6
Jézi Palé Konsèné Jou Sabaf-la
(Mafyou 12:1-8; Mak 2:23-28)
Asou yon jou sabaf sé Jwif-la, Jézi èk sé disip li-a té ka maché adan yon jaden. La té ni on sèten pyé bwa ki ka voyé on gwenn moun sa manjé* on gwenn moun sa manjé. Sa sé yon gwenn yo ka kwiyé ‘blé’, sé épiʼy menm yo ka fè fawin fwans, épi i ka pòté menm kon diwi. an jaden sala, èk sé disip Jézi-a koumansé tjouwi adanʼy. Yo fwoté yo an lanmen yo pou tiwé pay-la èk yo manjé gwenn-an. La té ni yon gany Fawizyen ki mandé yo, “Pou ki sa zòt ka fè sa? Zòt ka twavay, èk lwa-a di nou pa ni pou fè sa asou jou sabaf-la.”
Jézi wéponn yo, “Zòt pa janmen li ki sa David fè lè li èk sé nonm li-a té fen? I antwé andidan Kay Bondyé èk i pwan pen-an ki té ofè bay Bondyé-a. I manjéʼy èk i bay sé nonm li-a. Èk sa kont lwa nou pou pyès moun manjé pen sala apa di sé pwèt-la tousèl.”
Jézi di yo, “Èk apa di sa, mwen Gason Lézòm sé mèt jou sabaf-la.”
Nonm-lan Ki Té Ni Lanmenʼy Enfim-lan
(Mafyou 12:9-14; Mak 3:1-6)
Asou yon lòt jou sabaf Jézi alé adan yon légliz sé Jwif-la pou i enstwi sé moun-an, èk la té ni yon nonm ki té ni lanmen dwèt li enfim. Sé Fawizyen-an èk sé titja lwa sé Jwif-la té vlé jwenn an mannyè pou yo té akizé Jézi. Kon sa yo té ka véyé pou yo wè si i té kay djéwi moun asou jou sabaf-la.
Mé Jézi té sav ki sa yo té ka katjilé èk i di nonm-lan ki ni lanmen enfim-lan, “Doubout èk vini isi-a douvan sé moun-an.” Nonm-lan lévé èk i doubout la. Kon sa Jézi di yo, “Mwen ka mandé zòt ki sa lwa-a di nou sa fè asou jou sabaf-la? Pou fè bon ében pou fè mové, pou sové lavi ében pou détwiʼy?”
10 Jézi gadé tout oliwon, èk i di nonm-lan, “Lonjé lanmenʼw.” Nonm-lan fèʼy, èk lanmenʼy vini byen.
11 Mé sa fè sé lèlmi Jézi-a faché, èk yo koumansé ka dispité èk yonn a lòt ki sa yo kay fè Jézi.
Jézi Chwazi Sé Douz Zapòt-la
(Mafyou 10:1-4; Mak 3:13-19)
12 Apwé sa Jézi mouté anlè yon mòn pou i pwédyé. I pasé tout lannwit-la la ka pwédyé bay Bondyé. 13 Lè jou ouvè i kwiyé sé disip li-a èk i chwazi douz anpami yo, èk i kwiyé yo “zapòt”. 14 Non yo sété Simon — Jézi kwiyéʼy Pita — èk fwèʼy Androu, osi Jémz, Jan, Filip èk Batolonmi, 15 Mafyou èk Tonmas, Jémz gason Alfiyòs, èk Simon ki sété yon jan an lakonpanni nonm yo ka kwiyé Zèlòt, 16 osi Jida gason Jémz èk Jida Iskariyòt, nonm-lan ki té kay twayi Jézi-a.
Jézi Enstwi Èk Djéwi An Chay Moun
(Mafyou 4:23-25)
17 Jézi désann épi yo èk i doubout anlè yon plato èk an chay sé disip li-a té ka swiv li. Osi on chay moun té la ki sòti Jouda èk Jérouzalèm èk an tout vil bòdaj lanmè an péyi Taya èk Sidon. 18 Yo vini pou yo sa tann li èk pou yo twapé djéwizon an maladi yo. Sa ki té ni vyé lèspwi andidan yo vini èk yo djéwi. 19 Tout sé moun-an té ka éséyé touché Jézi, paski lè yo touchéʼy la té ni an pouvwa ki ka sòti andidan Jézi ki ka djéwi yo.
Jézi Enstwi Asou Lakontantman Épi Lapenn
(Mafyou 5:1-12)
20 Jézi gadé sé disip li-a èk i di yo,
“Pa dé bon i bon pou zòt ki maléwé èk ka dépan asou Bondyé,
paski zòt ja anba kondwit li.
21 Pa dé bon i bon pou zòt ki fen pou bagay Bondyé apwézan,
paski zòt kay satisfè.
Pa dé bon i bon pou zòt ki ka pléwé apwézan,
paski zòt kay wi.
22 “Pa dé bon i bon pou zòt lè moun kay hayi zòt èk widjèkté èk ensilté zòt épi yo kay di non zòt mové pou lapéti mwen, Gason Lézòm. 23 Lè sa fèt, wéjwiʼw, paski zòt ni an gwan péyiman an syèl. Paski sé menm kon sa yo té fè sé pwòfèt-la. Ayèl sé moun sala maltwété sé pwòfèt-la menm mannyè-a.
24 “Mé ki mizi téwib i kay téwib pou zòt ki wich apwézan,
paski zòt ja wisivwè asou latè tout wichès zòt kay jwenn!
25 Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt ki ka byen manjé apwézan,
paski zòt kay fen!
Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt ki ka wi apwézan, paski zòt kay pléwé èk zòt kay an twistès!
