10
Non Sé Zapòt Jézi-a
(Mak 3:13-19; Louk 6:12-16)
Jézi kwiyé douz disip li-a ansanm épi i ba yo pouvwa pou tiwé vyé lèspwi épi pou djéwi tout kalité maladi.
Mi sé non sé douz zapòt-la: Pwèmyé-a sé Simon yo té ka kwiyé Pita, épi fwèʼy Androu. La té ni Jémz épi fwèʼy Jan, dé gason Zèbèdi-a. La té ni Filip épi Batolonmi, Tonmas épi Mafyou, nonm-lan ki té ka anmasé taks-la. La té ni Jémz, gason Alfiyòs-la, épi Tadiyòs. La té ni Simon, an manm an patizan Zèlòt-la, épi la té ni Jida Iskariyòt ki té kay twayi Jézi.
Jézi Enstwi Douz Disip Li-a
(Mak 6:7-13; Louk 9:1-6)
Jézi voyé sé douz nonm sala alé, mé avan yo alé i konmandé yo, “Pa alé adan pyès sé vil sé moun-an ki pa Jwif-la ni an sé vil Sanmariya-a, mé alé pito anpami sé jan Izwayèl-la ki ja kité Bondyé-a, ki menm kon mouton ki pèd mèt yo. Ay pwéché ba yo épi di yo, ‘Bondyé ka vini touswit pou kondwi.’ ”
Jézi di yo, “Djéwi moun ki malad, wésisité moun mò, djéwi moun ki ni maladi lapo, épi tiwé vyé lèspwi andidan moun. Ou ja wisivwè pouvwa sala pou anyen, kon sa alé fè sé bagay sala bay moun san péyiman. Lè ou ka alé, pa alé épi pyès lajan an pòch ou. 10 Pa mennen on sak ki ni manjé pouʼw manjé, ni lòt chimiz ében soulyé, ében on baton, paski sé moun-an ou kay alé édé-a sipozé baʼw tout sa ou bizwen.
11 “Lè ou wivé adan on vil ében on vilaj, gadé pou an bon moun ki kay kontan pouʼw sa wèsté lakay li, épi wèsté épiʼy pou jis lè ou pawé pou alé. 12 Lè ou antwé adan an kay, di, ‘Bennédiksyon Bondyé anlè jan kay sala.’ 13 Si sé moun-an ki an kay-la kontan pouʼw sa wèsté andidan kay sala, bennédiksyon-an kay wèsté an kay-la. Mé si yo pa vléʼw wèsté an kay-la, bennédiksyon-an kay witounen épiʼw. 14 Si moun adan on kay ében adan on vil pa vlé wisivwèʼw, ni kouté sa ou ni pou di yo, soukwé lapousyè pyéʼw épi alé, pou moutwé yo ja péché paski yo wifizé koutéʼw. 15 Épi mwen ka asiwéʼw, jou jijman-an Bondyé kay pini sé moun sala pli mové pasé sé moun Sòdonm épi Gomòra-a.”
Jézi Di Sé Disip-la Moun Kay Pèsikité Yo
(Mak 13:9-13; Louk 21:12-17)
16 Jézi di sé disip li-a, “Kouté, mwen ka voyéʼw menm kon mouton anpami chyen mawon. Ou sipozé malis menm kon an sèpan, épi dous kon an toutwèl. 17 Mé pwan pokosyon! La kay ni nonm ki kay awétéʼw épi yo kay mennenʼw lodyans épi yo kay bat ou èk fwèt an sé légliz sé Jwif-la. 18 Pou lapéti mwen moun kay tjenbéʼw épi kay mennenʼw lodyans douvan gouvènè épi wa, épi sa kay baʼw an chans pou di yo épi nasyon yo Bon Nouvèl-la. 19 Lè yo mennenʼw lodyans, pa katjilé ki sa pouʼw di, ni ki mannyè pouʼw diʼy, mé lè lè-a wivé, Bondyé kay diʼw ki sa pou di, 20 paski sé pawòl-la ou kay palé-a sé pa sa ou, mé sé Lèspwi Bondyé ki kay baʼw pawòl-la pou palé-a.
