4
Denmou Tanté Jézi
(Mafyou 4:1-11; Mak 1:12-13)
Lèspwi Bondyé té ka kondwi Jézi, èk i sòti Lawivyè Jouden èk Lèspwi Bondyé mennenʼy adan yon plas koté pyès moun pa ka wèsté. Denmou tantéʼy la pou kawant jou. Èk pou tout sé jou sala Jézi pa manjé anyen, épi i té fen apwé sa.
Denmou diʼy, “Ou sé Gason Bondyé èk ou fen. Kon sa konmandé wòch sala pou tounen pen.”
Mé Jézi wéponn li, “Non. Mi sé sa ki ékwi an lévanjil, ‘Lézòm pa pou viv asou pen tousèl.’ ”
Denmou mennen Jézi yon lòt koté ki ho, èk adan yon ti mouman i moutwé Jézi tout wéyòm latè-a, èk i diʼy, “Mwen kay baʼw tout pouvwa èk wichès sé wéyòm sala, paski i sé san mwen èk mwen sa bay népòt moun mwen vlé li. Kon sa si ou kay ajounou èk adowé mwen, tout sa kay sa ou.”
Jézi wéponn li, “Mi sé sa ki ékwi an lévanjil, ‘Adowé Bondyé Senyè, èk sé li sèlman pou sèvi!’ ”
Denmou mennen Jézi vil Jérouzalèm èk i fè i doubout anlè tèt Kay Bondyé-a. I di Jézi, “Ou sé Gason Bondyé. Soté a tè. 10 Anyen pa kay wivéʼw, paski i ékwi an lévanjil ki Bondyé kay bay sé nanj li-a konmandman pou yo pwotèktéʼw, 11 èk yo kay lévéʼw anlè an lanmen yo, èk pa menm pyéʼw ki kay konyen anlè an wòch.”
12 Jézi wéponn li, “Mi sé sa ki osi ékwi an lévanjil, ‘Ou pa sipozé mandé Bondyé fè sa i pa vlé.’ ”
13 Lè Denmou fini tanté Jézi an tout diféwan mannyè, i kité Jézi èk i pati pou i viwé an lòt lè, lè i kay jwenn an lòt chans.
Jézi Koumansé Twavay An Galili
(Mafyou 4:12-17; 13:53-58; Mak 1:14-15; 6:1-6)
14 Kon sa Jézi witounen an péyi Galili, èk Lèspwi Bondyé té ka kondwiʼy. Tout jan plas-la tann nouvèl-la konsèné Jézi. 15 I enstwi sé moun-an an sé légliz sé Jwif-la èk tout moun té ka palé byen konsènéʼy.
16 Jézi alé Nazawèt, an vil-la koté i lévé lè i té piti tibway, èk asou jou sabaf-la i alé an légliz sé Jwif-la kon i té ni labitid ka fè. I doubout èk i alé douvan-an pou i té sa li ba yo. 17 Yonn an sé moun-an ki té la-a ba li liv pwòfèt Izaya. Lè i ouvèʼy i jwenn koté-a i té ka chaché-a èk i liʼy ba yo koté i ékwi, 18 “Lèspwi Bondyé anlè mwen. I ja chwazi mwen pou mwen sa pòté Bon Nouvèl bay lé maléwé. I voyé mwen pou di sé pwizonnyé-a yo kay jwenn libèté. Èk pou fè tout avèg sav yo kay sa wè. Pou bay sé moun-an yo ka maltwété-a libèté. 19 Pou mwen fè moun sav tan-an ja wivé lè Bondyé kay délivwé sé moun li-an.”
20 Lè i fini li liv-la, i fèméʼy èk bay moun-an liv-la viwé, èk i asid la menm. Zyé tout moun ki té an légliz-la té fiksé anlè Jézi, 21 èk i di yo, “Jòdi-a sé pawòl sala ki ékwi an liv sala vini vwé.”
22 Tout moun ki té la palé byen konsènéʼy èk yo té étonnen pou tann tout sé bon pawòl sala i di-a. Mé yo di, “Mé ki moun i kwè i yé? Ès si sa pa gason Jozèf-la?”
