23
Jézi Pawèt Douvan Gouvènè Pilat
(Mafyou 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jan 18:28-38)
Tout sé moun-an mennen Jézi douvan Pons Pilat, gouvènè Ronm, èk yo koumansé ka akizéʼy. Yo di, “Nou jwenn nonm sala ka éséyé fè sé moun-an wivòlté. I di sé moun-an pa péyé gouvèdman-an taks, èk i ka éklamé ki i sé Mèsaya-a, an wa.”
Pons Pilat mandéʼy, “Ès ou sé wa sé Jwif-la?”
Jézi wéponn li, “Sé ou menm ki diʼy.”
Kon sa Pons Pilat di sé chèf pwèt-la èk sé gany moun-an, “Mwen pa jwenn pyès wézon pou mwen kondanné nonm sala.”
Mé yo té ka dispité plis toujou. Yo di, “Nonm sala ka tounen sé Jwif-la an péyi nou kont gouvèdman-an èk sa i ka enstwi-a. I koumansé dépi an Galili èk apwézan i ka vini isi-a.”
Pons Pilat Voyé Jézi Pou Pawèt Douvan Wa Hèròd
Lè Pons Pilat tann sa, i mandé yo, “Ès nonm sala sé jan Galili?” Lè i vini konnèt ki Jézi sé jan Galili koté Wa Hèròd té ka kondwi, i voyéʼy bay Hèròd pou i sa jijéʼy, paski Hèròd té Jérouzalèm lè sala.
Hèròd té byen plè lè i wè Jézi, paski i té ja tann an chay bagay konsèné Jézi èk i té ka èspéyé lontan pou i té wèʼy. I té vlé wè Jézi fè miwak. Kon sa Hèròd mandé Jézi an chay kwèsyon, mé Jézi pa wéponn li pa yon mo pawòl. 10 Sé chèf pwèt-la èk sé titja lwa sé Jwif-la doubout la ka fè vyé akizasyon kont Jézi. 11 Kon sa Hèròd èk sé sòldaʼy-la koumansé ka motjé Jézi èk ka pwanʼy sèvi widitjil. Yo mété yon bèl abiman wa anlèʼy èk yo voyéʼy viwé bay Pons Pilat.
12 Dépi jou sala Hèròd èk Pons Pilat vini jan. Avan sa yo sété lèlmi.
Pons Pilat Kondanné Jézi Pou Mò
(Mafyou 27:15-26; Mak 15:6-15; Jan 18:39–19:16)
13 Pons Pilat kwiyé sé chèf pwèt-la, sé lézòt chèf-la èk sé moun-an ansanm, 14 èk i di yo, “Zòt mennen nonm sala ban mwen èk zòt di mwen i ka fè sé moun-an wivòlté kont gouvèdman-an. Bon, mwen ja kwèsyonnenʼy isi-a douvan zòt tout èk mwen pa jwenn li koupab pou pyès sé kwim-lan zòt ka akizéʼy pou-a. 15 Ni Hèròd pa jwenn li koupab, paski i voyéʼy viwé ban nou. Nonm sala pʼòkò fè anyen pou i méwité lanmò. 16 Kon sa mwen kay fè yo bat li èk yon fwèt èk kitéʼy alé.”
[ 17 Pou chak Fèt Délivwans sé Jwif-la, Pons Pilat té ni pou i ladjé yon pwizonnyé.] 18 Tout sé moun-an koumansé ka hélé fò, yo diʼy, “Tjwéʼy èk ladjé Barabas ban nou!” 19 Barabas té lajòl paski i té ka wivòlté kont gouvèdman-an èk i té tjwé yon moun.
20 Pons Pilat té vlé ladjé Jézi pito, kon sa i di sé moun-an sa ankò. 21 Mé yo hélé pli fò, “Tjwéʼy anlè kwa-a! Anlè kwa-a pou li.”
22 Kon sa pou twazyenm kou-a Pons Pilat di yo, “Mé ki kwim nonm sala ja fè? Mwen pa sa jwenn anyen i ja fè pou i sa mò. Mwen kay fè yo bat li èk ladjéʼy.”
