8
Jézi Djéwi An Nonm Ki Malad An Lapoʼy
(Mak 1:40-45; Louk 5:12-16)
Lè Jézi désann mòn-an, an gwan latilyé moun té ka swiv li. La té ni an nonm ki té malad an lapoʼy ki vini douvanʼy, épi i ajounou an pyéʼy épi i di, “Mèt, si ou vlé ou sa djéwi mwen.”
Jézi lonjé lanmenʼy épi i touché nonm-lan èk i di, “Wi, mwen vlé djéwiʼw,” épi menm lè-a i té djéwi. Jézi diʼy, “Gadé! Pa ay simen sa, mé alé épi kité pwèt-la ègzanminéʼw épi ofè sakwifis-la Moziz té di pou ofè-a pou tout moun sa wè ou djéwi vwé.”
Jézi Djéwi Sèvant Ofisyé Militè Ronm-lan
(Louk 7:1-10)
Lè Jézi wivé an vil Kapènéyòm, an ofisyé militè Ronm vini mandéʼy soukou. I diʼy, “Mèt, sèvant mwen kouché lakay épi i pa sa lévé, i ka soufè an chay.”
Jézi diʼy, “Ében, annou! Mwen kay alé djéwiʼy.”
Mé i di, “Non, Mèt. Mwen pa vo pouʼw antwé andidan kay mwen. Annèk di pawòl-la, épi sèvant mwen kay djéwi.” I di Jézi, “Mwen menm tou ni nonm anho mwen épi mwen ni nonm ki anba mwen, épi mwen ka di sala, ‘Alé,’ épi i ka alé, épi mwen ka di lòt-la, ‘Vini,’ épi i ni pou vini, épi mwen ka di sèvant ki lakay mwen, ‘Fè sa,’ épi i ni pou fèʼy.”
10 Lè Jézi tann sa, i té sipwi an chay épi i di sé moun-an ki té ka swiv li-a, “Mwen ka di zòt pou vwé, anpami tout sé Jwif-la ki Izwayèl-la, mwen pa janmen jwenn pyèsonn ki ni lafwa kon nonm sala ki pa Jwif-la! 11 Mwen ka asiwéʼw, lè lè-a kay vini pou Bondyé kondwi sé moun li-an, an chay moun ki pa Jwif kay sòti toupatou an latè-a épi yo kay asid épi Abrahanm, Ayzak épi Jakòb pou yo manjé an gwan fèsten Bondyé-a. 12 Mé lè sé Jwif-la ki pa anba kondwit Bondyé kay vini, Bondyé kay jété yo dèwò an nwèsè, épi sa kay fè yo lapenn an chay, épi yo kay pléwé épi yo kay kwatjé dan yo.”
13 Jézi di ofisyé-a, “Paski ou kwè mwen sa djéwi sèvant ou-a si mwen annèk di pawòl-la, alé épi mwen kay fèʼy baʼw.” Épi sèvant-lan té djéwi menm lè Jézi di sa-a.
Jézi Djéwi An Chay Moun
(Mak 1:29-34; Louk 4:38-41)
14 Lè Jézi antwé lakay Pita, i jwenn bèlmè Pita kouché malad épi an lafyèv. 15 Jézi touché lanmenʼy, épi menm lè-a lafyèv-la kitéʼy, épi madanm-lan lévé épi i koumansé pwépawé manjé ba li.
16 Lè sòlèy kouché, yo mennen an chay moun ki té ni vyé lèspwi bay Jézi, épi i konmandé sé vyé lèspwi-a pou sòti andidan yo. Épi i djéwi tout moun ki té malad. 17 I fè sa pou sa pwòfèt Izaya té di-a té vin fèt vwé, i té di, “I menm tiwé nou anba tout maladi nou épi i pòté yo alé.”
Moun Ki Vlé Swiv Jézi
(Louk 9:57-62)
18 Lè Jézi wè tout sé moun sala oliwonʼy, i di sé disip li-a, “Annou alé lòt bò Lanmè Galili-a.” 19 A menm lè-a an titja lwa sé Jwif-la vini douvan Jézi épi i di, “Mèt, mwen kay alé épiʼw népòt koté ou kay alé.”
20 Jézi diʼy, “Zannimo mawon ni koté pou yo wèsté, épi jibyé ki ka volé an lézè-a ni nich, mé Gason Lézòm-lan pa menm ni on koté pouʼy kouché épi pozé tèt li.”
21 An lòt disip Jézi di, “Mèt, mwen kay swiv ou, mé kité mwen alé ay téwé papa mwen avan.”
22 Mé Jézi diʼy, “Swiv mwen épi kité sé mò-a téwé mò yo.”
Jézi Palé Bay Lanmè-a Épi Van-an
(Mak 4:35-41; Louk 8:22-25)
23 Jézi épi sé disip li-a pati abò an kannòt, 24 épi san yo té ka èspéyé, an mové tan lévé paditan yo té asou lanmè-a, épi lanm koumansé kouvè kannòt-la. Paditan tout sa té ka fèt, Jézi menm té ka dòmi. 25 Lè sé disip-la wè sa, yo lévé Jézi épi yo diʼy, “Mèt, sové nou! Nou ka néyé!”
26 Jézi di yo, “Pouki pou lafwa zòt fèb otan pou zòt pè kon sa?” Jézi lévé épi i konmandé van-an épi lanmè-a, épi menm lè-a mové tan-an doubout.
27 Lè sé disip-la wè sa, yo té sipwi an chay! Yo di, “Ki kalité nonm misyé yé? Jis lanmè-a épi van-an obéyiʼy!”
Jézi Djéwi Dé Nonm Ki Té Ni Vyé Lèspwi
(Mak 5:1-20; Louk 8:26-39)
28 Lè Jézi wivé lòt bò Lanmè Galili-a, bò vil Gadara-a, i jwenn dé nonm ki té ka wèsté adan sé twou kayè-a koté sé jan vil-la té ka téwé sé moun mò-a. Sé nonm-lan té ni vyé lèspwi andidan yo épi yo té tèlman danjéwé, tout moun té pè pasé asou chimen sala. 29 Kon yo wè Jézi, yo kwiyé byen fò, “Ou, Gason Bondyé, ki sa ou vin chaché dèyè nou? Ès ou vini pou ban nou pinisyon avan jou jijman-an wivé?”
30 Adan on distans té ni tibwen kochon ka manjé. 31 Kon sa sé vyé lèspwi-a plédé épi Jézi, “Si ou kay tiwé nou andidan dé nonm sala, kité nou antwé andidan sé kochon-an.”
32 Jézi di yo, “Alé!” Épi sé vyé lèspwi-a antwé andidan sé kochon-an, épi tout sé kochon-an kouwi désann adan an kaskou épi yo tonbé an lanmè-a épi yo tout néyé.
33 Lè sé nonm-lan ki té ka otjipé kochon-an wè sa, yo mété kouwi an vil-la épi yo di tout moun sa ki wivé dé nonm-lan ki té ni vyé lèspwi andidan yo-a. 34 Kon sa tout sé jan vil-la alé dèyè Jézi épi yo plédé épiʼy pou kité plas-la.