12
Jézi Vèti Sé Disip Li-a
(Mafyou 10:26-27)
Lè sala, la té ni an chay moun pyès moun pa té sa konté. La té ni tèlman moun yo té ka pilé yonn a lòt. Jézi di sé disip li-a, “Pwan gad pou sé Fawizyen-an. Mannyè ipokwit yo ka lévé kon lèlven ki an lapat. Mé sa ki kouvè kay dékouvè, èk tout sigwé kay sòti. Kon sa tout sa ou ja di an fè nwè, moun kay tann li an gwan klèté, èk anyen ou ja souflé an zòwèy nonm an sigwé, moun kay andjéléʼy anlè tèt kay-la.”
Ki Moun Pou Ou Pè
(Mafyou 10:28-31)
“Mwen ka diʼw, jan mwen, pa pè sé sa ki kay tjwé kò-a tousèl, mé lè yo fini yo pa sa fè anyen ankò. Mwen kay moutwéʼw ki moun pou ou pè. Sé Bondyé pou ou pè — apwé Bondyé fini tjwéʼw i ni pouvwa pou jétéʼw an lanfè. Wi mwen diʼw, sé Bondyé pou ou pè. Mé tout moun sav senk ti jibyé vo dé kat sou. Èk pa yonn anpami yo Bondyé kay obliyé. Bondyé jis sav konmen bwanch chivé ki anlè tèt ou. Kon sa ou pa ni pou pè lézòt moun, paski ou vo plis pasé an chay jibyé.”
Konfésé Jézi An Piblik
(Mafyou 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
“Mwen ka diʼw, moun-an ki di i konnèt mwen douvan lézòm, sé li mwen, Gason Lézòm, kay osi di mwen konnèt douvan sé nanj Bondyé-a. Mé moun-an ki widjèkté mwen an piblik, Gason Lézòm kay widjèktéʼy douvan sé nanj Bondyé-a. 10 Pyès moun ki di yon mo pawòl kont mwen, Gason Lézòm, Bondyé sa pawdonnenʼy. Mé moun-an ki ensilté Lèspwi Bondyé-a, Bondyé pa kay pawdonnenʼy.
11 “Lè yo mennenʼw lalwa an légliz sé Jwif-la ében douvan sé ofisyé gouvèdman-an, pa katjilé ki sa ou kay di ében ki mannyè ou kay diʼy, 12 paski Lèspwi Bondyé kay enstwiʼw a lè sala ki sa pou ou di.”
Nonm Wich-la Ki Fè Kon Yon Kouyon-an
13 Yon nonm anpami sé gany moun-an ki té la-a di Jézi, “Titja, di fwè mwen pou sépawé épi mwen popyétè-a papa nou kité ban nou lè i mò.”
14 Jézi wéponn, “Gadé mwen, nonm! Sa sé pa twavay mwen pou jijé ében pou mwen sépawé popyétè bay zòt dé-a.” 15 Èk i di yo, “Fè antansyon èk pwan gad pou tout kalité vowasité. Londjè épi valè lavi yon nonm pa ka dépan anlè ki mizi wichès i ni, menm si i ni an chay.”
16 Èk i di yo pawabòl sala, “La té ni yon nonm ki té wich, èk tèʼy té ka ba li yon bon wékòt. 17 I di bay kòʼy, ‘Ki sa mwen kay fè? Mwen pa ni koté pou mwen mété wékòt mwen.’ 18 Kon sa i di, ‘Mi, sé sa mwen kay fè. Mwen kay kwazé sé kay-la mwen ja ni ka mété wékòt mwen-an èk mwen kay fè sa ki pli gwan, èk la mwen kay mété gwenn èk lèstan sé bagay mwen-an. 19 Èk mwen kay di kò mwen, “Gason, ou chansé! Ou ni an chay bon bagay séwé pou an chay tan. Viv laviʼw ézé, manjé, bwè èk ni yon bon tan.” ’ 20 Mé Bondyé diʼy, ‘Kouyon, òswè-a menm lam ou kay kitéʼw. Kon sa ki moun ki kay jwenn sé bagay-la ou ja pwépawé bay kòʼw-la?’ 21 Sé kon sa i kay yé èk moun-an ki ka sanblé wichès pou kòʼy, mé i pa ni pyès konfyans an Bondyé.”