23 Mé yo kontiné ka andjélé pli fò èk tout vwa yo, ka di, “Klouwéʼy anlè kwa-a.” Èk yo jwenn sa yo té vlé-a paski yo andjélé otan fò. 24 Kon sa Pons Pilat kondanné Jézi paski sé sa yo té ka mandé. 25 I ladjé nonm-lan yo té ka mandéʼy pou i ladjé-a, nonm-lan ki té lajòl paski i ka wivòlté kont gouvèdman-an èk paski i té tjwé on moun, èvèk i ba yo Jézi pou yo té sa tjwéʼy, paski sé sa yo té vlé.* I ba yo Jézi pou yo té sa tjwéʼy. Sa vlé di, i konmandé sé sòldaʼy-la pou tjwé Jézi, paski sé sa sé moun-an té vlé. I pa sété sé Jwif-la menm ki tjwé Jézi, mé pito gouvèdman Ronm, mé yo fè sa paski sé Jwif-la té vléʼy.
Sé Sòlda-a Klouwé Jézi Asou On Kwa
(Mafyou 27:32-44; Mak 15:21-32; Jan 19:17-27)
26 Sé sòlda-a pwan Jézi, yo alé épiʼy. Kon yo té ka alé, yo jwenn yon nonm yo ka kwiyé Simon, i sété jan Sayrini, i té sòti an hòtè ka alé an vil Jérouzalèm. Yo mété kwa-a anlèʼy èk yo fòséʼy pòté kwa-a èk swiv Jézi.
27 An chay moun té ka swiv Jézi. Anpami yo té ni yon konpanni madanm ki té ka pléwé an chay ba li. 28 Jézi tounen èk i di yo, “Fi vil Jérouzalèm! Pa pléwé ban mwen, mé pito pléwé pou kò zòt èk pou manmay zòt, 29 paski sé jou-a kay vini lè moun kay di ki madanm ki bwanhany ében madanm ki pa janmen fè ti manmay èk ba yo tété, yo chansé. 30 Sa kay tan-an moun kay di sé montany-lan, ‘Tonbé anlè nou!’ èk yo kay di sé mòn-an, ‘Téwé nou.’ 31 Paski si yo ka twété mwen ki inosan kon sa, ki mannyè yo kay twété sé moun-an ki koupab-la!”
32 Yo pwan dé lézòt nonm osi, yo toulé dé sété kwiminèl, pou yo té tjwé yo ansanm èk Jézi. 33 Lè yo wivé an plas-la yo ka kwiyé ‘Kalòt Tèt-la,’ yo klouwé Jézi anlè kwa-a la épi sé dé kwiminèl-la, yonn anlè koté dwèt li èk lòt-la anlè koté gòch li. 34 Jézi di, “Papa, pawdonnen yo, paski yo pa sav ki sa yo ka fè-a.”
Sé sòlda-a jwé gwenndé pou had li, yo sépawéʼy anpami yo. 35 Sé moun-an doubout la ka gadé padan sé chèf sé Jwif-la té ka pwan Jézi sèvi widitjil. Yo di, “I té sa sové lézòt moun. Kité i sové kòʼy, si i sé Mèsaya-a Bondyé voyé èk chwazi-a!”
36 Sé sòlda-a osi té ka pwanʼy sèvi widitjil. Yo vini èk yo ofèʼy diven wak 37 èk yo diʼy, “Sové kòʼw si ou sé wa sé Jwif-la!”
38 Sé mo pawòl sala té ékwi anho tèt li, “Sa Sé Wa Sé Jwif-la.”
39 Yonn anpami sé kwiminèl-la ki té anlè kwa-a bò Jézi-a koumansé ka ensiltéʼy. I diʼy, “Ès sé pa ou ki Mèsaya-a? Sové kòʼw èk sové nou osi!”
