Liv Bon Nouvèl-la
Louk
Ékwi-a
Jézi épi pwèskè tout sé moun-an ki té ka swiv li adan koumansman-an sété Jwif, mé Louk pa té on Jwif. Louk sété on jan péyi Ronm. I té on nonm ki té byen endiké, on dòktè. Èk apwé lanmò Jézi Louk vini yon disip li.
Menm kon Louk di an koumansman liv sala, i ka ékwi Bon Nouvèl sala bay yon nonm nonʼy sé Tjofilòs. Mé sé pa bay Tjofilòs tousèl. Sé bay tout moun ki vlé konnèt konsèné Jézi, èk patikilé moun ki pa Jwif. Louk té vlé moutwé ki moun Jézi yé, épi tout sé gwan miwak-la i fè-a, épi pawabòl li épi mannyè i enstwi sé moun-an. I té vlé moutwé yo koté Jézi enmen tout moun, ni wicha, ni maléwé, nonm épi madanm, Jwif èk sa ki pa Jwif osi. Louk moutwé nou mannyè Jézi sété on bon kanmawad pou sé moun-an lézòt moun té ja widjèkté — lé maléwé, lé avèg, moun ki enfim, épi jik lé péchè.
Liv sala osi di nou mannyè Bondyé édé épi sové sé moun li-an. La té ni yon tan yo té ka kwiyé sé Jwif-la ‘pèp Bondyé’. Yon tan sé Jwif-la sété yon nasyon ki fò, mé paski yo péché Bondyé fè yo vini fèb. Yo pèd kouway yo èk lòt nasyon bat yo. Tan Jézi té fèt sé Jwif té anba kondwit péyi Ronm. Tè-a koté sé Jwif-la té ka wèsté-a, yo té ka kwiyéʼy Jouda, mé i sété yon ti plas andidan pli gwan péyi Ronm. Yo té ni lwa yo, mé yo té anba kondwit pli fò nasyon-an. A lè Jézi fèt, wa an tout péyi Ronm, nonʼy sété Siza Ogis, èk nonm-lan péyi Ronm té mété pou kondwi sé Jwif-la, nonʼy sété Wa Hèròd. Avan Jézi té fèt an latè-a, pwòfèt Bondyé té ja di Bondyé kay voyé on Mèsaya pou délivwé sé moun li-an, èk sé Jwif-la té ka gadé pou jou-a lè sa kay fèt.
Louk moutwé ki Jézi sé Mèsaya, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a. Mé i pa té kalité wa-a sé Jwif-la té ka èspéyé-a. Yo té ka èspéyé on wa ki kay fè sé Jwif-la on gwan nasyon ankò épi pou détwi péyi Ronm èk tout lòt lèlmi yo. Sé Fawizyen-an, sé titja lwa sé Jwif-la, épi tout sé chèf Jwif-la, yo widjèkté Jézi paski i pa té sa yo té ka èspéyé-a. Jézi pa té ka fè kon on wa — i sété on nonm ki té abésé kòʼy, i pa té sanm kalité moun-an ki té sa détwi pyès nasyon, èk i té pli entéwésé pou i té fè jan èk lé maléwé èk moun ki abésé pasé sé chèf Jwif-la. Jik Jan Batis épi sé disip Jézi-a, yo té konfizé. Sé chèf Jwif-la hayi Jézi paski i di i sé Gason Bondyé, épi yo mandé sé chèf péyi Ronm-lan pou tjwéʼy. Lè Jézi té kwisifyé, sé disip-la té pli konfizé ankò. Pyès moun pa janmen konpwann lavi Jézi jik tan Bondyé wésisitéʼy hòd lanmò. Lè sala sé disip-la vini wè ki Jézi té wéyèlman pli fò pasé tout sé lèlmiʼy. Bondyé kité Jézi mò èvèk i wésisitéʼy hòd lanmò adan on mannyè pou i té détwi kouway Satan èvèk pou i té sa sové sé moun li-an èk ba yo lavi étonnèl épi Bondyé an syèl. Apwézan salvasyon sala sé pa pou sé Jwif-la tousèl, mé pou tout moun ki asou latè.
