9
Jézi Konmandé Sé Douz Disip-la Pou Alé Pwéché Èk Djéwi Moun
(Mafyou 10:5-15; Mak 6:7-13)
Jézi kwiyé sé douz disip-la ansanm épi i ba yo pouvwa èk lotowité pou tiwé tout vyé lèspwi èk pou djéwi maladi. Èk i voyé yo alé pou di tout moun mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an, èk pou djéwi sa ki malad. I di yo, “Pa pwan anyen pou mennen anlè lawout zòt, ni baton, ni yon sak, ni manjé, ni lajan, pa menm yon lòt had pou zòt chanjé. An népòt kay yo byen wisivwè zòt, wèsté la jis tan ou kité vil sala. Népòt koté sé moun-an pa wisivwè zòt, kité vil-la èk soukwé lapousyè pyé zòt, pou yo sav ki Bondyé faché kont yo.” Sé disip-la kité épi yo alé an tout sé vil-la ka pwéché Bon Nouvèl-la èk ka djéwi moun tout koté yo alé.
Hèròd Mandé Kòʼy Ki Moun Jézi Yé
(Mafyou 14:1-12; Mak 6:14-29)
Lè Hèròd, gouvènè péyi Galili, tann sé miwak-la Jézi té ka fè-a, i té byen twoublé konsèné sa paski yon konpanni moun té ka di sa sé Jan Batis ki té wésisité. Yon lòt konpanni di sé Ilaydja ki pawèt, padan yon lòt konpanni ka di sé yon lòt pwòfèt ki mò lontan ki wésisité. Hèròd di, “Mwen fè yo koupé tèt Jan Batis, mé ki moun nonm sala yé mwen ka tann sé bagay sala konsènéʼy-la?” Épi i kontiné ka éséyé pou wè Jézi.
Jézi Bay Senk Mil Nonm Manjé
(Mafyou 14:13-21; Mak 6:30-44; Jan 6:1-14)
10 Lè sé zapòt-la witounen jwenn Jézi, yo wakontéʼy tout sa yo té fè. I pati épi yo alé an vil-la yo kwiyé Bèfsayda. 11 Mé lè sé moun-an tann koté i té ka alé-a, yo swiv li. Jézi wisivwè yo èk i enstwi yo konsèné kondwit Bondyé, épi i djéwi sa ki té malad.
12 Lè sòlèy té ka kouché sé douz disip-la apwoché Jézi épi yo diʼy, “Voyé sé moun-an alé an sé vil-la èk bitasyon ki oliwon-an pou yo ay chaché on plas pou yo dòmi épi chaché manjé pou yo manjé, paski koté-a nou yé-a nou lwen vil.”
13 Jézi di yo, “Non, zòt menm bay sé moun-an an bagay pou yo manjé.”
Mé yo di Jézi, “Nou pa ni anyen. Nou ni senk pen épi dé pwéson sèlman. Sèl mannyè sé si nou alé genyen bagay ba yo pou manjé.” 14 Paski la té ni apipwé senk mil nonm.
Jézi di yo, “Fè sé moun-an asid an ti pil pa senkant,” 15 épi yo fè sé moun-an asid. 16 Jézi pwan pen-an èvèk pwéson-an èk i lévé zyéʼy an lézè, i wimèsyé Bondyé pou yo. I kasé pen-an, i bay sé disip-la li pou yo bay sé moun-an.
17 Tout moun manjé bouden yo plen. Lè sé moun-an fini manjé, sé disip-la anmasé douz panyen plen pen èk pwéson yo pa té sa fini manjé.
Pita Di Jézi, “Ou Sé Mèsaya-a”
(Mafyou 16:13-19; Mak 8:27-29)
18 Yon jou Jézi té pa kòʼy ka pwédyé èk sé disip-la vini otiʼy. I mandé yo, “Ki moun sé moun-an di mwen yé?”
19 Yo wéponn, “Yon konpanni di ou sé Jan Batis wésisité hòd lanmò. Yon lòt konpanni di ou sé Ilaydja, épi yon lòt konpanni di ou sé yon lòt pwòfèt ki mò dépi lontan èk i wésisité.”
20 Mé Jézi mandé yo, “Ki moun zòt menm di mwen yé?”
Pita wéponn, “Ou sé Mèsaya-a, wa-a Bondyé pwonmèt pou voyé-a.”
