10
Jézi Voyé Swasant Douz Disip Alé Pwéché Èk Djéwi Moun
Apwé sa Jézi apwenté swasant douz nonm épi i voyé yo alé avanʼy pa dé an tout sé vil-la èk vilaj-la i menm té ni pou alé-a. I di yo, “Wékòt-la pawé, mé la pa ni asé twavayè. Mandé mèt wékòt-la pou i voyé twavayè pou anmasé wékòt-la. Alé! Mwen ka voyé zòt kon ti mouton anpami chyen mawon. Pa pwan lajan ni sak ni plis pasé yon pè soulyé. Pa doubout anlè lawout pou zòt di pyès moun bonjou. Lè zòt antwé andidan yon kay, pwèmyé bagay pou zòt di sé ‘Bennédiksyon pou tout moun ki an kay sala.’ Si yon nonm ki kontan lapé ka wèsté la, bennédiksyon-an kay wèsté anlèʼy. Si pa sa bennédiksyon-an kay viwé jwenn zòt. Wèsté an menm kay sala, bwè èk manjé népòt sa yo ofè zòt, paski yon twavayè méwité péyé pou twavay li. Pa kité yon kay pou zòt alé wèsté andidan yon lòt. Lè zòt alé andidan yon vil èk yo byen wisivwè zòt, manjé sa sé jan plas-la ofè zòt. Djéwi tout sa ki malad èk di yo jou-a ja wivé pou Bondyé kondwi yo. 10 Mé lè zòt antwé andidan yon vil èk yo pa wisivwè zòt, alé an chimen yo èk di yo, 11 ‘Jik lapousyè vil zòt-la ki pwi an pyé nou, nou ka soukwé kont zòt pou moutwé kon sa Bondyé pa plè èk sa zòt ka fè-a. Nou ja di zòt kon sa jou-a ja wivé pou zòt aksèpté kondwit Bondyé, mé zòt wifizé fè sa.’ 12 Mwen ka di zòt, Bondyé kay pini sé jan vil Sòdonm-lan èk tout movèzté yo mwens pasé sé jan vil sala.
Vil Ki Pa Té Vlé Kwè An Jézi
(Mafyou 11:20-24)
13 “Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt, jan vil Korazin! Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt osi, jan vil Bèfsayda! Si sé miwak sala ki fèt anpami zòt-la té fèt anpami sé jan vil Taya èk Sidon-an, ni lontan sé jan mové sala té kay ja asid èk yo té kay mété had ki fèt èk sak ki ka gwaté lapo anlè yo, èk mété sann difé anlè yo pou moutwé ki yo ja tounen hòd péché yo. 14 Bondyé kay pini sé jan Taya èk Sidon-an mwens pasé i kay pini zòt asou jou jijman-an. 15 Èk zòt, jan vil Kapènéyòm, zòt té vlé lévé mouté an syèl? Mé, non! Zòt kay tonbé an lanfè.”
16 Jézi di sé disip li-a, “Sa ki obéyiʼw obéyi mwen, sa ki widjèktéʼw widjèkté mwen, èk sa ki widjèkté mwen widjèkté moun-an ki voyé mwen-an.”
Sé Swasant Douz Disip-la Witounen
(Mafyou 11:25-27; 13:16-17)
17 Sé swasant douz disip-la witounen ka widjèwté. Yo di, “Senyè, jik sé vyé lèspwi-a ka obéyi nou lè nou sèvi nonʼw!”
18 Jézi wéponn yo, “Mwen wè Satan ka tonbé sòti an syèl kon zéklè. 19 Kouté! Mwen ja bay zòt pouvwa pou zòt pasé anlè sèpan èk èskoupyon, èk pou zòt sa kwazé tout pouvwa lèlmi-an. Anyen pa kay fè zòt mal. 20 Mé, pa kontan paski sé vyé lèspwi-a obéyi zòt, mé pito paski non zòt wéjistwé an syèl.”
21 Jézi tè ka widjèwté paski Lèspwi Bondyé té épiʼy, èk i koumansé pwédyé, “Papa mwen, mèt syèl èk latè, mwen ka wimèsyéʼw paski ou pwan bagay ou té ni kachté hòd jan ki ni endikasyon èk jan ki ni lasajès, èk ou moutwé jan ki pa ni endikasyon li. Mèsi Papa, paski sé sa ou té vlé fèt.”
