7
Jézi Djéwi Sèvant Yon Ofisyé Militè Péyi Ronm
(Mafyou 8:5-13)
Lè Jézi fini di tout sé bagay sala bay sé moun-an, i alé Kapènéyòm. La té ni yon chèf anpami sé sòlda-a an péyi Ronm ki té ni yon sèvant i té ka chéwi an chay ki té malad èk pawé pou mò. Lè i tann sa sé moun-an té ka di konsèné Jézi, i voyé adan ofisyé sé Jwif-la pou mandé Jézi pou vini djéwi sèvant li-a.
Lè yo wivé oti Jézi yo plédé épiʼy. Yo di Jézi, “Nonm sala vo pou ou fè sa ba li, paski i enmen sé Jwif-la épi i péyé pou bati yon légliz ban nou.”
Kon sa Jézi alé épi yo. I pa té tèlman lwen kay-la lè ofisyé militè-a voyé yon konpanni janʼy pou di Jézi, “Mèt, pa anbété kòʼw, paski mwen pa vo pou niʼw andidan kay mwen. Ni mwen pa konsidiwé ki mwen vo pou jwenn ou mwen menm. Mé annèk di pawòl-la èk sèvant mwen-an kay djéwi. Mwen sav sa paski mwen menm sé yon nonm ki anba kondwit ofisyé ki anho mwen, èk mwen ni sòlda ki anba kondwit mwen, èk mwen annèk ni pou di yo, ‘Alé,’ èk yo ka alé la menm, èk si mwen di nonm sala, ‘Vini,’ i ka vini la menm, èk si mwen konmandé sèvant mwen, ‘Fè sa,’ i ka fèʼy la menm.”
Lè Jézi tann sa, i té étonnen. I tounen oliwon èk i di bay sé moun-an ki té ka swiv li-a, “Mwen ka di zòt, nonm sala ki pa on Jwif, mwen twouvé i kwè an mwen plis pasé sé Jwif-la.”
10 Lè sala sé nonm-lan ki té vini oti Jézi-a viwé alé lakay chèf sòlda-a èk yo wè sèvant-lan djéwi.
Jézi Wésisité Yon Jennès
11 Touswit apwé sa, Jézi alé adan yon vil yo ka kwiyé Nayin. Sé disip li-a èk an chay lézòt moun alé épiʼy. 12 Kon i té ka antwé an vil-la i wè yo ka pòté yon moun ki mò alé téwé. Nonm mò-a sété sèl gason an madanm, mawiʼy té ja mò. Èk an chay jan vil-la té la épiʼy.
13 Lè Jézi wè madanm-lan, tjèʼy fèʼy lapenn èk i diʼy, “Pa pléwé.” 14 Jézi alé èk i touché senkèy-la, èk sé nonm-lan ki té ka pòtéʼy-la doubout. Jézi di, “Gason, mwen diʼw lévé.” 15 Nonm mò-a lévé asid èk i koumansé palé, èk Jézi bay manmanʼy li viwé.
16 Tout sé moun-an wèsté épi bouch gwan ouvè èk yo koumansé ka glowifyé Bondyé. Yo di, “An gwan pwòfèt ja pawèt anpami nou! Bondyé ja vini pou i édé sé moun li-an.” 17 Nouvèl sala konsèné Jézi simen an tout vil Joudiya èk oliwon-an.
Jézi Palé Èk Sé Moun-an Konsèné Jan Batis
(Mafyou 11:2-19)
18 Sé disip Jan Batis-la tann tout sa Jézi té ka fè-a. Lè yo di Jan Batis sa, 19 i voyé dé anpami sé disip li-a oti Jézi pou mandéʼy, “Ès ou sé Mèsaya-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a, ében ès nou ni pou kontiné gadé pou yon lòt moun?”
20 Lè yo wivé yo di Jézi, “Jan Batis voyé nou mandéʼw ès ou sé Mèsaya-a ki té ni pou vini-an ében ès nou ni pou èspéyé pou yon lòt moun?”
