7
Pa Jijé Lòt Moun
(Louk 6:37-38, 41-42)
Jézi di, “Pa jijé lòt moun, épi Bondyé pa kay jijéʼw, paski Bondyé kay baʼw menm jijman-an ou ka bay lézòt moun-an. Épi menm mizi-a ou ka miziwé lézòt-la, sé menm mizi sala Bondyé kay sèvi pou miziwéʼw.
“Pouki ou ka wè ti bwanch pay-la ki an zyé fwèʼw-la épi ou pa ka wè gwo bi bwa-a ki an zyéʼw-la? Ében, pouki pouʼw di fwèʼw, ‘Kité mwen tiwé ti bwanch pay-la baʼw,’ lè ou menm ni an gwo tjò bwa andidan sa ou? Ou ipokwit! Pwèmyéman tiwé gwo tjò bwa-a ki an zyéʼw-la. Apwé sa, ou kay sa wè pli klè pouʼw sa tiwé ti pay-la ki an zyé fwèʼw-la.
“Pa pwan bagay ki pou Bondyé yonn épi bay moun ki pa ka apwésyéʼy. I menm kon si ou jété bagay ki vo valè douvan kochon épi chyen. Yo kay annèk piléʼy anba pat yo èk yo kay tounen viwé èk mòdéʼw.”
Bondyé Ka Bay Bon Bagay Pou Moun Ki Mandé
(Louk 11:9-13)
Jézi di, “Mandé Bondyé pou sa ou bizwen épi ou kay twapéʼy. Chaché épi ou kay jwenn. Konyen lapòt-la épi Bondyé kay ouvèʼy, paski tout sa ki mandé kay wisivwè, tout sa ki chaché kay jwenn, épi Bondyé kay ouvè lapòt-la bay tout sa ki konyen.
“Pyès papa pa kay bay ich li an wòch lè i mandéʼy an pen. 10 Ében si ich-la mandéʼy an pwéson, ou kwè i kay ba li an sèpan? 11 Si ou ki otan méchan konnèt bay ich ou bon bagay, ou sa asiwé Papaʼw Bondyé ki an syèl kay bay pli bon bagay pou moun-an ki mandéʼy-la.
12 “Fè bay lézòt moun menm sa ou kay vlé yo fè baʼw. Si ou ka fè sa, ou ka fè tout sa lwa Moziz-la épi sé pwòfèt-la ka di pou fè.
Bayè Étwèt-la
(Louk 13:24)
13 “Antwé an bayè-a ki étwèt-la, paski bayè-a ki ka mennenʼw lanfè-a gwan épi chimen-an ézé, épi an chay moun ka maché asou chimen sala. 14 Mé bayè-a ki ka mennenʼw an lavi étonnèl-la étwèt épi chimen-an pa ézé, épi byen pé moun ki ka jwenn li.
Yon Pyé Bwa Èk Fwiʼy
(Louk 6:43-44)
15 “Sé pouʼw véyé kòʼw épi sé fo pwòfèt-la ki ka vin palé ba ou-a paski yo ka vini dous kon mouton, mé ofon tjè yo, yo menm kon chyen mawon ki ka vini pou manjéʼw. 16 Ou kay konnèt yo pa kalité fwi-a yo ka pòté-a. Ou pa sa jwenn wézen asou an pyé pikan ni ou pa sa jwenn fig asou an pyé kanpèch. 17 An bon pyé fwi kay pòté bon fwi, mé an vyé pyé fwi kay pòté vyé fwi. 18 An bon kalité pyé bwa pa sa pòté vyé kalité fwi épi an vyé kalité pyé bwa pa sa pòté bon kalité fwi. 19 Népòt pyé fwi ki pa ka pòté bon fwi, ou ka koupéʼy èk jétéʼy an difé. 20 Sé menm mannyè-a ou kay konnèt sé fo pwòfèt-la pa sa yo ka fè.”
Jou Jijman-an
(Louk 13:25-27)
21 Jézi di, “Sé pa tout moun ki kwiyé mwen ‘Mèt, Mèt’ ki kay vini anba kondwit mwen, mé sé sèlman sa ki fè sa Papa mwen ki an syèl-la vléʼy fè. 22 Lè jou jijman-an kay vini, an chay moun kay di mwen, ‘Mèt, Mèt, pa pouvwaʼw nou té di moun konmisyonʼw, pa pouvwaʼw nou té tiwé vyé lèspwi épi pa pouvwaʼw nou té fè an chay miwak,’ 23 mé mwen kay di yo, ‘Mwen pa té janmen konnèt ou! Sòti douvan mwen, débann méchan!’
Dé Diféwan Kalité Fondasyon
(Louk 6:47-49)
24 “Ében mwen ka diʼw, népòt moun ki tann sé pawòl sala mwen ka di la-a épi i obéyiʼy, i menm kon an nonm lèspwi ki fè kay li asou kayè. 25 Épi lapli tonbé, lawivyè gwo, épi van-an vanté asou kay-la, mé kay-la pa tonbé paski i té fèt asou kayè. 26 Épi népòt moun ki tann sé pawòl-la mwen ka di-a épi i pa obéyiʼy, i menm kon an nonm kouyon ki fè kay li asou sab. 27 Épi lapli tonbé, lawivyè gwo, épi van-an vanté asou kay-la, épi kay-la tonbé épi an gwo dézòd!”
Jézi Palé Èk Pouvwa
28 Lè Jézi fin di sé moun-an tout sé bagay sala, yo tout té sipwi pou yo té wè mannyè i té ka enstwi. 29 I té ka enstwi kon moun ki ni dwa pou di moun ki sa pou yo fè, mé pa kon sé titja lwa sé Jwif-la.