3
Jan Batis Ka Pwépawé Chimen-an
(Mafyou 3:1-12; Mak 1:1-8; Jan 1:19-28)
1-2 La té ni yon nonm nonʼy sété Jan Batis, i sété gason Zèkaraya. I té ka wèsté adan yon plas pyès lézòt moun pa té ka wèsté, èk yon jou Bondyé ba li yon konmisyon pou i pwéché bay sé moun-an. Sa sété an kenzyenm lanné padan Tibè Siza sété wa, Pons Pilat sété gouvènè Jouda, Hèròd sété gouvènè Galili, fwèʼy Filip sété gouvènè péyi Litouwé èk Twakonnit, èk Lisanniyas sété gouvènè Labilenn. Osi, Annas èk Kayafas sété pli gwan pwèt tan sala. Padan tan sala Bondyé bay Jan Batis, gason Zèkaraya, yon konmisyon pou pwéché bay sé moun-an. Kon sa Jan Batis alé an tout fon-an bò Lawivyè Jouden èk i di sé moun-an, “Tounen hòd péché zòt èk batizé, èk Bondyé kay pawdonnen zòt.” Sé menm kon pwòfèt Izaya té ékwi an liv li. I té ékwi kon sa,
“Sé moun-an kay tann vwa an moun byen lwen ka andjélé,
i ka di, ‘Pwépawé chimen-an bay Senyè-a èk fè twas ki dwèt pou i sa pasé.
Tout fon kay plen, èk tout montany èk mòn kay vini ba.
Tout chimen kochi kay vini dwèt, vyé chimen kay wanjé.
Èk tout lézòm kay wè ki mannyè Bondyé kay sové yo.’ ”
Yon latilyé moun vini pou Jan batizé yo. I di yo, “Débann sèpan kon zòt yé! Zòt vlé mwen batizé zòt paski zòt kwè mannyè sala zòt kay sa chapé lanfè san zòt vwéman wépanti! Menm kon pyé fwitaj ni pou pwodwi bon fwi, zòt osi ni pou fè sé bon bagay-la ki kay moutwé ki zòt ja tounen hòd péché zòt. Èk pa di zòt kay sové paski zòt sé désandan Abrahanm. Kité mwen di zòt sa, si Bondyé vlé fè ich bay Abrahanm pou i sa tjenn pwonmèt li, i sa fè yo èk sé wòch sala. Jijman Bondyé pawé pou tonbé anlè zòt menm kon yon hach ki pawé pou koupé chous yon pyé bwa. Tout pyé bwa ki pa ka pòté bon fwi kay koupé èk jété an difé-a.”
10 Sé moun-an mandéʼy, “Ki sa nou ni pou fè?”
11 I di yo, “Sa ki ni dé chimiz ni pou bay yon moun ki pa ni pyès, èk sa ki ni manjé ni pou sépawéʼy èk sa ki pa ni.”
12 Yon konpanni nonm ki té ka anmasé taks bay gouvèdman Ronm vini pou Jan batizé yo, èk yo mandéʼy, “Mèt, ki sa nou ni pou fè?”
13 I di yo, “Pa pwan lajan an lanmen sé moun-an pasé sa gouvèdman-an di zòt pou pwan.”
14 Èk yon konpanni sòlda mandéʼy, “Ki sa nou ni pou fè?”
I di yo, “Pa fòsé moun ében manti anlè yo pou éséyé fè yo baʼw lajan. Sa yo ka péyé zòt-la, sé pou zòt kontanté épiʼy.”
15 Sé moun-an té ka èspéyé akwèdi yo kwè on bagay té kay fèt, èk yo koumansé ka katjilé si Jan Batis sé Mèsaya-a pou vwé. 16 Jan Batis di sé moun-an, “Mwen ka batizé zòt èk dlo, mé la ni yonn ki ka vini ki ni pli lotowité pasé mwen. Mwen pa asé bon pou mwen menm démawé soulyéʼy. Moun sala kay baʼw Lèspwi Bondyé èk osi i kay voyé difé désann sòti an syèl. 17 I kay tiwé gwenn anpami pay. I kay pwézèvé sé gwenn-an, èk i kay bwilé pay-la andidan difé ki pa kay janmen étenn.” 18 Èk Jan Batis di sé moun-an an chay lòt bagay padan i té ka pwéché Bon Nouvèl-la ba yo.
