17
Péché, Lafwa, Èk Twavay
(Mafyou 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)
Jézi di sé disip li-a, “La kay toujou ni tantasyon pou fè péché, mé ki mizi téwib i kay téwib pou moun-an ki tanté lézòt moun. I té kay pli mèyè pou nonm sala si yo té kay mawé on gwo wòch an kouʼy èk jétéʼy lanmè avan i fè sa pasé pou i jwenn pinisyon-an i kay wisivwè si i tanté lézòt moun pou fè péché.
“Kon sa pwan gad kòʼw! Si fwèʼw tonbé an péché, kowijéʼy, èk si i wépantiʼy, pawdonnenʼy. Si i fèʼw ditò sèt kou pou yon jouné èk chak fwa i ka vini diʼw, ‘Mwen wépanti’, ou ni pou pawdonnenʼy.”
Yon jou sé zapòt-la di Jézi, “Nou bizwen pli lafwa.”
I wéponn, “Si ou ni lafwa ki piti kon yon piti ti gwenn moutad, ou sa di pyé bwa sala, ‘Déwasiné èvèk planté kòʼw an lanmè-a,’ èk i kay obéyiʼw.”
Mannyè Pou Konpòté Kòʼw Kon Yon Sèvant
Èk i di yo osi, “Si yonn an zòt ni yon sèvant ka fak tèʼw ében ka otjipé zannimoʼw, ou pa kay janmen di sèvant-lan, ‘Sòti an jaden-an, vini asid èk manjé’. Mé ou kay simyé diʼy pito, ‘Ay pwépawé dinen ban mwen èvèk abiyéʼw èk vini sèvi mwen jis lè mwen fini, èk apwé sa ou kay pwan dinenʼw.’ Ou pa kay wimèsyé sèvant-lan nonplis paski i fè sa ou diʼy-la. 10 Èk an menm mannyè-a zòt sé sèvant Bondyé. Kon sa lè zòt fini fè tout sa mwen mandé zòt pou fè, zòt sa di, ‘Nou sé senpliman sèvant, nou annèk fè sa nou té ni pou fè.’ ”* ‘Nou sé senpliman sèvant.’ Jézi pa té ka di sé disip-la ki mannyè yo sipozé twété sèvant yo, mé pito i té ka di yo ki mannyè yo sipozé konpòté kò yo kon sèvant Bondyé.
Jézi Djéwi Dis Moun Ki Té Ni Maladi An Lapo Yo
11 Kon Jézi té ka alé Jérouzalèm i alé ant Sanmariya èk Galili. 12 I té ka alé adan yon vilaj lè i jwenn èk dis moun ki té ni maladi an lapo yo. Yo doubout yon bon distans Yo doubout yon bon distans. Moun ki té ni kalité bobo sala an lachè yo pa té sipozé pou yo té vini pwé lézòt moun. 13 èk yo andjélé, “Jézi! Mèt, ni pityé anlè nou!”
14 Jézi wè yo èk i di yo, “Alé èk moutwé pwèt-la kò zòt.” Kon yo té ka alé, Jézi djéwi yo.
15 Yonn an yo viwé lè i wè i djéwi èk i koumansé ka glowifyé Bondyé èk tout vwaʼy. 16 I tonbé a tè-a an pyé Jézi ka wimèsyéʼy. Nonm-lan sété yon jan Sanmariya. Nonm-lan sété yon jan Sanmariya. Ankò nou ka wè ki sé moun-an ki té Jwif pa té ka moutwé yo té ka apwésyé Jézi tèlman. Annèk sé moun-an ki té étwanjé-a tousèl. 17 Jézi di, “La té ni yo dis ki djéwi. Koté sé lézòt nèf-la? 18 Pouki sété nonm sala tousèl ki sé on jan lòt péyi ki viwé di Bondyé mèsi?” 19 Èk Jézi diʼy, “Lévé èk alé. Lafwa-a ou ni an Bondyé-a ja djéwiʼw.”
Ki Tan Kondwit Bondyé Kay Koumansé
(Mafyou 24:23-28, 37-41)
20 Yon jou sé Fawizyen-an mandé Jézi, “Ki tan Bondyé kay koumansé kondwi?”
