21
Madanm-lan Ki Bay Tout Sa I Té Ni-an
(Mak 12:41-44)
Jézi gadé owon-an èvèk i wè tout sé nonm wich-la ka ladjé kado yo an bwèt twézò légliz-la. I osi wè yon madanm maléwèz mawiʼy té ja mò, i ladjé lavalè kat sou. Jézi di, “Mwen ka di zòt, madanm maléwèz sala mété plis pasé yo pyès, paski lézòt-la mété kado yo an sa yo tiwé an wichès yo, mé i menm madanm-lan, maléwèz kon i yé, i bay tout sa i té ni pou viv asou.”
Ki Sa Ki Kay Fèt Lè Latè-a Kay Bout
(Mafyou 24:1-2; Mak 13:1-2)
Sé disip Jézi-a koumansé palé konsèné Kay Bondyé, mannyè i gadé bèl èvèk tout sé mòd-la yo twavay sé wòch-la ki fè Kay Bondyé, èvèk tout sé bèl bagay-la moun té bay pou sèvi an Kay Bondyé. Mé Jézi di, “Tout sé bagay sala zòt ka wè-a, tan-an ka vini lè pa kay wèsté yon wòch isi-a ki kay doubout an plas. Yo tout kay tonbé a tè.”* “Tan-an ka vini lè pa kay wèsté yon wòch isi-a ki kay doubout an plas.” Pa ni lontan apwé lanmò Jézi, sé sòlda péyi Ronm-lan vini èk yo détwi Kay Bondyé.
Twaka Èk Pèsikasyon
(Mafyou 24:3-14; Mak 13:3-13)
Sé disip-la di, “Mèt, ki tan sé bagay sala kay fèt? Èvèk ki sa ki kay wivé pou moutwé nou tan-an ja vini pou sa fèt?”
Jézi di, “Pwan gad. Pa kité moun kwennen zòt. Paski an chay moun kay vini èk di yo sé Mèsaya-a, yo kay di, ‘Tan-an ja wivé,’ mé pa swiv yo. Pa pè lè zòt tann moun ka palé konsèné ladjè èk wévolisyon. Tout sé bagay sala ni pou fèt avan, mé sa pa vlé di finisman-an ja pwé.”
10 I kontiné ka di yo, “Nasyon kay lévé goumen épi lòt nasyon épi péyi kay lévé ladjè kont lòt péyi. 11 La kay ni mové twanblanntè, kay ni lafen, épi tout sòt diféwan maladi an sèten plas. La kay ni mové sin moun kay wè an syèl, i kay fè yo pè.
12 “Mé avan tout sé bagay sala fèt, yo kay awété zòt épi pèsikité zòt. Yo kay mennen zòt lodyans an sé légliz yo-a épi yo kay mété zòt an pwizon. Yo kay mennen zòt douvan wa épi gouvènè pou lapéti mwen. 13 Sa kay chans zòt pou di yo Bon Nouvèl-la. 14 Fè lidé zòt davans zòt pa kay anbété kò zòt pou zòt katjilé pou fè défans pou kò zòt, 15 paski lè lè-a wivé mwen kay di zòt sa pou zòt di èk fè, épi pyès lèlmi zòt pa kay ni di ében fè zòt anyen pou sa zòt di-a. 16 Jik manman zòt èk papa zòt, fwè épi tout fanmi épi kanmawad zòt kay livwé zòt bay lwa-a. Lwa-a kay kondanné adan zòt pou lanmò. 17 Tout moun kay hayi zòt pou lapéti mwen. 18 Mé zòt kay pwézèvé, èk pa menm yon bwanch chivé tèt zòt ki kay pèdi. 19 Tjenbé fò, paski sa sé mannyè zòt kay twapé wéyèlman lavi.”