19 Jan Batis palé kont Gouvènè Hèròd paski i mayé épi Hèrodiyas, madanm fwèʼy, épi pou an pil lézòt movèzté. 20 Pou mété pli péché asou sa i ja ni, Hèròd mété Jan Batis an pwizon.
Jan Batizé Jézi
(Mafyou 3:13-17; Mak 1:9-11)
21 Lè tout sé moun-an té ka batizé, Jézi osi batizé. Padan i té ka pwédyé, syèl ouvè 22 èk Lèspwi Bondyé désann asouʼy an yon fòm kon yon toutwèl. Épi an vwa sòti an syèl, yo tann vwa Bondyé di, “Ou sé Gason mwen mwen enmenʼw an chay. Mwen byen plè épiʼw.”
Jennenwasyon Jézi
(Mafyou 1:1-17)
23 Lè Jézi koumansé twavay li, i té apipwé twant lanné. Moun té kwè i sété gason Jozèf. Jozèf sété gason Héli, 24 Héli sété gason Matat, Matat sété gason Livay, Livay sété gason Mèlki, Mèlki sété gason Jannay, Jannay sété gason Jozèf, 25 Jozèf sété gason Matatiyas, Matatiyas sété gason Amòs, Amòs sété gason Nahoum, Nahoum sété gason Èsli, Èsli sété gason Nagay, 26 Nagay sété gason Mat, Mat sété gason Matatiyas, Matatiyas sété gason Séméyi, Séméyi sété gason Jozèk, Jozèk sété gason Joda, 27 Joda sété gason Jowannan, Jowannan sété gason Résa, Résa sété gason Zèròbabèl, Zèròbabèl sété gason Chyèltyèl, Chyèltyèl sété gason Néri, 28 Néri sété gason Mèlki, Mèlki sété gason Adi, Adi sété gason Kosanm, Kosanm sété gason Èlmadanm, Èlmadanm sété gason Èr, 29 Èr sété gason Jòchwa, Jòchwa sété gason Éliyéza, Éliyéza sété gason Jorim, Jorim sété gason Matat, Matat sété gason Livay, 30 Livay sété gason Siméyon, Siméyon sété gason Jouda, Jouda sété gason Jozèf, Jozèf sété gason Jonnanm, Jonnanm sété gason Éliyakim, 31 Éliyakim sété gason Méléya, Méléya sété gason Menna, Menna sété gason Matata, Matata sété gason Natan, Natan sété gason David, 32 David sété gason Jèsi, Jèsi sété gason Obèd, Obèd sété gason Bowaz, Bowaz sété gason Salmòn, Salmòn sété gason Nachòn, 33 Nachòn sété gason Aminadab, Aminadab sété gason Admin, Admin sété gason Anni, Anni sété gason Hèzròn, Hèzròn sété gason Pérèz, Pérèz sété gason Jouda, 34 Jouda sété gason Jakòb, Jakòb sété gason Ayzak, Ayzak sété gason Abrahanm, Abrahanm sété gason Tèra, Tèra sété gason Nahò, 35 Nahò sété gason Sérouk, Sérouk sété gason Rago, Rago sété gason Pélèg, Pélèg sété gason Ébè, Ébè sété gason Chèla, 36 Chèla sété gason Kaynann, Kaynann sété gason Afaksad, Afaksad sété gason Chenm, Chenm sété gason Nowa, Nowa sété gason Lanmèk, 37 Lanmèk sété gason Matousala, Matousala sété gason Inòk, Inòk sété gason Jarèd, Jarèd sété gason Mahalalèl, Mahalalèl sété gason Kaynann, 38 Kaynann sété gason Énòch, Énòch sété gason Sèt, Sèt sété gason Adanm, èk Adanm sété gason Bondyé.