16
Pawabòl Sèvant Bòbòlis-la
Jézi di sé disip li-a, “La té ni yon nonm ki té wich èk i té ni yon jèwè pou mennajé zafèʼy ba li, èk i tann ki jèwè-a ka gaspiyé lajan mèt-la. Mèt-la kwiyé jèwè-a èk i diʼy, ‘Ki sa mwen ka tann konsènéʼw-la? Mwen vlé ou ban mwen yon wapò asou tout sa ou ka fè an zafè mwen, paski ou pa kay jèwè mwen ankò!’
“Jèwè-a di bay kòʼy, ‘Mèt mwen kay ladjé mwen. Ki sa mwen kay fè? Mwen pa ni kouway pou mwen sa fouyé tè, èk mwen hont pou mwen mandé chawité. Apwézan mwen sav ki sa mwen kay fè. Èk kon sa lè mwen pèd twavay mwen, mwen kay ni jan ki kay wisivwè mwen an kay yo!’ Kon sa i kwiyé tout sé moun-an ki té ka dwé mèt li-a. I di pwèmyé-a, ‘Konmen ou dwé mèt mwen?’
“I wéponn, ‘Ywit san galon lwil.’
“Jèwè-a diʼy, ‘Fè vit! Pwan on papyé nèf, asid vitman èk ékwi kat san galon èk kité lòt kat san-an.’ Èk i mandé dézyenm-lan, ‘Konmen ou ka dwéʼy?’
“I wéponn, ‘Yon mil sak gwenn.’
“Jèwè-a diʼy, ‘Pwan on papyé nèf èk ékwi ywit san sak.’
“Mèt-la di jèwè bòbòlis-la moutwé i ni an chay lèspwi.* Mèt-la di jèwè bòbòlis-la moutwé i ni an chay lèspwi. Sa jèwè-a fè-a pa té bon, épi mèt-la pa té plè épiʼy, mé i konplimantéʼy paski i moutwé i té malis an chay. Paski jan latè-a ni pli lèspwi an mannyè-a yo ka mennajé zafè yo pou i sa édé yo pli ta pasé sé moun-an ki konnèt Bondyé-a.”
Èk Jézi di yo, “Édé moun épi lajan-an ou ni asou latè-a, èk an tan-an ki kay vini-an lè i fini Bondyé kay wisivwèʼw an plas-la koté ou kay wèsté pou tout tan. 10 Moun-an ou sa konfyé èk tizing bagay-la ou sa konfyé èk an chay, èk moun-an ki pa onnèt èk tizing bagay-la pa kay onnèt èk an chay. 11 Si ou pa té onnèt an mannyè-a ou ka mennajé wichès latè-a, ki mannyè moun kay sa konfyéʼw èk wichès ki vwéman valowab? 12 Èk si ou pa té onnèt èk bagay lòt moun, ki moun ki kay baʼw wichès pou kòʼw?
13 “Pyès sèvant pa sa ni dé mèt. I kay hayi yonn èk i kay kontan lòt-la. I kay tjenbé yonn èk i kay widjèkté lòt-la. Ou pa sa sèvi Bondyé èk lajan ansanm.”
Jézi Vèti Sé Fawizyen-an
(Mafyou 11:12-13; 5:31-32; Mak 10:11-12)
14 Sé Fawizyen-an tann tout sa, mé yo pwan Jézi sèvi widitjil paski yo kontan lajan. 15 Jézi di yo, “Zòt ka fè lézòt moun kwè zòt tèlman bon, mé Bondyé sav tjè zòt mové. Sa lézòm kwè ki ni an chay valè, an zyé Bondyé i pa vo anyen.
16 “Lwa Moziz-la èk sa sé pwòfèt-la ékwi-a moutwé nou mannyè pou obéyi Bondyé jis tan Jan Batis vini. Mé apwézan mwen ka diʼw Bon Nouvèl-la konsèné tan-an Bondyé kay kondwi sé moun li-an adan on mannyè nèf, èk tout moun ka débat pou swiv chimen nèf-la. 17 Mé i pli ézé pou syèl èk latè dispawèt pasé pou yon sèl ti détay an lwa-a pèd valèʼy.
18 “Pa ègzanp, pyès nonm ki dévosé madanm li èk mayé èk yon lòt madanm, i ka viv an adiltè, èk nonm-lan ki mayé èk yon madanm ki dévosé-a ka viv an adiltè osi.”
Nonm Wich-la Èk Lazaròs
19 “La té ni yon nonm ki té wich ki té ka abiyé an had wicha. I té ka viv éwé épi i té ka byen manjé toulé jou. 20-21 La té ni yon nonm pòv osi, nonʼy sété Lazaròs. I té plen bobo asou kòʼy. Yo té ka pòté Lazaròs an bayè wicha-a pou i té sa èspéyé lèwèstan manjé-a ki té ka tonbé sòti asou tab wicha-a. Sé chyen-an té ka vini liché boboʼy.
22 “Lazaròs mò épi nanj pòtéʼy alé jwenn Abrahanm an plas-la Bondyé pwépawé pou sé moun-an ki obéyi pawòl li. Wicha-a mò osi, èvèk yo téwéʼy. 23 I alé lanfè, plas-la ki pwépawé bay sé moun méchan-an, i té ka soufè an chay. I lévé zyéʼy èvèk i wè Lazaròs lwen èvèk Abrahanm an plas-la Bondyé pwépawé bay sé moun-an ki obéyi pawòl li.
24 “I andjélé, ‘Abrahanm, papa sé Jwif-la, voyé Lazaròs pou i sa fouyé dwèt li an dlo èvèk pou tak dlo-a sa tonbé asou lanng mwen, paski mwen ka soufè an difé sala.’
25 “Abrahanm diʼy, ‘Ich mwen, chonjé lè ou té asou latè, ou té ka jwenn tout sé bon bagay-la épi Lazaròs té ka jwenn tout sé vyé bagay-la? Ében, apwézan i an lakontantman èk ou an soufwans. 26 Èk osi sé moun-an ki koté nou yé-a pa sa vini koté ou yé-a, ni nonplis sé moun-an ki koté ou yé-a pa sa vini koté nou yé-a, paski la ni an gwan fon ki ka sépawé ou hòd nou.’
27 “Nonm wich-la di, ‘Ében, Papa Abrahanm, mwen ka mandéʼw, voyé Lazaròs an kay papa mwen 28 koté mwen ni senk fwè pou i sa alé vèti yo pou yo pa vini an plas soufwans sala.’
29 “Abrahanm diʼy kon sa, ‘Yo ni Liv Moziz épi sé pwòfèt-la pou vèti yo. Kité yo koutéʼy.’
30 “I di, ‘Sa pa asé, Papa Abrahanm, mé si yo wè ki yon moun wésisité hòd lanmò sé fwè mwen-an kay tounen hòd péché yo. Yo kay tann sa i ni pou di.’
31 “Abrahanm diʼy, ‘Si yo pa ka kouté sa Moziz épi sé pwòfèt-la ékwi, ni nonplis yo pa kay wépanti yo, menm si yon moun wésisité hòd lanmò épi i vini palé ba yo.’ ”

*16:8 Mèt-la di jèwè bòbòlis-la moutwé i ni an chay lèspwi. Sa jèwè-a fè-a pa té bon, épi mèt-la pa té plè épiʼy, mé i konplimantéʼy paski i moutwé i té malis an chay.