24
Jézi Wésisité
(Mafyou 28:1-10; Mak 16:1-8; Jan 20:1-10)
Byen bonnè Dimanch bonmaten sé madanm-lan pwan fiksyon-an yo té fè-a èk yo alé an twou-a koté kò Jézi té yé-a. Lè yo wivé la yo jwenn wòch-la ki té ka bouché twou-a té ja woulé sòti. Kon sa yo antwé an twou-a, mé yo pa jwenn kò Jézi Senyè-a. Yo té la ka katjilé ki sa ki wivé kò Jézi. Lè sala dé nonm annèk pawèt douvan yo, had yo té ka kléwé kon zéklè, èk yo doubout bò yo. Sé madanm-lan té tèlman pè yo bésé tèt yo plat a tè, kon sa sé nonm-lan mandé yo, “Pouki zòt ka gadé pou sa ki vivan anpami sa ki mò? I pa isi-a — i ja wésisité! Ès zòt pa chonjé sa i té di zòt lè i té an Galili èk zòt? I té di, ‘Gason Lézòm ni pou tonbé anba lanmen nonm ki mové èk yo kay kwisifyéʼy, èk asou twazyenm jou-a i kay wésisité hòd lanmò.’ ”
Lè sala yo chonjé sé pawòl-la Jézi té di yo-a. Kon sa yo witounen alé Jérouzalèm èk yo di sé wonz disip-la èk sé lézòt-la tout sé bagay sala. 10 Sé madanm-lan ki di sé disip-la sa-a sété Mari Madlenn, Jowanna, Mari manman Jémz, èk sé lézòt madanm-lan ki té épi yo-a. 11 Mé sé disip-la kwè ki sé madanm-lan té ka palé papicho èk yo pa té kwè yo. 12 Mé kanmenm, Pita lévé èk i kouwi alé an twou-a, i bésé èk i wè sé lenn-an ki té voplé kò Jézi-a tousèl èk i viwé ka katjilé ki sa ki té fèt.
Jézi Pawèt Douvan Dé Disip Ki Té Ka Alé Imayòs
(Mak 16:12-13)
13 Menm jou sala dé anpami sé nonm-lan ki té ka swiv Jézi-a té ka alé adan yon vil yo ka kwiyé Imayòs, ki té apipwé sèt lyé hòd Jérouzalèm. 14 Yo té ka palé èk yonn a lòt konsèné tout sé bagay-la ki fèt-la. 15 Kon yo té ka palé èk ka mandé yonn a lòt kwèsyon konsèné sé bagay sala ki fèt-la, Jézi menm vini ka maché ansanm épi yo. 16 Mé yo pa té sa wè sé Jézi ki té la, paski Bondyé anpéché yo wè moun-an ki té la épi yo-a sété Jézi. 17 Jézi mandé yo, “Ki sa zòt ka dispité kon zòt ka maché ansanm la?”
Kon sa yo doubout la byen twis. 18 Yonn anpami yo nonʼy sété Kliyopas diʼy, “I sanm ou sé sèl moun an Jérouzalèm ki pʼòkò tann ki sa ki fèt-la sé jou sala.”
19 Jézi mandéʼy, “Ki sa ki fèt-la?”
I wéponn, “Konsèné sa ki wivé Jézi jan Nazawèt. I sété yon pwòfèt. Bondyé té épiʼy, épi i té ka palé èk fè bagay èk an chay pouvwa douvan tout moun. 20 Sé chèf pwèt-la èk sé chèf sé moun-an livwéʼy an lanmen sé chèf péyi Ronm-lan pou yo kondannéʼy pou i mò, èk yo kwisifyéʼy. 21 Mé nou té ka kwè i sété moun-an ki té kay délivwé sé jan Izwayèl-la hòd tout twaka yo. Èk apa di tout sa, jòdi-a sé twa jou dépi sé bagay sala fèt. 22 Èk yon konpanni sé madanm-lan ki té anpami nou-an sipwi nou. Bonnè bonmaten yo alé an twou-a koté yo té mété kò Jézi-a 23 mé yo pa jwenn kò-a pyès. Yo vini di nou yo wè yon vizyon. An vizyon-an yo wè nanj ki di yo Jézi vivan. 24 Kon sa yon konpanni an sé kanmawad nou-an alé an twou-a èk yo wè menm sa sé madanm-lan di nou-an. Yo gadé pou kò Jézi mé yo pa wèʼy nonplis.”