Konfyé Bondyé
(Mafyou 6:25-34)
22 Kon sa Jézi di sé disip-la, “Pa katjilé asou manjé-a ou bizwen pou viv-la ében asou had-la ou bizwen pou kouvè kòʼw. 23 Ès ou pa kwè lavi-a Bondyé ja ba ou-a vo plis pasé sa ou ni pou manjé, épi kò-a Bondyé ja ba ou-a vo plis pasé sé had-la ou ni pou pòté-a? 24 Gadé sé mèl-la. Yo pa ka planté ni yo pa ni koté pou yo séwé manjé yo, é Bondyé ka ba yo manjé. Èk ki mizi valè ou ni pasé sé jibyé-a? 25 Èk apa di sa, ki syans pou ou katjilé? Ki sa sa kay fè baʼw? Ès katjilé kay sa ajouté yon nèditan asou laviʼw? Mé non! 26 Si zòt pa sa fè an ti bagay kon sa, pouki pou zòt ka katjilé asou sé lézòt bagay sala? 27 Gadé sé flè-a, mannyè yo ka pwofité. Yo pa ka twavay ni yo pa ka fè had pou kò yo, mé mwen ka diʼw pa menm Wa Sòlomonn an tout wichès li ki té sa abiyé otan bèl kon yonn anpami yo. 28 Si Bondyé ka abiyé sé zèb-la ou ka wè jòdi-a, èk tan pou denmen yo ja mò èk jété andidan an fou pou bwilé, ès ou pa kwè Bondyé kay véwitabman abiyéʼw? Ében, lafwaʼw tèlman pé! 29 Pa twakasé tjèʼw asou ki sa ou kay manjé ében bwè, pa katjilé asouʼy. 30 Sé moun ki pa ka kwè an Bondyé ki ka twakasé kò yo konsèné sé bagay sala, mé Papaʼw ki an syèl sav ou bizwen tout sé bagay sala. 31 Obéyi kondwit Bondyé, èk Bondyé kay baʼw tout lòt bagay.
Wichès An Syèl
(Mafyou 6:19-21)
32 “Pa pè, menm si la pa ni an chay di zòt, paski Papa-a ki an syèl-la ja chwazi pou fè zòt wa menm kon li menm. 33 Vann tout byen zòt èk sépawé lajan-an bay lé pòv. Èk mannyè sala ou kay potjiwé kòʼw lajan ki pa kay janmen fini, kon yon twézò ki an syèl ki kay diwé pou tout tan, koté pyès vòlè pa kay jwenn li ni poul bwa pa kay détwiʼy. 34 Paski koté wichès ou yé, sé la lidéʼw kay yé osi.”
Sèvant Ki Asou Gad
(Mafyou 24:45-51)
35 Èk Jézi di yo pawabòl sala, “Ou toujou ni pou pwépawé kòʼw pou lè mwen kay witounen, 36 kon sèvant ki ka èspéyé mèt yo witounen sòti adan yon fèt mawiyaj. Kon sa lè i vini èk i konyen, yo kay sa ouvè lapòt-la ba li la menm. 37 I té kay bon pou sé sèvant sala si mèt yo té kay jwenn yo pa ka dòmi èk yo pawé pou lè i witounen. Mwen ka di zòt lavéwité, mèt sala té kay abiyé pou i bay sé sèvant li-a manjé. I té kay fè yo asid bò tab-la èk i té kay vini ba yo manjé. 38 I té kay bon pou sé sèvant sala pou mèt yo jwenn yo ka èspéyéʼy, menm si i vini ta kon mennwit ében pli ta. 39 Èk chonjé sa! Si mèt kay-la té sav ki lè vòlè-a té kay kasé kay li, i pa té kay kité vòlè-a antwé an kay-la. 40 Èk zòt osi, pwépawé zòt pou wisivwè mwen, paski mwen, Gason Lézòm, kay vini lè ou pa kay èspéyé.”
