22
Jida Dakò Pou I Sa Twayi Jézi
(Mafyou 26:1-5, 14-16; Mak 14:1-2, 10-11; Jan 11:45-53)
Lè-a té ka apwoché pou sé Jwif-la té tjenn Fèt Délivwans yo. Sa sé jou-a yo té ka fè pen yo san lèlven. Épi sé chèf pwèt-la èk sé titja lwa sé Jwif-la té ka tjenn on konsit an sigwé pou yo té fè on défini épi Jézi, paski yo té pè fèʼy pou sé moun-an té sav.
Lè sala Satan antwé an Jida Iskariyòt, i sété yonn an sé douz disip-la. Kon sa Jida alé palé épi sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé sé moun-an ki té ka gad Kay Bondyé-a pou yo sav ki mannyè i kay livwé Jézi ba yo. Yo té byen plè, èvèk yo ofè pou péyéʼy lajan. Jida dakò pou sa èvèk i koumansé gadé pou on bon chans pou i twayi Jézi ba yo san sé moun-an sav sa.
Jézi Voyé Dé Disip Li Pou Pwépawé Wipa Fèt Délivwans-lan
(Mafyou 26:17-25; Mak 14:12-21; Jan 13:21-30)
Jou-a wivé pou yo té sélébwé Fèt Délivwans-lan épi pou yo té tjwé on ti mouton pou manjé épi pen san lèlven-an. Jézi di Pita épi Jan pou alé fè pwépawasyon pou Fèt Délivwans-lan.
Yo mandé Jézi, “Ki koté ou vlé nou alé pwépawé?”
10 Jézi di yo, “Kon zòt kay wivé, zòt kay jwenn épi yon nonm ki ka pòté on jè dlo. Swiv li an kay-la i antwé-a 11 èvèk di mèt kay sala kon sa, ‘Titja-a voyé nou mandéʼw ki koté chanm-lan yé koté i sa manjé wipa Fèt Délivwans-lan épi sé disip li-a.’ 12 I kay moutwéʼw on gwan chanm anhogwiyen-an ki ja ni tout bagay adanʼy. Alé la èk pwépawé tout bagay.”
13 Yo alé èk yo twapé tout bagay menm kon Jézi di yo, èvèk yo pwépawé pou wipa Fèt Délivwans.
Jézi Manjé Dinen Dènyé Fwa Èk Sé Disip Li-a
(Mafyou 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Kòrint 11:23-25)
14 Lè lè-a wivé, Jézi pwan plas li a tab épi sé zapòt-la.
15 I di yo, “Mwen té vlé tèlman pou mwen manjé wipa Fèt Délivwans sala épi zòt avan mwen soufè. 16 Paski mwen ka di zòt, mwen pa kay janmen manjéʼy ankò tout tan bagay-la nou ka chonjé isi-a pa akonpli. Lè sala Bondyé kay kondwi.”
17 Lè yo bay Jézi yon pòt, i pwan pòt-la, i wimèsyé Bondyé èk i di, “Pwan sa èvèk sépawéʼy anpami zòt, 18 paski mwen ka di zòt, mwen pa kay janmen bwè diven ankò tout tan kondwit Bondyé pʼòkò vini.”
19 I pwan on pen, i wimèsyé Bondyé, èk i kaséʼy an konmen mòso, èvèk i ba yoʼy, i di yo, “Sa sé kò mwen mwen ka bay kon yon sakwifis bay Bondyé pou lapéti zòt. Manjé sa pou zòt sa chonjé mwen.” 20 An menm mannyè-a i ba yo pòt-la apwé dinen, i di yo, “Pòt sala sé agwéman nèf-la — lè san mwen kay koulé pou lapéti zòt, i kay konfimé agwéman sala.
21 “Mi, gadé sa! Moun-an ki pou twayi mwen-an, i la ansanm épi mwen asou tab-la. 22 Paski mwen, Gason Lézòm, kay mò menm kon Bondyé té ja désidé. Mé sa kay byen téwib pou moun-an ki kay twayi mwen-an!”
23 Èk yo koumansé mandé yonn a lòt kilès anpami yo ki kay fè bagay sala.