21 A menm mouman sala Jézi té ka djéwi an chay moun ki té malad èk diféwan kalité maladi, èk i fè jan ki té avèg wè klè, èk i té ka tiwé vyé lèspwi bay moun ki té ni vyé lèspwi andidan yo. 22 Jézi wéponn sé disip Jan Batis-la, “Alé diʼy tout sa ou wè èk tann. Moun ki té avèg ka wè, moun ki té enfim ka maché, moun ki té ni maladi an lapo yo twapé djéwizon, moun ki té soud ka tann, moun ki té mò wésisité, èk moun ki pòv ka tann Bon Nouvèl-la.* “Moun ki té avèg...ka tann Bon Nouvèl-la.” Sa sé sé pawòl-la Izaya té ja ékwi lontan. Sé bagay-la Jézi té ka fè-a sé menm sé bagay-la ki Izaya té ja di ki Mèsaya-a té kay fè. Jézi té ka moutwé Jan Batis ki sé i menm ki Mèsaya-a. 23 Bennédiksyon pou moun-an ki pa pèd lafwa an mwen.”
24 Apwé sé konmisyonnè Jan Batis-la pati, Jézi palé bay sé moun-an konsèné Jan Batis. I di yo, “Ki sa zòt té alé wè an hòtè byen lwen-an? An moun ki pa sav sa i vlé, menm kon on latjé kòk ki ka panché népòt koté van-an vanté? 25 Ki sa zòt té alé wè? Zòt pa alé wè on nonm ki té byen abiyé èk bèl had. Non, nonm ki ka abiyé èk bèl had ki chè an chay èk ki ni an chay bon bagay, sé lakay wa yo ka wèsté. 26 Di mwen ki sa zòt té alé pou wè. Yon pwòfèt? Wi, mwen ka diʼw, zòt wè plis pasé yon pwòfèt. 27 Paski sé konsèné Jan Batis lévanjil té ékwi lè Bondyé di, ‘Mwen kay voyé konmisyonnè mwen douvanʼw pou i sa pwépawé chimen-an baʼw.’ ” 28 Jézi kontiné ka di yo, “La pa ni pyès moun ki enpòtan pasé Jan Batis. Mé moun-an ki mwens enpòtan anpami sé sa Bondyé ka kondwi-a, i ni pli pwivilaj pasé Jan Batis.” I ni pli pwivilaj pasé Jan Batis. Jan Batis sété yon pwòfèt an mannyè-a Bondyé té ka kondwi sé moun li-an an tan lontan. Mé atjwèlman Bondyé ka kondwi sé moun li-an adan on mannyè nèf. Sé pou wézon sala ki moun Bondyé ka kondwi atjwèlman ni pli pwivilaj pasé Jan Batis.
29 Jézi di, “Lè tout sé moun-an èk jis sé mové nonm-lan ki té ka anmasé taks bay gouvèdman-an tann sa Jan Batis di-a, yo kwèʼy èk yo di Bondyé dwèt, èk kon sa yo kité Jan Batis batizé yo. 30 Mé sé Fawizyen-an èk sé titja lwa sé Jwif-la widjèkté divwa Bondyé èk yo wifizé kité Jan Batis batizé yo.
31 “Ében, kon ki sa mwen kay di moun jòdi yé? 32 Yo kon manmay ki ka jwé bò laplas. Yon gany ka andjélé sé lézòt-la, ‘Nou jwé mizik ki cho baʼw, mé ou pa dansé.’ ‘Nou chanté chanté ki twis baʼw, mé ou pa pléwé.’ 33 Jan Batis vini èk i pa té ka ni manjé pen ében bwè diven, èk zòt di i ni yon denmou andidanʼy. 34 Mwen, Gason Lézòm, vini èk mwen ka manjé èk bwè, èk zòt di, ‘Gadé nonm sala, i ka manjé an chay èk i sé yon gògè! I sé kanmawad sé moun-an ki ka anmasé taks èk lézòt péchè.’ 35 Mé kanmenm lavi tout sa ki chwazi pou swiv Bondyé ka moutwé ki Bondyé savan.”