Jézi Palé Konsèné Sé Twaka-a Ki Kay Wivé Jan Jérouzalèm-lan
(Mafyou 24:15-21; Mak 13:14-19)
20 “Lè zòt kay wè sòlda tout oliwon Jérouzalèm, sé lè sala zòt kay sav ki touswit yo kay détwi plas-la. 21 Sa ki an Joudiya ni pou kouwi mouté an sé montany-lan. Sa ki an vil-la kay ni pou kité, épi sa ki an bitasyon pa ni pou alé an vil. 22 Paski sa sé tan-an lè Bondyé ka pini sé moun li-an pou moutwé tout lavéwité lévanjil-la té ja di. 23 I kay byen téwib an tan sala pou madanm ki ansent èvèk pou manman ki ni ti manmay ka tété. Plas-la kay soufè on mové lapenn ki kay téwib, épi Bondyé kay moutwé sé moun-an i faché kont yo. 24 Lèlmi-an kay tjwé on konpanni épi sab yo, èk yo kay pwan lézòt pwizonnyé pou mennen yo an tout péyi. Èvèk moun an lézòt péyi kay vini antwé Jérouzalèm èk yo kay kwazé plas-la jik tan pouvwa yo menm fini.”
Lè Gason Lézòm Kay Witounen
(Mafyou 24:29-31; Mak 13:24-27)
25 “Sin kay pawèt an sòlèy-la, lalin-an, épi an sé étwal-la. Asou latè tout moun kay twakasé. Mannyè-a lanmè-a kay woulé èvèk fè dézòd kay fè moun pè. 26 Lè moun kay wè sa ki ka fèt an latè-a, yo kay tèlman pè yo kay kon yon fèy ki fennen, paski jis sé étwal-la ki an lézè-a kay soukwé. 27 A lè sala yo kay wè Gason Lézòm pawèt ka vini an nwaj-la épi pouvwa èk gwan klèté. 28 Lè tout sé bagay sala koumansé fèt, doubout épi gadé anlè, paski touswit Bondyé kay délivwé zòt.”
Lison Pyé Fwitaj-la
(Mafyou 24:32-35; Mak 13:28-31)
29 Épi i di yo on lòt pawabòl. I di, “Katjilé asou yon pyé fwitaj ében népòt lòt pyé bwa. 30 Lè yo koumansé fléwi, pyès moun pa ni pou di zòt an ki sézon zòt yé. 31 An menm mannyè-a, lè zòt kay wè tout sé twaka sala, zòt kay sav ki tan-an lè Bondyé kay koumansé kondwi kay wivé.
32 “Chonjé byen. Tout sé moun-an ki ka viv atjwèlman, yo pa kay mò tout tan sé bagay sala pʼòkò fèt. 33 Syèl épi latè kay bout, mé tout sa mwen ka di zòt-la kay wèsté pou tout tan.”
Véyé Pou Jou-a Gason Lézòm Kay Witounen
34 “Pwan pokosyon. Pa kité twaka lavi sala plen tèt ou épi twòp fèt épi twòp bwason èvèk katjil lavi-a, paski jou-a mwen kay witounen-an pé wivé asouʼw san ou ka èspéyé. 35 Menm kon yon zatwap ka tjenbé souwi, sé kon sa jou sala kay vini sibit asou tout moun an tout latè-a. 36 Pwan gad épi pwédyé konstan pou ou sa ni fòs pou ou sa sipòté tout sa ki kay fèt-la épi pou ou sa doubout an pwézans Gason Lézòm.”
37 Jézi pasé tout tan-an ka enstwi an Kay Bondyé, èvèk lè sòlèy kouché i té ka alé pasé nwit-la an Mòn Òliv. 38 Tout sé moun-an té ka alé an Kay Bondyé byen bonnè lé bonmaten pou tann Jézi.

*21:6 “Tan-an ka vini lè pa kay wèsté yon wòch isi-a ki kay doubout an plas.” Pa ni lontan apwé lanmò Jézi, sé sòlda péyi Ronm-lan vini èk yo détwi Kay Bondyé.