9
Jézi Djéwi On Nonm Enfim
(Mak 2:1-12; Louk 5:17-26)
Jézi antwé andidan kannòt-la épi i viwé Kapènéyòm, vil-la koté i té ka wèsté-a. Déotwa nonm mennen an nonm ki enfim anlè an hanmak bay Jézi pouʼy djéwiʼy. Lè Jézi wè otan lafwa yo té ni, i di nonm-lan, “Pwan tjè, gason mwen! Mwen pawdonnen péchéʼw.”
Lè adan sé titja lwa sé Jwif-la tann sa, yo koumansé di bay yonn a lòt, “Nonm sala ka ensilté Bondyé!”
Mé Jézi té konnèt lidé yo épi i di, “Pouki zòt ka katjilé mové bagay kon sa? Kilès ki pli ézé pou di, ‘Mwen pawdonnen péchéʼw,’ ében ‘Lévé maché?’ Ében, mwen kay moutwé zòt mwen Gason Lézòm-lan ni pouvwa asou latè-a pou pawdonnen péché.” Èvèk i di nonm-lan, “Lévé, pwan hanmak ou épi alé lakay ou!”
Épi nonm-lan lévé épi i alé lakay li. Lè sé moun-an ki té la-a wè sa, yo té sipwi an chay épi yo glowifyé Bondyé.
Jézi Kwiyé Mafyou Pou Swiv Li
(Louk 5:27-32)
Lè Jézi kité koté i té yé-a, i wè an nonm yo té ka kwiyé Mafyou ki té asid adan an ti òfis ka anmasé taks. Jézi diʼy, “Vin swiv mwen,” épi menm lè-a Mafyou lévé épi i swiv li.
10 Paditan Jézi té ka manjé lakay Mafyou, an chay moun ki té ka fè menm twavay èk Mafyou épi lézòt moun ki té ni vyé wépitasyon té vin manjé épi Jézi èk sé disip-la. 11 Déotwa Fawizyen wè sa épi yo mandé sé disip Jézi-a, “Pouki mèt zòt ka manjé èk kalité sé moun sala?”
12 Lè Jézi tann sa, i di, “Moun ki an santé pa bizwen dòktè, mé moun ki malad bizwen an dòktè. 13 Alé gadé sa ki ékwi an lévanjil-la lè Bondyé di, ‘Sé bonté mwen vlé zòt fè, pa sakwifis zannimo.’ Mwen pa vini an latè-a pou moun ki dwèt, mé pou sé péchè-a.”
Disip Jan Batis Kwèsyonnen Jézi
(Mak 2:18-22; Louk 5:33-39)
14 Sé disip Jan Batis-la vini dèyè Jézi épi yo mandéʼy, “Ki mannyè nou épi sé Fawizyen-an ka wèsté san manjé sèten jou pou moutwé nou ka adowé Bondyé, mé sé disip ou-a pa janmen fèʼy?”
15 Jézi wéponn yo épi i di, “Ès ou kwè sé kanmawad misyé-a ki ka mayé-a ka an lapenn tout tan i la épi yo? Mé non! Jou-a kay vini lè moun kay pwan misyé-a ki ka mayé-a anpami yo, sé lè sala yo kay wèsté san manjé paski yo kay an lapenn.”
Mannyè Nèf Épi Vyé Mannyè Pa Ka Maché Ansanm
(Mak 2:18-22; 5:33-39)
16 Jézi di yo an pawabòl ankò, i di, “Pyèsonn pa ka pyèsté an vyé had épi an pyès nèf. Paski lè ou mété an pyès nèf anlè an vyé had épi ou lavé had sala, pyès nèf-la kay étwési épi i kay déchiwé had-la, épi la kay ni an pli gwo twou pasé i té ni.
17 “Ni ou pa ka pwan diven ou fin fè épi météʼy adan an vyé boutèy. Si ou fè sa, diven-an kay pété vyé boutèy-la, épi tout diven-an kay koulé atè, épi ou kay pèd ni boutèy-la ni diven-an. Mé si ou météʼy adan an boutèy ki nèf menm kon diven-an, ni boutèy-la ni diven-an kay pwézèvé.”
