14
Jézi Djéwi Yon Nonm
Yon jou sabaf Jézi alé manjé lakay yonn an sé chèf Fawizyen-an, èk sé moun-an té ka véyé Jézi byen. La té ni yon nonm ki té vini oti Jézi, i té ni dé janm li èk bwaʼy anflé. Jézi mandé sé titja lwa sé Jwif-la èk sé Fawizyen-an, “Ès lwa nou ka di nou sa djéwi anlè jou sabaf-la, ében ès i di non, pa fè sa?” Mé yo pa té sa di anyen. Jézi pwan nonm-lan, i djéwiʼy épi i diʼy alé.
Jézi mandé yo, “Si zòt pyès té ni yon gason ében yon bèf ki tonbé andidan yon pi, ès zòt pa té kay hédiʼy sòti la menm, menm anlè jou sabaf-la?” Mé yo pa té sa wéponn sa.
Mannyè Pou Abésé Kòʼw Èk Pou Fè Bon
Lè Jézi wè mannyè sé moun-an ki té envité pou manjé-a té ka chwazi sé plas-la ki pli enpòtan-an pou yo asid, i di pawabòl sala ba yo tout. “Lè yon moun envitéʼw adan yon fèt mawiyaj, pa asid an plas-la ki pli enpòtan-an. Pitèt yon moun ki pli enpòtan paséʼw té envité, èk mèt fèt-la ki envité zòt toulé dé-a kay vini èk diʼw, ‘Ba li plas sala.’ Lè sala ou kay hont èk ou kay ni pou asid adan yon lòt plas ki mwens enpòtan. 10 Pito, lè on moun envitéʼw adan yon fèt, alé èk asid koté-a ki mwens enpòtan-an. Kon sa mèt fèt-la kay diʼw, ‘Vini, jan mwen, adan yon plas ki pli mèyè!’ Sa kay baʼw lonnè wèspé an zyé lézòt sé moun-an. 11 Paski tout moun ki ka lévé kò yo anlè kay abésé, èk tout moun ki abésé kò yo, Bondyé kay lévé yo mouté.”
12 Kon sa Jézi di mèt fèt-la, “Lè ou bay yon déjinen ében yon dinen, pa envité janʼw ében fwèʼw ében lafanmiʼw ében sé vwézinaj ou-a ki wich-la, paski yo kay envitéʼw déviwé èk an mannyè sala yo kay péyéʼw pou sa ou fè-a. 13 Lè ou bay yon fèt, envité lé maléwé, sé enfimité-a, sé sa ki ka bwété-a èk sé avèg-la 14 èk ou kay ni bennédiksyon, paski yo pa sa péyéʼw déviwé. Bondyé kay péyéʼw lè sé bon moun-an kay wésisité.”
Pawabòl-la Konsèné Gwan Fèt-la
(Mafyou 22:1-10)
15 Lè yonn anpami sé nonm-lan ki té ka asid a tab épiʼy-la tann sa, i di Jézi, “Lè Bondyé kay kondwi toupatou èk i kay tjenn fèt li, nonm sala i kay envité-a kay viv éwé!”
16 Mé Jézi di yo, “La té ni on nonm ki bay an gwan fèt èk i envité an chay moun. 17 Lè i té lè pou fèt-la koumansé i voyé sèvant li di sé moun-an i té envité-a, ‘Vini. Tout bagay ja pawé apwézan.’
18 “Mé lè i alé yo tout koumansé ka fè èskiz. Pwèmyé-a di, ‘Mwen genyen an mòso tè èk mwen ni pou alé wèʼy. Souplé èskizé mwen.’
19 “An lòt di, ‘Fini mwen fini achté dis towo bèf. Mwen ni pou ay ègzanminé yo. Souplé èskizé mwen.’
20 “Èk lòt-la di, ‘Fini mwen fini mayé, èk sé pou wézon sala mwen pa sa vini.’
21 “Kon sa sèvant-lan viwé épi i alé di mèt li sa. Mèt-la té faché èk i diʼy, ‘Alé an tout gwan chimen èk an tout ti chimen an vil-la èk mennen isi-a tout pòv, tout sa ki enfim, tout avèg.’
22 “Apwé i fini, sèvant-lan di mèt li, ‘Mwen ja fè tout sa ou di mwen fè èk la ni lè toujou.’
23 “Kon sa mèt-la di sèvant-lan, ‘Alé an bitasyon-an an tout gwan chimen èk tout ti twas èk fè sé moun-an vini, pou kay mwen sa plen. 24 Èk mwen ka di zòt sa, pa yonn adan sé moun-an mwen té envité avan-an ki kay gouté manjé-a mwen pwépawé pou fèt sala.’ ”
Ki Sa I Ka Kouté Pou Swiv Jézi
(Mafyou 10:37-38; 5:13; Mak 9:50)
25 An chay moun té ka alé ansanm épi Jézi. I tounen épi i di yo, 26 “Pyès moun ki vini oti mwen pa sa disip mwen tout tan i pa kontan mwen plis pasé papaʼy, manmanʼy, madanm li, ich li, fwèʼy ében séséʼy, èk pasé kò i menm. 27 Moun-an ki pa pwan kwaʼy épi swiv mwen-an pa sa on disip mwen.
28 “Sé kon sa i yé, si yonn anpami zòt vlé bati yon gwo kay, ou kay asid èk katjilé konmen lajan i kay koutéʼw pou wè si ou kay ni asé lajan pou fini twavay sala. 29 Si ou pa fè sa èk ou pa sa fini gwo kay sala apwé ou fini fondasyon-an, tout moun ki wè sa ki fèt-la kay pwanʼw sèvi widitjil. 30 Yo kay di, ‘Nonm sala koumansé bati yon gwo kay mé i pa sa fini twavay-la.’
31 “Ében si yon wa alé èk dis mil sòlda pou goumen èk yon lòt wa ki ni ven mil sòlda, wa-a ki ni mwens sòlda kay asid avan èk gadé si sé sòldaʼy-la kay sa goumen kont sé sòlda lòt wa-a. 32 Si yo pa fò asé pou yo fè sa, i kay voyé konmisyonnè alé oti lòt wa-a padan i yon bon distans ka vini, pou mandéʼy, ‘Ki sa pou nou fè pou mété lapé?’ 33 Èk an menm mannyè-a ou ni pou katjilé asou sa ki ka wivéʼw, paski pyès moun pa sa disip mwen tout tan i pa kité tout sa i ni pou swiv mwen.
34 “Paski sé moun mwen-an, yo menm kon sèl, èk zòt tout sav ki sèl sé on bagay ki bon, mé si sèl-la pèd sistans li la pa ni pyès mannyè pou fèʼy salé ankò. 35 I pa menm bon pou mété an tè ében pou mété adan fimyé, sé jété pou jétéʼy. Zòt tout sa ki la-a, si zòt ni zòwèy pou tann, kouté byen sa mwen ka di zòt-la.”