13
Wépanti Ében Péwi
Tan sala la té ni déotwa moun ki di Jézi kon sa Pons Pilat, Gouvènè Joudiya, té tjwé yon konpanni jan Galili padan yo té ka fè sakwifis bay Bondyé. Jézi mandé yo, “Ès si zòt kwè lè sé moun sala mò kon sa, sa ka moutwé ki sé pli mové yo té pli mové péchè pasé sé lézòt jan péyi Galili-a? Awa! Mé mwen ka di zòt, si zòt pa wépanti zòt, zòt tout kay péwi menm kon yo. Èk ki sa zòt kay di konsèné sé dizywit moun-an ki mò lè gwo kay Silowanm-lan tonbé anlè yo? Ès zòt kwè sa ka moutwé ki yo pli koupab pasé sé jan Jérouzalèm-lan? Awa! Mwen ka di zòt, si zòt pa wépanti zòt, zòt tout kay péwi osi.”
Pawabòl Pyé Fwitaj-la Ki Pa Té Ka Pòté-a
Èk Jézi di yo pawabòl sala, “Yon nonm té ni yon pyé fwitaj an jadenʼy. I toujou té ka gadé pou fwi anlèʼy mé i pa ka jwenn pa menm yonn. Kon sa i di jèwè jaden-an, ‘I ni twa lanné mwen ka gadé pou fwi anlè pyé sala èk mwen pʼòkò jwenn pa menm yonn. Koupéʼy! Pouki pou nou kitéʼy la ka pwan sistans tè-a.’ Mé jèwè jaden-an diʼy, ‘Mèt, kitéʼy pou yon lòt lanné ankò èk mwen kay fouyé yon kannal oliwonʼy èk mété fimyé oliwonʼy. Si i pòté fwi lòt lanné, sa bon, mé si i pa pòté, mwen kay koupéʼy.’ ”* yon pyé fwitaj. Sa sé on kalité pyé fig ki té ka lévé an péyi sala. Lè Jézi té ka palé, i té ka sèvi pyé fwitaj sala pou palé konsèné sé Manmay Izwayèl-la. Jézi té ka vèti yo pou fè yo sav yo ni pou pòté bon kalité fwi ében yo kay twapé détwi.
Jézi Djéwi Yon Madanm Enfim Asou Jou Sabaf-la
10 Yon jou sabaf Jézi té ka enstwi an légliz sé Jwif-la. 11 La té ni yon madanm ki té ni yon vyé lèspwi andidanʼy ki fèʼy malad pou dizywit lanné. I fèʼy koubé èk i pa té sa doubout dwèt pyès. 12 Lè Jézi wèʼy i kwiyéʼy vini èk i diʼy, “Madanm, maladiʼw ja djéwi.” 13 I mété lanmenʼy anlè madanm-lan, èk la menm i doubout dwèt èk i glowifyé Bondyé.
14 Chèf légliz sé Jwif-la té faché paski Jézi djéwi yon moun anlè jou sabaf-la. Kon sa i lévé vwaʼy èk i di sé moun-an, “La ni sis jou pou twavay, kon sa vini padan sé jou sala pou zòt djéwi, mé pa vini anlè jou sabaf-la!”
15 Jézi wéponn li, i di, “Zòt ipokwit! Zòt népòt té kay démawé bèf zòt ében bouwik zòt èk mennenʼy bwè dlo anlè jou sabaf-la. 16 Mi madanm sala sé désandan Abrahanm. Satan tjenbéʼy an pwizon pou dizywit lanné èk yon maladi. Ès i pa bizwen délivwé hòd maladiʼy anlè jou sabaf-la?”
17 Wépons li-a fè tout sé lèlmiʼy-lan hont, padan tout sé lézòt moun-an té ka widjèwté pou tout sé bèl bagay-la i té ka fè-a.
Pawabòl Gwenn Moutad-la Èk Lèlven-an
(Mafyou 13:31-33; Mak 4:30-32)
18 Jézi mandé yo, “Lè Bondyé ka kondwi, kon ki sa ou kay di i yé? 19 I menm kon yon piti ti gwenn moutad on nonm planté an jadenʼy. Gwenn-an pwofité èk fè on gwo pyé bwa, èk jibyé vini fè nich an bwanch li.”
20 Èk i mandé yo ankò, “Lè Bondyé ka kondwi, kon ki sa ou kay di i yé? 21 I sé menm kon lèlven yon madanm pwan èk météʼy èvèk an gwan kantité fawin fwans jis tan tout lapat-la mouté.”