Jézi Djéwi An Ti Fi Épi An Madanm Ki Touché Had Li
(Mak 5:21-43; Louk 8:40-56)
18 Paditan Jézi té ka di yo sa, an ofisyé Jwif vini épi i ajounou douvanʼy. I di, “Mèt, ti fi mwen-an mò atjwèlman-an la. Vini pouʼw sa mété lanmenʼw anlèʼy, épi i kay viwé viv ankò.” 19 Kon sa Jézi épi sé disip li-a lévé épi yo pati épi nonm-lan.
20 Menm lè-a an madanm ki té ka pèd san pou douz lanné vini pa dèyè Jézi épi i touché bout had li. 21 Madanm-lan té di bay kòʼy, “Si mwen té kay sa touché bout had li sèlman, mwen té kay djéwi.”
22 Jézi tounen épi i wè madanm-lan. I diʼy, “Pwan tjè, ich mwen! Lafwaʼw ja djéwiʼw!” Épi madanm-lan djéwi menm lè-a.
23 Lè Jézi mouté lakay ofisyé Jwif-la, i wè sé mizisyen-an ki vini pou lètèman-an épi tout sé moun-an la ka fè dézòd. 24 I di, “Tout moun, alé dèwò paski ti manmay-la pa mò, dòmi i ka dòmi!” Lè i di yo sa, yo koumansé pwanʼy sèvi widitjil. 25 Apwé yo mété tout sé moun-an dèwò, Jézi antwé an chanm-lan koté ti fi-a té yé-a épi i tjenbé lanmenʼy, épi ti fi-a lévé. 26 Épi nouvèl-la simen toupatou an plas-la.
Jézi Djéwi Dé Nonm Avèg
27 Kon Jézi té ka kité plas-la koté i té yé-a, dé nonm avèg swiv li épi yo koumansé hélé. Yo di, “Jézi, désandan Wa David, ni konpasyon asou nou!”
28 Lè Jézi antwé an kay-la, yo vini dèyèʼy. Jézi di yo, “Ès zòt kwè mwen sa djéwi zòt?”
Yo di, “Wi, Mèt.”
29 Lè sala Jézi touché zyé yo épi i di, “Sa zòt kwè-a mwen kay fèʼy bay zòt vwé,” 30 épi menm lè-a yo vin wè klè. Jézi vèti yo byen sèwyé, i di, “Pa alé di pyèsonn sa.” 31 Mé yo alé épi yo simen sa toupatou an plas-la.
Jézi Djéwi An Moumou
32 Paditan dé nonm-lan ki té avèg-la té ka alé, déotwa moun mennen an nonm ki té moumou pa an vyé lèspwi bay Jézi. 33 Menm kon Jézi tiwé vyé lèspwi-a, nonm-lan koumansé palé. Tout moun té sipwi épi yo di, “Nou pʼòkò janmen wè anyen fèt kon sa an Izwayèl!”
34 Mé sé Fawizyen-an di, “Chèf sé vyé lèspwi-a ki ka ba li pouvwa pou tiwé vyé lèspwi.”
Jézi Ni Konpasyon Asou Sé Moun-an
35 Jézi pasé an tout sé vil-la épi an sé ti vilaj-la ki an Galili-a. I té ka enstwi an sé légliz sé Jwif-la épi i té ka pwéché Bon Nouvèl-la bay sé moun-an konsèné mannyè Bondyé ka kondwi, épi i djéwi moun ki té ni tout sòt kalité maladi. 36 Lè Jézi wè tout sé moun sala, tjèʼy fèʼy mal pou yo paski yo té an twaka épi yo pa té ni pyèsonn pou édé yo. Yo té menm kon mouton ki pa ni gadyenn. 37 I di sé disip li-a, “Sé moun sala menm kon gwenn ki ja pawé pou anmasé, mé la ni byen pé twavayè pou sa anmasé sé gwenn sala. 38 Pwédyé bay Bondyé, mèt jaden-an, pouʼy sa voyé twavayè pou anmasé sé gwenn sala.”