40 Mé lòt nonm-lan doubout li, i diʼy, “Ès ou pa pè Bondyé? Nou tout anba menm pinisyon. 41 Nou méwité san nou jwenn-an, kon sa nou ka jwenn pinisyon pou sa nou fè-a, mé nonm sala pʼòkò fè anyen ki pa bon.” 42 Èk i di Jézi, “Jézi, chonjé mwen lè ou kay vini kon wa!”
43 Jézi diʼy, “Mwen ka diʼw sa, jòdi-a ou kay an pawadi èk mwen.”
Jézi Mò
(Mafyou 27:45-56; Mak 15:33-41; Jan 19:28-30)
44-45 I té bò midi lè sòlèy-la doubout chofé èk fè nwè kouvè tout péyi-a jis lè i té bò twazè. Lè sala wido-a ki té an Kay Bondyé, i déchiwé an dé. wido-a...déchiwé an dé. Wido sala té an mitan Kay Bondyé. I té ka sépawé sé chanm-lan èk té ka bawé sé moun-an hòd yon sèten chanm an mitan Kay Bondyé. Lè i déchiwé, sa moutwé ki chimen-an ay oti Bondyé apwézan té ouvè pou tout moun. 46 Jézi hélé èk tout fòs li, i di, “Papa, mwen ka délivwé lam mwen an lanmenʼw!” I di sa èk i mò.
47 Yon ofisyé militè wè ki sa ki fèt-la èk i adowé Bondyé. I di, “Pou vwé nonm sala sété yon bon nonm!” 48 Lè sé moun-an ki té vini pou wè kwisifiksyon-an wè sa ki fèt-la, yo tout viwé lakay yo ka bat lèstonmak yo paski sa yo wè-a fè yo lapenn. 49 Mé tout sa ki té konnèt Jézi, yo doubout yon bon distans pou yo gadé sé bagay sala, anpami yo sété sé madanm-lan ki té ka swiv li dépi Galili.
Jozèf Jan Arimatéya Téwé Jézi
(Mafyou 27:57-61; Mak 15:42-47; Jan 19:38-42)
50-51 La té ni yon nonm nonʼy sété Jozèf, i sété yon chèf ki ho an konsit sé Jwif-la èk i té ka wèsté adan yon vil sé Jwif-la yo ka kwiyé Arimatéya. I sété yon bon nonm, i té onnéwab èk i té ka èspéyé tan-an Bondyé kay kondwi-a vini. Magwé i sété yon chèf an kay konsèy sé Jwif-la, mé i pa té dakò èk disizyon sé lézòt-la konsèné Jézi. 52 I alé oti Pons Pilat èk i mandéʼy pou i ba li kò Jézi. 53 Kon sa i dépann kò-a asou kwa-a, i vopléʼy adan yon dwa lenn blan èk i météʼy adan yon twou ki té adan yon kayè yo pʼòkò té téwé pyès moun adanʼy. 54 I sété yon jou Vandwédi, èk jou sabaf-la té kay koumansé.
55 Sé madanm-lan ki té swiv Jézi dépi an Galili-a, yo alé épi Jozèf èk yo wè twou-a èk ki mannyè kò Jézi té mété kouché adanʼy. 56 Kon sa yo viwé lakay yo èk yo pwépawé losyon èk fiksyon pou yo fwoté kò Jézi. Mé yo pozé asou jou sabaf-la kon lwa sé Jwif-la konmandé yo pou fè.

*23:25 I ba yo Jézi pou yo té sa tjwéʼy. Sa vlé di, i konmandé sé sòldaʼy-la pou tjwé Jézi, paski sé sa sé moun-an té vlé. I pa sété sé Jwif-la menm ki tjwé Jézi, mé pito gouvèdman Ronm, mé yo fè sa paski sé Jwif-la té vléʼy.

23:44-45 wido-a...déchiwé an dé. Wido sala té an mitan Kay Bondyé. I té ka sépawé sé chanm-lan èk té ka bawé sé moun-an hòd yon sèten chanm an mitan Kay Bondyé. Lè i déchiwé, sa moutwé ki chimen-an ay oti Bondyé apwézan té ouvè pou tout moun.