25 Kon sa Jézi di yo, “Zòt sa kouyon èk mal a konpwann! Ès zòt pa kwè tout sé bagay-la sé pwòfèt-la di-a? 26 Ès i pa té nésésè pou Mèsaya-a té soufè sé bagay sala, èk apwé sa i kay jwenn wèspé?” 27 Kon sa Jézi èspliké ba yo tout sé bagay-la ki té ékwi an lévanjil konsènéʼy-la, i koumansé dépi an liv Moziz èk i kontiné èvèk sé ékwiti sé pwòfèt-la.
28 Lè yo wivé tou pwé vil-la yo té ka alé-a, Jézi fè akwèdi i té ka alé pli lwen, 29 mé yo tjenn li dèyè, yo di, “Wèsté épi nou. Jouné-a ja pwèskè fini èk i ja ka fè nwè.” Kon sa i alé épi yo. 30 I asid pou manjé épi yo, i pwan pen-an èk i mandé Bondyé pou benniʼy. Lè i fini i sépawé pen-an èk i ba yo li. 31 Lè sala, sé menm konmsidi zyé yo ouvè èk yo wè sé Jézi ki té la épi yo. Mé i annèk dispawèt douvan yo. 32 Èk yo di bay yonn a lòt, “Ès nou pa santi akwèdi tjè nou té ka bat èk lakontantman lè i té ka palé ban nou anlè chimen-an èk èspliké lévanjil-la ban nou-an?”
33 Kon sa yo lévé vitman èk yo viwé alé Jérouzalèm èk yo jwenn sé wonz disip-la asanblé ansanm èvèk sé lézòt-la, 34 èk yo té ka di, “Mèt-la ja wésisité pou vwé! I pawèt douvan Simon.” 35 Lè sala sé dé nonm-lan wakonté yo sa ki fèt anlè chimen-an èk mannyè yo wè sé Jézi ki té la épi yo lè i sépawé pen-an.
Jézi Pawèt Douvan Sé Lézòt Sé Disip Li-a An Jérouzalèm
(Mafyou 28:16-20; Mak 16:14-18; Jan 20:19-23; Twavay 1:6-8)
36 Padan yo té ka di sé disip-la sa, Jézi menm annèk pawèt èk i doubout anpami yo èk i di yo, “Lapé èk zòt.”
37 Yo tout té pè an chay, yo kwè sé yon lèspwi yo wè. 38 Mé i di yo, “Pouki pou zòt pè kon sa? Pouki pou zòt ka mandé kò zòt ki moun mwen yé? 39 Gadé lanmen mwen èk pyé mwen èk wè ki sé mwen menm. Touché mwen èk gadé mwen, paski lèspwi pa ni lachè èk zo kon zòt ka wè mwen ni.”
40 I di yo sa èk i moutwé yo lanmenʼy èk pyéʼy. 41 Yo té tèlman kontan èk étonnen yo pa té sa kwè sé li. Kon sa i mandé yo, “Ès zòt ni anyen pou manjé isi-a?” 42 Yo ba li yon mòso pwéson ki tjwit, 43 i pwanʼy èk i manjéʼy douvan yo.
44 Lè sala i di yo, “Sa sé menm sé bagay-la mwen té di zòt-la padan mwen té la èk zòt toujou. Mwen té di zòt, tout sa Moziz èk sé pwòfèt-la té ékwi konsèné mwen, èk tout sa ki ékwi konsèné mwen an liv Samz-la, té ni pou fèt.”
45 Lè sala i fè yo konpwann lévanjil-la 46 èk i di yo, “Mi sé sa ki ékwi. Mèsaya-a ni pou soufè èk wésisité asou twazyenm jou-a, 47 èk an non mwen ou ni pou pwan konmisyon sala sòti Jérouzalèm bay sé moun-an an tout nasyon, ki Bondyé kay pawdonnen péché yo si yo té kay wépanti. 48 Ou ja wè sé bagay sala èk ou ni pou di lézòt konsèné yo. 49 Èk mwen menm kay voyé anlè zòt sa Papa mwen ja pwonmèt. Mé zòt ni pou wèsté an vil-la jis tan zòt wisivwè pouvwa sala sòti an syèl.”
Jézi Kité Sé Disip Li-a
(Mak 16:19-20; Twavay 1:9-11)
50 Kon sa Jézi mennen yo sòti an vil-la èk i mennen yo tou pwé Bèfanni. Lè yo wivé la i lévé lanmenʼy anlè èk i benni yo. 51 Kon i té ka benni yo i kité yo èk i mouté an syèl. 52 Yo adowéʼy èk yo viwé alé Jérouzalèm ka widjèwté, 53 èk yo pasé tout tan yo an Kay Bondyé ka wimèsyé Bondyé.