21 “Fwè kay twayi fwè yo épi fè yo kondanné yo pou lanmò. Papa kay fè ich yo menm bagay-la, épi ich kay tounen kont manman épi papa, épi fè yo kondanné yo pou lanmò. 22 Tout moun kay hayiʼw pou lapéti mwen, mé Bondyé kay sové tout moun ki tjenbé fò pou jis an bout-la. 23 Lè yo pèsikitéʼw adan an vil, kouwi adan an lòt. Mwen ka asiwéʼw, ou pa kay ni tan pasé adan tout vil ki an péyi Izwayèl avan Gason Lézòm-lan vini.
24 “An titja pli enpòtan pasé moun-an i ka enstwi-a, épi mèt-la pli enpòtan pasé sèvant li. 25 Moun-an titja-a ka enstwi-a sipozé vini menm kon titjaʼy, épi sèvant-lan sipozé vini menm kon mèt li. Si yo ka kwiyé mwen ki mèt kay-la vyé non kon Bèlzibòb, yo kay kwiyé zòt, sé jan kay-la, pli mové non pasé sa.
Pa Pè Moun Mé Pè Bondyé
(Louk 12:2-7)
26 “Ou pa ni pou pè lèlmiʼw, paski tan-an ka vini lè tout bagay moun té fè an sigwé kay pawèt aklè pou tout moun wèʼy. 27 Sa mwen ka diʼw an sigwé, sé pouʼw wépétéʼy an piblik, épi sa mwen ja diʼw an séwan, sé pouʼw mouté asou tèt kay-la épi héléʼy fò. 28 Pa pè sé moun-an ki sa tjwé kò-a mé ki pa sa tjwé lam-lan. Pè Bondyé pito ki sa détwi ni lam-lan épi kò-a an lanfè. 29 Ès dé ti jibyé pa ka vann pou dé sou? Épi pa menm yonn an sé ti jibyé sala ki ka tonbé atè si Papaʼw Bondyé pa vlé sa fèt. 30 Mé Bondyé jis konnèt konmen bwanch chivé ki an tèt ou. 31 Kon sa pa pè! Ou ni pli valè pasé an chay jibyé!
Aksèpté Ében Widjèkté Jézi
(Louk 12:8-9)
32 “Si an moun di an piblik i sé disip mwen, mwen kay di menm bagay-la ba li douvan Papa mwen ki an syèl. 33 Mé si an moun widjèkté mwen an piblik, mwen kay widjèktéʼy menm mannyè-a douvan Papa mwen ki an syèl.
Jézi Ka Annékòz Divizyon Anpami Lézòm
(Louk 12:51-53; 14:26-27)
34 “Pa kwè mwen vini pou mennen lapé an latè-a. Non, mwen pa vini pou mennen lapé, mé mwen vini pou mennen divizyon. 35 Mwen vini pou fè gason tounen kont papa yo, fi tounen kont manman yo, épi bèlfi tounen kont bèlmè yo. 36 Sé jan kay an nonm ki kay pli mové lèlmiʼy.
37 “Népòt moun ki enmen papaʼy ében manmanʼy plis pasé mwen pa vo pou sé disip mwen, épi népòt moun ki enmen fiʼy ében gasonʼy plis pasé mwen pa vo pou sé disip mwen. 38 Moun-an ki pa pwan kwaʼy èk swiv mwen-an pa vo pou disip mwen. 39 Népòt moun ki vlé sové laviʼy kay pèdi lavi étonnèl, mé népòt moun ki pèdi laviʼy pou lapéti mwen kay jwenn lavi étonnèl.
Péyiman
(Mak 9:41)
40 “Népòt moun ki wisivwèʼw wisivwè mwen, épi népòt moun ki wisivwè mwen wisivwè Bondyé ki voyé mwen. 41 Népòt moun ki wisivwè an pwòfèt paski i sé an pwòfèt kay jwenn menm péyiman épi pwòfèt-la. Épi népòt moun ki wisivwè an nonm ki dwèt paski nonm sala dwèt kay jwenn menm péyiman épi nonm dwèt-la. 42 Mwen ka asiwéʼw, menm sé an pòt dlo fwèt an moun bay yonn an sé pli piti disip mwen-an paski i sé disip mwen, moun sala kay jwenn péyimanʼy pou sa.”