Louk sété bon kanmawad Pòl èk i voyajé épi Pòl èk i wèsté épiʼy jik lè tout sé lézòt-la abandonnenʼy. Louk ékwi liv Twavay osi. Liv sala ka di nou sa ki wivé sé disip Jézi-a apwé Jézi kité latè-a.
1
Louk Ka Ékwi Bay Tjofilòs
Tjofilòs, an chay moun ja éséyé ékwi listwa-a konsèné sé bagay-la ki fèt anpami nou-an konsèné Jézi Kwi. Yo wakonté sa nou té tann an bouch sé moun-an ki té wè èk zyé yo menm dépi an koumansman-an èk ki déklawé konmisyon-an. Kon sa, chèf mwen, mwen ja étidyé byen lavi Jézi dépi an koumansman-an, èk mwen katjilé i kay bon pou mwen ékwi tout bagay baʼw menm kon i fèt. Mwen ékwiʼy pou ou sav tout sé bagay sala ou ja tann-an sé lavéwité.
Madanm Zèkaraya Kay Fè Yon Gason
La té ni yon pwèt nonʼy sété Zèkaraya. Sé menm tan-an lè Hèròd sété wa Jouda. Zèkaraya sété yonn an lakonpanni pwèt Abija. Non madanm li sété Élizabèt, épi li, menm kon mawiʼy, sété désandan pwèt. Yo toulé dé té ka viv dwèt épi yo té ka obéyi tout sa Bondyé di pou fè. Mé yo pa té ni pyès ti manmay paski Élizabèt té bwanhany èk yo té ja gwan moun.
Lè lè-a té vini pou sé pwèt-la an lakonpanni Abija té fè sèvis an Kay Bondyé, yo chwazi Zèkaraya an twadisyon sé pwèt-la pou i sa antwé an Kay Bondyé pou i té sa bwilé lansan 10 padantan sé moun-an té asanblé dèwò-a ka pwédyé. 11 Lè sala yon nanj pawèt douvan Zèkaraya, épi i doubout asou fasad dwèt lotèl-la koté Zèkaraya té ka bwilé lansan pou adowé Bondyé. 12 Lè Zèkaraya wèʼy, i té sipwi épi i té pè.
13 Mé nanj-lan diʼy, “Sé pa pou ou pè, Zèkaraya. Bondyé kay wéponn lapwiyèʼw. Èk madanm ou, Élizabèt, kay fè yon gason, épi zòt kay kwiyéʼy Jan. 14 I kay pòté lajwa épi kontantman baʼw, épi an chay lézòt moun kay an djèwté paski ti manmay sala fèt, 15 épi Bondyé kay konsidiwéʼy enpòtan. I pa ni pou bwè pyès wonm ében diven fò, épi i kay anba kondwit Lèspwi Bondyé dépi i an bouden manmanʼy. 16 I kay fè an pil moun Izwayèl pou tounen pou Bondyé, 17 épi i kay alé avan Senyè-a an pouvwa Lèspwi Bondyé menm kon pwòfèt Ilaydja, pou mété lapé ant papa èk ich. Épi yo ki ka viv an dézobéyisans, pou yo katjilé kon moun ki ka obéyi Bondyé. Épi kon sa i kay pwépawé sé moun-an pou lè Bondyé Senyè kay vini.”
18 Zèkaraya mandéʼy, “Ki mannyè mwen kay konnèt sé bagay sala? Mwen sé yon vyé kò, épi madanm mwen ja an gwan moun osi.”
19 Nanj-lan wéponn li, “Mwen sé Gabwiyèl, ki ka doubout an pwézans Bondyé. Épi i voyé mwen pou mwen sa diʼw bon nouvèl sala. 20 Mé ou pa kwè konmisyon-an mwen vini pòté ba ou-a sé lavéwité. Kon sa paski ou pa kwè, ou kay vini moumou épi ou pa kay sa palé tout tan pwonmèt-la mwen fè ba ou-a pa akonpli.”
21 Mé a menm lè-a sé moun-an té dèwò-a ka èspéyé pou Zèkaraya, épi yo té ka katjilé ki mannyè ki fè i ka wèsté tèlman lontan andidan Kay Bondyé. 22 Mé lè i sòti dèwò i pa té sa palé, épi yo di kon sa, “I sanm wè yon vizyon andidan Kay Bondyé,” paski i pa té sa di yon mo pawòl, èvèk i senpliman té ka fè sin ba yo épi lanmenʼy.