Jézi Lakay Simon, Yon Fawizyen
36 Yon Fawizyen envité Jézi pou vini manjé dinen épiʼy. Jézi alé lakay nonm-lan épi i asid a tab pou i manjé.
37 La té ni yon fanm an vil-la ki té ka viv an vyé lavi péché. I tann ki Jézi té kay manjé lakay Fawizyen-an, kon sa i mennen yon boutèy losyon ki té byen chè, 38 èk i akoupi dèyè Jézi bò pyéʼy ka pléwé. I koumansé ka mouyé pyé Jézi èk dlo zyéʼy. Lè i fini i swiyé pyé Jézi èk chivéʼy, i bo pyé Jézi èk i fwoté yo èk losyon-an i té ni-an.
39 Lè Fawizyen-an ki té envité Jézi lakay li-a wè sa, i di bay kòʼy, “Si nonm sala sété yon pwòfèt i té kay sav ki moun ki ka touchéʼy-la, èk i té kay sav ki kalité lavi péché fanm sala ka viv.”
40 Jézi palé èk i di Fawizyen-an, “Simon, mwen ni yon bagay pou diʼw.”
Simon wéponn, “Wi titja, di mwenʼy.”
41 Jézi koumansé diʼy pawabòl sala, “La té ni dé moun ki té ka dwé yon nonm ki té pwété yo lajan, yonn té ka dwé senk san dòla èk lòt-la té ka dwéʼy senkant dòla. 42 Yo pyès pa té sa péyé nonm-lan viwé. Kon sa nonm-lan di yo yo pa bizwen péyéʼy viwé — kité sa. Kilès anpami yo dé-a ki kay kontan nonm sala plis?”
43 Simon wéponn li, “Mwen sipozé moun-an ki té ka dwé plis lajan.”
Jézi diʼy, “Ou ja jijé byen.” 44 Kon sa i tounen ka gadé fanm-lan èk i di Simon. “Ès ou wè madanm sala? Mwen vini lakay ou, ou pa ban mwen pyès dlo pou mwen sa lavé pyé mwen. Mé i mouyé pyé mwen èk dlo zyéʼy èvèk i swiyé yo èk chivéʼy. 45 Ou pa bo mwen kon nou ni labitid ka fè lè nou ka di bonjou, mé madanm sala dépi lè i antwé-a, i pʼòkò doubout bo pyé mwen. 46 Ou pa ban mwen lwil pou mwen fwoté tèt mwen kon nou ni labitid ka fè, mé madanm sala ja fwoté pyé mwen èk losyon. 47 Kon sa mwen ka diʼw mwen ja pawdonnen gwo chay péchéʼy-la — sé pou sa i kontan mwen an chay. Èk moun-an ki wisivwè tizing pawdonnab pou tizing péché kay kontan mwen mwens.”
48 Èk Jézi di madanm-lan, “Péchéʼw ja pawdonnen.”
49 Lè sala sé moun-an ki té asid bò tab-la épiʼy-la di bay yonn a lòt, “Ki moun nonm sala kwè i yé, i ka jis pawdonnen péché?”
50 Mé Jézi di madanm-lan, “Lafwaʼw ja sovéʼw hòd péchéʼw — alé an lapé.”

*7:22 “Moun ki té avèg...ka tann Bon Nouvèl-la.” Sa sé sé pawòl-la Izaya té ja ékwi lontan. Sé bagay-la Jézi té ka fè-a sé menm sé bagay-la ki Izaya té ja di ki Mèsaya-a té kay fè. Jézi té ka moutwé Jan Batis ki sé i menm ki Mèsaya-a.

7:28 I ni pli pwivilaj pasé Jan Batis. Jan Batis sété yon pwòfèt an mannyè-a Bondyé té ka kondwi sé moun li-an an tan lontan. Mé atjwèlman Bondyé ka kondwi sé moun li-an adan on mannyè nèf. Sé pou wézon sala ki moun Bondyé ka kondwi atjwèlman ni pli pwivilaj pasé Jan Batis.