Jézi wéponn yo, “La pa ni pyès bagay ki kay moutwéʼw ki tan Bondyé kay koumansé kondwi. 21 La pa kay ni yon moun pou diʼw, ‘Mi, i isi-a,’ ében ‘Mi, i la,’ mé Bondyé ja ka kondwi ich li anpami zòt.”
22 I di sé disip-la, “Lè-a kay vini lè zòt kay anvi zòt té sa wè jou-a lè mwen, Gason Lézòm, kay pwézan ankò, menm si sé pou yon ti mouman tousèl. Mé zòt pa kay wèʼy. 23 La kay ni moun ki kay diʼw, ‘Mi, i isi-a!’ ében ‘Mi, i la!’ mé sé pa pou zòt alé épi yo. 24 Menm kon zéklè ka kléwé tout syèl-la dépi yon bout ay lòt lè i limen, sé kon sa mwen, Gason Lézòm, kay pawèt aklè pou tout moun wè an jou mwen-an. 25 Mé avan sa mwen kay ni pou soufè an chay, èk tout jan jòdi kay widjèkté mwen. 26 Menm kon i té yé an tan-an Nowa té ka viv-la, sé menm kon sa tan-an kay yé avan mwen, Gason Lézòm, witounen. 27 Tout moun té ka manjé, bwè èk mayé jis tan Nowa antwé an batiman-an. Èk lè sala gwo dlo vini èk i détwi yo tout. 28 Sé menm bagay-la ki té fèt an tan Lòt. Moun té ka manjé èk bwè, achté èk vann, planté èk bati. 29 Mé jou-a Lòt kité Sòdonm-lan, difé épi souf vidé désann sòti an syèl èk détwi yo tout.
30 “Sé menm kon sa i kay yé jou-a mwen, Gason Lézòm, kay pawèt-la. 31 Jou sala, si yon nonm anlè tèt kay li, sé pa pou i désann an kay-la pou i pwan sa i ni an kay-la. Èk menm mannyè-a si yon nonm an savann-an, sé pa pou i viwé an kay-la. 32 Chonjé sa ki wivé madanm Lòt! 33 Paski moun-an ki vlé tout bon bagay pou kòʼy-la pa kay janmen satisfè, èk an bout-la i kay pèd tout. Mé moun-an ki kité tout bagay li dèyè pou lapéti mwen-an kay jwenn lavi étonnèl. 34 Mwen ka diʼw jou òswè sala la kay ni dé nonm ka dòmi anlè yon kouch, Bondyé kay pwan yonn èk lòt-la kay wèsté dèyè. 35 Dé madanm kay pilé gwenn ansanm, Bondyé kay pwan yonn èk lòt-la kay wèsté dèyè. [ 36 Dé nonm kay an savann-an, Bondyé kay pwan yonn èk lòt-la kay wèsté dèyè.]”
37 Sé disip-la mandéʼy, “Ki koté sa kay fèt, Senyè?”
Jézi di yo pawabòl sala, “Kòbo pa bizwen pyès moun di yo koté ki ni on kò mò.”§ “Kòbo pa bizwen pyès moun di yo koté ki ni on kò mò.” Ében, “Ou kay sav koté ki ni on kò mò paski ou kay wè sé kòbo-a asanblé la.”

*17:10 ‘Nou sé senpliman sèvant.’ Jézi pa té ka di sé disip-la ki mannyè yo sipozé twété sèvant yo, mé pito i té ka di yo ki mannyè yo sipozé konpòté kò yo kon sèvant Bondyé.

17:12 Yo doubout yon bon distans. Moun ki té ni kalité bobo sala an lachè yo pa té sipozé pou yo té vini pwé lézòt moun.

17:16 Nonm-lan sété yon jan Sanmariya. Ankò nou ka wè ki sé moun-an ki té Jwif pa té ka moutwé yo té ka apwésyé Jézi tèlman. Annèk sé moun-an ki té étwanjé-a tousèl.

§17:37 “Kòbo pa bizwen pyès moun di yo koté ki ni on kò mò.” Ében, “Ou kay sav koté ki ni on kò mò paski ou kay wè sé kòbo-a asanblé la.”