8
Sé Madanm-lan Ki Té Ansanm Èk Jézi-a
Apwé sa fèt, Jézi koumansé ka pasé an sé vil-la épi sé vilaj-la èk i té ka pwéché Bon Nouvèl-la konsèné mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an. Sé douz disip-la té épiʼy, èvèk osi déotwa madanm Jézi té ja tiwé vyé lèspwi an yo èk i té djéwi vyé maladi yo. Anpami yo té ni Mari Madlenn, sé an li Jézi té tiwé sèt denmou. Té ni Jowanna, mawiʼy sété on kolonm an kay Hèròd, nonʼy sété Chouza, épi Souzanna, èk an pil lézòt madanm, èvèk sé yo ki té ka dépansé lajan yo pou bay Jézi épi sé disip li-a sa yo té bizwen.
Pawabòl Nonm-lan Ki Planté Gwenn-an
(Mafyou 13:1-9; Mak 4:1-9)
Yon jou Jézi té doubout on koté pou i té palé bay yon konpanni moun ki té asanblé ansanm. Èvèk té ni lézòt ka sòti an lézòt vil ki vini otiʼy. Épi i palé an pawabòl ba yo.
Jézi di yo, “La té ni on moun ki alé an jadenʼy pou i planté. Èvèk lè i voyé sé gwenn-an, yo tonbé an diféwan diwèksyon. La té ni on konpanni ki tonbé koté moun ka pasé, èk moun maché anlè yo, èvèk jibyé manjé yo. La té ni on lòt konpanni ki tonbé asou tizing tè, mé la té ni pli wòch pasé tè. Yo lévé byen, mé paski yo pa té ni asé dlo, yo mò. La té ni on lòt konpanni ki tonbé anpami lyenn pikan, èvèk lyenn pikan-an pwofité ansanm épi plan-an, èk pikan-an toufé yo. Mé la té ni on lòt konpanni ki tonbé asou bon tè, èvèk lè i lévé i pòté byen. La té ni on gwan kantité wékòt, plis pasé moun-an té planté.”
Èk lè Jézi fini palé pawabòl sala ba yo, i di yo, “Tout sa ki ni zòwèy pou yo tann sipozé kouté.”
Jézi Èspliké Pawabòl-la
(Mafyou 13:10-23; Mak 4:10-20)
Sé disip-la mandé Jézi, “Ki sa ou vlé di pa sa?”
10 I wéponn yo, “Bondyé baʼw abilité-a pou ou sa konnèt sa sé pawabòl sala vlé di. Yo ka èspliké ki mannyè Bondyé ka kondwi ich li. Mé sé lézòt sé moun-an kay gadé mé yo pa kay konpwann sa yo ka wè-a, yo kay kouté sé pawòl sala èk yo pa kay konpwann, menm kon sé pwòfèt-la té di.
11 “Mi, sé sa pawabòl sala vlé di. Sé gwenn-an sé pawòl Bondyé pou nonm. 12 Tè wèd-la sé menm kon sé moun-an ki ni tjè wèd. Yo ka tann pawòl Bondyé mé yo pa ka kontiné an li, paski Satan ka fè yo obliyéʼy. I ka anpéché yo kwè pawòl-la èk sové.
13 “Tè-a ki ni wòch-la, sa sé konpanni moun-an ki kontan tann pawòl-la mé pawòl-la pa antwé andidan yo pou i sa wasiné èvèk pou i sa pwofité. Yo byen kontan pou wisivwèʼy, mé yo ka kwè pou an ti mouman tousèl, èk lè pèsikasyon vini yo pa té entéwésé ankò.
14 “Gwenn-an anpami pikan-an, i menm kon sé moun-an ki tann. Yo kwè pawòl Bondyé, mé katjil, wichès, wèskonsabilité, èk plézi lavi sala ka chaviyé lafwa yo. Kon sa yo pa pwodwi anyen ki bon.
15 “Mé bon tè-a sé menm kon sé moun-an ki ni yon bon tjè ki onnèt, ka kouté pawòl Bondyé, épi pawòl-la ka wèsté andidan yo. Yo koumansé ka fè sa Bondyé vlé yo fè, èk yo kontiné ka fèʼy.”
