5
Jézi Pwéché Anlè Mòn-an
(Louk 6:20-23)
Lè Jézi wè tout sé moun sala, i mouté asou an mòn épi i asid èk disip li oliwonʼy, épi i koumansé enstwi yo. I di yo,
“Pa dé bon i bon pou moun ki sav yo bizwen Bondyé,
paski Bondyé ka kondwi yo èk tout pwonmèt li sé sa yo.
Pa dé bon i bon pou moun ki an lapenn,
paski Bondyé kay konfòté yo.
Pa dé bon i bon pou moun ki abésé kò yo douvan Bondyé,
paski yo kay éwityé tout sa Bondyé ja pwonmèt.
Pa dé bon i bon pou moun ki anvi fè sa ki dwèt,
paski Bondyé kay plen tjè yo èk bontéʼy.
Pa dé bon i bon pou moun ki ni konpasyon asou lézòt moun,
paski Bondyé kay ni konpasyon asou yo tou.
Pa dé bon i bon pou moun ki ni tjè nèt,
paski yo kay wè Bondyé.
Pa dé bon i bon pou moun ki ka twavay pou fè moun viv an lapé èk yonn èk lòt,
paski Bondyé kay di, ‘Ou sé ich mwen.’
10 Pa dé bon i bon pou moun ki ka jwenn pèsikasyon paski yo ka viv dwèt.
Bondyé ka kondwi yo épi tout pwonmèt li sé sa yo.
11 “Pa dé bon i bon pou ou lè moun ka ensiltéʼw épi ka pèsikitéʼw épi ka manti anlèʼw pou lapéti mwen. 12 Sé kon sa yo té pèsikité sé pwòfèt-la ki té avanʼw-lan. Sé pouʼw kontan épi wéjwi, paski Bondyé ni péyimanʼw an syèl ka tjenbé baʼw.”
Sèl Épi Klèté
(Mak 9:50; Louk 14:34-35)
13 Jézi di sé disip-la, “Ou sé menm kon sèl pou lézòm. Mé si sèl-la ja pèd sistans li, la pa ni pyès mannyè i sa ni gou ankò. Ou pa sa sèviʼy pou anyen pasé jété dèwò, épi moun kay maché anlèʼy.
14 “Ou sé menm kon an klèté pou lézòm. An vil ki bati anlè tèt an mòn pa sa séwé. 15 Ni pyèsonn pa ka limen an lanp épi séwéʼy anba an bonm, mé ou kay météʼy asou tab-la, épi tout andidan kay-la kay jwenn klèté. 16 Sé menm mannyè épi laviʼw. Sé pouʼw viv an mannyè pou tout moun wè sé bon twavay-la ou ka fè-a, épi yo kay onnowé Papaʼw Bondyé ki an syèl.”
Jézi Palé Asou Lwa Moziz-la
17 Jézi di, “Pa kwè mwen vini pou détwi sé lwa-a Bondyé té bay Moziz-la ében sa sé pwòfèt-la té ékwi an lévanjil-la. Mwen pa vini pou détwi yo, mé mwen vini pou moutwé sa yo vlé di pou vwé. 18 Sa mwen ka diʼw-la sé lavéwité: Anyen pa kay sòti an lwa-a tout tan la ni syèl épi latè. Pa pli piti ti pwen-an ni dènyé ti détay-la kay sòti an lwa-a pou jis tan tout sa i di ki kay fèt-la fèt vwé. 19 Ében, népòt moun ki pa obéyi pli piti-a an konmandman-an épi ka moutwé lézòt moun pou pa obéyiʼy tou, sé li ki kay mwens enpòtan anpami sé moun-an Bondyé ka kondwi-a. Mé okontwè, moun-an ki obéyi konmandman-an épi i moutwé lézòt moun pou yo obéyiʼy tou, sé li ki kay pli enpòtan anpami sé moun-an Bondyé ka kondwi-a. 20 Ében mwen ka vètiʼw, si tjèʼw pa pli dwèt pasé tjè sé titja lwa-a épi sé Fawizyen-an, si ou pa fè tout sa Bondyé konmandé, ou pa kay sé yonn anpami sé moun-an Bondyé ka kondwi-a.”
Jézi Palé Konsèné Moun Ki Ka Faché
21 Jézi di, “Ou konnèt yo té ka di sé moun nou-an an tan lontan, ‘Pa tjwé, épi népòt moun ki tjwé, yo kay mennenʼy lodyans.’ 22 Ében atjwèlman mwen menm ka diʼw, si an fwè faché épi an lòt fwè, yo kay piniʼy pou sa. Si yon fwè kwiyé an lòt ‘Kochonni!’ yo kay jijéʼy douvan gwan konsèy sé Jwif-la, épi si yon fwè kwiyé an lòt ‘Kouyon!’ i an chimen pou bwilé an difé lanfè.
23 “Ében, si lè ou alé ofè kadoʼw bay Bondyé asou lotèl-la ou chonjé fwèʼw ni an chiz kont ou, 24 kité kado-a bò lotèl-la épi alé wanjé zafèʼw épi fwèʼw. Épi apwé, viwé ay ofè kadoʼw bay Bondyé.
