^
MAFYOU
Jennenwasyon Jézi Kwi
Mannyè Jézi Kwi Fèt
Sé Nonm Plas Sòlèy Lévan-an Adowé Jézi
Jozèf, Mari Épi Jézi Pati Alé Éjip
Hèròd Konmandé Pou Tjwé Tout Sé Ti Gason-an An Bèfléyenm
Jozèf, Mari Épi Jézi Viwé Izwayèl
Jan, Nonm-lan Ki Té Ka Batizé-a
Jan Batis Batizé Jézi
Denmou Tanté Jézi
Jézi Koumansé Pwéché
Jézi Kwiyé Kat Péchè Pou Swiv Li
Jézi Djéwi Sé Malad-la
Jézi Pwéché Anlè Mòn-an
Sèl Épi Klèté
Jézi Palé Asou Lwa Moziz-la
Jézi Palé Konsèné Moun Ki Ka Faché
Jézi Palé Konsèné Adiltè
Jézi Palé Konsèné Nonm Ki Ka Dévosé Madanm Yo
Jézi Palé Konsèné Sèman
Jézi Palé Konsèné Wivanj
Kontan Lèlmiʼw
Jézi Palé Konsèné Lachawité
Jézi Palé Konsèné Lapwiyè
Jézi Palé Konsèné Kwèsyon Wèsté San Manjé-a
Mannyè Moun Sa Jwenn Wichès An Syèl
Jézi Palé Konsèné Twakasman
Pa Jijé Lòt Moun
Bondyé Ka Bay Bon Bagay Pou Moun Ki Mandé
Bayè Étwèt-la
Yon Pyé Bwa Èk Fwiʼy
Jou Jijman-an
Dé Diféwan Kalité Fondasyon
Jézi Palé Èk Pouvwa
Jézi Djéwi An Nonm Ki Malad An Lapoʼy
Jézi Djéwi Sèvant Ofisyé Militè Ronm-lan
Jézi Djéwi An Chay Moun
Moun Ki Vlé Swiv Jézi
Jézi Palé Bay Lanmè-a Épi Van-an
Jézi Djéwi Dé Nonm Ki Té Ni Vyé Lèspwi
Jézi Djéwi On Nonm Enfim
Jézi Kwiyé Mafyou Pou Swiv Li
Disip Jan Batis Kwèsyonnen Jézi
Mannyè Nèf Épi Vyé Mannyè Pa Ka Maché Ansanm
Jézi Djéwi An Ti Fi Épi An Madanm Ki Touché Had Li
Jézi Djéwi Dé Nonm Avèg
Jézi Djéwi An Moumou
Jézi Ni Konpasyon Asou Sé Moun-an
Non Sé Zapòt Jézi-a
Jézi Enstwi Douz Disip Li-a
Jézi Di Sé Disip-la Moun Kay Pèsikité Yo
Pa Pè Moun Mé Pè Bondyé
Aksèpté Ében Widjèkté Jézi
Jézi Ka Annékòz Divizyon Anpami Lézòm
Péyiman
Sé Disip Jan Batis-la Kwèsyonnen Jézi
Vil Ki Pa Té Vlé Kwè An Jézi
Jézi Di Sé Moun-an Vini Pouʼy Soulajé Yo
Kwèsyon Jou Sabaf-la
Jézi Djéwi An Nonm Ki Té Ni An Ti Lanmen Pòk
Jézi Sé Sèvant-lan Bondyé Ja Chwazi-a
Sé Fawizyen-an Akizé Jézi
Yon Pyé Bwa Épi Fwitaj Li
Jézi Wifizé Fè An Miwak
Vyé Lèspwi-a Ka Viwé
Fanmi Jézi
Pawabòl Nonm-lan Ki Té Ka Simen Sé Gwenn-an
Jézi Èspliké Sé Pawabòl-la
Jézi Èspliké Pawabòl Nonm-lan Ki Té Ka Simen Sé Gwenn-an
Pawabòl Vyé Zèb-la
Pawabòl Gwenn Moutad-la
Pawabòl Lèlven-an
Wézon Jézi Sèvi Pawabòl
Jézi Èspliké Pawabòl Vyé Zèb-la
Pawabòl Wichès-la Ki Séwé-a
Pawabòl Bèl Bijou-a
