12
Kwèsyon Jou Sabaf-la
(Mak 2:23-28; Louk 6:1-5)
I pa té ni lontan apwé sa, Jézi épi sé disip li-a té ka pasé adan an jaden asou jou sabaf-la. Sé disip-la té fen, kon sa yo koumansé tjouwi gwenn épi yo té ka manjéʼy. Lè sé Fawizyen-an wè sa, yo di Jézi, “Ès ou pa sav i kont lwa nou pou sé disip ou-a tjouwi gwenn asou jou sabaf-la?”
Jézi di yo, “Ès ou pʼòkò li an lévanjil-la ki sa Wa David fè lè li épi sé nonm li-an té fen? I té antwé an Kay Bondyé-a épi yo manjé pen-an sé pwèt-la té ofè bay Bondyé-a. Sa té kont lwa-a paski sété sé pwèt-la yonn ki té ni dwa manjé pen sala. Ében, ès ou pa janmen li an lwa Moziz-la ki mannyè sé pwèt-la ki ka fè sakwifis an Kay Bondyé-a sa twavay asou jou sabaf-la épi yo pa koupab? Ében mwen ka diʼw, apwézan la ni an lwa isi-a ki pli enpòtan pasé lwa Kay Bondyé-a. Lévanjil-la di sé pa sakwifis Bondyé vlé, mé i vléʼw ni konpasyon asou lézòt moun. Si ou té sav ki sa sa vlé di, ou pa té kay kondanné sé moun-an ki pa koupab-la, paski mwen Gason Lézòm-lan ki mèt jou sabaf-la.”
Jézi Djéwi An Nonm Ki Té Ni An Ti Lanmen Pòk
(Mak 3:1-6; Louk 6:6-11)
Jézi kité koté i té yé-a épi i antwé adan yonn an sé légliz sé Jwif-la. 10 La té ni an nonm ki té ni an lanmen enfim, épi moun ki té la té vlé akizé Jézi, kon sa yo mandéʼy, “Ès i kont lwa nou pou djéwi moun asou jou sabaf-la?”
11 Jézi di yo, “Si ou ni an mouton ki tonbé adan an twou ki fon asou jou sabaf-la, ès ou pa kay tiwéʼy an twou sala? 12 An nonm ni twòp pli valè pasé an mouton! Kon sa i pa kont lwa nou pou fè bon asou jou sabaf-la.”
13 I di nonm-lan ki té ni lanmen enfim-lan, “Lonjé lanmenʼw.” Nonm-lan lonjéʼy épi lanmen-an vini byen menm kon lòt-la. 14 Mé sé Fawizyen-an pati épi yo fè konplo pou yo tjwé Jézi.
Jézi Sé Sèvant-lan Bondyé Ja Chwazi-a
15 Lè Jézi sav sa, i kité plas-la koté i té yé-a, èk an gwan latilyé moun swiv li. I djéwi tout moun ki té malad anpami yo, 16 épi i konmandé yo pou pa di ki moun i yé. 17 I di sa pou fè sa Bondyé té di pa pwòfèt Izaya-a vin fèt vwé, i té di,
18 “Mi sèvant-lan mwen ja chwazi-a.
Mwen enmenʼy an pil, épi i ka fè tout sa mwen vléʼy fè.
Mwen kay voyé pouvwa Lèspwi mwen asouʼy,
épi i kay di tout moun ki sa mwen vlé yo fè.
19 I pa kay chikannen ni fè dézòd,
ni ou pa kay tann bouch li bò lawi.
20 I pa kay maltwété moun ki fèb,
épi i kay édé sa ki dékouwajé.
I kay fè sa jis tan tout nasyon obéyi lwa Bondyé
21 épi yo mété lafwa yo an li.”
Sé Fawizyen-an Akizé Jézi
(Mak 3:20-30; Louk 11:14-23)
22 Déotwa moun mennen an nonm bay Jézi ki té avèg èk i pa té sa palé paski i té ni an vyé lèspwi andidanʼy, épi Jézi djéwi nonm-lan, épi i vin wè klè épi i té sa palé. 23 Lè tout sé moun-an wè sa, yo té si tèlman sipwi yo di, “Ès ou kwè Jézi sé wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a, désandan Wa David-la?”
24 Lè sé Fawizyen-an tann sa, yo di, “Sé Bèlzibòb, chèf sé vyé lèspwi-a, ki ka ba li pouvwa pou tiwé vyé lèspwi.”
25 Mé Jézi sav sa yo té ka katjilé-a épi i di yo, “Népòt péyi ki divizé kont kòʼy èk sé moun-an ka goumen èvèk yonn a lòt, péyi sala kay kwazé. Népòt vil ében fanmi ki divizé kont kòʼy pa kay wèsté pou lontan. 26 Menm mannyè-a, si sa ou ka di-a vwé èk sé Satan ki ka ban mwen pouvwa pou tiwé vyé lèspwi, sa vlé di Satan divizé kont kòʼy. Ki mannyè wéyòm-lan i ka kondwi-a kay sa doubout? 27 Si sé Bèlzibòb ki ka ban mwen pouvwa-a pou tiwé vyé lèspwi, ében sa vlé di sé Bèlzibòb ki ka bay sé disip ou-a pouvwa-a pou fèʼy tou. Kon sa sé disip ou-a menm ka moutwé sa ou di-a pa vwé. 28 Mé si sé Lèspwi Bondyé ki ka ban mwen pouvwa-a pou tiwé vyé lèspwi, sa ka moutwé Bondyé ja ka kondwi anpami zòt.