23 Lè sé jou-a pou Zèkaraya té fè sèvis li an Kay Bondyé té fini, i viwé an kay li, 24 èvèk pa lontan apwé sa madanm li, Élizabèt, vini gwo bouden, épi i wèsté an kay-la senk mwa avan i sòti dèwò. 25 Épi Élizabèt di kon sa, “Apwézan Bondyé édé mwen, épi i tiwé tout wipwòch-la mwen té ni an zyé sé moun-an.”
Mari Kay Ansent
26-27 Élizabèt té ja gwo bouden pou senk mwa lè Bondyé voyé nanj Gabwiyèl oti Mari, yon fi, adan yon vilaj an Galili yo kwiyé Nazawèt. I sété fiyansé yon nonm yo kwiyé Jozèf ki sété désandan Wa David. 28 Gabwiyèl pawèt douvan fi-a, i diʼy, “Bonjou! Ou ja twouvé favè èk Bondyé, èvèk Bondyé épiʼw.”
29 Mari té distwé, épi sa chagwinen lèspwiʼy. I katjilé, “Ki sa nanj-lan té vlé di pa sa?”
30 Nanj-lan di fi-a, “Mari, sé pa pou ou pè, paski Bondyé ja fèʼw an favè. 31 Touswit ou kay vini gwo bouden, épi gason-an ou kay fè-a, ou kay bay nonʼy Jézi. 32 I kay ni pouvwa, épi yo kay kwiyéʼy Gason Bondyé. Épi Bondyé Senyè kay ba li kondwit gwanpapaʼy, Wa David. 33 I kay kondwi jan Izwayèl pou tout tan.”
34 Mari wéponn, “Ki mannyè sa kay fèt lè mwen pʼòkò kouché épi pyès nonm?”
35 Nanj-lan wéponn li, “Lèspwi Bondyé kay vini anlèʼw, èk pouvwa Bondyé kay kouvèʼw kon yon lonbwaj. Ou kay twapé kòʼw gwo bouden, épi ti manmay-la ou kay fè-a kay Gason Bondyé. I kay pawfé san pyès péché. 36 Épi jis fanmiʼw Élizabèt yo di ki té bwanhany, jòdi-a sé sis mwa dépi i gwo bouden an vyéyès li, 37 paski la pa ni anyen Bondyé pa sa fè.”
38 Mari di, “Mwen sé sèvant Bondyé. Kité tout sa ou di-a fèt.” Èk apwé sa nanj-lan kitéʼy.
Mari Vizité Élizabèt
39 Èk apwé nanj-lan fini palé bay Mari, Mari pwépawé kòʼy èk i pati vitman alé adan yon vil an sé mòn péyi Jouda-a. 40 Lè i wivé i antwé an kay Zèkaraya, i di Élizabèt bonjou. 41 Lè Élizabèt tann vwa Mari, ti manmay-la ki té an boudenʼy-lan soté. An mouman sala Élizabèt té anba kondwit Lèspwi Bondyé 42 épi i hélé, “Ou sé an madanm ki benni an chay pasé tout lézòt madanm, èk ti manmay-la ou kay fè-a benni osi. 43 Ki moun mwen yé pou ou ki manman mèt mwen vini vizité mwen? 44 Èk kon sa mwen tann vwaʼw, ti manmay-la soté an bouden mwen paski i té tèlman kontan. 45 Mari, ou benni paski ou kwè konmisyon-an Bondyé diʼw-la kay fèt pou vwé.”
Mari Wéjwi An Bondyé
46 Épi Mari di kon sa,
“Mwen ka palé konsèné mannyè Bondyé gwan épi tout tjè mwen.
47 Mwen byen kontan épi Bondyé, paski i sé sovè mwen.
48 Magwé mwen pa anyen douvan Bondyé, mé i fè bagay sala ban mwen.
Moun kay di ki Bondyé fè on gwan bagay ban mwen.
49 Paski Bondyé ki pli ho pasé nou tout èk ki ni tout pouvwa ka fè gwan twavay ban mwen.
50 I ni on tjè fèb pou sé moun-an ki ni wèspé pou li,
i ka édé yo jennenwasyon apwé jennenwasyon.