21 Jézi vèti sé disip-la, “Pa di pyès moun anyen konsèné sa pyès toubonnman.” 22 Épi i di, “Mwen, Gason Lézòm, oblijé soufè an chay. Sé chèf anpami sé Jwif-la, sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa sé Jwif-la kay widjèkté mwen èk yo kay tjwé mwen, mé asou twazyenm jou-a mwen kay wésisité.”
Jézi Di Sé Disip Li-a, “Zòt Ni Pou Soufè Osi”
(Mafyou 16:20-28; Mak 8:30–9:1)
23 Épi i di ba yo tout, “Si pyès moun vlé swiv mwen i ni pou mété kòʼy épi plézi latè-a dèyè épi pòté kwaʼy toulé jou épi swiv mwen. 24 Paski moun-an ki vlé tjenn laviʼy pou kòʼy-la kay pèd tout, mé moun-an ki kité tout bagay li dèyè pou lapéti mwen kay jwenn lavi étonnèl. 25 Ès yon nonm kay ni pyès pwofi si i ni tout latè-a épi lam li péwi? Mé non! 26 Si pyès moun hont mwen èk pawòl mwen, mwen, Gason Lézòm, kay hont li lè mwen kay vini an pouvwa mwen ka kléwé kon zéklè, épi an pouvwa Papa mwen èvèk sé nanj-lan. 27 Mwen ka di zòt lavéwité, yon konpanni anpami zòt ki ka doubout isi-a pa kay mò avan zòt wè mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an adan on mannyè nèf.”
Twa Disip Wè Jézi, Moziz, Èk Ilaydja
(Mafyou 17:1-8; Mak 9:2-8)
28 Apipwé yon simenn apwé i di sé bagay sala, Jézi pwan Pita, Jan, èk Jémz épiʼy èk i mouté anlè yon mòn pou yo pwédyé. 29 Padan Jézi té ka pwédyé, fidji li chanjé, had li vini blan èk i té ka kléwé kon zéklè. 30 Èvèk dé nonm té ka palé épiʼy. Yo sété Moziz èk Ilaydja. 31 Yo pawèt èk tout klèté syèl èk yo té ka palé épi Jézi konsèné lanmòʼy an Jérouzalèm. 32 Pita épi sé kanmawad li-a té ofon sonmèy, mé yo lévé èk yo wè Jézi an tout gwan klètéʼy épi dé nonm-lan doubout la épiʼy. 33 Kon sé nonm-lan té ka kité Jézi, Pita diʼy, “Mèt, sé yon bon bagay nou té isi-a. Nou kay bati twa chapèl isi-a, yonn pou ou, yonn pou Moziz, èk yonn pou Ilaydja.” Pita té twoublé èk i pa té menm sav sé papicho i té ka di-a.
34 Padan i té ka palé yon nwaj pawèt èk i voplé yo, èk sé disip-la té pè kon yo antwé an nwaj-la. 35 Yon vwa an nwaj-la di yo, “Sa sé Gason mwen. Sé li mwen ja chwazi — koutéʼy!” 36 Lè vwa-a fini palé ba yo, yo wè sé Jézi yonn ki doubout la. Sé disip-la tjenn bouch yo fèmé konsèné sa, èk yo pa di pyès moun ki sa yo té wè-a jis lontan apwé sa.
Jézi Djéwi Yon Ti Gason Ki Té Ni Yon Vyé Lèspwi Andidanʼy
(Mafyou 17:14-18; Mak 9:14-27)
37 Li denmen Jézi èk sé twa disip-la désann mòn-an, èk on chay moun jwenn épi Jézi. 38 Yon nonm anpami sé moun-an andjélé, “Titja, souplé mwen ka mandéʼw, gadé ti gason mwen-an, sé sèl ich-la mwen ni. 39 Yon vyé lèspwi ka tjenbéʼy èk i ka fè kwiz pwanʼy. I ka fè i sézi èk i ka fè bouch li tjimé. I pa ka kitéʼy tout tan i pa dimi tjwéʼy. 40 Mwen plédé èk sé disip ou-a pou yo tiwé vyé lèspwi-a mé yo pa té sa.”
41 Jézi di sé disip-la, “Zòt sé yon jennenwasyon ki mal a konpwann èk san lafwa. Ki mizi tan mwen oblijé wèsté épi zòt? Ki mizi tan mwen kay sipòté zòt?” Èk i di nonm-lan, “Mennen ti gason-an isi-a.” 42 Kon ti gason-an té ka vini, vyé lèspwi-a annèk jétéʼy a tè èk fè kwiz pwanʼy. Jézi konmandé vyé lèspwi-a pou kité ti gason-an. I djéwiʼy èk i bay papaʼy li viwé.