Pawòl Bondyé Sé Menm Kon Yon Lanp
(Mak 4:21-25)
16 “Pyès moun pa kay limen yon lanp èk kouvèʼy épi yon bonm ében météʼy anba yon kouch. Pito sa, i kay météʼy koté moun sa wèʼy, kon sa lè moun vini yo kay sa wè klè. 17 Anyen ki séwé kay pawèt an klèté-a, èk anyen ki kouvè kay dékouvè anba klèté-a. 18 Kon sa fè antansyon ki mannyè ou ka kouté pawòl Bondyé, paski tout sa ki ja ka konpwann sa yo tann-an, yo kay tann épi konpwann ankò plis. Mé sé sa ki pa konpwann pyès-la, jis tizing-lan yo kwè yo konpwann-an, yo kay pèdiʼy.”
Manman Jézi Èk Fwèʼy
(Mafyou 12:46-50; Mak 3:31-35)
19 Manman Jézi épi sé fwèʼy-la vini otiʼy mé yo pa té sa alé pwéʼy paski la té ni an chay moun. 20 Yon moun di Jézi, “Manmanʼw épi sé fwèʼw-la doubout dèwò-a èk yo vlé palé épiʼw.”
21 Jézi di ba yo tout, “Manman mwen épi fwè mwen sé sé moun-an ki tann pawòl Bondyé épi obéyiʼy.”
Jézi Doubout Yon Mové Tan
(Mafyou 8:23-27; Mak 4:35-41)
22 Yon jou Jézi di sé disip-la, “Annou alé asou lòt fasad lanmè-a.” Kon sa yo antwé andidan yon gwo kannòt èk yo pati pou alé asou lòt fasad lanmè-a. 23 Mé on mové tan koumansé épi gwo lanm koumansé bat kannòt-la. I koumansé plen dlo épi yo té an danjé pou koulé. Mé Jézi té ka pwan on ti pòz.
24 Sé disip-la lévé Jézi épi yo diʼy, “Mèt! Mèt! Nou kay néyé!”
Kon sa Jézi palé bay mové tan-an, i konmandé mové tan-an pou doubout. Van-an vini dous. 25 Épi i di yo, “Zòt pa ni lafwa an mwen?”
Sé disip-la té pè èk byen sipwi èk yo di, “Ki kalité nonm sa yé? Jik van-an épi dlo-a ki ka obéyiʼy lè i konmandé yo!”
Jézi Djéwi Yon Nonm Ki Té Ni Vyé Lèspwi Andidanʼy
(Mafyou 8:28-34; Mak 5:1-20)
26 Yo twavèsé alé an péyi Gègésa, ki té lòt fasad lanmè-a an péyi Galili. 27 Kon Jézi désann a tè-a i jwenn épi yon nonm an vil-la ki té ni vyé lèspwi andidanʼy. Pou yon chay tan nonm sala pa té janmen mété had anlèʼy ni wèsté andidan yon kay. I té ka wèsté andidan senmityè-a anpami sé fòs sé moun mò-a. 28 Lè i wè Jézi i hélé èk tout vwaʼy épi i tonbé an dé pyé Jézi. I andjélé èk tout fòs li, “Ki sa ou vlé fè mwen, Jézi, Gason Bondyé ki an syèl? Mwen ka mandéʼw tanpwi souplé, pa fè mwen soufè!” 29 I di sa paski Jézi té ja konmandé vyé lèspwi-a pou sòti andidan nonm-lan. Plizyè fwa vyé lèspwi-a té ka kondwi nonm-lan, èk menm si yo té ka tjenn li an pwizon épi mawé pyéʼy épi lanmenʼy èvèk chenn i té ka kasé chenn-an, èk vyé lèspwi-a té ka kondwiʼy alé andidan yon plas koté pyès moun pa té ka wèsté.
30 Jézi mandéʼy, “Koumonnonʼw?”
I wéponn Jézi, “Non mwen sé Gany,” paski an chay vyé lèspwi té andidan nonm-lan. 31 Gany vyé lèspwi-a koumansé ka plédé épi Jézi pou i pa voyé yo an twou-a ki pa ni pyès fon.
32 La té ni an chay kochon anlè yon mòn ka manjé. Sé vyé lèspwi-a plédé épi Jézi pou i kité yo antwé andidan sé kochon-an, èk Jézi ba yo pèwmisyon-an. 33 Lè sé vyé lèspwi-a sòti andidan nonm-lan yo antwé andidan sé kochon-an èk tout sé kochon-an ladjé kò yo désann kaskou-a, yo tonbé andidan lanmè-a èk yo tout néyé.
