5
Jézi Koumansé Chwazi Disip Li
(Mafyou 4:18-22; Mak 1:16-20)
Yon jou Jézi té doubout bò Lanmè Jennèsawèt-la, lè yon gwan kantité moun té ka konblé pou yo vini tann Jézi ka pwéché pawòl Bondyé-a. Jézi wè dé kannòt asou pwent lanmè-a. Sé péchè-a té kité yo la épi yo alé lavé senn yo. Jézi antwé andidan yonn an sé kannòt-la ki té sa Simon-an pou sé moun-an pa té konbléʼy épi i mandéʼy pou pousé kannòt-la ti miyèt pli lwen an dlo, èvèk i asid andidan kannòt-la ka enstwi sé moun-an.
Lè i té ja fini palé, i di Simon, “Alé ti miyèt pli lwen an gwan dlo, èk ou èk sé kanmawad ou-a ladjé senn zòt an dlo pou zòt tjenbé pwéson.”
Simon wéponn, “Mèt, nou twavay tout lannwit èvèk nou pa tjenbé anyen, mé paski ou di sa nou kay ladjé senn-an.” Lè yo ladjé senn-an yo tjenbé yon gwan kantité pwéson, i té ni tèlman senn-an koumansé déchiwé. Kon sa yo kwiyé sé kanmawad yo-a ki té andidan lòt kannòt-la pou vini édé yo, èk yo vini, yo plen toulé dé kannòt-la jis tan sé kannòt-la pwèskè koulé.
Lè Simon Pita wè kantité pwéson yo tjenbé, i tonbé an pyé Jézi épi i di, “Alé, Senyè, paski mwen sé an nonm ki mové.” Lè li èk sé lézòt nonm-lan ki té épiʼy-la wè kantité pwéson yo tjenbé, yo té étonnen. 10 Jémz èk Jan, dé gason Zèbèdi ki té kanmawad Simon, yo té étonnen osi.
Kon sa Jézi di Simon, “Pa pè. Apwézan ou kay koumansé péché lam lézòm.” 11 Kon sa yo wédi kannòt yo a tè èk yo kité tout bagay, èk dépi jou sala yo koumansé swiv Jézi.
Jézi Djéwi Yon Nonm Ki Té Malad An Lapoʼy
(Mafyou 8:1-4; Mak 1:40-45)
12 Padan Jézi té adan yon sèten vil, la té ni yon nonm ki té kouvè èk yon maladi an lapoʼy. Lè i wè Jézi, i tonbé fas anba douvan Jézi. I plédé èk Jézi, “Mèt, mwen sav ou ni pouvwa pou ou sa djéwi mwen.”
13 Jézi lonjé lanmenʼy èk i touché nonm-lan. I wéponn, “Mwen vlé fèʼy. Ou djéwi.” Èk menm lè-a nonm-lan djéwi.
14 Jézi diʼy, “Pa di pyès moun, mé alé, moutwé pwèt-la kòʼw. Èk ofè sakwifis-la Moziz té konmandé pou ofè lè yon moun twapé djéwizon, kon pwèv pou tout moun wè ki ou djéwi.”
15 Mé nouvèl-la simen pli vit èk pli lwen pasé avan, èk kon sa an chay moun vini pou tann Jézi èk pou yo sa jwenn djéwizon pou maladi yo. 16 Mé Jézi té ka alé adan lòt plas pa kòʼy tanzantan pou pwédyé.
Jézi Djéwi Yon Nonm Enfim
(Mafyou 9:1-8; Mak 2:1-12)
17 Yon jou lè Jézi té ka enstwi sé moun-an, la té ni déotwa Fawizyen èk titja lwa sé Jwif-la ki té asid la, yo sòti an tout vil an Galili èk Jouda èk Jérouzalèm. Bondyé té bay Jézi pouvwa pou i té sa djéwi jan ki malad.
18 Yon konpanni nonm vini ka pòté yon nonm ki enfim adan yon hanmak, i pa té sa bwennen kòʼy pyès. Yo éséyé antwé andidan kay-la pou yo té mété nonm-lan douvan Jézi. 19 Mé yo pa té sa jwenn chimen pou yo antwé paski la té ni an chay moun. Kon sa yo mouté anlè kay-la èk nonm-lan. Yo fè yon twou anlè tèt kay-la èk yo ladjé nonm-lan adan hanmak-la an mitan sé moun-an dwèt douvan Jézi.
20 Lè Jézi wè mizi lafwa yo ni, i di nonm enfim-lan, “Gason, péchéʼw ja pawdonnen.”
21 Sé titja lwa sé Jwif-la èk sé Fawizyen-an koumansé di bay yonn a lòt, “Ki moun nonm sala kwè i yé pou i ka ensilté Bondyé mannyè sala? Pyès moun pa sa pawdonnen péché apa di Bondyé tousèl!”* “I ka ensilté Bondyé.” Sé Fawizyen-an pa té ka kwè ki Jézi sété Gason Bondyé. Silon yo Jézi pa té ni dwa pou di nonm-lan ki péchéʼy pawdonnen.