51 I ka fè gwan twavay épi lanmenʼy.
I ka fè sé moun-an ki ni lògèy pou kouwi tout diwèksyon.
52 I ka tiwé otowizasyon pou kondwi an lanmen wa, mé i ka fè lé pòv enpòtan.
53 I ka bay lé pòv bon bagay mé i ka voyé sa ki wich alé lanmen vid.
54 I ka édé sèvant li, sé jan Izwayèl-la.
55 I pa obliyé pou i édé Abrahanm épi tout désandanʼy pou tout tan,
menm kon i té pwonmèt ayèl nou.”
56 Mari wèsté épi Élizabèt pou apipwé twa mwa, èk apwé sa i witounen lakay li.
Jan Batis Fèt
57 Tan-an té wivé pou Élizabèt té akouché, èk i fè on ti gason. 58 Vwézinaj èk fanmiʼy tann ki mannyè Bondyé té bon pou li èk yo tout vini pou sélébwé épiʼy.
59 Lè ti manmay-la té ni on simenn, tout fanmi èk vwézinaj vini pou wè ti manmay-la sikonsayz. Yo té vlé kwiyé ti manmay-la Zèkaraya kon papaʼy. 60 Mé manmanʼy di, “Non, nonʼy sé kay Jan.”
61 Yo diʼy kon sa, “Mé ou pa ni pyès fanmi ki ni non sala.” 62 Kon sa yo fè sin bay Zèkaraya pou sav ki non i té vlé bay ti manmay-la.
63 Zèkaraya mandé on bagay pou i sa ékwi asou èk i ékwi “Nonʼy sé Jan.” Épi tout moun té sipwi. 64 An menm mouman sala Zèkaraya té sa palé ankò, èk i koumansé ka glowifyé Bondyé.
65 Sé vwézinaj-la té étonnen, èk nouvèl sala simen toupatou an sé mòn péyi Jouda-a. 66 Tout moun ki tann katjilé asou sa, èk yo mandé ki kalité ti manmay sa kay yé, paski yo wè Bondyé té épiʼy.
Zèkaraya Glowifyé Bondyé
67 Lèspwi Bondyé té ka kondwi Zèkaraya, papa Jan, èk i koumansé palé sé pawòl-la Bondyé mété an bouch li. I di,
68 “Annou glowifyé Senyè-a, Bondyé Jan Izwayèl.
I kay vini pou i édé sé moun li-an èk pou ba yo libèté.
69 I ka ban nou yon sovè ki ni an chay pouvwa,
yonn ki sé désandan Wa David, sèvant Bondyé,
70 menm kon i pwonmèt pa bouch sé pwòfèt li-a ki té ka viv an tan lontan.
71 I pwonmèt pou i sové nou hòd sé lèlmi nou-an èk anba lanmen tout sa ki hayi nou.
72 I di i kay édé ayèl nou èk i kay tjenn pwonmèt-la i té fè-a.
73 I té pwonmèt gwanpapa nou Abrahanm
74 ki i té kay délivwé nou sòti anba lanmen sé lèlmi nou-an,
kon sa nou kay sa adowéʼy san pyès pèwèz
75 èk kon sa nou kay sa adowéʼy adan yon mannyè ki bon èk dwèt tout lèstan lavi nou.
76 Èk ou, ich mwen, Bondyé kay kwiyéʼw yon pwòfèt li,
paski ou kay alé avan Senyè-a pou ou sa pwépawé chimen-an ba li.
77 Ou kay di sé moun li-an ki Bondyé kay sové yo,
i kay pawdonnen péché yo.
78-79 Bondyé ni an chay konpasyon asou nou,
èk i kay voyé Gasonʼy sòti an syèl pou édé nou.
Lè i kay moutwé nou chimen-an nou kay sa maché épi Bondyé,
i kay menm kon lè jou ouvè èk sòlèy ka lévé.
Nou pa kay ni lapenn pou wèsté an nwèsè ankò,
nou pa kay ni bizwen wèsté an lonbwaj lanmò ankò,
mé pito nou kay maché adan chimen lapé.”
80 Ti manmay-la pwofité èk i swiv kondwit Bondyé, èk i té ka wèsté adan yon plas pa kòʼy pou an chay tan, jis tan lè jou-a i té kay pawèt an piblik pou i té pwéché bay sé Jan Izwayèl-la.