Lapòt Étwèt-la
(Mafyou 7:13-14, 21-23)
22 Èk Jézi pasé an sé vil-la èk vilaj-la ka enstwi sé moun-an padan i té asou chimen ka alé Jérouzalèm.
23 Yon moun mandé Jézi, “Senyè, ès sé déotwa moun tousèl ki Bondyé kay sové?”
Jézi di sé moun-an, 24 “Lapòt-la pou antwé an syèl-la étwèt. Débat pou antwé adanʼy, paski mwen ka diʼw an chay moun kay éséyé antwé èk yo pa kay sa. 25 Dépi mèt kay-la lévé èk laklé lapòt-la, zòt kay doubout dèwò-a ka konyen èk plédé, ‘Mèt, ouvè lapòt-la ban nou.’ Mé i kay wéponn, ‘Mwen pa ni konnèt zòt ében koté zòt sòti.’ 26 Zòt kay di, ‘Nou manjé èk bwè épiʼw èk ou enstwi an vil nou.’ 27 Mé i kay wéponn, ‘Mwen pa konnèt zòt ében koté zòt sòti. Alé, sòti bò mwen, paski zòt tout sé moun ki méchan.’ 28 Lè zòt kay wè Abrahanm, Ayzak, épi Jakòb èk tout sé pwòfèt-la épi Bondyé koté i kay kondwi-a èk zòt menm wèsté dèwò, zòt kay tèlman kontwayé zòt kay pléwé èk kwatjé dan zòt. 29 Moun kay sòti an tout pawès latè-a pou vini an fèt-la lè Bondyé kay kondwi-a. 30 Sé pou sa mwen ka di zòt ki tan sala la kay ni yon konpanni moun ki dènyé apwézan, yo kay vini pwèmyé, èk la kay ni yon konpanni ki pwèmyé apwézan, yo kay vini dènyé.” dènyé, pwèmyé. Sa vlé di la ni on konpanni moun ki enpòtan an zyé lézòm asou latè-a, mé yo kay pèdi tout mannyè enpòtan yo an tan-an ki ka vini-an, èvèk la ni on konpanni moun ki pa enpòtan pyès an zyé lézòm, épi sé yo ki kay pli enpòtan douvan Bondyé an tan-an ki ka vini-an.
Jézi Ni Pityé Pou Jérouzalèm
(Mafyou 23:37-39)
31 La menm yon konpanni Fawizyen vini oti Jézi èk yo diʼy, “Simyé ou sòti isi-a èk alé yon lòt koté, paski Hèròd vlé tjwéʼw.”
32 Jézi di yo, “Alé di sèpan sala, ‘Mi, mwen ka tiwé vyé lèspwi èk mwen ka djéwi moun pou yon ti mouman, èk apwé sa twavay mwen kay fini.’ 33 Sé fo mwen kontiné lawout mwen jòdi, denmen èk apwé denmen. Mwen ni pou alé Jérouzalèm pou mwen mò. Ès sé pa la zòt ka tjwé pwòfèt?
34 “Aa, zòt jan Jérouzalèm! Zòt tjwé sé pwòfèt-la èk zòt bouwé sé konmisyonnè-a Bondyé té voyé bay zòt-la èk wòch. Plizyè fwa mwen té vlé mété lanmen mwen oliwon zòt, menm kon yon manman poul ka kouvè pitiʼy anba zèl li, mé zòt pa ka kité mwen fèʼy. 35 Apwézan plas-la koté zòt ka wèsté-a, Bondyé pa ni anyen pou fè épiʼy ankò. Mwen ka di zòt, zòt pa kay wè mwen tout tan lè-a pa vini lè zòt kay di, ‘Bennédiksyon pou nonm-lan Bondyé ja voyé-a.’ ”

*13:9 yon pyé fwitaj. Sa sé on kalité pyé fig ki té ka lévé an péyi sala. Lè Jézi té ka palé, i té ka sèvi pyé fwitaj sala pou palé konsèné sé Manmay Izwayèl-la. Jézi té ka vèti yo pou fè yo sav yo ni pou pòté bon kalité fwi ében yo kay twapé détwi.

13:30 dènyé, pwèmyé. Sa vlé di la ni on konpanni moun ki enpòtan an zyé lézòm asou latè-a, mé yo kay pèdi tout mannyè enpòtan yo an tan-an ki ka vini-an, èvèk la ni on konpanni moun ki pa enpòtan pyès an zyé lézòm, épi sé yo ki kay pli enpòtan douvan Bondyé an tan-an ki ka vini-an.