15
Mouton-an Ki Pèd-la
(Mafyou 18:12-14)
Yon fwa an chay nonm ki ka anmasé taks bay gouvèdman èk lézòt péchè vini kouté Jézi. Sa ensilté sé Fawizyen-an èk sé titja lwa sé Jwif-la, èk yo koumansé ka bougonnen, yo di, “Jézi ka wisivwè péchè èk i ka manjé épi yo.”
Mé Jézi di yo pawabòl sala, “Sipozé yonn anpami zòt ni yon san mouton èk i wè yonn ka mantjé, ki sa i kay fè? Ès i pa kay kité lèstan mouton-an an savann-an èk alé gadé pou yon sèl mouton-an ki ka mantjé-a jis tan i jwenn li? Lè i jwenn li i kay kontan tèlman i kay météʼy anlè zépòl li èk pòtéʼy alé lakay li. Lè sala i kay kwiyé janʼy èk vwézinaj li ansanm, èk i kay di yo, ‘Mwen kontan mwen jwenn mouton mwen-an ki té ka mantjé-a. Annou sélébwé.’ Mwen ka di zòt, sa ki an syèl kay wéjwi paski yon péchè wépantiʼy plis pasé yo kay wéjwi pou tout sé moun-an ki ka kwè yo pa bizwen wépanti yo.”
Pyès Dajan-an Ki Pèd-la
“Ében sipozé yon madanm ni dis pyès dajan, èk yonn adan yo pèd, ki sa i kay fè? I kay limen yon lanp èk i kay balyé tout ti kwen kay-la ka chaché pou li jis tan i jwenn li. Èk lè i jwenn li i kay kwiyé janʼy èk vwézinaj li ansanm èk di yo, ‘Mwen tèlman kontan mwen jwenn pyès dajan mwen-an ki té pèd-la! Annou sélébwé.’ 10 Mwen ka di zòt, sé kon sa sé nanj Bondyé-a ka widjèwté paski yon péchè wépanti.”
Pawabòl-la Konsèné Gason-an Ki Té Pèd-la
11 Jézi kontiné ka palé ba yo épi i di yo an lòt pawabòl. I di, “La té ni on papa ki té ni dé gason. 12 On jou pli jenn-an alé épi i di papaʼy i vlé tout sa ki ka vini pou li an popyétè-a. Papaʼy sépawé popyétè-a épi i ba li paʼy. 13 Apwé sa gason-an lévé èk i pwan tout sa i té ni èk i pati adan an lòt koté ki té byen lwen.
“Lè i wivé an plas-la, i gaspiyé tout sa i té ni an vyé lavi vakabon. 14 Apwé i fini gaspiyé tout bagay, an gwan lafen koumansé an plas-la. I vini fen èk i té maléwé. 15 I alé mandé twavay lakay on nonm an plas-la. Nonm-lan voyéʼy ay bay kochon manjé. 16 Padan i ka otjipé sé kochon-an, i santi i té fen tèlman i té sa manjé manjé kochon-an, mé pyèsonn pa ba li anyen. 17 Lè i katjilé, i di, ‘Gadé sèvant ki lakay papa mwen. Yo ni plis pou yo manjé pasé yo sa fini manjé, èk mwen menm isi-a ka mò fen. 18 Mwen kay lévé èk mwen kay viwé lakay papa mwen èk mwen kay diʼy, “Papa, mwen péché kont ou épi kont Bondyé, 19 èvèk mwen pa vo pou ou gadé mwen kon gasonʼw ankò. Fè mwen kon sèvant ou.” ’
20 “I lévé èk i viwé lakay papaʼy. Mé lè i té on distans hòd kay papaʼy, papa-a wèʼy èk i té ni konpasyon asouʼy, i kouwi jwenn li èk i anbwaséʼy èk i boʼy. 21 Gason-an di papaʼy, ‘Mwen péché kont Bondyé èk kont ou. Mwen pa vo pou ou gadé mwen kon gasonʼw ankò.’ 22 Mé papa-a kwiyé sé sèvant li-a èk i di yo, ‘Pòté pli mèyè had-la èk météʼy asouʼy. Mété on bag asou dwèt li épi soulyé an pyéʼy. 23 Èk alé pwan jenn ti bèf-la ki pli gwa-a. Tjwéʼy èk pwépawé pou nou fè lafèt, 24 paski gason mwen-an akwèdi i té ja mò èk i viwé vivan. I té pèdi èk mwen twapéʼy ankò.’ Yo tjenn on gwo fèt, èk yo tout koumansé sélébwé.
25 “Gwan gason-an pa té la an mouman-an. I té ka twavay. Lè i ka witounen lakay papaʼy, i tann an chay mizik épi dansé an kay-la. 26 I kwiyé yonn an sé sèvant-lan épi i mandéʼy ki sa ki ka alé la-a. 27 Sèvant-lan diʼy, ‘Fwèʼw witounen, èk papaʼw tjwé jenn ti bèf-la ki té pli gwa-a, paski i jwenn li an bon santé.’
28 “Afòs gwan fwè-a té faché, i pa té menm vlé antwé an kay-la. Papa-a vini èk i plédé épiʼy. 29 Mé gason-an diʼy, ‘Kantité tan mwen épiʼw. Mwen ja twavay tèlman wèd pou mwen fè tout sa ou mandé mwen fè san wifizé. Ou pa janmen ban mwen on ti kabwit pou mwen tjwé èk tjenn fèt épi kanmawad mwen. 30 Mé menm kon gasonʼw wivé ki ja gaspiyé tout sa ou té ba li-a an vyé lavi, ou tjwé jenn ti bèf-la ki pli gwa-a.’
31 “Papaʼy diʼy, ‘Gason mwen, ou toujou la épi mwen, èk tout sa mwen ni sé sa ou. 32 Mé apwézan i méwité pou nou sa sélébwé, paski fwèʼw té kon on nonm ki té mò èk i viwé vivan. I té pèdi èk nou twapéʼy ankò.’ ”