20
Yo Kwèsyonnen Lotowité Jézi Ni
(Mafyou 21:23-27; Mak 11:27-33)
Yon jou lè Jézi té an Kay Bondyé ka enstwi sé moun-an èk ka pwéché Bon Nouvèl-la, sé chèf pwèt-la èk sé titja lwa sé Jwif-la ansanm èk sé lézòt chèf anpami sé Jwif-la vini èk yo diʼy, “Di nou, ki dwa ou ni pou fè èk di tout sé bagay sala? Ki moun ki baʼw pouvwa pou fè sa?”
Jézi wéponn yo, “Bon, kité mwen mandé zòt yon kwèsyon osi. Di mwen, ès sé Bondyé ében lézòm ki voyé Jan Batis pou batizé moun?”
Yo koumansé ka dispité anpami yo. Yo di, “Ki sa nou kay di? Si nou di sé Bondyé ki voyéʼy, i kay mandé nou pouki nou pa té kwè Jan Batis. Mé si nou di sé lézòm ki voyéʼy, tout sé moun-an kay voyé wòch dèyè nou, paski yo asiwé ki Jan Batis sété yon pwòfèt.” Kon sa yo di, “Nou pa sav ki moun ki voyéʼy.”
Kon sa Jézi di yo, “Ében mwen pa kay di zòt ki kalité pouvwa mwen ni pou fè sé bagay-la mwen ka fè-a.”* “Mwen pa kay di zòt ki kalité pouvwa mwen ni.” Jézi pa té vlé wéponn kwèsyon yo paski i sav ki yo té ka débat pou fè i di yon bagay ki té kont lwa yo pou yo té sa awétéʼy.
Nonm-lan Ki Lwé Jaden Bay Lòt Moun
(Mafyou 21:33-46; Mak 12:1-12)
Jézi di sé moun-an pawabòl sala, “La té ni yon nonm ki planté an jaden wézen. Lè i fini plantéʼy, i vini lwéʼy bay on konpanni moun èk i alé lòt péyi pou an chay tan. 10 Lè i té tan wékòt, mèt jaden-an voyé yon sèvant oti sé moun-an ki té ka otjipé jaden wézen-an pou yo sa bay yon pòsyon wézen ba li. Mé sé moun-an bat sèvant-lan èk yo voyéʼy alé san anyen. 11 Kon sa mèt jaden-an voyé yon lòt sèvant, mé sé moun-an bat li osi èk yo maltwétéʼy èk yo voyéʼy alé lanmenʼy vid. 12 Èk mèt jaden-an voyé yon twazyenm sèvant oti sé moun-an. Yo bléséʼy èk yo jétéʼy sòti an jaden-an.
13 “Lè sala mèt jaden-an di, ‘Ki sa mwen kay fè? Mwen kay voyé gason mwen-an mwen ka chéwi-a. Pitèt yo kay wèspèktéʼy.’
14 “Mé lè sé moun-an ki té ka lwé tè-a wè gason-an, yo di bay yonn a lòt, ‘Sé li ki kay éwityé jaden-an pli ta. Annou tjwéʼy, èk tout jadenʼy-lan kay wèsté pou nou.’ 15 Kon sa yo jétéʼy sòti an jaden wézen-an èk yo tjwéʼy.
“Bon, ki sa ou kwè mèt jaden-an kay fè sé moun-an ki ka lwé jaden-an? 16 I kay vini èk tjwé sé nonm-lan èk i kay lwé jaden wézen-an bay yon lòt konpanni moun.”
Lè sé moun-an tann sa yo di, “Awa! Tanpwi souplé, pa kitéʼy fèt kon sa!”
17 Jézi gadé yo an mitan zyé èk i mandé yo, “Sé kon sa i sipozé fèt, paski sé sa ki ékwi an lévanjil,
‘Wòch-la ki pli enpòtan-an lè ou ka fè yon kay,
sé li menm sé moun-an ki ka fè kay-la widjèkté.’ ”
18 I di, “Pyès moun ki tonbé anlè wòch sala kay kwazé an plizyè mòso, èk si wòch-la tonbé anlè pyès moun osi i kay kwazé yo nèt.”
Jézi Wéponn Kwèsyon Konsèné Bay Wa Siza Lajan
(Mafyou 22:15-22; Mak 12:13-17)
19 Sé titja lwa sé Jwif-la èk sé chèf pwèt-la éséyé jwenn on mannyè pou yo té awété Jézi la menm paski yo sav i di pawabòl sala kont yo. Mé yo té pè sé moun-an. 20 Yo té ka véyé Jézi pou yo té jwenn yon bon chans anlèʼy, kon sa yo éséyé kwennenʼy èk kwèsyon. Yo péyé déotwa moun pou fè akwèdi yo té vlé sav ki sa ki dwèt pou fè. Kon sa yo voyé yo alé palé èk Jézi, èk yo té ka éséyé tjenbé Jézi ka di yon bagay ki té kay ofwansé gouvèdman-an, èk kon sa sé chèf-la té kay awétéʼy. 21 Sé nonm-lan di Jézi, “Titja, nou sav ki tout sa ou di èk enstwi-a, i vwé. Ou pa ka moutwé pwéféwans pou pyès moun. Pito ou ka di nou lavéwité konsèné ki mannyè Bondyé vlé lézòm viv. 22 Di nou, ès si i kont lwa sé Jwif-la pou nou péyé wa péyi Ronm taks lè i konmandé nou pou péyéʼy?”
