2
Jézi Fèt An Bèfléyenm
(Mafyou 1:18-25)
An tan sala Siza Ogis sété wa tout Ronm èk tout plas ki té anba kondwit Ronm, épi i pasé an lwa pou tout jan wéyòm-lan alé wéjistwé. Sété pwèmyé wéjistwasyon yo té ni padan Kwéwinòs sété gouvènè Siriya, èk tout moun té ni pou alé wéjistwé an vil-la koté fanmi yo sòti-a.
Jozèf té ka wèsté an vil Nazawèt an péyi Galili, épi i mouté Bèfléyenm an péyi Jouda pou i sa wéjistwé, paski i sété désandan David épi David sété jan Bèfléyenm. I alé wéjistwé épi Mari, fiyanséʼy, ki té ansent. Épi padan yo té la, tan-an pou Mari akouché-a wivé. Épi i akouché, i fè an tibway, sété pwèmyé ich li. Épi i voplé ti manmay-la adan twèl épi i météʼy kouché andidan yon bwèt yo ka mété zèb bay zannimo, andidan yon létjiwi, paski yo pa té jwenn an lòt plas pou yo té dòmi.
Sé Bèwjé-a Alé Wè Jézi Koté I Fèt
Jou òswè sala la té ni bèwjé an savann-an tou pwé-a ka gadé mouton yo. Toubonnman an nanj pawèt anpami yo, èvèk klèté Bondyé té ka kléwé toupatou anlè yo èk tout ko yo té yé-a, èvèk yo té pè an chay. 10 Nanj-lan di yo, “Pa pè, paski mwen mennen zòt bon nouvèl ki kay fè tout moun kontan. 11 Jòdi-a an vil-la koté Wa David té fèt-la an sovè fèt. I sé Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a. 12 Mannyè zòt kay konnèt li, zòt kay jwenn ti manmay-la voplé adan twèl èk kouché andidan an bwèt koté yo ka bay zannimo manjé.”
13 A menm lè-a an gwan konpanni nanj vini jwenn nanj-lan ki té ka palé bay sé bèwjé-a, èk yo té ka glowifyé Bondyé, ka chanté,
14 “An syèl yo ka glowifyé Bondyé,
yo ka di i gwan.
I ja pòté lapé pou tout moun ki ka plèʼy asou latè.”
15 Apwé sa sé nanj-lan viwé mouté an syèl, èk sé bèwjé-a di bay yonn a lòt, “Annou mouté Bèfléyenm pou nou wè sé bagay-la Bondyé di nou-an.” 16 Épi yo mouté Bèfléyenm vitman, yo jwenn Jozèf, Mari, épi ti manmay-la andidan yon létjiwi èk ti manmay-la kouché andidan yon bwèt koté yo ka bay zannimo manjé.
17 Lè yo wèʼy yo viwé épi yo di tout moun sa nanj-lan té di yo-a konsèné ti manmay-la, 18 èk tout moun ki tann sa sé bèwjé-a di-a té étonnen. 19 Mé Mari pa té obliyé tout sé bagay sala èk i katjilé an chay asouʼy.
20 Apwé sa sé bèwjé-a viwé an savann yo ka glowifyé Bondyé pou tout sa yo té tann èk wè. I té menm kon nanj-lan té di yo.
21 Yon simenn apwé ti manmay-la fèt, yo sikonsayz li èk yo bay nonʼy Jézi, non-an nanj-lan té ba li-a avan manmanʼy té ansent li.
Manman Èk Papa Jézi Mennenʼy An Kay Bondyé
22-24 Apwé sa, lè-a vini pou Jozèf épi Mari fè sa Moziz té konmandé sé Jwif-la pou yo fè. Yo té ni pou mennen ti manmay-la pou yo pwézantéʼy bay Bondyé, paski Moziz té konmandé si an madanm fè an tibway pou pwèmyé ich li, yo ni pou ofèʼy bay Bondyé. Kon sa yo alé an Kay Bondyé-a an Jérouzalèm, épi an menm di tan yo fè sa, Mari té ni pou tjwé dé toutwèl ében dé pijon èk bwilé yo pou fè sakwifis bay Bondyé pou Mari té sa pawèt nèt douvan Bondyé apwé akouchman ti manmay li.
Siméyon Wè Sovè-a
25 Tan sala la té ni yon nonm nonʼy sété Siméyon. I té ka wèsté Jérouzalèm. Siméyon sété yon bon nonm ki té ka fè sa Bondyé té vlé i fè. I té ka èspéyé pou i wè wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a pou délivwé sé Jan Izwayèl-la an lapenn yo avan i mò. Lèspwi Bondyé té épiʼy, 26 èk Lèspwi-a té asiwéʼy ki i pa té kay mò avan i wè Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a.