Sé Disip-la Ni Chikann Anpami Yo Pou Kilès Ki Kay Pli Enpòtan
24 Sé disip-la koumansé chikannen anpami yo pou sav kilès ki kay pli enpòtan. 25 Jézi di yo, “Sé wa latè-a ni donminasyon asou sé moun-an èk yo ka maltwété yo, mé an menm di tan yo ka chaché on gwo non pou kò yo pou fè moun di yo bon. 26 Mé i pa sipozé kon sa épi zòt. Nonm-lan ki pli enpòtan anpami zòt-la kay menm kon pli piti-a, épi sa ki ka kondwi-a kay kon yon sèvant. 27 Kilès ki pli enpòtan, sa ki asid pou manjé-a ében sa ki mennen manjé-a? Sé sa ki asid-la ki vwéman enpòtan. Mé mwen anpami zòt kon sèvant-lan ki ka mennen manjé-a.
28 “Zòt ja wèsté épi mwen an tout twaka mwen. 29 Menm kon Papa mwen ja ban mwen pouvwa pou mwen kondwi asou latè-a, sé menm mannyè-a mwen ka baʼw pouvwa pou zòt kondwi épi mwen. 30 Zòt kay manjé épi bwè asou tab mwen lè mwen kay kondwi an latè-a, èvèk zòt kay asid pou kondwi épi jijé douz bwanch lafanmi ki désandan Izwayèl.”
Jézi Fè Yo Sav Koté Pita Kay Di I Pa Konnèt Li
(Mafyou 26:31-35; Mak 14:27-31; Jan 13:36-38)
31 Jézi di, “Simon, Simon! Satan ja mandé pèwmisyon pou tounen lidé zòt pou pa swiv mwen paski i vlé tiwé zòt menm kon yo ka tiwé pay an gwenn. 32 Mé mwen ja pwédyé baʼw, pou lafwaʼw pa tounen pou pa swiv mwen. Épi lè ou kay witounen a mwen, sé fo ou bay sé lézòt disip-la fòs épi kouway an lafwa yo.”
33 Pita wéponn li, i di, “Senyè, mwen kay kontiné swiv ou, menm si mwen ni pou alé an pwizon épiʼw ében pou mwen pwan lanmò mwen.”
34 Mé Jézi di Pita, “Òswè-a kòk-la pa kay chanté tout tan ou pa di pou twa fwa ou pa konnèt mwen.”
Jézi Vèti Sé Disip-la Pou Yo Pwépawé Pou Twaka
35 Jézi mandé yo, “Tan-an lè mwen té voyé zòt alé pwéché Bon Nouvèl-la èk mwen té di zòt pa ni pou pwan lajan ni sak ében soulyé épi zòt, ès zòt té mantjé anyen zòt té bizwen?”
Yo wéponn li, “Non, nou pa té mantjé anyen.”
36 Jézi di yo, “Mé apwézan sa ki ni lajan ni pou pwanʼy, ében sa ki ni sak ni pou pwanʼy, èk sa ki pa ni yon sab ni pou vann kanmizòl li èk genyen yonn. 37 Paski lévanjil-la di, ‘I kay kondanné èk sé kwiminèl-la,’ èk mwen ka di zòt ki sé pawòl sala konsèné mwen-an ni pou vini vwé, paski lavi mwen ja pwèskè bout.”
38 Yo diʼy, “Mèt, mi la ni dé sab.”
Jézi di yo, “Nou ja palé asé konsèné sé bagay sala.”
Jézi Ka Pwédyé Asou Mòn Òliv
(Mafyou 26:36-46; Mak 14:32-42)
39 Jézi kité vil-la èk i mouté an Mòn Òliv kon lakoutim, èk sé disip li-a alé épiʼy. 40 Lè yo wivé la i di yo, “Pwédyé pou zòt pa tonbé anba tantasyon.” 41 I kité yo la èk i alé distans yon moun sa voyé yon wòch, i ajounou èk i pwédyé. 42 I di, “Papa, si ou vlé, pwan pòt soufwans sala an lanmen mwen. Mé kanmenm pa fè sa mwen vlé, mé pito sé sa ou vlé pou ou fè.” 43 Èk yon nanj sòti an syèl èk i pawèt douvanʼy èk i ba li kouway. 44 Èk Jézi té an lapenn èk i pwédyé pli sèwyé èk i té ka swé, laswèʼy té menm kon san ka dégouté anlèʼy ka tonbé a tè-a.
45 Lè i fini pwédyé i lévé doubout èk i alé jwenn sé disip-la, i jwenn yo ka dòmi paski yo té an tèlman lapenn yo vini las. 46 I di yo, “Pouki zòt ka dòmi? Lévé èk pwédyé pou zòt pa péché lè Satan tanté zòt.”
