13
Pawabòl Nonm-lan Ki Té Ka Simen Sé Gwenn-an
(Mak 4:1-9; Louk 8:4-8)
Menm jou sala Jézi kité kay-la koté i té yé-a épi i ay asid bò Lanmè Galili-a. Mé la té ni tèlman moun ki té fè wonʼy i antwé adan an kannòt épi i asid, épi sé moun-an doubout asou tè-a. I di yo an chay bagay an pawabòl. I di yo kon sa, “La té ni an nonm ki té ay planté gwenn an jadenʼy. Kon i ka simen sé gwenn-an, adan tonbé an chimen-an, épi jibyé vini épi yo manjé sé gwenn-an. Adan gwenn tonbé asou kayè koté ki pa té ni djè tè épi yo lévé vit paski tè-a pa té fon. Lè sòlèy-la chofé asou sé plan sala, i fennen yo épi yo mò paski wasin yo pa té fon an tè. Adan gwenn tonbé anpami pikan épi sé pikan-an kouvè sé plan-an épi toufé yo. An lòt konpanni gwenn ankò tonbé adan bon tè épi yo pwodwi an chay gwenn. I té ni sa ki pòté yon san (100) gwenn, adan té ni swasant (60), adan té ni twant (30) gwenn.”
Lè Jézi fini, i di yo, “Tout sa ki ni zòwèy pou yo tann sipozé kouté!”
Jézi Èspliké Sé Pawabòl-la
(Mak 4:10-12; Louk 8:9-10)
10 Sé disip Jézi-a vini kotéʼy épi yo mandéʼy, “Pouki ou ka palé bay sé moun-an an pawabòl?”
11 I wéponn yo, “Bondyé ja fèʼw konnèt sé sigwé-a i yonn té konnèt-la konsèné mannyè i ka kondwi, mé i pa bay sé lézòt moun-an lakonpwann sala. 12 Kon sa moun-an ki ni lakonpwann-an, Bondyé kay ba li ankò, épi i kay niʼy alabondans. Mé moun-an ki pa ni-an, Bondyé kay pwan jis tizing-lan i ni-an. 13 Sé pou wézon sala mwen ka sèvi pawabòl lè mwen ka palé ba yo, paski yo ka gadé sa mwen ka fè-a, mé yo pa ka wè. Yo ka tann sa mwen ka di-a, mé yo pa ka konpwann paski yo ka fèmé lidé yo. 14 Sé pou sa, pawòl pwòfèt Izaya té di konsèné yo-a vin fèt vwé, i té di,
‘Sé moun sala kay tann èk zòwèy yo, mé yo pa kay janmen konpwann,
épi yo kay gadé èk zyé yo, mé yo pa kay janmen wè,
15 paski yo ja fèmé lidé yo,
épi yo ja bouché zòwèy yo,
épi yo ja fèmé zyé yo.
Si yo pa té fè sa, zyé yo té kay wè,
zòwèy yo té kay tann,
lidé yo té kay konpwann,
épi yo té kay vini jwenn mwen,
épi mwen té kay pawdonnen yo.’
16 “Mé pou ou menm, i bon paski zyéʼw ka wè épi zòwèy ou ka tann. 17 Mwen ka asiwéʼw, an chay pwòfèt épi moun ki dwèt té avoudwé wè sa ou ka wè-a, mé yo pa wèʼy. Yo té avoudwé tann sa ou ka tann-an mé yo pa tann li.