23 Mé Jézi sav ki yo té ka éséyé kwennenʼy, èk i di yo, 24 “Moutwé mwen yon pyès dajan.” I mandé yo, “Fidji ki moun èk non ki moun ki anlèʼy?”
Yo wéponn li, “Sa wa Ronm-lan.”
25 Kon sa Jézi wéponn yo, “Ében bay Wa Siza sa ki sa li èk bay Bondyé sa ki sa Bondyé.”
26 Yo pa té sa tjenbéʼy ka di anyen ki té kay ofwansé gouvèdman Ronm-lan douvan sé moun-an. Yo té étonnen pou tann wépons-lan i ba yo-a, kon sa yo tjenn silans yo.
Yo Kwèsyonnen Wésisité Hòd Lanmò
(Mafyou 22:23-33; Mak 12:18-27)
27 La té ni yon konpanni Jwif yo kwiyé ‘sé Sadisyen-an’ ki di lè moun mò yo pa ka wésisité pou yo alé an syèl ében lanfè. Yon konpanni Sadisyen té vlé kwennen Jézi, kon sa yo vini otiʼy èk yo mandéʼy, 28 “Titja, an lwa Moziz-la i ékwi ban nou kon sa, ‘Si yon nonm té mayé èk i mò èk i pa té fè pyès ich èk madanm li, fwè nonm sala ni pou mayé madanm nonm-lan pou yo fè ich bay nonm-lan ki mò-a.’ 29 Bon, la té ni sèt fwè èk pli gwan-an té mayé, i mò èk i pa fè pyès ich. 30 Kon sa dézyenm-lan mayé madanm-lan èk i mò osi san i fè pyès ich èk madanm-lan. 31 Èk twazyenm-lan mayé madanm-lan, èk menm bagay-la wivé toulé sèt fwè-a. Yo mò san fè ich. 32 Èk dènyéman madanm-lan mò. 33 Bon, jou-a tout mò kay wésisité-a, madanm kilès an sé nonm sala i kay yé? Paski yo tout té mayé épiʼy.” “La té ni sèt fwè...” Sé Sadisyen-an té ka éséyé sèvi listwa sala pou moutwé ki zafè wésisité hòd lanmò sété papicho.
34 Jézi wéponn yo, “Mawiyaj sé pou moun ki isi-a asou latè. 35 Mé madanm èk misyé Bondyé pèwmité pou wésisité hòd lanmò èk alé an syèl, yo pa ka mayé. 36 Èk yo pa kay janmen mò ankò. Yo kay viv kon nanj. Yo sé ich Bondyé paski yo ja wésisité hòd lanmò.”
37 Èk Jézi kontiné ka di yo, “Èk konsèné kwèsyon-an si moun kay wésisité hòd lanmò, jik sa Moziz ékwi-a ka moutwéʼw aklè ki sa ka fèt pou vwé. Lè i ékwi listwa-a konsèné wazyé bwilé-a, i di kon sa Bondyé sé Bondyé-a Abrahanm, Ayzak èk Jakòb ka adowé-a. 38 Zòt ka kwè ki sé moun sala té ja mò, mé Bondyé sav ki yo ka viv toujou an syèl. Paski Bondyé sav sé pou tout tan moun ka viv.”
39 Yon konpanni titja lwa sé Jwif-la di Jézi, “Sa sé yon bon wépons, titja,” 40 paski yo té pè mandéʼy yon lòt kwèsyon ankò.
Jézi Mandé Yo Kwèsyon Konsèné Mèsaya-a
(Mafyou 22:41-46; Mak 12:35-37)
41 Jézi tounen èk i mandé yo yon kwèsyon, i di, “Ki mannyè yo ka di ki Mèsaya-a kay yon désandan Wa David? 42 Paski David menm ékwi sé bagay sala an liv Samz-la konsèné Mèsaya,
“ ‘Bondyé Senyè di mèt mwen,
“Asid la asou koté lanmen dwèt mwen koté ou kay jwenn wèspé,
43 jis tan mwen mété sé lèlmiʼw-lan anba pyéʼw.” ’
44 David kwiyéʼy ‘Mèt mwen’. Ki mannyè yon moun pé gason David èk David sa kwiyéʼy ‘Mèt li’ a menm lè?”
Jézi Vèti Sé Disip Li-a Kont Sé Titja Lwa sé Jwif-la
(Mafyou 23:1-36; Mak 12:38-40)
45 Kon tout sé moun-an té ka kouté Jézi, Jézi di sé disip li-a, 46 “Pwan gad pou sé titja lwa sé Jwif-la ki kontan maché toupatou ka pòté lonng wòb pou moutwé ki yo enpòtan, èk yo kontan pou tout moun di yo bonjou èk gwan wèspé lè yo ka maché an piblik. Yo ka chwazi plas-la ki pli enpòtan-an an légliz sé Jwif-la, èk lè yon moun envité yo adan yon fèt, yo ka asid an plas-la ki pli mèyè-a. 47 An menm di tan yo ka pwan lavantay anlè sé madanm-lan ki maléwèz-la èk yo ka vòlè sa yo ni. Mé yo ka fè lonng lapwiyè pou yo moutwé ki yo bon. Èk pinisyon yo kay byen mové.”

*20:8 “Mwen pa kay di zòt ki kalité pouvwa mwen ni.” Jézi pa té vlé wéponn kwèsyon yo paski i sav ki yo té ka débat pou fè i di yon bagay ki té kont lwa yo pou yo té sa awétéʼy.

20:33 “La té ni sèt fwè...” Sé Sadisyen-an té ka éséyé sèvi listwa sala pou moutwé ki zafè wésisité hòd lanmò sété papicho.