lan Ki Lwé Jaden Bay Lòt Moun
Jézi Wéponn Kwèsyon Konsèné Bay Wa Siza Lajan
Yo Kwèsyonnen Wésisité Hòd Lanmò
Jézi Mandé Yo Kwèsyon Konsèné Mèsaya-a
Jézi Vèti Sé Disip Li-a Kont Sé Titja Lwa sé Jwif-la
Madanm-lan Ki Bay Tout Sa I Té Ni-an
Ki Sa Ki Kay Fèt Lè Latè-a Kay Bout
Twaka Èk Pèsikasyon
Jézi Palé Konsèné Sé Twaka-a Ki Kay Wivé Jan Jérouzalèm-lan
Lè Gason Lézòm Kay Witounen
Lison Pyé Fwitaj-la
Véyé Pou Jou-a Gason Lézòm Kay Witounen
Jida Dakò Pou I Sa Twayi Jézi
Jézi Voyé Dé Disip Li Pou Pwépawé Wipa Fèt Délivwans-lan
Jézi Manjé Dinen Dènyé Fwa Èk Sé Disip Li-a
Sé Disip-la Ni Chikann Anpami Yo Pou Kilès Ki Kay Pli Enpòtan
Jézi Fè Yo Sav Koté Pita Kay Di I Pa Konnèt Li
Jézi Vèti Sé Disip-la Pou Yo Pwépawé Pou Twaka
Jézi Ka Pwédyé Asou Mòn Òliv
Sé Chèf Anpami Sé Jwif-la Awété Jézi
Pita Di I Pa Konnèt Jézi
Sé Gad-la Bat Èvèk Motjé Jézi
Yo Mennen Jézi Douvan Konsèy
Jézi Pawèt Douvan Gouvènè Pilat
Pons Pilat Voyé Jézi Pou Pawèt Douvan Wa Hèròd
Pons Pilat Kondanné Jézi Pou Mò
Sé Sòlda-a Klouwé Jézi Asou On Kwa
Jézi Mò
Jozèf Jan Arimatéya Téwé Jézi
Jézi Wésisité
Jézi Pawèt Douvan Dé Disip Ki Té Ka Alé Imayòs
Jézi Pawèt Douvan Sé Lézòt Sé Disip Li-a An Jérouzalèm
Jézi Kité Sé Disip Li-a