22 Jézi té sav ki sa yo té ka katjilé, èk i di yo, “Pouki zòt ka katjilé sé bagay sala? 23 Kilès ki pli ézé pou di, ‘Péchéʼw pawdonnen,’ ében pou di, ‘Lévé èk maché’? “Kilès ki pli ézé pou di?” Jézi ka mandé ki sa i sa fè pou moutwé yo i té ni lotowité. Lè Jézi pawdonnen péché, lézòt pa sa wè sa ki ka fèt, mé lè i djéwi nonm-lan, yo kay wè i ni pouvwa. 24 Mwen kay moutwéʼw ki mwen, Gason Lézòm, ni pouvwa asou latè pou pawdonnen péché.” Kon sa Jézi di nonm enfim-lan, “Mwen ka diʼw lévé, pwan kouch ou èk alé lakay ou.” 25 La menm nonm-lan lévé doubout douvan tout sé moun-an, i pwan kouch li èk i alé lakay li ka di an chay bon bagay konsèné Bondyé.
26 Tout sé moun-an té étonnen. Yo glowifyé Bondyé èk yo té pè an chay. Yo di, “Jòdi-a nou wè gwan bagay nou pa janmen wè fèt.”
Jézi Kwiyé Livay Pou Swiv Li
(Mafyou 9:9-13; Mak 2:13-17)
27 Apwé sa Jézi sòti dèwò èk i wè yon nonm ki té ka wisivwè lajan ladwenn bay gouvèdman Ronm, nonʼy sété Livay. I té asid douvan biwoʼy. Jézi diʼy, “Vini swiv mwen èk ou kay yon disip mwen.” 28 Èk Livay lévé, i kité tout bagay èk i swiv Jézi.
29 Èk Livay tjenn yon gwo fèt lakay li bay Jézi. La té ni an chay nonm ki té ka anmasé taks èk an chay lézòt moun ki ni mové wépitasyon ka manjé a tab èk yo. 30 Yon konpanni Fawizyen èk titja lwa sé Jwif-la koumansé ka babyé èk sé disip Jézi-a, yo di, “Pouki pou zòt ka manjé èk moun ki ka anmasé taks èk lézòt péchè kon sa?”
31 Jézi di yo, “Sé moun ki malad ki bizwen dòktè, sé pa moun ki an santé. 32 Mwen pa vini kwiyé moun ki kwè yo dwèt douvan Bondyé pou yo wépanti yo, mé pito moun ki sav yo sé péchè, sé yo mwen vini kwiyé.”
Mannyè Enstwi Lontan Èk Mannyè Enstwi Apwézan Pa Ka Dakò
(Mafyou 9:14-17; Mak 2:18-22)
33 Yon gany moun di Jézi, “Sé disip Jan Batis-la ka pwédyé èk wèsté san manjé pou adowé Bondyé souvan, èk sé disip sé Fawizyen-an osi ka fè menm bagay-la, mé sé disip ou-a pa ka janmen fè sa — Yo toujou ka bwè èk manjé.”
34 Jézi wéponn, “Ès ou kwè ou sa fè jan ki envité adan yon fèt mawiyaj wèsté san manjé tout tan nonm-lan ki ka mayé-a la épi yo? Mé non! 35 Mé lè-a kay vini lè moun kay tiwé nonm mayé-a. Lè sala sé janʼy-lan kay wèsté san manjé.”
36 Èk Jézi di yo an lòt pawabòl ankò. I di, “Pyès moun pa kay déchiwé tjò had nèf èk pyèsté an vyé had épiʼy. Si i fè sa i kay déchiwé an had nèf, èk pyès-la i déchiwé an had nèf-la pa kay alé èk vyé had-la. 37 Èk pyès moun pa kay vidé diven ki fini fèt adan vyé boutèy. Si i fè sa, diven-an ki fini fèt-la kay pété vyé boutèy-la èk diven-an kay koulé a tè. 38 Non, diven ki fini fèt ni pou vidé adan boutèy nèf. 39 Èk pyès moun apwé yo bwè diven ki la lontan pa vlé bwè diven ki fini fèt, paski yo di vyé-a pli mèyè.”

*5:21 “I ka ensilté Bondyé.” Sé Fawizyen-an pa té ka kwè ki Jézi sété Gason Bondyé. Silon yo Jézi pa té ni dwa pou di nonm-lan ki péchéʼy pawdonnen.

5:23 “Kilès ki pli ézé pou di?” Jézi ka mandé ki sa i sa fè pou moutwé yo i té ni lotowité. Lè Jézi pawdonnen péché, lézòt pa sa wè sa ki ka fèt, mé lè i djéwi nonm-lan, yo kay wè i ni pouvwa.