22 Jézi di sé disip li-a, “Papa mwen ja mété tout bagay an lanmen mwen. Pyès moun pa vwéman konnèt ki moun Gason-an yé apa di Papa mwen, èk pyès moun pa vwéman konnèt ki moun Papa-a yé apa di mwen, Gason-an, èk sa mwen ja chwazi pou moutwé li.”
23 Lè Jézi èk sé disip li-a té pa kò yo, Jézi di yo, “I bon pou moun-an ki wè sé bagay sala zòt wè-a! 24 Mwen ka di zòt, an chay pwòfèt èk wa té anvi wè sé bagay sala zòt wè-a mé yo pa té sa, èk yo té anvi tann sa zòt tann-an mé yo pa té sa.”
Pawabòl Bon Nonm Sanmariya-a
25 Yon sèten titja lwa sé Jwif-la té ka éséyé kwennen Jézi. I mandéʼy, “Titja, ki sa mwen ni pou fè pou mwen ni lavi étonnèl?”
26 Jézi wéponn li, “Ki sa ki ékwi an lévanjil? Ki sa ou li andidanʼy?”
27 Nonm-lan wéponn, “ ‘Ou ni pou kontan Bondyé Senyèʼw èk tout tjèʼw, èk tout lam ou, èk tout kouway ou, èk tout lidéʼw,’ èk, ‘Ou ni pou kontan pwochenʼw menm kon ou kontan kòʼw.’ ”
28 Jézi diʼy, “Sa ou di-a vwé. Alé èk fè sa épi ou kay ni lavi étonnèl.”
29 Mé nonm-lan té vlé moutwé koté wépons Jézi pa té bon asé, kon sa i mandé Jézi, “Ki moun ki pwochen mwen?”
30 Pou i té èspliké sa Jézi diʼy pawabòl sala, “La té ni yon Jwif ki té ka désann sòti Jérouzalèm pou i alé Jèriko. Yon konpanni vòlè tjenbéʼy, yo tiwé had li anlèʼy, yo bat li èk yo kitéʼy pwèskè mò épi yo alé. 31 Kon sa yon pwèt sé Jwif-la té ka désann menm chimen-an, èk lè i wè nonm-lan a tè-a i pasé anlè lòt koté chimen-an. 32 Èk osi yon nonm ki ka édé an Kay Bondyé té ka pasé, èk lè i wivé menm koté-a èk i wè nonm-lan a tè-a i pasé anlè lòt koté chimen-an. 33 Mé yon nonm jan péyi Sanmariya té ka pasé épi i wè nonm-lan, èk lè i wè nonm-lan i di bay kòʼy, ‘Menm si nonm sala sé lèlmi mwen, mwen kay édéʼy.’ 34 I alé bòʼy épi i pansé sé koupé-a i té ni-an, i vidé lwil èk diven andidan yo épi i bandé yo ba li. Lè i fini i batjé nonm-lan anlè bouwik li épi i twouvé on plas moun té sa otjipéʼy. 35 Li denmen i pwan dé pyès dajan èk i bay sé moun-an sa. I di yo, ‘Mi, otjipé nonm sala, èk lè mwen ka pasé viwé mwen kay bay zòt sa zòt dépansé an plis.’ ”
36 Kon sa lè Jézi fini i di nonm-lan, “Kilès anpami twa sé nonm sala ou kwè ki sété pwochen nonm-lan sé vòlè-a bat-la?”
37 Titja lwa sé Jwif-la wéponn li, “Nonm-lan i fè lapenn-an.”
Jézi diʼy, “Alé èk fè menm bagay-la.”
Jézi Vizité Mafa Èk Mari
38 Kon Jézi èk sé disip li-a té anlè lawout yo, i antwé andidan yon sèten vilaj, èk yon madanm nonʼy sété Mafa wisivwèʼy an kay li. 39 Èk Mafa té ni yon sésé nonʼy sété Mari, i asid an pyé Jézi ka kouté sa i té ka di-a. 40 Mafa té kontwayé kont tout sé twavay-la i té ni pou i fè-a. I vini di Jézi, “Mèt, ès ou pa mélé? Sésé mwen kité tout twavay-la anlè kont mwen pou mwen yonn fè! Diʼy vini édé mwen!”
41 Jézi wéponn li, “Mafa, Mafa, ou ka twakasé èk kontwayéʼw pou twòp bagay, 42 mé sé yon sèl bagay ki nésésè, èk sé Mari ki ja chwazi sa ki pli bon-an, èk pyès moun pa kay pwanʼy lanmenʼy.”