29 “Pyèsonn pa sa antwé andidan kay an nonm ki fò épi vòlè bagay li si i pa mawé nonm sala avan. Lè i fin mawéʼy, i kay sa vòlè tout sa nonm-lan ni andidan kay li.
30 “Moun-an ki pa pou mwen-an kont mwen, épi moun-an ki pa ka édé mwen sanblé-a ka simen. 31 Sé pou sa mwen ka diʼw, Bondyé kay pawdonnen népòt péché an moun fè ében népòt vyé pawòl i di, mé si an moun ensilté Lèspwi Bondyé, Bondyé pa kay pawdonnen péché sala. 32 Népòt moun ki di an bagay kont Gason Lézòm-lan, Bondyé kay pawdonnenʼy, mé népòt moun ki di pyès mové bagay kont Lèspwi Bondyé pa kay jwenn pawdonnasyon, ni apwézan ni an tan ki pou vini.
Yon Pyé Bwa Épi Fwitaj Li
(Louk 6:43-45)
33 “An bon pyé bwa kay pòté bon fwitaj, mé an vyé pyé bwa kay pòté vyé fwitaj. Kon sa ou kay konnèt an pyé bwa pa fwitaj li. 34 Débann sèpan kon zòt yé! Ki mannyè ou ka fè palé bon bagay lè tjèʼw mové? Bouch-la ka palé bagay ki ka sòti an tjè-a. 35 An bon nonm kay palé sé bon bagay-la i ni andidanʼy-lan, mé an mové nonm kay palé sé mové bagay-la i ni andidanʼy-lan.
36 “Mwen ka asiwéʼw, asou jou jijman-an ou kay ni pou bay kont pou tout pawòl ou pa té sipozé di. 37 Bondyé kay sèvi sé pawòl-la ou di-a pou jijé si ou inosan ében si ou koupab.”
Jézi Wifizé Fè An Miwak
(Mak 8:11-12; Louk 11:29-32)
38 Adan sé titja lwa sé Jwif-la épi sé Fawizyen-an di Jézi, “Titja, fè an miwak pou nou wè.”
39 Jézi wéponn yo, “Mé zòt jan jòdi méchan, wi! Apwé zòt tounen kont Bondyé, zòt ka mandé pou an miwak ankò! Zòt pa kay wè pyès lòt miwak pasé sa ki té fèt an tan Jonna-a. 40 Menm mannyè Jonna té wèsté andidan bouden gwo pwéson-an pou twa jou épi twa swè, sé menm mannyè-a Gason Lézòm-lan kay wèsté anba tè-a pou twa jou épi twa swè. 41 Asou jou jijman-an moun péyi Ninivè kay doubout èk akizé zòt, paski lè yo té tann Jonna pwéché, yo koutéʼy èk yo tout té tounen hòd péché yo. Mwen ka diʼw, isi-a ni yonn ki pli enpòtan pasé Jonna. 42 Asou jou jijman-an wenn péyi Chiba kay doubout èk akizé zòt, paski i kité péyiʼy épi i alé jis an péyi Wa Sòlomonn pouʼy té tann lasajès li. Mwen ka diʼw, isi-a ni yonn ki pli enpòtan pasé Sòlomonn!
Vyé Lèspwi-a Ka Viwé
(Louk 11:24-26)
43 “Lè an vyé lèspwi sòti andidan an moun, i ka pasé koté ki pa ni dlo, i ka gadé pou an plas pouʼy sa wèsté. Mé lè i pa jwenn pyès, 44 i ka di bay kòʼy, ‘Mwen kay viwé menm koté mwen sòti-a.’ Lè i wivé, i jwenn plas-la byen balyé épi byen wanjé, mé i té vid toujou. 45 Vyé lèspwi-a ka mennen sèt lézòt lèspwi ki pli mové paséʼy épi yo ka vin wèsté la. Lè sa fèt, dènyé bout moun sala pli mové pasé an koumansman-an. Sé sa ki kay wivé sé mové moun-an ki ka viv atjwèlman-an.”
Fanmi Jézi
(Mak 3:31-35; Louk 8:18-21)
46 Paditan Jézi té ka palé bay sé moun-an, manmanʼy épi fwèʼy wivé. Yo doubout dèwò-a épi yo mandé pou palé bay Jézi. [ 47 Kon sa an moun di Jézi, “Manmanʼw épi fwèʼw doubout dèwò-a. Yo vlé palé baʼw.”]
48 Jézi wéponn, i di, “Kilès ki manman mwen? Kilès ki fwè mwen?” 49 Èvèk Jézi lonjé lanmenʼy asou sé disip li-a épi i di, “Mi fwè mwen épi manman mwen! 50 Népòt moun ki obéyi Papa mwen ki an syèl, sé li ki fwè mwen, sésé mwen épi manman mwen.”