43 Èk tout sé moun-an té étonnen pou wè gwan pouvwa Bondyé.
Jézi Di Sé Disip Li-a Ankò, “Mwen Ni Pou Soufè”
(Mafyou 17:22-23; Mak 9:30-32)
Sé moun-an té la ka palé toujou konsèné tout sé bagay-la Jézi té ka fè-a, lè i di sé disip li-a, 44 “Kouté byen pou tann ki sa mwen kay di zòt-la! Mwen, Gason Lézòm, kay tonbé anba pouvwa lanmen lézòm.” 45 Mé sé disip-la pa té sav ki sa i té ka di yo-a. Sa sété yon sigwé pou yo, kon sa yo pa té sa konpwann li èk yo té pè mandé ki sa sa vlé di.
Ki Moun Ki Pli Enpòtan?
(Mafyou 18:1-5; Mak 9:33-37)
46 Sé disip-la té ka dispité konsèné kilès anpami yo ki kay pli enpòtan lè Bondyé kay kondwi. 47 Jézi sav ki sa yo té ka katjilé, kon sa i pwan yon ti manmay èk i météʼy doubout bòʼy. 48 Épi Jézi di yo, “Pyès moun ki wisivwè ti manmay sala pou lapéti mwen wisivwè mwen. Èk pyès moun ki wisivwè mwen, i wisivwè moun-an ki voyé mwen-an, paski moun-an ki ka bésé kòʼy kon yon sèvant, sé li ki vwéman pli enpòtan anpami zòt.”
Sa Ki Pa Kont Ou, I Pouʼw
(Mak 9:38-40)
49 Jan diʼy, “Mèt, nou wè yon nonm ka sèvi nonʼw pou tiwé vyé lèspwi, èk nou éséyé anpéchéʼy, paski i pa yonn anpami nou.”
50 Jézi diʼy, “Pa doubout li, paski pyès moun ki pa kont ou, i pouʼw.”
Sé Moun-an Adan Yon Vil Sanmariya Pa Wisivwè Jézi
51 Kon tan pou Jézi kité latè-a té ka apwoché, i fè lidéʼy pou i alé Jérouzalèm. 52 I voyé konmisyonnè alé avanʼy. Yo kité épi yo alé andidan yon vilaj an Sanmariya pou pwépawé bagay bay Jézi. 53 Mé jan vil sala pa té ni anyen pou fè épiʼy, paski yo wè ki sé Jérouzalèm i té ka alé.* pa té ni anyen pou fè épiʼy. Sé jan Sanmariya èk sé Jwif-la pa té ka dakò byen. Yo pa té sa konpwann ant yo ki koté plas-la pou yo té adowé Bondyé té sipozé yé. 54 Lè sé disip-la, Jémz èk Jan, wè sa, yo di, “Senyè, ès ou vlé nou fè difé sòti an syèl èk détwi yo?” 55 Jézi tounen dèyè èk i pwi dèyè yo, 56 épi yo tout alé andidan yon lòt vil.
Sa I Kay Kouté Pou Swiv Jézi
(Mafyou 8:19-22)
57 Kon yo té ka maché anlè lawout yo, yon sèten nonm di Jézi, “Mwen kay swiv ou tout koté ou alé.”
58 Jézi diʼy, “Bèt mawon ni yon plas pou yo wèsté, épi sé jibyé-a ni nich yo, mé mwen, Gason Lézòm, pa ni yon plas koté mwen sa pozé tèt mwen.”
59 Jézi di yon lòt nonm, “Swiv mwen.”
Mé nonm-lan diʼy, “Senyè, avan mwen swiv ou, kité mwen alé téwé papa mwen.”
60 Jézi diʼy, “Kité sé moun-an ki akwèdi yo ja mò-a téwé moun mò yo. Mé ou menm, alé annonsé nouvèl-la ki Bondyé ka kondwi sé moun li-an adan yon mannyè nèf.”
61 Yon lòt nonm diʼy, “Senyè, mwen kay swiv ou, mé kité mwen alé di jan kay mwen oplèz avan.”
62 Jézi diʼy, “Pyès moun ki koumansé fak yon mòso tè èk i toujou ka gadé dèyè, i pa kay sa sèvi anba kondwit Bondyé.”

*9:53 pa té ni anyen pou fè épiʼy. Sé jan Sanmariya èk sé Jwif-la pa té ka dakò byen. Yo pa té sa konpwann ant yo ki koté plas-la pou yo té adowé Bondyé té sipozé yé.