Sé Chèf Anpami Sé Jwif-la Awété Jézi
(Mafyou 26:47-56; Mak 14:43-50; Jan 18:3-11)
47 Padan Jézi té la ka palé toujou, yon gany moun vini, èk Jida, ki sété yonn anpami sé disip li-a, i té douvan ka mennen sé moun-an. Èk Jida vini douvan pou i bo Jézi. 48 Mé Jézi diʼy, “Jida, ès ou ka twayi mwen, Gason Lézòm, èk yon bo?”
49 Lè sé disip-la ki té la èk Jézi wè ki sa ki té kay fèt-la, yo di Jézi, “Mèt, ès si pou nou ba yo an koul sab?”
50 Èk yonn anpami sé disip-la koupé zòwèy dwèt yonn anpami sé sèvant pli ho chèf pwèt-la.
51 Mé Jézi di yo, “Sa ni asé!” Èk i touché tèt nonm-lan èk djéwi zòwèy li.
52 Kon sa Jézi di sé chèf pwèt-la èk sé ofisyé sé moun-an ki ka véyé Kay Bondyé-a èk sé chèf anpami sé Jwif-la ki vini awétéʼy-la, “Zòt vini èk sab épi baton akwèdi mwen sé yon vòlè. 53 Mwen té an Kay Bondyé épi zòt toulé jou èk zòt pa éséyé awété mwen. Mé apwézan sé lè pou zòt fè sa zòt ka fè-a. Sa sé lè pouvwa Satan, mèt nwèsè, kay kondwi.”
Pita Di I Pa Konnèt Jézi
(Mafyou 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Jan 18:12-18, 25-27)
54 Yo awété Jézi èk yo mennenʼy lakay pli ho chèf an sé pwèt-la, èk Pita té ka swiv li adan yon distans. 55 Yo limen yon difé an mitan lakou-a èk Pita asid anpami sé moun-an ki té asid oliwon difé-a. 56 Yon jenn fi ki sété yon sèvant wè Pita asid bò difé-a, i gadé Pita èk i di, “Nonm sala té épiʼy osi!”
57 Mé Pita di sa pa vwé. I di, “Madanm, mwen pa menm konnèt li.”
58 Apwé yon ti mouman yon lòt nonm wèʼy èk i di, “Ou té épi yo osi!”
Mé Pita di, “Misyé, mwen pa té la!”
59 Èk apipwé yon nèditan pli ta yon lòt nonm wèʼy èk i di, “Mwen asiwé nonm sala té épi Jézi, paski i sé jan Galili osi.”
60 Mé Pita wéponn li, “Gason, mwen pa sav ki sa ou ka di la-a.” Menm kon Pita té ka di sa yon kòk chanté. 61 Jézi tounen èk i gadé Pita, èk Pita chonjé sé pawòl-la Jézi té diʼy-la. Jézi té di, “Avan kòk-la chanté ou kay ja di pou twa fwa ou pa konnèt mwen.” 62 Pita sòti an lakou-a èk i koumansé pléwé an chay.
Sé Gad-la Bat Èvèk Motjé Jézi
(Mafyou 26:67-68; Mak 14:65)
63 Sé nonm-lan ki té ka véyé Jézi-a, yo té ka pwanʼy sèvi widitjil èk yo bat li. 64 Yo bawé zyéʼy èk yo ka mandéʼy, “Ki moun ki bat ou? Si ou sé yon pwòfèt, di nou ki moun!” 65 Yo kontiné ka ensiltéʼy èk an chay lézòt pawòl.
Yo Mennen Jézi Douvan Konsèy
(Mafyou 26:59-66; Mak 14:55-64; Jan 18:19-24)
66 Lè jou ouvè, sé chèf sé Jwif-la, sé chèf pwèt-la èk sé titja lwa sé Jwif-la jwenn ansanm èk yo mennen Jézi douvan konsèy sé Jwif-la. 67 Yo di Jézi, “Di nou, ès ou sé Mèsaya-a Bondyé pwonmèt pou voyé-a?”
Jézi di yo, “Si mwen di zòt, zòt pa kay kwè mwen, 68 èk si mwen mandé zòt yon kwèsyon zòt pa kay wéponn mwen. 69 Mé tou talè mwen, Gason Lézòm, kay asid asou koté dwèt Bondyé ki ni tout pouvwa, koté mwen kay jwenn wèspé.”
70 Yo tout mandéʼy, “Kon sa ès ou sé Gason Bondyé?”
I wéponn yo, “Zòt menm ka di ki moun mwen yé.”
71 Èk yo di, “Nou pa bizwen pyès lòt témwen, paski pawòl li menm ja kondannéʼy pou mò.”