25 “Si an moun pòté plent kont ou, sé pouʼw pwan wanjman épiʼy avan jou lodyans-lan, paski si ou kité jou sala wivé, lè i mennenʼw lodyans, sé douvan jij-la ou kay yé, épi jij-la kay ladjéʼw an lanmen polis, épi yo kay météʼw lajòl. 26 Ében mwen ka diʼw, ou kay ni pou wèsté la pou jis tan ou péyé dènyé ti dé sou ou ka dwé.
Jézi Palé Konsèné Adiltè
27 “Ou konnèt yo té ka di sé moun nou-an an tan lontan, ‘Pa fè adiltè,’ 28 mé atjwèlman mwen menm ka diʼw, si ou gadé an madanm épi ou anvi kouché épiʼy, ou ja fè adiltè dépi tan an tjèʼw. 29 Kon sa si zyé dwèt ou ka annékòz ou fè péché, tiwéʼy épi jétéʼy! I pli mèyè pouʼw pèdi zyéʼw pasé tout kòʼw alé lanfè. 30 Si lanmen dwèt ou ka annékòz ou fè péché, koupéʼy épi jétéʼy! I pli mèyè pouʼw pèdi on lanmen pasé tout kòʼw alé lanfè.
Jézi Palé Konsèné Nonm Ki Ka Dévosé Madanm Yo
(Mafyou 19:9; Mak 10:11-12; Louk 16:18)
31 “Yo té ka di ankò, népòt nonm ki dévosé madanm li té ni pou bay madanm li an lèt pou moutwé yo ja dévosé, 32 mé atjwèlman mwen menm ka diʼw, si an nonm dévosé madanm li pou pyès lòt wézon apa di si madanm-lan fè adiltè, nonm sala ka annékòz madanm-lan fè adiltè, épi nonm-lan ki mayé épiʼy-la ka fè adiltè tou.
Jézi Palé Konsèné Sèman
33 “Ou konnèt ankò yo té ka di sé moun nou-an an tan lontan, ‘Si ou sèwmanté douvan Bondyé pouʼw fè on bagay, sé pouʼw fèʼy vwé.’ 34 Mé atjwèlman mwen menm ka diʼw, pa fè pyès sèman. Pa sèwmanté asou syèl-la, paski syèl-la sé koté Bondyé ka asid. 35 Pa sèwmanté pa latè-a, paski latè-a sé koté Bondyé ka pozé pyéʼy. Épi pa sèwmanté pa Jérouzalèm, paski Jérouzalèm sé vil Bondyé, gwan wa-a. 36 Pa menm fè sèman asou tèt ou nonplis, paski chivé-a ou ni an tèt ou-a, ou pa sa fè pyès vini blan ni viwé nwè. 37 Lè ou kay fè on bagay, annèk di ‘Wi’ ében ‘Non.’ Pyès lòt bagay ou di ka sòti pa Satan.”
Jézi Palé Konsèné Wivanj
(Louk 6:29-30)
38 Jézi di ankò, “Ou konnèt yo té ka di sé moun nou-an, ‘An zyé pou an zyé, an dan pou an dan.’ 39 Mé atjwèlman mwen menm ka diʼw, pa pwan wivanj asou moun ki fèʼw mal. Si an moun baʼw an souflé asou fasad fidji dwèt-la, tounen lòt fasad-la ba li tou. 40 Épi si an moun mennenʼw lodyans pou chimiz-la ou ni anlèʼw-la, ba li kanmizòl ou tou. 41 Si an moun fòséʼw pòté chay li yon lyé, pòtéʼy dé lyé ba li. 42 Si an moun mandéʼw an bagay, pa wifizé ba liʼy, épi si i mandéʼw pwétéʼy an bagay, pwétéʼy li.
Kontan Lèlmiʼw
(Louk 6:27-28, 32-36)
43 “Ou konnèt yo té ka di, ‘Enmen janʼw épi hayi lèlmiʼw.’ 44 Mé atjwèlman mwen menm ka diʼw, enmen lèlmiʼw épi pwédyé bay sé moun-an ki ka maltwétéʼw-la 45 pouʼw sa vini gason Papaʼw Bondyé ki an syèl, paski i ka fè sòlèy li kléwé asou ni bon ni mové, épi i ka voyé lapli asou ni bon ni mové. 46 Ou pa sipozé èspéyé pouʼw jwenn péyiman an lanmen Bondyé si ou enmen janʼw tousèl. Jis sé bòbòlis-la ki ka anmasé taks-la ki ka fè sa. 47 Épi si ou palé bay janʼw tousèl, ou ka fè menm kon lézòt moun ka fè. Ki péyiman ou méwité pou sa? Jis moun ki pa ka kwè an Bondyé ki ka fè sa. 48 Sé pouʼw pawfé menm kon Papaʼw Bondyé ki an syèl pawfé.