34 Lè sé moun-an ki té ka gadé sé kochon-an wè sa ki fèt-la, yo kouwi alé wakonté sa an vil-la èk an hòtè. 35 Épi sé moun-an alé wè ki sa ki fèt. Lè yo wivé bò Jézi, yo jwenn nonm-lan Jézi tiwé vyé lèspwi-a andidanʼy-lan asid an pyé Jézi. I abiyé èk i an bon lidéʼy. Èk yo tout té pè. 36 Sé moun-an ki té wè sa ki fèt-la di lézòt moun mannyè nonm-lan ki té ni vyé lèspwi-a djéwi. 37 Kon sa tout sé jan péyi Gègésa-a mandé Jézi pou kité yo bat mizè yo, paski yo té pè an chay. Kon sa Jézi antwé an kannòt-la pou i té sa fè ganm pou i alé.
38 Nonm-lan ki té ni vyé lèspwi-a andidanʼy-lan plédé èk Jézi pou i alé épiʼy, mé Jézi voyéʼy alé. I diʼy, 39 “Alé lakay ou èk di janʼw ki sa Bondyé ja fè baʼw.” Kon sa nonm-lan alé an tout vil-la ka di tout sa Jézi fè ba li.
Jézi Wésisité Ti Fi Jayròs-la Èk I Djéwi Yon Madanm Ki Touché Had Li
(Mafyou 9:18-26; Mak 5:21-43)
40 Lè Jézi witounen asou lòt fasad lanmè-a, yon gany moun té la pou wisivwèʼy paski yo té ka èspéyéʼy vini.
41 Lè sala yon nonm yo ka kwiyé Jayròs, i sété chèf légliz sé Jwif-la, i vini épi i tonbé an pyé Jézi. I plédé épiʼy pou i vini lakay li, 42 paski i té ni yon sèl ti fi ki té ni douzan ki té ka mò. Jézi dakò. Kon Jézi té ka alé, an chay moun té ka konblé tout oliwonʼy ka pouséʼy. 43 Épi anpami yo la té ni yon madanm ki té ka pèdi san pou douz lanné. I té ja dépansé tout sa i té ni lakay dòktè, mé pyès moun pa té sa djéwiʼy. 44 I fouyé kòʼy anpami sé moun-an, i wivé dèyè Jézi épi i touché woulé had Jézi, èk la menm i doubout senyen.
45 Jézi mandé, “Ki moun ki touché mwen?” Tout moun di sé pa yo.
Pita diʼy, “Mèt, sé moun-an ka konbléʼw èk yo ka pousé kò yo anlèʼw. Ki mannyè ou ka mandé sa?”
46 Mé Jézi di, “Non, yon moun touché mwen èspwé. Mwen sav sa lè mwen santi pouvwa djéwizon sòti andidan mwen.”
47 Lè madanm-lan wè yo dékouvè ki sé li ki touché Jézi, i koumansé ka twanblé èk i tonbé an pyé Jézi an pwézans tout sé moun-an, èk i koumansé di Jézi pou ki wézon i touchéʼy épi i di i djéwi la menm.
48 Lè sala Jézi di, “Ich mwen, Bondyé ja djéwiʼw paski ou kwè an mwen. Alé, lapé épiʼw.”
49 Padan Jézi té ka palé toujou, yon moun vini di Jayròs, chèf légliz sé Jwif-la, “Ti fiʼw-la mò. Pa anbété titja-a ankò.”
50 Lè Jézi tann sa, i di Jayròs, “Pa pè. Annèk mété konfyans ou an mwen, èk ti fi-a kay djéwi.”
51 Lè Jézi wivé lakay Jayròs i pa kité pyès moun antwé épiʼy apa di Pita, Jan, Jémz, épi papa èk manman ti manmay-la. 52 Tout moun ki té la té ka pléwé lanmò ti manmay-la. Jézi di yo, “Pa pléwé. Ti manmay-la pa mò, sé dòmi i ka dòmi!”
53 Tout sé moun-an koumansé ka wi Jézi paski yo sav ki ti manmay-la mò pou vwé. 54 Mé Jézi tjenbé ti fi-a pa lanmenʼy épi i diʼy, “Ich mwen, mwen diʼw lévé!” 55 Lam ti fi-a witounen an kòʼy épi i lévé doubout. Lè sala Jézi di yo pou bay ti fi-a yon bagay pou i manjé. 56 Manmanʼy èk papaʼy té étonnen. Mé Jézi di yo sé pa pou yo di pyès moun ki sa ki fèt-la.