23 Jézi di yo, “Mwen sipozé jòdi-a zòt kay di mwen pawabòl sala, ‘Dòktè djéwi kòʼw. Nou ja tann tout sé bagay-la ou fè an vil Kapènéyòm-lan, kon sa fè sa ou fè la-a isi-a an vil ou menm pou nou sa wèʼy osi.’ ” 24 I kontiné ka di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité, pyès pwòfèt pa jwenn pyès wèspé an vil li menm. 25 Mwen sa asiwé zòt ki an tan Ilaydja lapli pa tonbé pou twa lanné é dimi èk la té ni mové lafen èk tout tè-a té sèk. La té ni an chay vèv an péyi Izwayèl, 26 mé yo pa té kwè an li. Sé pou sa Bondyé pa voyé Ilaydja lakay yo pyès pou édé yo, pito i voyéʼy lakay yon étwanjé, yon vèv jan vil Zarapat an péyi Sidon. 27 Èk an menm mannyè-a la té ni an chay moun ki té ni maladi an lapo yo an péyi Izwayèl an tan pwòfèt Ilaycha mé yo pa kwè an li, kon sa pa yonn ki jwenn djéwizon apa di Némann sèlman, yon jan péyi Siriya.”
28 Tout sé moun-an ki té an légliz-la, lè yo vini sav sa Jézi té ka di-a sété kont yo, yo vini faché. 29 Yo lévé èk yo tjenbé Jézi, yo twennenʼy sòti an vil-la, èk yo mennenʼy an tèt mòn-an koté vil yo té yé-a pou yo té sa jétéʼy an kaskou-a. 30 Mé Jézi annèk pasé anpami gany moun-an èk i alé fè zafèʼy.
Nonm-lan Ki Té Ni Vyé Lèspwi-a
(Mak 1:21-28)
31 Kon sa Jézi alé Kapènéyòm, yon vil ki té an péyi Galili, èk asou jou sabaf-la i enstwi sé moun-an. 32 Èk yo tout té étonnen pou tann mannyè i té ka enstwi yo-a paski i té ka palé èk lotowité.
33 La té ni yon nonm an légliz sé Jwif-la ki té ni vyé lèspwi andidanʼy. I andjélé, 34 “Awa! Ki sa ou vlé èvèk nou, Jézi jan Nazawèt? Ès ou vini pou ou détwi nou? Mwen sav ki moun ou yé, ou sé konmisyonnè-a Bondyé chwazi pou voyé-a.”
35 Jézi diʼy, “Pé la èk sòti andidan nonm-lan!” Vyé lèspwi-a jété nonm-lan a tè douvan tout sé moun-an èk i sòti andidan nonm-lan san fèʼy ditò.
36 Tout sé moun-an té étonnen, èk yo di bay yonn a lòt, “Ki kalté pawòl sa yé? I konmandé vyé lèspwi-a èk pouvwa èk lotowité, èk vyé lèspwi-a sòti andidan nonm-lan.” 37 Èk nouvèl-la konsèné Jézi simen an tout péyi-a.
Jézi Djéwi An Chay Moun
(Mafyou 8:14-17; Mak 1:29-39)
38 Jézi kité légliz sé Jwif-la èk i alé lakay Simon. Bon, bèlmè Simon té ka soufè èk an chay lafyèv, èk yo mandé Jézi pou édéʼy. 39 Kon sa Jézi doubout a koté madanm-lan èk i panché kòʼy anlèʼy èk i konmandé lafyèv-la pou kité madanm-lan, èk lafyèv-la kitéʼy menm lè-a. Èk la menm i lévé èk i koumansé pwépawé manjé ba yo.
40 Kon sòlèy té ka kouché, tout sé moun-an ki té ni jan ki malad mennen yo bay Jézi pou i té sa djéwi yo. I touché yo chak épi i djéwi yo tout. 41 La té ni déotwa ki té ni vyé lèspwi andidan yo. Lè sé vyé lèspwi-a té ka sòti andidan yo, yo andjélé, “Nou sav ou sé Gason Bondyé,” Mé i fè yo tjenn silans, paski yo té sav i sété wa-a Bondyé voyé-a.
42 Li denmen bonmaten Jézi alé adan an plas ki pa té ni kay ében moun ka wèsté. Mé sé moun-an chachéʼy toupatou, épi lè yo jwenn li yo mandéʼy pou wèsté épi yo, 43 mé i wéponn yo, “Mwen ni pou alé an lòt plas osi pou mwen sa pwéché Bon Nouvèl konsèné ki mannyè Bondyé kay établi kondwit li adan on mannyè nèf, paski sé pou wézon sala mwen vini.” 44 Épi i kontiné ka pwéché an sé légliz sé Jwif-la oliwon péyi sala.