27 Yon jou Lèspwi Bondyé kondwi Siméyon antwé andidan Kay Bondyé. I sété menm jou-a manman èk papa Jézi mennenʼy pou pwézantéʼy bay Bondyé kon lwa sé Jwif-la té mandé yo pou fè. 28 Siméyon té la, èk i pwan Jézi an bwaʼy èk i wimèsyé Bondyé, i di,
29 “Senyè, apwézan ou sa pwan mwen an lapé, paski ou ja tjenn pwonmèt ou.
30-31 Èk zyé mwen menm mwen ja wè sovè-a ou voyé pou ou sa sové tout latè-a.
32 I sé kon yon klèté ki kay kléwé chimenʼw bay tout nasyon,
èk i kay fè Izwayèl on plas pou moun konnèt.”
33 Manman èk papa Jézi té étonnen pou tann sa Siméyon té di konsènéʼy. 34 Siméyon benni yo èk i di Mari, manman Jézi, “Ti manmay sala — sé Bondyé ki chwaziʼy pou i fè an chay jan Izwayèl tonbé pou yo pa sa viwé lévé, épi pou i fè on chay lévé pou i sa benni yo. I kay moutwé lézòm ki moun Bondyé yé, èk an chay moun kay palé kont li, 35 èk sa kay fè tout sa ki an tjè moun pawèt aklè. Èk ou menm madanm, ou osi kay ni an chay lapenn ki kay pèsé tjèʼw menm kon yon sab.”
Anna
36 La té ni on madanm ki sété on pwòfèt nonʼy sété Anna. I sété ich Fannwèl, an désandan Achè. Sété on madanm ki té ja gwan moun. I té mayé pou sèt lanné, 37 mé mawiʼy mò èk apwézan i ni katwiven kat lanné. I té ka an Kay Bondyé toulé swè, toulé bonmaten, ka pwédyé èk ka wèsté san manjé byen souvan pou adowé Bondyé. 38 An menm mouman Siméyon té ka palé bay Mari èk Jozèf, madanm sala wivé. I koumansé wimèsyé Bondyé èk i palé konsèné ti manmay-la bay tout sa ki té ka èspéyé sovè-a.
39 Lè Mari épi Jozèf fini fè tout sa Moziz té konmandé pou yo fè, yo witounen lakay yo an Nazawèt adan on vilaj Galili. 40 Sé la ti manmay-la vini gwan, èk i pwofité an santé épi lakonpwann, èk Bondyé benniʼy.
Lè Jézi Té An Kay Bondyé Lè I Té Jenn Gason
41 Toulézanné Mari épi Jozèf té ka alé Jérouzalèm pou Fèt Délivwans. 42 Lè Jézi té ni douz an, yo alé Jérouzalèm kon lakoutim, mé kou sala yo mennen Jézi épi yo pou pwèmyé fwa-a. 43 Lè fèt-la fini, manmanʼy èk papaʼy pati viwé lakay yo an Nazawèt, mé Jézi wèsté dèyè an Jérouzalèm. Mé Mari èk Jozèf pa té sav, 44 paski yo té ni lidé i té anpami sé moun-an. Lè i té ni on jou yo òbzòvé yo pa wè Jézi, yo koumansé chachéʼy anpami fanmi épi kanmawad yo. 45 Yo pa twapéʼy, kon sa yo viwé Jérouzalèm pou gadé pou li. 46 Apwé dé jou yo jwenn Jézi an Kay Bondyé asid anpami sé titja lwa sé Jwif-la, ka kouté yo èk ka mandé yo kwèsyon. 47 Tout sa ki tann li té sipwi pou wè lakonpwann li épi wépons li. 48 Lè Mari èk Jozèf wèʼy yo té étonnen. Manmanʼy diʼy, “Ich mwen, pou ki sa ou fè nou sa? Mwen èk papaʼw té ka katjilé an chay paski nou té ka chachéʼw toupatou èk nou pa té sa jwenn ou pyès koté.”
49 Jézi di yo, “Pouki pou zòt ka gadé pou mwen? Ès si zòt pa sav mwen ni pou an kay Papa mwen?” 50 Mé yo pa té konpwann ki sa i té ka di yo-a.
51 Jézi witounen an Nazawèt épi manmanʼy èk papaʼy épi i té ka obéyi yo. Mé manmanʼy katjilé asou tout sa i di-a. 52 Jézi vini gwan gason. I pwofité an lakonpwann, èk ni Bondyé ni lézòm té enmenʼy.