26 “Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt lè tout moun kay palé byen konsèné zòt, paski zòt menm kon sé fo pwòfèt-la! Ayèl sé moun sala té palé byen konsèné sé fo pwòfèt-la menm mannyè-a.”
Enmen Lèlmiʼw
(Mafyou 5:38-48; 7:12a)
27 “Mé mwen ka di zòt ki ka tann mwen, enmen lèlmiʼw èk fè byen bay sa ki hayiʼw. 28 Benni sa ki modiʼw èk pwédyé bay sa ki ka maltwétéʼw. 29 Si yon moun baʼw yon souflé anlè yon koté fidji ou, tounen èk kitéʼy baʼw yon souflé anlè lòt koté-a osi. Si yon moun pwan kanmizòl ou, ba li chimiz ou osi. 30 Bay sa ou ni pou népòt moun ki mandéʼw, èk si pyès moun pwan sa ki sa ou, pa mandé yo li déviwé. 31 Twété lézòt moun menm kon ou kay vlé yo twétéʼw. 32 Si ou kontan sé moun-an ki kontanʼw-lan tousèl, pouki pou ou wisivwè bennédiksyon pou sa? Jik sé moun-an ki pa ka wèspèkté Bondyé-a ki ka fè sa. 33 Èk si ou ka fè byen bay sa ki ka fè byen baʼw tousèl, pouki pou ou wisivwè bennédiksyon? Jik sé moun-an ki pa ka wèspèkté Bondyé-a ka fè sa. 34 Èk si ou ka pwété sèlman sé moun-an ou sav ki kay sa péyéʼw viwé-a, pouki pou ou jwenn bennédiksyon pou sa? Jik sé moun-an ki pa ka wèspèkté Bondyé-a ka pwété kanmawad yo pou yo jwenn menm kantité-a viwé. 35 Non! Enmen lèlmiʼw èk fè byen ba yo èk pwété yo san èspéyé anyen viwé. Lè sala ou kay ni an gwan péyiman sòti an syèl, èk ou kay vwéman vini gason Bondyé, paski Bondyé bon pou sé moun-an ki malonnèt èk méchan-an. 36 Ou sipozé ka fè menm kon Papaʼw.”
Diféwan Lison Jézi Moutwé Yo
(Mafyou 7:1-5)
37 “Pa jijé lézòt èk Bondyé pa kay jijéʼw. Pa kondanné lézòt èk Bondyé pa kay kondannéʼw. Pawdonnen lézòt èk Bondyé kay pawdonnenʼw. 38 Bay lézòt èk Bondyé kay baʼw. Sa ou bay-la kay witounen pouʼw ankò pou an gwan kantité ka dépasé sa ou bay-la, pézé désann èk foulé pou fè lè pou pwan plis èk ka koulé a tè. Menm mizi-a ou sèvi pou bay-la, sé épiʼy menm Bondyé kay miziwé baʼw, ki i té piti ében gwo.”
39 Èk Jézi di yo pawabòl sala osi, “Ki mannyè yon nonm ki avèg ka fè mennen yon lòt ki avèg? Ès yo toulé dé pa kay tonbé adan yon twou? 40 Yon ti manmay lékòl pa anho titjaʼy. Mé si i apwann byen i kay vini menm kon titjaʼy. 41 Pouki pou ou ka gadé ti lapousyè-a ki an zyé fwèʼw èk ou pa ka wè bi bwa-a ki an zyéʼw-la? 42 Ki mannyè ou sa di, ‘Fwè, kité mwen tiwé lapousyè-a ki an zyéʼw-la,’ lè ou menm pa ka wè bi bwa-a ki an zyéʼw-la pou ou sa tiwéʼy. Sakwé ipokwit! Tiwé bi bwa-a ki an zyéʼw-la avan, èk lè sala ou kay sa wè aklè lapousyè-a ki an zyé fwèʼw-la pou ou sa tiwéʼy ba li.”
Yon Pyé Bwa Èk Fwiʼy
(Mafyou 7:16-20; 12:33-35)
43 “Pyès bon pyé bwa pa ka pòté vyé fwi, ni yon vyé pyé bwa pa ka pòté bon fwi. 44 Ou kay konnèt yon pyé bwa pa kalité fwi-a i ka pòté-a. Moun pa ka tjouwi fig anlè yon pyé pikan ében tjouwi wézen anlè yon pyé kanpèch. 45 Yon bon nonm kay pwodwi bon bagay an abondans tjèʼy, èk yon nonm ki mové kay pwodwi movèzté an abondans tjèʼy, paski sa ki an tjè on nonm, sé sa ki ka sòti an bouch li.”
Dé Nonm-lan Ki Fè Kay Yo
(Mafyou 7:24-27)
46 “Pouki ou ka kwiyé mwen, ‘Senyè, Senyè,’ èk ou pa ka fè sa mwen diʼw-la? Moun-an ki vini oti mwen èk ki kouté pawòl mwen èk obéyiʼy, 47 mwen kay moutwéʼw kon ki sa i yé. 48 I kon yon nonm ki fè yon kay, i fouyé èk fè fondasyon-an fon anlè yon kayè. Gwo dlo vini èk i bat asou kay-la mé i pa soukwé kay-la paski kay-la té fèt byen fò. 49 Mé moun-an ki tann pawòl mwen èk i pa obéyiʼy kay kon yon nonm ki fè kay li san pyès fondasyon. Lè gwo dlo vini èk i bat asou kay-la, i tonbé yon sèl kou. I kwazé nèt.”

*6:1 on gwenn moun sa manjé. Sa sé yon gwenn yo ka kwiyé ‘blé’, sé épiʼy menm yo ka fè fawin fwans, épi i ka pòté menm kon diwi.