Jézi Èspliké Pawabòl Nonm-lan Ki Té Ka Simen Sé Gwenn-an
(Mak 4:13-20; Louk 8:11-15)
18 “Kouté pou konpwann sa pawabòl nonm-lan ki té ka simen sé gwenn-an vlé di, 19 Chimen-an koté adan sé gwenn-an tonbé-a sé menm kon tjè an moun ki tann konmisyon-an konsèné mannyè Bondyé kay kondwi sé moun li-an, épi i pa konpwann li. Satan vini tiwé konmisyon Bon Nouvèl-la ki té simen an tjèʼy-la. 20 Sé gwenn-an ki té tonbé asou kayè-a ki pa té ni djè tè-a sé menm kon moun ki jwenn konmisyon-an épi yo té kontan lè yo jwenn li, 21 mé konmisyon-an pa té désann fon andidan tjè yo, épi yo pa tjenbéʼy pou lontan. Kon sa lè pèsikasyon ében twaka lévé pou lapéti konmisyon-an, la menm yo viwé an péché yo. 22 Sé gwenn-an ki tonbé anpami pikan-an sé menm kon moun ki tann konmisyon-an, mé yo té twakasé lidé yo pou sa yo té bizwen, épi yo té kontan wichès twòp. Sa toufé konmisyon-an, épi i pa fè anyen ba yo. 23 Sé gwenn-an ki tonbé an bon tè-a sé menm kon moun ki tann konmisyon-an épi yo konpwann li. Yo vini menm kon plan ki pwodwi byen. Adan pwodwi yon san (100) gwenn, adan pwodwi swasant (60), épi an lòt konpanni pwodwi twant (30).”
Pawabòl Vyé Zèb-la
24 Jézi di sé moun-an an lòt pawabòl ankò. I di yo kon sa, “Mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an sé menm kon sa ki fèt lè an nonm planté bon gwenn an jadenʼy, 25 mé paditan tout moun té ka dòmi, an lèlmi pasé épi i planté vyé gwenn anpami bon gwenn-an épi i alé. 26 Lè bon plan-an koumansé lévé épi yo pwodwi, vyé zèb-la lévé tou.
27 “Sé sèvant nonm-lan alé diʼy, ‘Mèt, ès sé pa té bon gwenn ou té planté an jadenʼw? Ki mannyè la ni an vyé zèb ka lévé?’
28 “I di yo, ‘Sé an lèlmi ki fè sa.’
“Yo mandéʼy, ‘Ès ou vlé nou alé waché vyé zèb-la?’
29 “I di yo, ‘Non, pa fè sa, paski si ou fè sa, ou pé waché bon plan-an anpami vyé-a. 30 Kité yo lévé ansanm jis tan mwen wékòlté. Mwen kay fè twavayè mwen waché sé vyé zèb-la épi mawéʼy an patjé épi bwiléʼy avan. Apwé sa, yo kay anmasé bon gwenn-an épi yo kay météʼy adan an ti kay.’ ”
Pawabòl Gwenn Moutad-la
(Mak 4:30-32; Louk 13:18-19)
31 Jézi di yo an lòt pawabòl, i di, “Mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an sé menm kon an gwenn moutad an nonm pwan épi i plantéʼy an jadenʼy. 32 Magwé sé gwenn sala ki pli piti an tout gwenn, mé sé li ki ka fè pli gwo pyé bwa adan an jaden, èk jibyé ka vini fè nich an bwanch li.”
Pawabòl Lèlven-an
(Louk 13:20-21)
33 Jézi di sé moun-an an lòt pawabòl ankò. I di, “Mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an sé menm kon lèlven an madanm pwan épi i méléʼy épi on dimi sak fawin fwans pou fè tout lapat-la lévé.”
Wézon Jézi Sèvi Pawabòl
(Mak 4:33-34)
34 Jézi sèvi pawabòl lè i té ka palé bay sé moun-an, épi i pa di yo yon bagay si i pa té sèvi an pawabòl. 35 I palé an pawabòl pou fè sa Bondyé té di pa pwòfèt-la vin fèt vwé. Pwòfèt-la té di,
“Mwen kay sèvi pawabòl lè mwen ka palé bay sé moun sala.
Mwen kay di yo bagay pyèsonn pa janmen konnèt dépi tan Bondyé fè latè-a.”
Jézi Èspliké Pawabòl Vyé Zèb-la
36 Lè Jézi kité tout sé moun-an épi i antwé andidan kay-la, sé disip-la vin kotéʼy épi yo diʼy, “Di nou ki sa pawabòl vyé zèb-la ki té an jaden-an vlé di.”
37 Jézi di yo, “Nonm-lan ki simen bon gwenn-an sé Gason Lézòm-lan. 38 Jaden-an sé latè-a. Sé bon gwenn-an sé moun Bondyé ka kondwi, épi sé vyé zèb-la sé moun ki ka sèvi Denmou. 39 Épi lèlmi-an ki planté vyé gwenn-an an jaden-an sé Denmou. Wékòt-la sé bout latè-a, épi sé moun-an ki kay wékòlté sé gwenn sala sé nanj.
