3
Jan, Nonm-lan Ki Té Ka Batizé-a
(Mak 1:1-8; Louk 3:1-18; Jan 1:19-28)
Tibwen tan apwé sa, Jan Batis, nonm-lan ki té ka batizé sé moun-an, alé an hòtè an Joudiya épi i koumansé pwéché. I di, “Tounen hòd péché zòt, paski Bondyé ka vini touswit pou kondwi sé moun li-an.”
Sé konsèné Jan Batis pwòfèt Izaya té ka palé lè i té di,
“Vwa on nonm ka kwiyé byen lwen an hòtè, i ka di,
‘Pwépawé chimen-an bay Senyè-a,
fè twas ki dwèt pouʼy sa pasé.’ ”
Had Jan Batis té fèt épi pwèl kanmèl, épi i té ni an sanng tjwi an wenʼy, épi i té ka manjé kwitjèt épi siwo myèl.
Moun sòti an vil Jérouzalèm épi an tout ti kòt ki an Joudiya épi tout plas ki oliwon Lawivyè Jouden-an pou yo ay kouté Jan Batis. Yo konfésé péché yo épi Jan Batis batizé yo an Lawivyè Jouden-an.
Mé lè Jan Batis wè an pil Fawizyen épi Sadisyen ka vini kotéʼy pouʼy batizé yo, i di yo, “Débann sèpan kon zòt yé! Ès ou kwè lè ou vini pou mwen batizéʼw, ou kay chapé anba pinisyon-an Bondyé kay bay sé moun-an ki mové-a? Viv adan an mannyè pou moun wè ou ja tounen hòd movèztéʼw. Épi pa kwè paski ou ka di ou sé désandan Abrahanm, sa kay chapéʼw anba pinisyon-an. Mwen ka diʼw, Bondyé sa pwan sé wòch sala épi fè yo vini ich Abrahanm pou wiplaséʼw. 10 Bondyé ja tou pawé pou jijé moun, menm kon an hach ki tou pawé pou koupé sé pyé bwa-a an chous yo. Tout pyé bwa ki pa ka pòté bon fwi kay koupé épi jété an difé-a.
11 “Mwen batizéʼw épi dlo pou moutwé ou ja tounen hòd péchéʼw, mé moun-an ki kay vini apwé mwen-an ni pli pouvwa pasé mwen. Mwen pa menm vo pou pòté soulyéʼy. I kay batizéʼw épi Lèspwi Bondyé épi difé. 12 I ni bésin li an lanmenʼy épi i pawé pou vanné gwenn-an. Épi i kay mété sé gwenn-an i vanné-a an kay li, mé i kay bwilé sé pay-la adan an difé ki pa kay janmen tenn.”
Jan Batis Batizé Jézi
(Mak 1:9-11; Louk 3:21-22)
13 An tan sala Jézi sòti an Galili épi i alé bò Lawivyè Jouden-an pou Jan Batis té batizéʼy. 14 Lè i wivé la, Jan Batis diʼy, “Pouki pouʼw mandé mwen pou batizéʼw? Sé ou ki sipozé batizé mwen.”
15 Mé Jézi diʼy, “Kitéʼy fèt kon sa kou sala, paski i bon pou nou fè tout sa Bondyé mandé.” Lè i di sa, Jan Batis dakò pou batizéʼy.
16 Kon Jan Batis fin batizé Jézi, Jézi sòti an dlo-a, i wè syèl-la ouvè épi Lèspwi Bondyé désann kon yon toutwèl épi pozé asouʼy. 17 Épi an vwa an syèl-la di, “Sa sé Gason mwen. Pa dé enmen mwen enmenʼy, épi mwen byen plè épiʼy.”