41 Pita mandéʼy, “Senyè, ès ou ka di pawabòl sala ban nou ében bay tout moun?”
42 Jézi wéponn li, “Kilès anpami zòt ki sé yon kolonm ki ni lèspwi èk yo sa dépan anlèʼy? Sé li mèt li té kay mété an chaj sé lézòt sèvant li-a pou i ba yo manjé a lè. 43 I té kay bon pou kolonm sala si mèt li jwenn li ka fè twavay sala lè i witounen. 44 Mwen ka diʼw lavéwité, i té kay météʼy an chaj tout popyétèʼy. 45 Mé si kolonm-lan di bay kòʼy, ‘Mèt mwen ka pwan an chay tan pou i viwé,’ èk i koumansé ka bat sé sèvant-lan, ni sé nonm-lan ni sé madanm-lan, èk i manjé épi i bwè èk i sou, 46 lè sala mèt-la kay witounen yon jou lè kolonm-lan pa ka èspéyé èk yon lè i pa kay sav. Mèt li kay bat li mové èk voyéʼy an plas-la yo ka voyé sé moun-an ki pa ka kwè an Bondyé-a pou jwenn pinisyonʼy.
47 “Sèvant-lan ki sav ki sa mèt li vlé i fè-a mé i pa ka pwépawéʼy pou i fèʼy kay pwan an chay kou pou pinisyonʼy. 48 Mé sèvant-lan ki pa sav ki sa mèt li vlé-a, èk i fè yon bagay ki méwité pou i pwan yon volé, i kay jwenn yon ti volé. Nonm-lan yo bay an chay-la yo kay mandéʼy an chay viwé. Nonm-lan ki wisivwè pli-a, yo kay èspéyé an chay plis viwé.”
Jézi Di, “Mwen Pa Mennen Lapé Mé Pito Divizyon”
(Mafyou 10:34-36)
49 “Mwen vini mennen difé asou latè-a èk mwen anvi i té ja ka bwilé. 50 Paski mwen ni yon soufwans ki téwib pou mwen wisivwè èk i ka chagwinen mwen tout tan i pa fini. 51 Ès ou kwè mwen vini établi lapé asou latè? Non, mwen pa vini établi lapé, mé pito mwen vini pou mwen sa fè sé moun-an divizé kont yonn a lòt. 52 Dépi apwézan sala si la kay ni senk moun adan yon fanmi, yo kay divizé kont yonn a lòt, èk twa kay hayi dé èk dé kay hayi twa. 53 Papa kay tounen kont gason yo èk gason kay tounen kont papa yo. Manman kay tounen kont fi yo èk fi kay tounen kont manman yo. Bèlmè kay tounen kont bèlfi yo, èk bèlfi kay tounen kont bèlmè yo.”
Jézi Di Yo, “Zòt Sa Konpwann Tan-an”
(Mafyou 16:2-3; 5:25-26)
54 Jézi di sé moun-an, “Lè zòt wè tan-an mawé, la menm zòt ka di lapli kay tonbé, èk i ka fèt. 55 Èk lè zòt pa wè pyès nwaj an syèl-la, èk van-an pa ka vanté, zòt ka di i kay fè cho, èk i ka fèt. 56 Zòt ipokwit! Zòt sa gadé latè-a èk syèl-la èk sav ki sa yo vlé di, mé zòt di zòt pa sa wè ki mannyè Bondyé ka twavay an sé jou sala. 57 Pouki zòt pa ka katjilé asou sé bagay sala zòt ka wè-a èk désidé pou kò zòt sa ki mèyè pou zòt fè?”
58 I di, “Sé kon sa i yé — si yon nonm pòté plent kont ou èk i mennenʼw lodyans, fè sa ou pé pou ou pwan wanjman épiʼy padan zòt anlè chimen toujou, kon sa i pa kay mennenʼw douvan jij-la pou jij-la fè polis-la awétéʼw èk météʼw lajòl. 59 Mwen ka diʼw, ou pa kay sòti la tout tan ou pa péyé dènyé dé sou ou ka dwé-a.”