40 “Menm mannyè yo ka anmasé vyé zèb-la épi jétéʼy an difé pou bwiléʼy, sé sa ki kay fèt an bout latè-a. 41 Gason Lézòm-lan kay voyé nanj li pou tiwé tout moun ki ka annékòz moun fè péché, épi tout lézòt moun ki ka fè mové bagay anpami sé moun-an Bondyé ka kondwi-a. 42 Épi sé nanj-lan kay jété yo an lanfè ki menm kon an fou difé, koté yo kay pléwé épi kwatjé dan yo. 43 Épi sé moun Bondyé-a kay kléwé menm kon sòlèy-la anba kondwit Papa yo. Tout sa ki ni zòwèy pou yo tann sipozé kouté!
Pawabòl Wichès-la Ki Séwé-a
44 “Mannyè Bondyé ka kondwi sé menm kon lè an nonm jwenn an jè lajan adan on tjò tè. Lè i jwenn jè lajan sala, i viwé kouvèʼy, épi i té kontan tèlman, i alé vann tout sa i ni épi i achté tè sala.
Pawabòl Bèl Bijou-a
45 “Ankò, mannyè Bondyé ka kondwi sé menm kon lè an machann ka chaché bèl bijou, 46 épi lè i jwenn yonn ki bèl an chay, i alé vann tout sa i ni pouʼy sa achté bèl bijou sala.
Pawabòl Senn-an
47 “Ankò, mannyè Bondyé ka kondwi sé menm kon lè déotwa péchè voyé an senn an lanmè-a épi yo tjenbé tout sòt kalité pwéson, 48 épi lè senn-an té plen, yo hédiʼy atè épi yo asid pou sépawé sé pwéson-an. Sa ki té bon pou manjé, yo mété andidan panyen, épi sa ki pa té bon pou manjé, yo jétéʼy. 49 Sé kon sa i kay yé lè tan-an kay fini. Sé nanj Bondyé-a kay vini tiwé sé mové moun-an anpami sé sa ki bon-an, 50 épi yo kay jété yo an lanfè ki menm kon an fou difé, koté yo kay pléwé épi kwatjé dan yo.”
Dé Diféwan Kalité Lavéwité
51 Jézi mandé sé disip li-a, “Ès zòt konpwann sé pawabòl-la mwen di la-a?”
Yo wéponn, “Wi.”
52 Kon sa i di yo, “Ében, népòt titja lwa sé Jwif-la ki ja apwann mannyè Bondyé ka kondwi atjwèlman ka ni dé bennédiksyon. I konnèt sa Bondyé té ka enstwi sé moun li-an an tan lontan, èk i konnèt sa mwen ka enstwi atjwèlman. I sé menm kon mèt an kay ki ni anpami pozèsyonʼy bon bagay ki nèf épi bon bagay ki la dépi lontan.”
Sé Jan Nazawèt-la Widjèkté Jézi
(Mak 6:1-6; Louk 4:16-30)
53 Lè Jézi fini di yo sé pawabòl sala, i kité plas-la koté i té yé-a 54 épi i alé an vil-la koté i té lévé-a. I enstwi an légliz sé Jwif-la, épi tout sé moun-an ki té tann li-a té sipwi an chay. Yo di, “Koté i jwenn tout lasajès sala épi pouvwa-a pou fè sé miwak sala? 55 Épi nou konnèt byen sé gason chapantyé-a i yé, épi Mari sé manmanʼy. Épi Jémz, Jozèf, Simon épi Jida sé fwèʼy, 56 épi tout séséʼy ka wèsté isi-a. Koté i jwenn tout sa?” 57 Kon sa yo pa té vlé ni anyen pou fè épiʼy.
Jézi di yo, “Tout lézòt moun kay wèspèkté an pwòfèt antiwan moun ki an fanmiʼy èk an menm vil épiʼy.”
58 I pa fè djè miwak an plas sala paski sé moun-an pa té kwè an li.