Pawabòl Senn-an
Dé Diféwan Kalité Lavéwité
Sé Jan Nazawèt-la Widjèkté Jézi
Lanmò Jan Batis
Jézi Bay Senk Mil Moun Manjé
Jézi Maché Asou Dlo-a
Jézi Djéwi Sé Malad-la Ki An Jennèsawèt-la
Twadisyon Sé Jan Lontan-an
Sé Bagay-la Ki Ka Sali Tjè An Moun
Yon Madanm Ki Pa Té Jwif Kwè An Jézi
Jézi Djéwi An Chay Moun
Jézi Bay Kat Mil Moun Manjé
Adan Sé Fawizyen-an Épi Sadisyen-an Mandé An Miwak
Lèlven Sé Fawizyen-an Épi Sé Sadisyen-an
Pita Déklawé Sé Jézi Ki Mèsaya-a
Jézi Palé Asou Soufwans Li Épi Lanmòʼy
Jézi, Moziz Épi Ilaydja
Jézi Djéwi An Gason Ki Té Ni An Vyé Lèspwi
Jézi Viwé Palé Asou Lanmòʼy
Jézi Péyé Taks Kay Bondyé-a
Moun-an Ki Pli Enpòtan-an
Pa Annékòz Moun Fè Péché
Pawabòl Mouton-an Ki Té Pèd-la
Ki Mannyè Pou Twété An Fwè Ki Péché
Sé Pou Nou Pawdonnen
Jézi Palé Konsèné Dévosé
Jézi Benni Ti Manmay
Jenn Nonm Wich-la
Sé Twavayè-a An Jaden-an
Jézi Palé Asou Lanmòʼy Pou Twazyenm Fwa-a
Manman Jémz Épi Jan Mandé Jézi On Favè
Jézi Djéwi Dé Nonm Avèg
Jézi Antwé Jérouzalèm
Jézi Antwé An Kay Bondyé-a
Jézi Modi Pyé Fwi-a
Ki Moun Ki Bay Jézi Dwa Pou Fè Sa I Ka Fè-a?
Pawabòl Dé Gason-an
Pawabòl Sé Moun-an Ki Té Ka Lwé Tè-a
Pawabòl Nòs-la
Kwèsyon Konsèné Taks-la
Kwèsyon Konsèné Wézèwèksyon-an
Pli Enpòtan Konmandman-an
Kwèsyon Konsèné Mèsaya-a
Jézi Kwititjé Sé Fawizyen-an Épi Sé Titja Lwa-a
Jézi Kondanné Ipokwizi Sé Titja-a Èk Sé Fawizyen-an
Jézi Annonsé Pinisyon Sé Titja Lwa-a Épi Sé Fawizyen-an
Lanmityé Jézi Pou Jérouzalèm
Jézi Di Kay Bondyé-a Ni Pou Détwi
Sé Disip Jézi-a Kay Jwenn Twaka Épi Pèsikasyon
Abobinasyon Méchan-an
Lison Pyé Fwi-a
Lè Gason Lézòm-lan Kay Vini
On Sèvant Ni Pou Obéyisan
Pawabòl Dis Jenn Fi-a
Pawabòl Twa Sèvant-lan
Dènyé Jijman-an
Sé Chèf Pwèt-la Fè Konplo Kont Jézi
Yon Madanm Vidé Losyon Anlè Tèt Jézi
Jida Twayi Jézi
Jézi Sélébwé Fèt Délivwans Épi Sé Disip-la
Dènyé Wipa-a
Jézi Di Pita Kay Inyowéʼy
Jézi Pwédyé An Gèfsèmanni
Yo Awété Jézi
Jézi Douvan Gwan Konsèy Jwif-la
Pita Inyowé Jézi
Yo Mennen Jézi Douvan Pilat
Jida Tjwé Kòʼy
Pilat Kwèsyonnen Jézi
Pilat Kondanné Jézi Pou Lanmò
Sé Sòlda-a Motjé Jézi
Yo Kwisifyé Jézi
Lanmò Jézi
Jozèf Nonm Arimatéya-a Téwé Jézi
Sé Gad-la Véyé Twou-a
Jézi Wésisité
Wapò Sé Sòlda-a
Jézi Pawèt Douvan Sé Disip Li-a